Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2013-09-24

Sammanträde 2013-09-24

Datum
Klockan
Plats

3 Utseende av protokolljusterare

Beslutsärenden

4 VD-kommentar avseende årsprognos och tertialrapport 2, 2013 för koncernen Stockholm Business Region

5 Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region

6 Förslag på sammanträdestider för styrelsen år 2014

8 Yttrande över Svenska Konståkningsförbundets ansökan om stöd till evenemang

9 Yttrande över Gastronomi Sverige ABs ansökan om stöd till evenemang

10 Långsiktig finansiering av Stockholms Nyföretagarcentrum/Start-Up Stockholm

Anmälningsärenden

11 Anmälan av förfrågan om synpunkter gällande Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Stockholm 2014-2020

12 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang och avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen samt rapport av utfall vid evenemang

13 Anmälan avsägelse till Advisory Board för besöksnäringsfrågor

14 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

15 Anmälan fyllnadsnominering av två ledamöter samt avsägelse av en ledamot i rådet för funktionshinderfrågor för Stockholm Business Region, Stockholm Business Region Development, Stockholm Visitors Board och Mässfastigheter i Stockholm

16 Anmälan Rapport om konkurser

17 Rapport från Stockholm Visitors Board

* Peter Lindqvist informerar om flytt av Stockholm Tourist Center

18 Rapport från Stockholm Business Region Development

* Jesper Ackinger informerar om det arbete som SBRD och SLK genomfört om var de nya arbetsplatserna i söderort bör skapas fram till 2030.
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (154 kb)

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Val av protokolljusterare

§5 Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region

§6 Förslag på sammanträdestider för styrelsen år 2014

§8 Yttrande över Svenska Konståkningsförbundets ansökan om stöd till evenemang

§9 Yttrande över Gastronomi Sverige ABs ansökan om stöd till evenemang

§10 Långsiktig finansiering av Stockholms Nyföretagarcentrum/Start-Up Stockholm

§11 Anmälan av förfrågningar om synpunkter gällande Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Stockholm 2014-2020

§12 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang och avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen samt rapport av utfall vid evenemang

§13 Anmälan avsägelse till Advisory Board för besöksnäringsfrågor

§14 Anmälan av kontorsyttranden lämnande av Stockholm Business Region

§15 Anmälan fyllnadsnominering av två ledamöter samt avsägelse av en ledamot i rådet för funktionshinderfrågor för Stockholm Business Region, Stockholm Business Region Development, Stockholm Visitors Board och Mässfastigheter i Stockholm.

§17 Rapport från Stockholm Visitors Board

§18 Rapport från Stockholm Business Region Development