Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2009-03-17

Sammanträde 2009-03-17

Datum
Klockan
16.30
Plats
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1, Lokal: Virvelvinden, plan 5

Beslutsärenden

3 Årsredovisning och förvaltningsberättelse år 2008 för Stockholm Business Region

5 Granskningspromemoria 2008 avseende Stockholm Business Region, Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board

6 Redovisning av 2008 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region

7 Förslag till budget 2010 och inriktning för 2011 och 2012 för koncernen Stockholm Business Region

9 Varsel i Stockholm - svar på skrivelse från Carin Jämtin (s) m fl

11 Yttrande över IMG (Sweden) AB:s ansökan om stöd till evenemang

12 Yttrande över Touring Exhibitons AB:s ansökan om ändring av stöd till evenemang

13 Rapport av arbetet med lots- och servicefunktionen

Anmälningsärenden

14 Anmälan av riktlinjer för Telefonplan

15 Anmälan av lägesrapport Mark och planprojekt för arbetsplatser i Stockholms stad

16 Anmälan av rapport angående fem regioners arbete i Bryssel

18 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

19 Rapport från Stockholm Visitors Board

20 Rapport från Stockholm Business Region Development

21 Rapport angående benchmarking/Edinburgh - muntlig föredragning

§1 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2 februari 2009 lades till handlingarna.

§2 Val av justerare

Jämte ordföranden Carin Jämtin (s) utsågs Ulla Hamilton (m) att justera dagens protokoll.

§3 Årsredovisning och förvaltningsberättelse år 2008 för Stockholm Business Region

SBR 12-12/2009

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättad årsredovisning och förvaltningsberättelse för år 200

att förklara beslutet omedelbart justerat

§4 VD-kommentar avseende bokslut 2008 för koncernen Stockholm Business Region

SBR 12-13/2009

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna VD-kommentar med bokslut för 2008 avseende koncernen Stockholm Business Region och överlämna till Stockholms Stadshus AB

att förklara beslutet omedelbart justerat

§5 Granskningspromemoria 2008 avseende Stockholm Business Region, Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board

SBR 14-14/2009

Auktoriserande revisorn Sören Berger från Deloitte AB informerade om utfört arbete och gjorde följande sammanfattning av genomförd revision 2008:

· Årsbokslutet är väl genomfört

· Bra processer och god intern kontroll

· Inga återstående rekommendationer finns

· Avlämnar en ren revisionsberättelse

Lekmannarevisorn Lars Munters från Revisionskontoret informerade om sitt uppdrag och om utfört arbete och gjorde följande sammanfattning av genomförd revision 2008:

· Verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt sett

· SBR arbetar aktivt och positivt med ägardirektiven

· Det finns mätbara mål som följs upp

· Ekonomiska prognoser är korrekta

· Avlämnar en ren revisionsberättelse

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna Stockholm Business Region´s svar på Revisionskontorets bedömning och kommentarer i granskningspromemorian

att förklara beslutet omedelbart justerat

§6 Redovisning av 2008 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region

SBR 14-15/2009

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande redovisning av internkontrollarbetet 2008

§7 Förslag till budget 2010 och inriktning 2011 och 2012 för koncernen Stockholm Business Region

SBR 11-16/2009

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förlaget till budget 2010 och inriktning för 2011 och 2012 för koncernen Stockholm Business Region

att förklara beslutet omedelbart justerat

Reservation angavs av Cecilia Obermüller (mp) och Monia Benbouzid (mp) enligt följande:

”Styrelsens godkänner i huvudsak förslag till budget och inriktning för 2011 och 2012 med följande tillägg.

- Stockholms Business Region bör ha en tydlig miljödimension i sin verksamhet, något som i stort saknas med förslaget till inriktning i budgeten. Det är viktigt att Stockholm Business Region främjar en hållbar utveckling i Stockholm med stöd till företagare som vill miljöcertifiera sin verksamhet eller på andra sätt göra insatser som minskar miljöpåverkan. Vi bör också utnyttja det faktum att Stockholm tilldelats priset European Green Capital för 2010.

- En större fokus på småföretagare behövs, vi tror det är särskilt viktigt nu i samband med den globala ekonomiska krisen. Även satsningar inom social ekonomi är viktigt för framtiden.

- Medel bör avsättas i budget för att utveckla profilturism såsom t.ex. eko-, skärgårds- och äventyrsturism. Utgivning av ”Utflykter och Äventyr” borde återupptas då många svenskar kommer att semestra hemmavid.

- Det måste bli lättare att hitta och boka de auktoriserade stockholmsguiderna på stadens hemsida.”

