Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2021-03-29

Sammanträde 2021-03-29

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0135 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Johanna Green, statistiker på enheten för analys och tillväxt, kommer till nämnden för att presentera statistik över överdödligheten under 2020 och den aktuella befolkningsprognosen för Tyresö kommun.

2 Årsrapport för granskning av socialtjänstens verksamheter 2020

Diarienummer 2021/ÄON 0026 013

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområde noteras.
2. Årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområde anmäls till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kvaliteten i socialtjänstens verksamheter granskas regelbundet av kvalitetscontrollers inom enheten för juridik och utredning. Granskningarna redovisas årligen till respektive nämnd.

På grund av Coronapandemin gjordes ett uppehåll av kvalitetsgranskningarna under våren och sommaren. Det har även varit vakanser på båda tjänsterna som kvalitetscontrollers under året.

Inom äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområde har kvalitetsgranskningar genomförts av hemtjänstverksamheter, en dagverksamhet för personer med demenssjukdom och en gruppbostad för personer med funktionsnedsättning.
Äldre- och omsorgsförvaltningen föreslår att äldre- och omsorgsnämnden noterar rapporten samt att rapporten anmäls till kommunstyrelsen.
En prövning av barnets bästa har inte genomförts då det inte anses vara relevant för ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse årsrapport för granskning av socialtjänstens verksamheter 2020.pdf
Årsrapport för granskning av socialtjänstens verksamheter 2020.pdf

3 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om kostnadsansvar för hjälpmedel och medicintekniska produkter

Diarienummer 2021/ÄON 0027 012

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
* Överenskommelsen mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel och medicintekniska produkter antas.

Beskrivning av ärendet
Storsthlms styrelse har rekommenderat Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län att anta en ny överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för medicintekniska produkter som används för vård och omsorg.

Syftet med överenskommelsen är att klargöra ansvarsfördelning och effektivisera processer inom hjälpmedelsområdet. Utgångspunkten har varit att förändringarna i den nya överenskommelsen ska vara så kostnadsneutrala som möjligt. Överenskommelsen börjar gälla tre månader från att alla parter beslutat anta överenskommelsen och ersätter samtidigt tre tidigare överenskommelser avseende hjälpmedel. Äldre- och omsorgsförvaltningen föreslår att överenskommelsen ska antas och bedömer att antagandet inte medför några kostnadsförändringar för kommunen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Överenskommelse om kostnadsansvar för hjälpmedel och medicintekniska produkter.pdf
Rekommendation att anta ök om kostnadsansvar för hjälpmedel, förbrukningshjälpmedel och medicintekniska produkter.pdf
Överenskommelse om kostnadsansvar hjälpmedel och medicintekniska produkter inklusive 4 bilagor.pdf
Gällande överenskommelse om vård och omsorg för äldre med konsekvensändringar.pdf

4 Motion, Förbättring av språkkompetensen för personal inom välfärden

Diarienummer 2020/KS 0180 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Peter Freij och Dick Bengtsson från Moderaterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om förbättrad språkkompetens för personal inom välfärden. Motionärerna framhåller att det är grundläggande att kunna förstå och göra sig förstådd i verksamheter som riktar sig till personer med demenssjukdomar samt olika former av funktionsnedsättningar. Samspelet och samtalet mellan personalen och den som behöver stöd är grundläggande för kvaliteten i insatsen.

Motionärerna yrkar:
* Att förvaltningen utreder vilka insatser som behöver göras inom olika verksamheter för att höja personalens kompetens i svenska språket.
* Att Tyresö skapar förutsättningar för arbetsplatsförlagd språkutbildning för befintlig personal där man ska få språkträning och möjlighet till att utvecklas i svenska språket.
* Att Tyresö snarast inför språktest för anställning inom äldreomsorgen, hemtjänsten och LSS- verksamheten.

Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden för besvarande. Äldre- och omsorgsförvaltningens svar har även remitterats till kommunala funktionshindersrådet och kommunala pensionärsrådet för eventuella synpunkter. Synpunkter från respektive råd bifogas till ärendet. Under äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 22 februari återremitterades ärendet för att klargöra kommunala pensionärsrådets ställningstagande som remissinstans då rådets synpunkter enbart undertecknats av PRO. I det bifogade protokollsutdraget från kommunala pensionärsrådets sammanträde den 2 februari framgår att rådet instämmer i förvaltningens tjänsteskrivelse och att PROs skriftliga tillägg överlämnas till äldre- och omsorgsnämnden. Med andra ord står kommunala pensionärsrådet som avsändare för tillägget från PRO.

Ordföranden föreslår att äldre- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på motion språkkompetens i välfärden.pdf
Synpunker från kommunala funktionshindersrådet avseende motion om språkkompetens.pdf
Synpunkter från PRO avseende motion om språkkompetens för personal inom välfärden.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2021-02-02 § 2.pdf
Motion, Förbättring av språkkompetensen för personal inom välfärden.pdf

5 Månadsuppföljning 2021 äldre- och omsorgsnämnden

Diarienummer 2021/ÄON 0030 010

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall per februari för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport äldre- och omsorgsnämnden februari 2021.pdf

6 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2020/ÄON 0137 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson informerar muntligen om aktuella frågor och händelser inom äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområden.

