Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2010-06-03

Sammanträde 2010-06-03

Datum
Klockan
10:00
Plats
Stadshuset, Stora kollegiesalen

OBS Studiebesök sker direkt efter styrelsemötet. Studiebesöket avslutas c:a kl 14.00.

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Ombildning till bostadsrätt

5 Granskning enligt internkontrollplan tertial 1

8 Översyn av arbetsordning jämte VD-instruktionen

9 Evakuering vid renovering av fastighet, svar på skrivelse

11 Vällingby City, rapport

12 Upphandling av ramavtal för avrop av våtrumsrenovering m m

14 Beslutsunderlag för investering avseende nyproduktion av lägenheter i kv Idun SEKRETESS

15 Översyn av policydokument

17 Fusion av helägda dotterbolag

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (80 kb)

§1 Val av justeringsmän m m

Styrelsens ordförande och vice ordförande utsågs att justera dagens protokoll.

Ordföranden hälsade suppleanten Ragnar Persson (fp) välkommen till styrelsen.

§2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 19.

§3 Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 29 april 2010 (nr 3 - 2010) är justerat och utsänt.

§4 Ombildning till bostadsrätt

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Ombildning till bostadsrätt”, daterad den 20 maj 2010, (Bilaga § 4).

Under överläggning gjorde tjg suppleanten Mehdi Oguzsoy följande särskilda uttalande:

”Bolagets viktigaste affärsutvecklingsprojekt ska vara att intensifiera arbetet med att göra hyresrätten till ett konkurrenskraftigt alternativ. Det kan den bli genom ett ökat fastighetsbestånd, det vill säga en ökning av byggnadstakten av hyreslägenheter. Byggandet bör vara särskilt inriktat mot attraktiva och billiga bostäder. Lägesrapporten ger vid handen att den moderatledda majoriteten gör precis tvärtom. Sammanlagt har 8583 av bolagets lägenheter ombildats till bostadsrätter, vilket inte är annat än misshushållning av stadens resurser. De kommunala bostadsbolagen är en av de största gemensamma rikedomarna vi har. Bolagen har byggts upp av gemensamma skattepengar och ska ägas gemensamt.

Tillgång till en god bostad ska finnas för alla, oavsett ekonomiska eller sociala resurser. Att minska kostnaderna för nyproduktion av bostäder är en av de mest angelägna frågorna. Målet för staden är att boendekostnaderna långsiktigt ska kunna hållas på rimliga nivåer såväl i centrala områden som i ytterstadsområden. AB Svenska Bostäder kan ses som ett verktyg för att motverka segregation och sociala klyftor.

Det är väsentligt för staden att kunna klara av att möta ökad efterfrågan på nya bostäder. Boendekostnaderna ska långsiktigt kunna hållas på rimliga nivåer. Samtliga bostadsbolag måste aktivt och kraftfullt verka för att sänka byggkostnaderna. Avkastningen ska långsiktigt komma hyresgästerna till del, t.ex. genom att täcka eftersatt underhåll.”

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan,

att återta erbjudande avseende fastigheten Pyramiden 17,

samt att i övrigt godkänna rapporten.

Därefter yrkade vice ordföranden, tjg suppleanten Karin Ehlin Kolk och tjg suppleanten Mehdi Oguzsoy att styrelsen beslutar

att omedelbart avbryta ombildning av allmännyttan till bostadsrätt,

samt att där utöver anföra följande

Den realisation som pågår av allmännyttan är en stöld från dagens och framtida generationer av stockholmare. Det är ett oförsvarligt hanterande av stockholmarnas gemensamma resurser. Sammantaget innebär den borgerliga bostadspolitiken att den sociala dimensionen försvinner och att bostaden blir en handelsvara för de resursstarka i samhället. En sådan osolidarisk politik kommer att öka klyftorna i samhället och exkludera allt fler människor från det allra mest grundläggande i ett välfärdssamhälle, - rätten till bostad!

Allmännyttan är precis som namnet anger till för det allmännas nytta. Hyresrätten är bra för stockholmarna, blivande stockholmarna, för företagen och för tillväxten. Hyresrätten skapar flexibilitet och mångfald på en bostadsmarknad där plånboken redan spelar allt för stor roll. Att avyttra den är ett dråpslag mot utvecklingen av staden och också något som aldrig kommer att kunna återställas.”

Styrelsen beslutade att avslå yrkandet.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden, tjg suppleanten Karin Ehlin Kolk och tjg suppleanten Mehdi Oguzsoy.

§5 Granskning enligt internkontrollplan tertial 1

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Granskning enligt internkontrollplan tertial 1 - 2010”, daterad den 20 maj 2010, (Bilaga § 5).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna rapporten över genomförd granskning enligt internkontrollplan för tertial 1 2010.

§6 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2010

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2010”, daterad den 20 maj 2010, (Bilaga § 6).

Under överläggning yrkade vice ordföranden, tjg suppleanten Karin Ehlin Kolk och tjg suppleanten Mehdi Oguzsoy att styrelsen beslutar

att delvis godkänna VD:s förslag,

att i enlighet med den Socialdemokratiska budgetreservationen i kf, samt reservation i Stockholm Stadshus AB, inte ombilda eller utförsälja allmännyttan,

samt att därutöver anföra följande

Vi socialdemokrater vill ha ökad valfrihet på bostadsmarknaden. Våra barn ska ha någonstans att bo, företag ska kunna hitta bostäder till sina anställda och de som inte kan eller vill köpa sin bostad måste ha ett rimligt alternativ. Då krävs en mer långsiktig bostadspolitik. Problemet i Stockholm är inte att hyresrätterna är för många, de är för få. Ombildningarna i det privata beståndet har pågått under hela förra mandatperioden och väntas inte avstanna under kommande år.

