Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2007-10-02

Sammanträde 2007-10-02

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stockholm Business Region AB, Drottninggatan 33, sammanträdesrum Skeppsholmen

5 Överlåtelse av inventarier, övriga tillgångar och skulder till Stockholm Business Region Development

6 Advisory Board (rådgivande organ) till Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board

7 Förslag till 2008 års sammanträdestider

8 Firmateckning inom Stockholm Business Region AB

9 Fastställande av attestinstruktion för Stockholm Business Region

10 Registrering av bifirma

11 Hotels in Stockholm – hotellförteckning över hotell och vandrarhem i Stockholm

12 Yttrande över Svenska Simförbundets ansökan om stöd till evenemang (Masters VM simning)

13 Yttrande över Crazy for Dance AB ansökan om stöd till evenemang (Stockholm International Dance Week)

Anmälningsärenden

14 Kompletterande ägardirektiv

- Policy mot klotter
- Översyn av stadens administration
Dnr 19-141/2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Förslag till detaljplan för fastigheten Betongblandaren 10 i stadsdelen Mariehäll, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande

16 Förslag till detaljplan för fastigheten Helgafjäll 5 m m i stadsdelen Kista, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande

17 Karolinska och Norra Station – Fördjupning av två översiktsplaner, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoren i Stockholms stad och Solna stad, anmälan av kontorsyttrande

18 Programsamråd för kv. Spelbomskan 16 m m , tillbyggnad av Stockholms Stadsbibliotek i stadsdelen Vasastaden, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande

19 Stockholms Miljöprogram 2007-2010, svar på remiss från Kommunstyrelsen, anmälan av kontorsyttrande

20 Stockholm som filmhuvudstad, svar på remiss från Kommunstyrelsen av motion 2007:25 av Roger Mogert (s), anmälan av kontorsyttrande

21 Förslag till detaljplan för kv Kopisten i stadsdelen Råcksta, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande

22 Snabb och tillgänglig service till stockholmarna – förslag till organisation, modell för finansiering, utveckling och införande av nya e-tjänster, svar på remiss från Kommunstyrelsen, anmälan av kontorsyttrande

23 Anmälan om återtagande av ansökan om stöd till evenemang (Handbolls VM 2011)

24 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang

25 Rapport från Stockholm Visitors Board

26 Rapport från Stockholm Business Region Development

27 Återrapportering avseende genomförandet av organisationsförändringarna inom Stockholm Visitors Board (muntlig föredragning)

28 Företagsbesök inriktning finans (muntlig föredragning)

Mötesinformation

Justeras:
Kristina Axén Olin Carin Jämtin

Närvarande:

Ordföranden Kristina Axén Olin (m)

Vice ordförande Carin Jämtin (s)

Ledamöterna
Madeleine Raukas (m)
Mats Rudin (m)
Ulrika Francke (fp)
Maria Östberg Svanelind (s)

Tjänstgörande suppleanter
Joakim Gräns(m) ersättare för Mikael Söderlund (m)
Anders Frostell (fp) ersättare för Olle Hammarström (s)
Cecilia Obermüller (mp) ersättare för Paulo Silva (mp)

Suppleanter
Birgitta Wahlman (m)

Övriga närvarande var VD Olle Zetterberg, Anna Gissler staben, Monica Ewert kommunikation, Lena Häggdahl administration, Martin Rosborg Stockholm Visitors Board, Åsa Bergström Stockholm Business Region Development och borgarråds-sekreterare Thomas Andersson på finansroteln samt styrelsesekreterare Viviann Andersson.

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Mikael Söderlund (m), Olle Hammarström (s), Paulo Silva (mp) och av suppleanterna Lars Svärd (m), Birgitta Borg (kd), Ulf Walther (s), Karin Wanngård (s) samt Mounia Benbouzid (mp).

§1 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 29 maj 2007 lades till handlingarna.

§2 Val av justerare

Jämte ordföranden utsågs Carin Jämtin (s) att justera dagens protokoll.