7 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/ÄON 0138 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att äldre- och omsorgsnämnden får fastställa eller ompröva besluten. Bifogat redogörs för beslut fattade enligt äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § SoL (äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 70).

Bilagor
Delegationsbeslut 4 kap 2 § Socialtjänstlagen per mars 2021.pdf
Delegationsbeslut, Ansökan om statsbidrag, motverka ensamhet och ökad kvalitet i demensvård.pdf
Delegationsbeslut, ansökan om statsbidrag inom ramen för satsningen äldreomsorgslyftet.pdf
Delegationsbeslut, ansökan om statsbidrag inom ramen för ök äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet .pdf
Delegationsbeslut, ansökan om statsbidrag för att höja dagersättningen personer daglig verksamhet enligt LSS.pdf
Delegationsbeslut, ansökan om statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg för äldre.pdf
Delegationsbeslut, Fördelning av ekonomiskt stöd till idéburna organisationer 2021 ÄON.pdf

8 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0139 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för februari månad 2021 bifogas till ärendet.

Bilagor
Revisionsskrivelse Förstudie av kommunens hantering av Covid-19.pdf
EY, Förstudie om kommunens hantering av Covid-19.pdf
Statistik boendeplatser, köpta och egen regi per februari 2021.pdf
Återrapportering av 2020 års statsbidrag habiliteringsersättning.pdf

§20 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0135 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Johanna Green, statistiker på enheten för analys och tillväxt, kommer till nämnden för att presentera statistik över överdödligheten under 2020 och den aktuella befolkningsprognosen för Tyresö kommun.

§21 Årsrapport för granskning av socialtjänstens verksamheter 2020

Diarienummer 2021/ÄON 0026 013

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområde noteras.
2. Årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområde anmäls till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kvaliteten i socialtjänstens verksamheter granskas regelbundet av kvalitetscontrollers inom enheten för juridik och utredning. Granskningarna redovisas årligen till respektive nämnd.

På grund av Coronapandemin gjordes ett uppehåll av kvalitetsgranskningarna under våren och sommaren. Det har även varit vakanser på båda tjänsterna som kvalitetscontrollers under året.

Inom äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområde har kvalitetsgranskningar genomförts av hemtjänstverksamheter, en dagverksamhet för personer med demenssjukdom och en gruppbostad för personer med funktionsnedsättning.
Äldre- och omsorgsförvaltningen föreslår att äldre- och omsorgsnämnden noterar rapporten samt att rapporten anmäls till kommunstyrelsen.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts då det inte anses vara relevant för ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse årsrapport för granskning av socialtjänstens verksamheter 2020.pdf
Årsrapport för granskning av socialtjänstens verksamheter 2020.pdf

§22 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om kostnadsansvar för hjälpmedel och medicintekniska produkter

Diarienummer 2021/ÄON 0027 012

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
* Överenskommelsen mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel och medicintekniska produkter antas.

Beskrivning av ärendet
Storsthlms styrelse har rekommenderat Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län att anta en ny överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för medicintekniska produkter som används för vård och omsorg.

Syftet med överenskommelsen är att klargöra ansvarsfördelning och effektivisera processer inom hjälpmedelsområdet. Utgångspunkten har varit att förändringarna i den nya överenskommelsen ska vara så kostnadsneutrala som möjligt. Överenskommelsen börjar gälla tre månader från att alla parter beslutat anta överenskommelsen och ersätter samtidigt tre tidigare överenskommelser avseende hjälpmedel. Äldre- och omsorgsförvaltningen föreslår att överenskommelsen ska antas och bedömer att antagandet inte medför några kostnadsförändringar för kommunen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Överenskommelse om kostnadsansvar för hjälpmedel och medicintekniska produkter.pdf
Rekommendation att anta ök om kostnadsansvar för hjälpmedel, förbrukningshjälpmedel och medicintekniska produkter.pdf
Överenskommelse om kostnadsansvar hjälpmedel och medicintekniska produkter inklusive 4 bilagor.pdf
Gällande överenskommelse om vård och omsorg för äldre med konsekvensändringar.pdf
Signerad tjänsteskrivelse Överenskommelse om kostnadsansvar för hjälpmedel och medicintekniska produkter.pdf

§23 Motion, Förbättring av språkkompetensen för personal inom välfärden

Diarienummer 2020/KS 0180 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
* Motionen anses besvarad.

Deltar ej i beslutet
Mattias Eriksson (KD) deltar ej i beslutet.
Reservation
Nina Barzey (C) reserverar sig.

