Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2018-10-18

Sammanträde 2018-10-18

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 09/2018 (Adm & Stab)

INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDEBESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR

7 Bedömning av Västerbrons tillstånd. Utredningsbeslut (Inf)

8 Ombyggnad av gång- och cykelförbindelse över Södertäljevägens påfartsramp i Marievik. Slutredovisning (Inf)

9 Cykelvägvisning. Stockholm. Slutredovisning (Tp)

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

10 Levande Stockholm-vinter. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige (Stab)

11 "Älskade gata"- folklivshistoria med stockholmares minnen. Motion från Rasmus Jonlund (L) och Patrik Silverudd (L). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

12 Rusta upp kollektivtrafikmöjligheterna på Gullmarsplan. Motion (2018:787) från Patrik Silverudd och Peter Backlund (båda L). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

13 Värna föreningslivets plats i det offentliga rummet. Svar på skrivelse från Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnd (Ti)

14 Tillgängliga offentliga toaletter. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (L), Cecilia Brink m.fl. (M), Karin Ernlund (C) och Mikael Valier (KD) (Inf)

15 Parkeringsproblematiken vid Stockholms badplatser. Svar på skrivelse från Karin Ernlund (C), Cecilia Brink m.fl. (M), Patrik Silverudd (L) och Mikael Valier (KD) (Ti)

16 Årsavtal för mindre gatuarbeten inom innerstaden. Upphandling (Inf)

17 Årsavtal för bekämpning av invasiva växtarter. Upphandling (Stm)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2018-00300

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 09/2018, Dnr T2018-00276

§7 Bedömning av Västerbrons tillstånd. Utredningsbeslut, Dnr T2018-02470

§8 Ombyggnad av gång- och cykelförbindelse över Södertäljevägens påfartsramp i Marievik. Slutredovisning, Dnr T2014-01967

§9 Cykelvägvisning i Stockholm. Slutredovisning, Dnr T2018-02416

§10 Levande Stockholm - vinter. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige, Dnr T2018-02450

§11 "Älskade gata" - folklivshistoria med stockholmares minnen. Motion (2018:500) från Rasmus Jonlund (L) och Patrik Silverudd (L). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2018-01672

§12 Rusta upp kollektivtrafikmöjligheterna på Gullmarsplan. Motion (2018:787) från Patrik Silverudd och Peter Backlund (båda L). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2018-02461

§13 Värna föreningslivets plats i det offentliga rummet. Svar på skrivelse från Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd, Dnr T2017-02621

§14 Tillgängliga offentliga toaletter. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (L), Cecilia Brinck m.fl. (M), Karin Ernlund (C ) och Mikael Valier (KD), Dnr T2018-01555

§15 Parkeringsproblematiken vid Stockholms badplatser. Svar på skrivelse från Karin Ernlund (C), Cecilia Brinck m.fl. (M), Patrik Silverudd (L) och Mikael Valier (KD), Dnr T2018-01762

§16 Årsavtal för mindre gatuarbeten inom innerstaden. Upphandling, Dnr T2018-02431

§17 Årsavtal för bekämpning av invasiva växtarter. Upphandling, Dnr T2018-02399