Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2021-05-24

Sammanträde 2021-05-24

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0135 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Eva Lindqvist ifrån Nestor forskning och utveckling för äldre kommer och håller en föredragning för nämnden om Nestors verksamhet och uppdrag.

2 Delårsrapport för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden tertial 1 2021

Diarienummer 2021/ÄON 0057 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Paragrafen justeras omedelbart.
2. Delårsrapport för tertial 1 2021 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4) samt äldreomsorg (VO 5) med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2021 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari till augusti 2021 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4) samt äldreomsorg (VO 5). Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, en prognos för helåret 2021 samt uppföljning av uppdrag och riskhanteringsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 Äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Delårsrapport 1 2021 ÄON.pdf
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 Äldre- och omsorgsnämnden signerad.pdf

3 Återrapportering handlingsplan för ökad kontinuitet, kompetens och goda anställningsvillkor i samband med tertial 1 2021

Diarienummer 2021/ÄON 0056 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Handlingsplanen för ökad kontinuitet, kompetens och goda anställningsvillkor i äldreomsorgen antas.
2. Återrapportering av uppdraget godkänns.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden gavs i kommunplanen i uppdrag att i samband med tertialrapport 1 redovisa en handlingsplan för ökad kontinuitet, kompetens och goda anställningsvillkor i äldreomsorgen. Förvaltningen har tagit fram en plan med aktiviteter som tjänar detta syfte. Äldre- och omsorgsförvaltningen föreslår att äldre- och omsorgsnämnden antar handlingsplanen samt godkänner återrapporteringen av uppdraget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återrapport uppdrag handlingsplan kompetens ÄO.pdf
Tjänsteskrivelse återrapport uppdrag handlingsplan kompetens ÄO signerad.pdf

4 Revidering av äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning

Diarienummer 2021/ÄON 0050 003

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som förberedande beslut eller rena verkställighetsbeslut behöver äldre- och omsorgsnämnden delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på äldre- och omsorgsnämnden.
Delegationsordningen utgör ett centralt stöd för handläggande personal samt andra beslutsfattare inom förvaltningen i det dagliga arbetet.
I detta ärende föreslås revideringar i befintlig delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ÄON delegationsordning.pdf
Bilaga 1 Delegationsordning ÄON utan ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga 2 Delegationsordning ÄON med ändringsmarkeringar.pdf
Tjänsteskrivelse ÄON delegationsordning signerad.pdf

5 Behovsanalys korttidstillsyn

Diarienummer 2021/ÄON 0054 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Behovsanalysen om korttidstillsyn enligt 9 § 7 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS godkänns.
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
2. Förstudie om lokaler för korttidstillsyn initieras och inkluderas i förstudien för Stimmets nya skola.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har genomfört en behovsanalys om korttidstillsyn för ungdomar över 12 år som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Behovet av korttidstillsyn ser ut att öka med ett varierande antal ungdomar fram till 2027, i genomsnitt 2-3 ungdomar per år. Fritidsverksamheten bör ha en kapacitet för i genomsnitt 8-10 ungdomar på morgonen och 25-30 ungdomar dagtid efter skolan och under loven. Det behövs en fritidsverksamhet enligt LSS inom kommunen som kan erbjuda ungdomar med olika funktionsnedsättningar en aktiv fritid i trygg miljö och som kan främja social gemenskap och ge fysisk och psykisk stimulans.

I lokal- och anläggningsplanen beslutad av kommunstyrelsen 2021-03-21 §46 anges att det finns behov av utökade lokaler på sikt för korttidstillsyn då de befintliga lokalerna på Bergfotens fritidsgård vare sig täcker nuvarande eller framtida behov. Centrumutredningen om grundskolor godkändes i kommunstyrelsen 2020-10-06 §5. I utredningen föreslås att nytt LSS-fritids utreds i samband med planeringen av en ny skola på Stimmet för att kunna möta framtida behov. Kommunstyrelsen beslutade bl.a. att starta en förstudie för att bygga ny skola vid Stimmet skola. Äldre- och omsorgsförvaltningen förslår därför att behovet av lokaler för korttidstillsyn ingår i förstudien för Stimmets nya skola om lokaler för grundsärskolan årskurs 1-9.

Bilagor
Tjänsteskrivelse förstudie korttidstillsyn.pdf
Behovsanalys korttidstillsyn April 2021.pdf
Tjänsteskrivelse Behovsanalys korttidstillsyn signerad.pdf

6 Initiativ från ledamot om munhälsoundersökningar

Diarienummer 2021/ÄON 0048 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Ledamotinitiativet avslås.