Peter Freij (M) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Peter Freij och Dick Bengtsson från Moderaterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om förbättrad språkkompetens för personal inom välfärden. Motionärerna framhåller att det är grundläggande att kunna förstå och göra sig förstådd i verksamheter som riktar sig till personer med demenssjukdomar samt olika former av funktionsnedsättningar. Samspelet och samtalet mellan personalen och den som behöver stöd är grundläggande för kvaliteten i insatsen.

Motionärerna yrkar:
* Att förvaltningen utreder vilka insatser som behöver göras inom olika verksamheter för att höja personalens kompetens i svenska språket.
* Att Tyresö skapar förutsättningar för arbetsplatsförlagd språkutbildning för befintlig personal där man ska få språkträning och möjlighet till att utvecklas i svenska språket.
* Att Tyresö snarast inför språktest för anställning inom äldreomsorgen, hemtjänsten och LSS- verksamheten.

Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden för besvarande. Äldre- och omsorgsförvaltningens svar har även remitterats till kommunala funktionshindersrådet och kommunala pensionärsrådet för eventuella synpunkter. Synpunkter från respektive råd bifogas till ärendet. Under äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 22 februari återremitterades ärendet för att klargöra kommunala pensionärsrådets ställningstagande som remissinstans då rådets synpunkter enbart undertecknats av PRO. I det bifogade protokollsutdraget från kommunala pensionärsrådets sammanträde den 2 februari framgår att rådet instämmer i förvaltningens tjänsteskrivelse och att PROs skriftliga tillägg överlämnas till äldre- och omsorgsnämnden. Med andra ord står kommunala pensionärsrådet som avsändare för tillägget från PRO.

Ordföranden föreslår att äldre- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) yrkar att äldre- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande
Susann Ronström (S) och Lilian Nylinder (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Peter Freij (M) yrkar bifall till motionen. Ronnie Norén (SD) biträder yrkandet.

Nina Barzey (V) yrkar bifall till motionens två första att-satser.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller motionen enligt yrkande från Peter Freij (M). Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på motion språkkompetens i välfärden.pdf
Synpunker från kommunala funktionshindersrådet avseende motion om språkkompetens.pdf
Synpunkter från PRO avseende motion om språkkompetens för personal inom välfärden.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2021-02-02 § 2.pdf
Motion, Förbättring av språkkompetensen för personal inom välfärden.pdf

§24 Månadsuppföljning 2021 äldre- och omsorgsnämnden

Diarienummer 2021/ÄON 0030 010

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Uppföljningen noteras.

Särskilt yttrande
Peter Freij (M) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall per februari för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att nämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om nämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Månadsrapport äldre- och omsorgsnämnden februari 2021.pdf

§25 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2020/ÄON 0137 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson informerar muntligen om aktuella frågor och händelser inom äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområden.

§26 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/ÄON 0138 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att äldre- och omsorgsnämnden får fastställa eller ompröva besluten. Bifogat redogörs för beslut fattade enligt äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § SoL (äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 70).


Bilagor
Delegationsbeslut 4 kap 2 § Socialtjänstlagen per mars 2021.pdf
Delegationsbeslut, Ansökan om statsbidrag, motverka ensamhet och ökad kvalitet i demensvård.pdf
Delegationsbeslut, ansökan om statsbidrag inom ramen för satsningen äldreomsorgslyftet.pdf
Delegationsbeslut, ansökan om statsbidrag inom ramen för ök äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet .pdf
Delegationsbeslut, ansökan om statsbidrag för att höja dagersättningen personer daglig verksamhet enligt LSS.pdf
Delegationsbeslut, ansökan om statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg för äldre.pdf
Delegationsbeslut, Fördelning av ekonomiskt stöd till idéburna organisationer 2021 ÄON.pdf

§27 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0139 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för februari månad 2021 bifogas till ärendet.

Bilagor
Revisionsskrivelse Förstudie av kommunens hantering av Covid-19.pdf
EY, Förstudie om kommunens hantering av Covid-19.pdf
Statistik boendeplatser, köpta och egen regi per februari 2021.pdf
Återrapportering av 2020 års statsbidrag habiliteringsersättning.pdf

§28 Ledamotsinitiativ angående munhälsobedömningar

Diarienummer 2021/ÄON 0040 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Ledamotsinitiativet överlämnas till förvaltningen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Peter Freij (M) inkom den 29 mars med ett ledamotsinitiativ till äldre- och omsorgsnämnden. I initiativet föreslår Peter Freij (M) att förvaltningen kartlägger hur många boende på kommunens egna särskilda boenden samt på boenden där kommunen köpt eller upphandlat platser som erbjudits munhälsoundersökningar. Vidare föreslår han att samtliga boende, i första hand på kommunens eget särskilda boende, erbjuds en kostnadsfri tandläkarundersökning.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att ärendet kan tas upp som ett extra ärende samt att initiativet överlämnas till förvaltningen för beredning

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet kan tas upp som ett extra ärende samt att ledamotsinitiativet överlämnas till förvaltningen för beredning. Äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Ledamotsinitiativ angående munhälsobedömningar (M).pdf