Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2011-11-08

Sammanträde 2011-11-08

Datum
Klockan
08.30
Plats
Stockholm Business Region, Drottninggatan 33, 1 tr, konferenslokal Skeppsholmen

2 Utseende av protokolljusterare

4 Fyllnadsval till Advisory Board (rådgivande organ) för besöksnäringen och näringslivsfrågor

5 Svar på skrivelse angående medverkan i projekt Elbil2020 och Cities of the World

6 Strategi för arbetsplatser i Söderort

7 Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB - policydokument för koncernen Stockholm Business Region

Anmälningsärenden

8 Avrapportering Benchmarkingstäderna

9 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang och avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen samt rapport av utfall vid evenemang

10 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

11 Rapport från Stockholm Visitors Board

12 Rapport från Stockholm Business Region Development

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (144 kb)

§1 Föregående protokoll

Protokoll för styrelsemötet den 27 september 2011 lades till handlingarna.

§2 Val av protokolljusterare

Jämte ordföranden Ulla Hamilton (M) utsågs Göran Johnsson (S) att justera dagens protokoll.

§3 Förslag till verksamhetsplan 2012 för koncernen Stockholm Business Region

SBR 11-122/2011

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Förslag till verksamhetsplan 2012 för koncernen Stockholm Business Region godkänns.

2. Beslutet förutsätter att finansborgarrådets förslag till budget 2012 godkänns.

3. Förslag om att bevilja 5,4 mnkr till externa aktörer och samarbetspartners godkänns.

4. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Särskilt uttalande angavs av Göran Johnsson (S) m.fl. enligt följande:

”Vi anser att förslaget till verksamhetsplan i stora delar är bra. Vi ser dock gärna att några områden läggs till/får ökat engagemang. Vi vill att SBR:

1. Påbörjar ett arbete kring hur Stockholm kan bli en ännu mer attraktiv ort för företag att förlägga sitt huvudkontor

2. Ytterligare stärker arbetet och samarbetet med den högre utbildningen och forskningen

3. Fördjupar samarbetet med Stockholms miljöteknikföretag i syfte att koordinera och marknadsföra Stockholm som ett framgångsrikt miljöteknikcentrum

4. Prioriterar att främja Stockholm som en filmregion.

5. Prioriterar arbetet och överväger nya insatser för att främja företagandet bland stockholmare med invandrarbakgrund, detta inte minst i ljuset av de slutsatser som OECD:s rapport från 2006 gav

6. Avslutningsvis vill vi betona att vi ser det som självklart att SBR engageras ordentligt i Europride”.

§4 Fyllnadsval till Advisory Board (rådgivande organ) för näringslivsfrågor och besöksnäringsfrågor.

SBR 19-141/2011

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna att Helena Norrman väljs in som ersättare till Hans Vestberg i Stockholm Business Regions Advisory Board för näringslivsfrågor för år 2011 och 2012.

2. Godkänna att Torborg Chetkovich väljs in som representant i Stockholm Business Regions Advisory Board för besöksnäringsfrågor för år 2011 och 2012.

§5 Svar på skrivelse angående medverkan i projekt Elbil2020 och Cities of the World

SBR 40-144/2011

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Skrivelsen angående medverkan i projekt Elbil2020 och Cities of the World Carina Fredén Larsson (S) m.fl. anses besvarad med följande tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande angavs av Göran Johnsson (S) m.fl. enligt följande:

”Det är glädjande att tjänsteutlåtandet som gäller vår skrivelse är positivt och att SBR har ambitionen att arbeta vidare med de presenterade projekten. Två förtydligande bör dock göras då utlåtandet baseras på en alltför snäv tolkning av vår skrivelse.

Projektet Elbil 2020 handlar inte om att främja elbilsanvändningen i Hammarby sjöstad (även om det sannolikt blir en effekt) utan om att göra Hammarby Sjöstad till ett demo-objekt för elbilsanvändning i tätort i Stockholm och i Sverige. Detta framgick av vår skrivelse. Detta är en satsning som stärker Stockholms miljöprofil och staden bör därför aktivt stödja det. Det är också en satsning, som om den bli framgångsrik, ytterligare kan stärka just Stockholms varumärke som en stad i framkant av den tekniska utvecklingen och kraven på miljömässig hållbarhet.