Beskrivning av ärendet
Peter Freij från Moderaterna har lämnat in ett ledamotsinitiativ om att Äldre- och omsorgsförvaltningen ska kartlägga antal utförda munhälsobedömningar som utförts på köpta platser samt att samtliga boende ska erbjuda en kostnadsfri undersökning av tandläkare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på Ledamotsinitiativ.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på Ledamotsinitiativ signerad.pdf

7 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2020

Diarienummer 2021/ÄON 0049 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har gjort en sammanställning av patientsäkerhetsberättelserna som lämnats vård- och omsorgsboenden för äldre i kommunen samt från hälso- och sjukvårdsenheten inom LSS.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanställd patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Tyresö kommun.pdf
Sammansställd patientsäkerhetsberättelse 2020.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanställd patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Tyresö kommun signerad.pdf

8 Svar på resmiss Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk hälsa

Diarienummer 2021/ÄON 0055 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Paragrafen justeras omedelbart.
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
2. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt det kommungemensamma svaret på remissen "Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa" samt medföljande tjänsteutlåtande från Region Stockholm.

Beskrivning av ärendet
Regionstyrelsen i Region Stockholm har remitterat "Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa 2022-2030" samt tjänsteutlåtande om strategin. Strategin innebär att Region Stockholms nämnder och bolag ska prioritera och beakta psykisk hälsa i relevanta beslut. strategin bygger på att andra aktörer, till exempel kommuner och civilsamhällsorganisationer, tar aktiv del i arbetet. Etablerade samverkansformer ska användas och nya former ska utvecklas. Tyresö kommun har inbjudits att lämna synpunkter på remissen som ska bevaras senast den 17 juni 2021. Tyresö kommun är positiva till remissens intentioner men ser att den kräver tydliga krav, mål och medel för att kunna genomföras. Det saknas även en tydlig plan för hur kommunerna ska implementera strategin samt medel för att stötta kommunernas arbete.

Bilagor
Tjänstekskrivelse Svar på remiss Region Stockholm psykisk hälsa_Äldre- och omsorgsnämnden.docx.pdf
Remissbrev RS 2020-0457.pdf
Bilaga referenser(2024464).pdf
Strategin för främjande av psykisk hälsa.pdf
Tjut HSN 2020-1753 Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av.pdf
Tjänstekskrivelse Svar på remiss Region Stockholm psykisk hälsa_Äldre- och omsorgsnämnden signerad.pdf

9 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2020/ÄON 0137 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson informerar muntligen om aktuella frågor och händelser inom äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområden.

10 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/ÄON 0138 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att äldre- och omsorgsnämnden får fastställa eller ompröva besluten. Bifogat redogörs för beslut fattade enligt äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § SoL (äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 70).

Bilagor
Delegationsbeslut ansökan om stimulansmedel för god och nära vård 2021.docx.pdf

11 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0139 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för april månad 2021 bifogas till ärendet.

Bilagor
Boendeplatser, köpta och egen regi 2021 april.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 124.pdf
Riktade statsbidrag 2021.pdf
Bilagor till protokoll
Protokoll § 42, 48.pdf (161 kb)

§41 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0135 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Eva Lindqvist ifrån Nestor forskning och utveckling för äldre kommer och håller en föredragning för nämnden om Nestors verksamhet och uppdrag.

§42 Delårsrapport för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden tertial 1 2021

Diarienummer 2021/ÄON 0057 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Paragrafen justeras omedelbart.
2. Delårsrapport för tertial 1 2021 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4) samt äldreomsorg (VO 5) med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2021 godkänns.
3. Sammanträdet ajourneras 19:33-19:38

Särskilt yttrande
Peter Freij (M) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari till augusti 2021 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4) samt äldreomsorg (VO 5). Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, en prognos för helåret 2021 samt uppföljning av uppdrag och riskhanteringsplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att: 1. Paragrafen justeras omedelbart.
2. Delårsrapport för tertial 1 2021 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4) samt äldreomsorg (VO 5) med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2021 godkänns.

Yrkande
Peter Freij (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 Äldre- och omsorgsnämnden 20210520.pdf Äldre- och omsorgsnämnden Delårsrapport 1 2021 20210520.pdf

§43 Återrapportering handlingsplan för ökad kontinuitet, kompetens och goda anställningsvillkor i samband med tertial 1 2021

Diarienummer 2021/ÄON 0056 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Handlingsplanen för ökad kontinuitet, kompetens och goda anställningsvillkor i äldreomsorgen antas.
2. Återrapportering av uppdraget godkänns.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden gavs i kommunplanen i uppdrag att i samband med tertialrapport 1 redovisa en handlingsplan för ökad kontinuitet, kompetens och goda anställningsvillkor i äldreomsorgen. Förvaltningen har tagit fram en plan med aktiviteter som tjänar detta syfte. Äldre- och omsorgsförvaltningen föreslår att äldre- och omsorgsnämnden antar handlingsplanen samt godkänner återrapporteringen av uppdraget.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:
1. Handlingsplanen för ökad kontinuitet, kompetens och goda anställningsvillkor i äldreomsorgen antas.
2. Återrapportering av uppdraget godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återrapport uppdrag handlingsplan kompetens ÄO.pdf
Tjänsteskrivelse återrapport uppdrag handlingsplan kompetens ÄO signerad.pdf

