Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2019-03-14

Sammanträde 2019-03-14

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 6 december 2018

Beslutsärenden

3 Utseende av styrelsens sekreterare

9 Internkontrollgranskning 2018

10 System för internkontroll samt internkontrollplan 2019

11 Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB

12 Val av ombud till årsmöte för Svenskt Vatten

13 Ordinarie årsstämma med aktieägarna i SYVAB

14 Förbundsmöte med Tyresåns vattenförbund

15 Projekt Mässtunneln - reviderat inriktningsbeslut

16 Projekt 361975 Spångavägen 142-264, Genomförandebeslut

17 Projekt 2180 Gårdsvägen, Inriktningsbeslut

18 Projekt 361395 Ombyggnation östra verket centraldel - Reviderat genomförandebeslut

19 Projekt 361311 Follingbogatan, Reviderat Genomförandebeslut Exploateringsprojekt

20 Projekt 1732 Nya ställverk inkl. byggnader Lovö - Inriktningsbeslut

21 Upphandlingsärende - geo- och miljötekniska tjänster, ramavtal

22 Renovering av rötkammare i Henriksdal, Genomförandebeslut

24 Taxa för vatten och avfall 2020. Inriktningsärende

Anmälningsärenden

25 Anmälan av arbetstagarrepresentanter i styrelsen 2019

26 Anmälan om fattade investeringsbeslut 10-25 mnkr