Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2023-11-20

Sammanträde 2023-11-20

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2023/ÄON 0002 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen, redovisar kostnad per brukare - personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Bilagor
KPB Tyresö u 2022 jämförelse 2022.pdf

2 Granskningsrapport myndighet LSS

Diarienummer 2023/ÄON 0122

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Granskningen av myndighet LSS noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast den 18 mars 2024.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontrollers från Tyresö kommun har genomfört en granskning av myndighet LSS. Granskningen visar att enheten har brister som behöver åtgärdas och områden som behöver utvecklas. Enheten behöver exempelvis säkerställa att insatser samordnas utifrån individens behov, att samverkan inom och mellan förvaltningar är välfungerande och att samtycke inhämtas och dokumenteras. Granskningen visar också goda exempel och att enheten har goda förutsättningar för att utföra sitt uppdrag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning myndighet LSS.pdf
Granskningsrapport Myndighet LSS.docx.pdf
Bilaga 1 - Månadsrapport september 2023.docx.pdf
Bilaga 2 - Rutin för ärendesamverkan- Samverkansmodell ÄOO AOS.pdf
Bilaga 3 - Brukarundersökning MÄF 2022.pdf

3 Nämnd- och förvaltningsplan för äldre- och omsorgsnämnden 2024

Diarienummer 2023/ÄON 0118

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Nämnd- och förvaltningsplan 2024 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 4 omsorg om personer med funktionsnedsättning samt verksamhetsområde 5 äldreomsorg antas.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan 2024 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 4, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt verksamhetsområde 5, äldreomsorg.

Förslaget baseras på kommunplan 2024-2024 med budget för 2024 fastställd av kommunfullmäktige den 21 juni 2023.

Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens målområde och ska bidra till de kommunövergripande målen. Måldelningsprocessen innebär att varje verksamhet och enhet ska utarbeta mål som bidrar till de övergripande målen.

Nämndplanen omfattar även omvärldsanalys i nio punkter, där förändringstryck som påverkar nämndens verksamhetsområden analyseras. I förslaget till nämndplan ingår tillgänglighetsplan samt förslag på riskhanteringsplan och åtgärder.

Förslagen till budget 2024 presenteras för äldre- och omsorgsnämndens
verksamhetsområde 4 omsorg om personer med funktionsnedsättning samt
verksamhetsområde 5 äldreomsorg.

Bilagor som tillhör nämnd- och förvaltningsplanen presenteras separat.

Pensionärsorganisationerna har kommit in med en skrivelse med synpunkter på äldre- och omsorgsnämndens nämnd- och förvaltningsplan som bilagts ärendet, enligt beslut på kommunala pensionärsrådets sammanträde den 12 oktober 2023, § 40.

Bilagor
Uppdaterad reviderad Tjänsteskrivelse Nämndplan ÄON 2023.pdf
Nämnd- och förvaltningsplan 2024.pdf
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa.pdf
Bilaga 2 Styrprocessens årshjul 2024.pdf
Bilaga 3 Nämndspecifika styrdokument.pdf
Bilaga 4 Ersättningar.pdf
Bilaga 5 Uppföljning av privata och kommunala utförare 2024.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-10-12 § 40.pdf
Reviderad skrivelse från pensionärsorganisationerna.pdf

4 Månadsrapport

Diarienummer 2023/ÄON 0005 10

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Månadsrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för oktober för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Bilagor
ÄON månadsrapport oktober 2023.pdf

5 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/ÄON 0006 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

Enligt önskemål kommer bland annat "vårdföretagarnas rapport om villkoren för hemtjänsten" att presenteras.

Bilagor
Vårdföretagarnas rapport om villkoren för hemtjänsten.pdf
231019_Program Studieresa.pdf

6 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/ÄON 0007 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteperson och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

Följande delegationsbeslut anmäls:

Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen

Bilagor
10. Delegationsbeslut 4 kap 2 2023 oktober.pdf

7 Meddelanden

Diarienummer 2023/ÄON 0008 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Meddelandena noteras

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:

Antal köpta platser 2023
Minnesanteckningar VoB 2023-10-25
Minnesanteckningar LOV Hemtjänst
Skrivelse till äldre- och omsorgsnämnden

Bilagor
Köpta platser 2023.pdf
Minnesanteckningar VoB 2023-10-25.pdf
Minnesanteckningar LOV Hemtjänst.pdf
skrivelse till äldre- och omsorgsnämnden.pdf

§89 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/ÄON 0006 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen lämnar
tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid
sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden
samt redovisar kostnad per brukare - personer med funktionsnedsättning och
äldreomsorg.