§3 Tertialbokslut 2 jämte prognos med VD kommentar för koncernen Stockholm Business Region

Dnr 12-126/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och överlämna tertialbokslut 2 jämte prognos med VD:s kommentar för Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB

att godkänna omslutningsförändringar om 6,3 mnkr

att godkänna och förklara beslutet omedelbart justerat

Särskilt uttalande

Paulo Silva (mp), Mounia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller (mp) med hänvisning till bilaga 3:1

§4 Delårsrapport till Bolagsverket

Dnr 19-127/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och överlämna upprättad delårsrapport för Stockholm Business Region till Bolagsverket

§5 Överlåtelse av inventarier, övriga tillgångar och skulder till Stockholm Business Region Development AB

Dnr 32-128/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna Stockholm Business Regions överförande av inventarier, övriga tillgångar och skulder till Stockholm Business Region Development enligt bifogat köpekontrakt

att föreslå att styrelsen för Stockholm Business Region Development godkänner bifogat köpekontrakt

att föreslå att styrelsen för Stockholms Stadshus lämnar bifogat köpekontrakt utan erinran

att förklara beslutet omedelbart justerat

§6 Advisory Board (rådgivande organ) till styrelserna för Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och eventuellt bredda föreslagna Advisory Boards för styrelserna Stockholm Business Region Development respektive Stockholm Visitors Board för år 2007-2008 i enlighet med tjänsteutlåtandet

att förklara beslutet omedelbart justerat

§7 Förslag på sammanträdestider för styrelsen år 2008

Dnr 10-129/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa följande sammanträdestider:

Tisdagen den 5 februari, kl. 16.30

Tisdagen den 18 mars, kl 16.30

Tisdagen den 27 maj, kl 16.30

Tisdagen den 30 september, kl. 16.30

Tisdagen den 11 november, kl. 16.30

§8 Firmateckningsrätt inom Stockholm Business Region AB

Dnr 13-130/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att bolagets firma tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Kristina Axén Olin, vice ordförande Carin Jämtin, verkställande direktören Olle Zetterberg, två i förening.

att avdelningscheferna Viviann Andersson och Monica Ewert samt Senior Adviser Torbjörn Jansson tecknar firma i förening med någon av ovanstående dvs ordföranden Kristina Axén Olin, vice ordföranden Carin Jämtin, verkställande direktören Olle Zetterberg.

att förklara beslutet omedelbart justerat

§9 Fastställande av attestinstruktion för Stockholm Business Region AB

Dnr 13-140/2007

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa attestinstruktion för Stockholm Business Region AB i enlighet

med tjänsteutlåtande

att förklara beslutet omedelbart justerat.

§10 Registrering av bifirma

Dnr 19-131/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att Stockholms Näringslivskontor registreras som bifirma till Stockholm Business Region AB

att bifirman Stockholms Näringslivskontors verksamhet är att vårda, värna, utveckla kännetecknet Stockholms Näringslivskontor

§11 Hotels in Stockholm – hotellförteckning över hotell och vandrarhem i Stockholm

Dnr 17-149/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förs lag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att återuppta produktionen av Hotels in Stockholm

att förklara beslutet omedelbart justerat

Särskilt uttalande

Paulo Silva (mp), Mounia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller (mp) med hänvisning till bilaga 11:1

§12 Yttrande över Svenska Simförbundets ansökan om stöd till evenemang (Masters VM simning)

Dnr 56-145/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja ett ekonomiskt stöd till Svenska Simförbundet om 150 000 kronor för marknadsföringen av Masters VM i simning år 2010 och Stockholm

§13 Yttrande över Crazy for Dance ansökan om stöd till evenemang (Stockholm International Dance Week)

Dnr 56-146/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja ett ekonomiskt stöd till Crazy for Dance om 150 000 kronor för marknadsföringen av Stockholm International Dance Week 2008 och Stockholm.