Det andra projektet, Cities of the World, tycks också ha tolkats på ett begränsat sätt, nämligen som att marknadsföringen av Hammarby Sjöstad ska fortsätta och förstärkas. Vi anser visserligen att den jätteinvestering i internationell marknadsföring som skett genom Hammarby Sjöstad bör fortsätta, underhållas och utvecklas, men det var inte den huvudsakliga innebörden i vår skrivelse. Vi menar att Stockholm ska satsa på en permanent expo över modern stadsbyggnation med varierande utställningar på teman som miljöteknik, energiåtervinning, avfallshantering. Här kan företag från hela världen presentera nydanande lösningar och här kan städer exponera nybyggda stadsdelar för att locka tekniker och planerare till besök på plats. Genom en sådan expo skall Stockholm aspirera på att bli ett internationellt centrum för modern stadsbyggnation. Ett bra åskådningsexempel finns redan (Hammarby Sjöstad) och Norra Djurgårdsstaden väntar inom de närmaste åren. Denna permanenta expo kan med viss fördel förläggas till Hammarby Sjöstad, men projektet är inte avhängig denna geografiska placering. Vi anser att Stockholm med ett projekt som "Cities of the World"framgångsrikt och framtidsinriktat kan befästa sin ställning som en hållbar stad i utvecklingens framkant. ”

§6 Strategi för arbetsplatser i Söderort

SBR 03-140/2011

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Anta denna strategi för arbetsplatser i Söderort.

§7 Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB – policydokument för koncernen Stockholm Business Region

SBR 30-148/2011

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Anta finanspolicy för Stockholms Stadshus AB under förutsättning av koncernstyrelsens beslut den 12 december 2011.

§8 Avrapportering Benchmarkingstäderna

SBR 40-100/2011

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Rapporten godkänns med hänvisning till vad som sagts i Stockholm Business Regions tjänsteutlåtande.

§9 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang och avslagna ansökningar om stöd till evenemang enligt delegationsordningen samt rapport av utfall vid evenemang.

SBR 05-142/2011

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna anmälan av sammanställning av stöd till evenemang.

2. Godkänna anmälan av avslagna ansökningar om stöd till evenemang enligt delegatinsordningen.

3. Godkänna anmälan av rapport av utfall vid evenemang.

§10 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region.

SBR 04-02/2011

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region.

§11 Rapport från Stockholm Visitors Board.

Peter Lindqvist informerade i korthet om:

· Under första halvåret har antal övernattningar ökat med 4 procent i jämförelse med föregående år. Prognosen för året visar på 10 miljoner övernattningar.

· Det är premiär för en ny kampanj som ska locka norrmän till julhandeln i Stockholm.

· Ett hundratal turoperatörer och agenter har inbjudits till Stockholm den 20-21 november.

· Lonely Planet har valt ut sina 10 favoritstäder i världen och Stockholm placerades på femte plats.

· Monica Ewert informerade om Millennium aktiviteterna inför premiären den 20 december.

§12 Rapport från Stockholm Business Region Development.

Anna Gissler informerade i korthet om:

· Den 25 november kommer årets innovationsstipendier att delas ut. Över 100 ansökningar har inkommit.

· Ett ökat samarbete med KTH: s näringslivsenhet har inletts i syfte att bredda samarbetet inom akademin.

· SBRD har tillsammans med Sting och Kista Science City genomfört ett investerarseminarium på Hong Kong Science Park och deltagit på Eco Asia mässan mellan den 23-27 oktober.

· Mellan den 15 – 16 november hålls SIME konferensen i Stockholm. SBRD är tillsammans med Stockholm IT Region utställare och bidrar till evenemanget.

· Kommande frukostmöten finns tillgängliga på webben:

Affärsnätverka den15 november

Fler måste resa kollektivt – men hur får vi plats för mer kollektivtrafik i Stockholm den 25 november

Miljöteknik i Högdalens företagsområde den 29 november

Nobelfrukost: framtidens stora samhällsutmaningar den 9 december

§13 VD rapporterar.

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

· Hur kan taxiproblematiken i Stockholm lösas? Den fria prissättningen på taxiresor har lett till att fler besökare i storstadsregioner känner sig lurade då de fått betala ockerpriser på taxiresan. Konsekvensen blir även att en del hotell startar egna taxitjänster och Stockholm drabbas av badwill.

· SBRs årliga glöggmottagning äger rum den 8 december mellan kl. 16,00 – 18,00.

· Den 19 januari kl 09-12 med efterföljande lunch hålls strategimöte för styrelsen. Henrik Steinbrecher från PCV är inbjuden till mötet. Kallelsen till mötet utsänds senare.

§14 Övrigt.

Tre frågor överlämnades av Hans Kilsved (S) att besvaras av SBR vid nästa möte:

1. Vad blir det för effekter av Ericssons försäljning av Sony Ericsson?

2. Vad blir det för effekt av avgifter som högskolorna tar ut av studenter utanför EU?

3. Hur tar man tillvara på nanotekniken inom näringslivet?