Konsult Harald Nilsson från Amitec informerar om hyressättning enligt LSS.

Enligt önskemål kommer bland annat "vårdföretagarnas rapport om villkoren
för hemtjänsten" att presenteras.

Bilagor
Vårdföretagarnas rapport om villkoren för hemtjänsten.pdf
231019_Program Studieresa.pdf

§90 Granskningsrapport myndighet LSS

Diarienummer 2023/ÄON 0122

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Granskningen av myndighet LSS noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och
omsorgsnämnden senast den 18 mars 2024.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontrollers från Tyresö kommun har genomfört en granskning av
myndighet LSS. Granskningen visar att enheten har brister som behöver
åtgärdas och områden som behöver utvecklas. Enheten behöver exempelvis
säkerställa att insatser samordnas utifrån individens behov, att samverkan inom
och mellan förvaltningar är välfungerande och att samtycke inhämtas och
dokumenteras. Granskningen visar också goda exempel och att enheten har
goda förutsättningar för att utföra sitt uppdrag.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar
att:
1. Granskningen av myndighet LSS noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och
omsorgsnämnden senast den 18 mars 2024.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning myndighet LSS.pdf
Granskningsrapport Myndighet LSS.docx.pdf
Bilaga 1 - Månadsrapport september 2023.docx.pdf
Bilaga 2 - Rutin för ärendesamverkan- Samverkansmodell ÄOO AOS.pdf
Bilaga 3 - Brukarundersökning MÄF 2022.pdf

§91 Nämnd- och förvaltningsplan för äldre- och omsorgsnämnden 2024

Diarienummer 2023/ÄON 0118

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Nämnd- och förvaltningsplan 2024 för äldre- och omsorgsnämndens
verksamhetsområde 4 omsorg om personer med funktionsnedsättning
samt verksamhetsområde 5 äldreomsorg antas.

Deltar inte i beslutet
Jörgen Karlsson (SD) och Monica Clevesjö (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan 2024
för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 4, omsorg om personer
med funktionsnedsättning samt verksamhetsområde 5, äldreomsorg.
Förslaget baseras på kommunplan 2024-2024 med budget för 2024 fastställd av
kommunfullmäktige den 21 juni 2023.

Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens målområde och ska bidra till
de kommunövergripande målen. Måldelningsprocessen innebär att varje
verksamhet och enhet ska utarbeta mål som bidrar till de övergripande målen.
Nämndplanen omfattar även omvärldsanalys i nio punkter, där
förändringstryck som påverkar nämndens verksamhetsområden analyseras. I
förslaget till nämndplan ingår tillgänglighetsplan samt förslag på
riskhanteringsplan och åtgärder.

Förslagen till budget 2024 presenteras för äldre- och omsorgsnämndens
verksamhetsområde 4 omsorg om personer med funktionsnedsättning samt
verksamhetsområde 5 äldreomsorg.

Bilagor som tillhör nämnd- och förvaltningsplanen presenteras separat.

§92 Månadsrapport

Diarienummer 2023/ÄON 0005 10

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Månadsrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för oktober för äldre- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamheter i
kommunal regi.

Bilagor
ÄON månadsrapport oktober 2023.pdf

§93 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/ÄON 0007 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteperson
och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av
delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva
besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens
delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).
Följande delegationsbeslut anmäls:

Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen

Bilagor
10. Delegationsbeslut 4 kap 2 2023 oktober.pdf

§94 Meddelanden

Diarienummer 2023/ÄON 0008 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:

Antal köpta platser 2023
Minnesanteckningar VoB 2023-10-25
Minnesanteckningar LOV Hemtjänst
Skrivelse till äldre- och omsorgsnämnden

Bilagor
Köpta platser 2023.pdf
Minnesanteckningar VoB 2023-10-25.pdf
Minnesanteckningar LOV Hemtjänst.pdf
skrivelse till äldre- och omsorgsnämnden.pdf