§14 Kompletterande ägardirektiv

- Policy mot klotter

- Översyn av stadens administration

Dnr 19-141/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av Policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm

att godkänna anmälan av Kommunfullmäktiges beslut avseende

Översyn av stadens administration

§15 Förslag till detaljplan för fastigheten Betongblandaren 10 i stadsdelen Mariehäll, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande

Dnr 41-101/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret

§16 Förslag till detaljplan för fastigheten Helgafjäll 5 m m i stadsdelen Kista, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande

Dnr 41-106/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret

Särskilt uttalande

Paulo Silva (mp), Mounia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller (mp) med hänvisning till bilaga 16:1

§17 Karolinska och Norra Station – Fördjupning av två översiktsplaner, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoren i Stockholms stad och Solna stad, anmälan av kontorsyttrande

Dnr 41-102/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret

§18 Programsamråd för kv. Spelbomskan 16 m m , tillbyggnad av Stockholms Stadsbibliotek i stadsdelen Vasastaden, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande

Dnr 41-103/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på

remiss från Stadsbyggnadskontoret

Särskilt uttalande

Paulo Silva (mp), Mounia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller (mp) med hänvisning till bilaga 18:1

§19 Stockholms Miljöprogram 2007-2010, svar på remiss från Kommunstyrelsen, anmälan av kontorsyttrande

Dnr 45-104/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från Kommunstyrelsen

§20 Stockholm som filmhuvudstad, svar på remiss från Kommunstyrelsen av motion 2007:25 av Roger Mogert (s), anmälan av kontorsyttrande

Dnr 56-114/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på

remiss från Kommunstyrelsen

§21 Förslag till detaljplan för kv Kopisten i stadsdelen Råcksta, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande

Dnr 41-142/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret

Särskilt uttalande

Paulo Silva (mp), Mounia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller (mp) med hänvisning till bilaga 21:1

§22 Snabb och tillgänglig service till stockholmarna – förslag till organisation, modell för finansiering, utveckling och införande av nya e-tjänster, svar på remiss från Kommunstyrelsen, anmälan av kontorsyttrande

Dnr 17-143/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från Kommunstyrelsen

§23 Anmälan om återtagande av ansökan om stöd till evenemang (Handbolls VM 2011)

Dnr 56-147/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av återtagande om stöd till evenemang

§24 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang

Dnr 56-148/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av sammanställning av stöd till evenemang

§25 Rapport från Stockholm Visitors Board

Martin Rosborg informerade i korthet

· om besöksnäringen som går mycket bra

· invigningen av Arlanda Visitors Center

· evenemangslotsen fungerar väl

· en digital lotsfunktion släpps snart

· turistshopen är avyttrad

§26 Rapport från Stockholm Business Region Development

Olle Zetterberg informerade i korthet

· om dotterbolaget Stockholm Business Region Development som bildades 1 juli 2007. Kristina Tidestav är VD, Åsa Bergström är chef för investerings-främjande och Jesper Ackinger är chef för näringslivsservice.

· om genomförd servicemätning för partnerkommunerna inom Stockholm Business Alliance som har fått stort genomslag i media

· samarbetet med Stadsledningskontoret för att utveckla Värtaområdet

§27 Återrapportering avseende genomförandet av organisationsförändringarna inom Stockholm Visitors Board (muntlig föredragning)

Martin Rosborg informerade om

· turistshopen har avyttrats

· hotellcentralen har avvecklats

· Utflykter och Äventyr – diskussion pågår

· Uppdragsupphandlingen av What`s On har inte resulterat i några svar.

What´s On drivs därför vidare ytterligare några månader.

§28 Företagsbesök inriktning Finans (muntlig föredragning)

Åsa Bergström, avdelningen investeringsfrämjande på Stockholm Business Region Development, informerade om företagsbesök med inriktning på Finans.

§29 VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade i korthet

· om konferensen i Örebro med partnerskapet Stockholm Business Alliance

· årets glöggmottagning 12 december 16.00-18.00

· nästa styrelsemöte flyttas från 13 november till 19 november kl 14.30, pga Londonresa för Kristina Axén Olin och Olle Zetterberg.

§30 Nästa sammanträde

Nästa styrelsemöte flyttas från 13 november till 19 november kl 14.30. OBS tiden!