Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2014-03-06

Sammanträde 2014-03-06

Datum
Klockan
09:00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Årsredovisning för 2013, inklusive Rapport över revision av årsbokslut samt Granskningspromemoria 2013 m.m. (utsändes senare)

6 Förslag till budget 2015 och inriktning 2016 och 2017 för Stockholms Hamnar (utsändes senare)

7 Förslag till Plan för funktionshinderfrågor i Stockholms Hamnar år 2014 (utsänd)

8 Förslag till Kajstrategi för Stockholms Hamnar (utsänd)

9 Lägesrapport Utvecklingsprojekt Värtan (utsändes senare)

10 Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär (utsändes senare)

11 Remiss om Klimatförändring och Stockholms stad (utsänd)

15 Remiss angående Strategisk bullerkartläggning och Åtgärdsprogram 2014-2018 enligt förordningen om omgivningsbuller (utsänd)

16 Årsstämmor 2014 (utsänd)

17 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

18 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

19 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin) b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Johan Castwall) c. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg) d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

20 Övriga frågor

a. Extra möte: torsdagen den 3 april 2014 kl. 12.30 (enklare lunch finns tillgänglig från kl. 11.45) b. Nästa ordinarie möte: torsdagen den 22 maj 2014 kl. 9.00
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (154 kb)

§2 Val av protokolljusterare

§3 Godkännande av dagordning

§4 Föregående protokoll

§5 Årsredovisning för 2013, inklusive Rapport över revision av årsbokslut samt Granskningspromemoria 2013 m.m.

§6 Förslag till budget 2015 och inriktning 2016 och 2017 för Stockholms Hamnar

§7 Förslag till Plan för funktionshinderfrågor i Stockholms Hamnar år 2014

§8 Förslag till Kajstrategi för Stockholms Hamnar

§9 Lägesrapport Utvecklingsprojekt Värtan

§10 Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär

§15 Remiss angående Strategisk bullerkartläggning och Åtgärdsprogram 2014-2018 enligt förordningen om omgivningsbuller

§16 Årsstämmor 2014

§17 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.