Det är förvisso bra att upprustningsarbetet kommit igång men fortfarande inte i den takt som styrelsen avsett. Högeralliansen har haft högt ställda mål på bostadsproduktionen även i allmännyttan. Vi har varit oroliga för att ett dåligt politiskt ledarskap skulle leda till att man inte klara målen och här får vi svart på vitt över att så är fallet. Inte en enda har påbörjats under året och av årsmålet om 800 påbörjade lägenheter prognostiseras 180. Det är under all kritik. Den lågkonjunktur och jobbkris som råder i Sverige och Stockholm borde i stället användas en motor för nya jobb och ny teknik. Att Svenska bostäder behöver vässa ytterligare för ett miljöanpassat byggande både i nyproduktion och vid upprustningar. Dessutom vill vi utveckla teknikanvändningen med bland annat sopsugar, avfallskvarnar och sol- och vindkraft.

Att i detta läge fokusera på ombildningar, försäljningar och omstruktureringar av fastighetsbeståndet är helt fel väg att gå.”

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna redogörelsen av utfall första tertialet 2010 och resultat- och investeringsprognos 1 för helåret.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden, tjg suppleanten Karin Ehlin Kolk och tjg suppleanten Mehdi Oguzsoy.

§7 Finansiell rapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport”, daterad den 20 maj 2010, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna månadsrapporten för april 2010.

§8 Översyn av arbetsordning jämte VD-instruktionen

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören m m”, daterad den 20 maj 2010, (Bilaga § 8).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att fastställa i ärendet redovisat förslag till arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

§9 Evakuering vid renovering av fastighet, svar på skrivelse

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Trygg evakuering av hyresgästerna vid renovering”, daterad den 24 maj 2010, (Bilaga § 9).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna redovisningen av hur evakuering i samband med renovering ska ske på ett tryggt och säkert sätt för hyresgästerna.

§10 Projekt i miljonprogramsområden, rapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Projekt i miljonprogramsområden”, daterad den 20 maj 2010, (Bilaga § 10).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna rapporten.

§11 Vällingby City, rapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ” Vällingby City, lägesrapport”, daterad den 20 maj 2010, (Bilaga § 11).

Lena Lindvall, lokalchef, lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna rapporten.

§12 Upphandling av ramavtal för avrop av våtrumsrenovering m m

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Upphandling av ramavtal för avrop av våtrumsrenovering inklusive stambyten inom AB Svenska Bostäder med dotterbolag”, daterad den 20 maj 2010, (Bilaga § 12).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att uppdra åt verkställande direktören att genomföra i ärendet redovisad upphandling.

§13 Nyproduktion, rapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Nyproduktion, rapport”, daterad den 20 maj 2010, (Bilaga § 13).

Under överläggning gjorde vice ordföranden, tjg suppleanten Karin Ehlin Kolk och tjg suppleanten Mehdi Oguzsoy följande särskilda uttalande:

”Högeralliansen har haft högt ställda mål på bostadsproduktionen även i allmännyttan. Vi har varit oroliga för att ett dåligt politiskt ledarskap skulle leda till att man inte klara målen och här får vi svart på vitt över att så är fallet.

Under mandatperioden kommer bolaget med dess egna prognoser att påbörja 1690 lägenheter. Det är bra långt ifrån de 3000 som man så gladeligen satt målet för Svenska Bostäders del. Dålig samordning i staden och dåligt politiskt ledarskap är det viktigaste problemen.”

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna rapporten.

§14 Beslutsunderlag för investering avseende nyproduktion av lägenheter i kv Idun SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för investering avseende nyproduktion av lägenheter i kv Idun, Bromsten”, daterad den 20 maj 2010, (Bilaga § 14).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att genom­föra investeringen enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§15 Översyn av policydokument

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Översyn av policydokument”, daterad den 20 maj 2010, (Bilaga § 15).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att anta i ärendet redovisade policydokument.

§16 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till Svenska Bostäders styrelse att anmälas på styrelsesammanträde” daterad den 17 maj 2010, (Bilaga § 16).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

§17 Fusion av helägda dotterbolag

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Fusion av helägda dotterbolag”, daterad den 20 maj 2010, (Bilaga § 17).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att ge verkställande direktören i uppdrag att genomföra en fusion av Lodet Fastighets AB och Härolden Fastighets AB med moderbolaget AB Svenska Bostäder.

§18 VD informerar

Verkställande direktören informerade om renoveringsprojekt inom Järva och hur samrådet med berörda hyresgäster genomförs.

§19 Övriga ärenden

a) Konsekvenser av ombildningar och fastighetsförsäljningar

Förelåg skrivelse från ordföranden m fl rörande konsekvenser av ombildningar och fastighetsförsäljningar under mandatperioden (Bilaga § 19 a).

Styrelsen beslutade att överlämna skrivelsen till verkställande direktören för beredning.

b) Lokal för Gullmarsplans beroendemottagning

Förelåg skrivelse från tjg suppleanten Mehdi Oguzsoy rörande lokal i Dalen för Gullmarsplans beroendemottagning (Bilaga § 19 b).

Styrelsen beslutade att överlämna skrivelsen till verkställande direktören för beredning.