§8 EU - värdskap 2009 – svar på skrivelse från Monia Benbouzid (mp) och Cecilia Obermüller (mp)

SBR 52-21/2009

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna följande tjänsteutlåtande som svar på skrivelse av Monia Benbouzid och Cecilia Obermüller båda (mp)

§9 Varsel i Stockholm – svar på skrivelse från Carin Jämtin (s) m fl

SBR 06-22/2009

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna följande tjänsteutlåtande som svar på skrivelse av Carin Jämtin (s) m.fl. samtliga (s)

§10 Yttrande över DreamHack AB:s ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-37/2009

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja DreamHack AB en marknadsföringsinsats om 100000 kronor för marknadsföringen av DreamHack Stockholm 2009 och Stockholm.

§11 Yttrande över IMG (Sweden) AB:s ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-38/2009

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja IMG (Sweden) en marknadsföringsinsats om 350000 kronor för marknadsföringen av NHL Premiere 2009 och Stockholm.

§12 Yttrande över Touring Exhibitions AB:s ansökan om ändring av stöd till evenemang

SBR 05-39/2009

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja Touring Exhibitions AB:s ansökan om ändring av användningssättet för marknadsföringsinsatsen om 285000 kronor till marknadsföringen av ABBA the Museum World Tour och Stockholm.

§13 Rapport av arbetet med lots- och servicefunktionen

SBR 40-42/2009

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten av arbetet med lots- och servicefunktionen

§14 Anmälan av riktlinjer för Telefonplan

SBR 57-43/2009

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av riktlinjer för strategiskt arbete vid Telefonplan

§15 Anmälan av lägesrapport Mark och planprojekt för arbetsplatser i Stockholms stad

SBR 41-32/2009

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av Mark och planprojekt för arbetsplatser i Stockholms stad, lägesrapport december 2008

Särskilt uttalande angavs av Cecilia Obermüller (mp) och Monia Benbouzid (mp) enligt följande:

”Miljöpartiet kan konstatera att rapporten tar upp problemet att outnyttjad mark för kontors och industriändamål minskar i staden. Det är viktigt att bibehålla funktionsblandade stadsdelar för att ha en levande stad. Särskilt arbetsplatser i Söderort bör värnas och utvecklas.

Att då bygga bostäder i allt för nära läge till miljöstörande verksamheter gagnar inte funktionsblandningen, verksamheterna tvingas flytta. Miljöpartiet har vid flera tillfällen pekat på att detta ger näringslivet problem.

Helhetssynen rörande näringslivets behov, speciellt ur småföretagarnas perspektiv, kommunaltekniska områden och terminalområden måste lyftas fram i den kommande översiktsplaneringen.”

§16 Anmälan av rapport angående fem regioners arbete i Bryssel

SBR 42-10/2009

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av rapport angående fem regioners arbete i Bryssel

§17 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang 2008 och 2009

SBR 05-17/2009

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av sammanställning till stöd för evenemang

§18 Anmälan av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

SBR 04-3/2009

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

§19 Rapport från Stockholm Visitors Board

Olle Zetterberg informerade i korthet:

· Stockholm visar den bästa trenden i Skandinavien vad gäller kommersiella övernattningar

· Stockholm har utsetts till vinnare av bussbranschen som bästa bussturiststaden

· Stockholm Tourist Centre har utsetts till Sveriges bästa turistbyrå av Barnens Turistguide

§20 Rapport från Stockholm Business Region Development

Anna Gissler informerade i korthet:

· Under mars månad deltog SBR tillsammans med 20 partners i fastighetsbranschen samt 17 SBA kommuner i MIPIM mässan i Cannes. Mässan var välbesökt med cirka 15000 - 20000 deltagare.

· Stockholmsmötet är förlagt till den 1 juni 2009 och inbjudningar kommer att sändas ut under april månad. Årets tema kommer att vara kompetensförsörjning och EU-ordförandeskapet. Leif Östling, Scania, kommer att vara huvudtalare.

§21 Rapport angående benchmarking/Edinburgh – muntlig föredragning

Den muntliga föredragningen om benchmarking/Edinburgh har utgått från föredragningslistan och redovisas nästa styrelsesammanträde den 26 maj 2009.

§22 VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade i korthet:

· Stockholm blir Europas första miljöhuvudstad år 2010

· Den 27 mars kommer frukostmötet att handla om Klimathotet – hur farligt är det. Föredragshållare är Klas Eklund.

· Under TUR-mässan i Göteborg lanseras den nya webbplatsen www.stockholmtown.com

· Den tryckta årsberättelsen för 2008 kommer under våren och kommer enbart vara på engelska

§23 Övrigt

Mats Rudin (m) tog upp frågan kring skyltningen till Stockholmsmässan och Birgitta Wahlman tog upp skyltningen inom våra företagsområden däribland Vinsta.

SBR har varit i kontakt med SL gällande skyltningen i Vinsta och har arbetat med frågan under lång tid.

En redovisning om Volvo Ocean Race önskas till nästa styrelsesammanträde 26 maj.