Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2015-04-13

Sammanträde 2015-04-13

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 03 2015

7 Trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Slutbetänkande från Samordning för smarta elnät - Planera för effekt! (SOU 2014:84). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Att tillgodose kulturvärdena och utveckla stadsmiljön i områden av riksintresse. Anmälan av svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

11 Breddning av cykelbanor på Norr Mälarstrand och Rålambshovsleden. Genomförandebeslut

12 Byte av bro för Västberga allé över Stambanan och ny gång- och cykelbro över Åbyvägen. Genomförandebeslut

13 Cykelåtgärder på Ormkärrsvägen i Hagsätra. Genomförandebeslut

14 Renovering av "Kristallvertikalaccent" vid Sergels Torg. Genomförandebeslut

15 Färja mellan Södermalm/Tanto och Årsta Holmar. Slutredovisning och genomförandebeslut

16 Plan för reinvesteringsbehov i stadens parker. Genomförandebeslut

17 Trafiksäkerhetsåtgärder vid Abrahamsbergs- och Olovslundsskolorna. Slutredovisning

19 Motion (2014:17) om Österleden som miljöprojekt genom att kraftigt minska biltrafiken i Stockholm. Svar på remiss från kommunstyrelsen

20 Billigare utbyggnad av bredbandsnät. Svar på remiss från kommunstyrelsen

21 Skyltning i Norra Djurgårdsstaden. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Patrik Silverudd (FP), Karin Ernlund (C) och Mikael Valier (KD)

22 Enkelt avhjälpta hinder - Trafikkontorets åtgärdsstrategi

24 Deltagande enheter i kvalitetsutmärkelsen och förnyelsepriset 2015

25 Upphandling av elenergi för trafikkontorets elförbrukning

26 Fotografering och laserscanning av stadens vägnät. Upphandling

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2015-00024

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr T2015-00002

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 03 2015, Dnr T2015-00407

§7 Trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-00474

§8 Slutbetänkande från Samordning för smarta elnät ­ Planera för effekt! (SOU 2014:84). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-00474

§9 Att tillgodose kulturvärdena och utveckla stadsmiljön i områden av riksintresse.Anmälan av svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, Dnr T2014-03005

§11 Breddning av cykelbanor på Norr Mälarstrand och Rålambshovsleden. Genomförandebeslut, Dnr T2015-00004

§12 Byte av bro för Västberga allé över Stambanan och ny gång- och cykelbro över Åbyvägen. Genomförandebeslut, Dnr T2014-00475

§13 Cykelåtgärder på Ormkärrsvägen i Hagsätra. Genomförandebeslut, Dnr T2014-02593

§14 Renovering av "Kristallvertikalaccent" på Sergels Torg. Genomförandebeslut, Dnr T2015-00651

§15 Färja mellan Södermalm/Tanto och Årsta Holmar. Slutredovisning och genomförandebeslut, Dnr T2013-420-06256

§16 Plan för reinvesteringsbehov i stadens parker, Dnr T2015-00635

§17 Trafiksäkerhetsåtgärder vid Abrahamsbergs- och Olovslundsskolorna. Slutredovisning, Dnr T2012-320-06012

§19 Motion (2014:17) om Österleden som miljöprojekt genom att kraftigt minska biltrafiken i Stockholm. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-00229

§20 Billigare utbyggnad av bredbandsnät. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-00658

§21 Skyltning i Norra Djurgårdsstaden. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Patrik Silverudd (FP), Karin Ernlund (C) och Mikael Valier (KD), Dnr T2015-00498

§22 Enkelt avhjälpta hinder - Trafikkontorets åtgärdsstrategi, Dnr T2015-00628

§24 Deltagande enheter i kvalitetsutmärkelsen och förnyelsepriset 2015, Dnr T2015-00697

§25 Upphandling av elenergi för trafikkontorets elförbrukning, Dnr T2015-00549

§26 Fotografering och laserscanning av stadens vägnät. Upphandling, Dnr T2014-02294