Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2007-11-22

Sammanträde 2007-11-22

Datum
Klockan
14.30
Plats
Sjöhistoriska museet, Stockholm

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

7 Muntlig redovisning för rättsläget angående skadeståndsanspråk rörande skadeståndsanspråk med anledning av Lodbroks påsegling av Essingebron.

8 Budget år 2008 för Stockholms Hamnar (utsänd)

9 Utfyllnad av Värtapiren; Inriktningsbeslut (utsänt)

10 Förslag till riktlinjer för finansiell hantering för Stockholms Hamn AB med dotterbolag (utsänt)

11 Sammanträdestider 2008 (utsänt)

12 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Carl-Erik Aroseus)

b. Muntlig redovisning rörande nuläget rörande bolagisering av stuveriverksamheten i Stockholms Hamn AB (föredragande Christel Wiman)

c. Muntlig redovisning rörande nuläget i utvecklingsprojektet Stockholm - Nynäshamn, Norvikudden (föredragande Christel Wiman)

d. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)

e. Muntlig lägesredovisning (föredragande Christel Wiman)

f. Muntlig redovisning för utredning rörande "Strategiska hamnar ur ett statligt perspektiv", "Strategiska godsnoder i det svenska transport-systemet" samt Regionplane- och trafiknämndens överväganden och slutsatser rörande Rapport "Stockholmsregionens hamnstruktur - underlag för ett regionalt förhållningssätt" (föredragande Christel Wiman och Björn Neckman). OBS Redovisningen beräknas lämnas kl 16.00; redovisningen lämnas vid samma tillfälle till styrelserna i Stockholms Hamn AB, Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB

13 Remiss av Hamnstrategiutredningen samt Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet (Kombiterminalutredningen) (SOU 2007:58 och SOU 2007:59) (utsänd)

14 Övriga frågor

a. Nästa möte: tisdagen den 18 december 2007 kl. 9.00