§44 Revidering av äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning

Diarienummer 2021/ÄON 0050 003

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som förberedande beslut eller rena verkställighetsbeslut behöver äldre- och omsorgsnämnden delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på äldre- och omsorgsnämnden. Delegationsordningen utgör ett centralt stöd för handläggande personal samt andra beslutsfattare inom förvaltningen i det dagliga arbetet.
I detta ärende föreslås revideringar i befintlig delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att anta förslag till reviderad delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ÄON delegationsordning.pdf
Bilaga 1 Delegationsordning ÄON utan ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga 2 Delegationsordning ÄON med ändringsmarkeringar.pdf
Tjänsteskrivelse ÄON delegationsordning signerad.pdf

§45 Behovsanalys korttidstillsyn

Diarienummer 2021/ÄON 0054 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Behovsanalysen om korttidstillsyn enligt 9 § 7 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS godkänns.
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
2. Förstudie om lokaler för korttidstillsyn initieras och inkluderas i förstudien för Stimmets nya skola.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har genomfört en behovsanalys om korttidstillsyn för ungdomar över 12 år som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Behovet av korttidstillsyn ser ut att öka med ett varierande antal ungdomar fram till 2027, i genomsnitt 2-3 ungdomar per år. Fritidsverksamheten bör ha en kapacitet för i genomsnitt 8-10 ungdomar på morgonen och 25-30 ungdomar dagtid efter skolan och under loven. Det behövs en fritidsverksamhet enligt LSS inom kommunen som kan erbjuda ungdomar med olika funktionsnedsättningar en aktiv fritid i trygg miljö och som kan främja social gemenskap och ge fysisk och psykisk stimulans.

I lokal- och anläggningsplanen beslutad av kommunstyrelsen 2021-03-21 §46 anges att det finns behov av utökade lokaler på sikt för korttidstillsyn då de befintliga lokalerna på Bergfotens fritidsgård vare sig täcker nuvarande eller framtida behov. Centrumutredningen om grundskolor godkändes i kommunstyrelsen 2020-10-06 §5. I utredningen föreslås att nytt LSS-fritids utreds i samband med planeringen av en ny skola på Stimmet för att kunna möta framtida behov. Kommunstyrelsen beslutade bl.a. att starta en förstudie för att bygga ny skola vid Stimmet skola. Äldre- och omsorgsförvaltningen förslår därför att behovet av lokaler för korttidstillsyn ingår i förstudien för Stimmets nya skola om lokaler för grundsärskolan årskurs 1-9.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att behovsanalysen om korttidstillsyn enligt 9 § 7 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS godkänns.

Vidare föreslår ordföranden att äldre- och omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förstudien om lokaler för korttidstillsyn initieras och inkluderas i förstudien för Stimmets nya skola.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse förstudie korttidstillsyn.pdf
Behovsanalys korttidstillsyn April 2021.pdf
Tjänsteskrivelse Behovsanalys korttidstillsyn signerad.pdf

§46 Initiativ från ledamot om munhälsoundersökningar

Diarienummer 2021/ÄON 0048 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Ledamotinitiativet avslås.

Reservation
Peter Freij (M) anmäler en skriftlig reservation (se bilaga).

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Peter Freij från Moderaterna har lämnat in ett ledamotsinitiativ om att Äldre- och omsorgsförvaltningen ska kartlägga antal utförda munhälsobedömningar som utförts på köpta platser samt att samtliga boende ska erbjuda en kostnadsfri undersökning av tandläkare.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att avslå ledamotsinitiativet.

Yrkande
Peter Freij (M) yrkar bifall till ledamotsinitiativet.
Mattias Eriksson (KD) biträder Peter Freijs (M) yrkande.
Lilian Nylander (MP) yrkar avslag till ledamotsinitiativet.
Jörgen Nilsson (SD) biträder Peter Freijs (M) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan att om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer därefter frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ledamotsinitiativet. Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden har bifallit ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på Ledamotsinitiativ 210518.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på Ledamotsinitiativ.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på Ledamotsinitiativ signerad.pdf

§47 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2020

Diarienummer 2021/ÄON 0049 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har gjort en sammanställning av patientsäkerhetsberättelserna som lämnats vård- och omsorgsboenden för äldre i kommunen samt från hälso- och sjukvårdsenheten inom LSS.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanställd patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Tyresö kommun.pdf
Sammansställd patientsäkerhetsberättelse 2020.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanställd patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Tyresö kommun signerad.pdf

§48 Svar på remiss Strategi för främjande av psykiskhälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa

Diarienummer 2021/ÄON 0055 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Paragrafen justeras omedelbart.

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
2. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt det kommungemensamma svaret på remissen ”Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa” samt medföljande tjänsteutlåtande från Region Stockholm.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Regionstyrelsen i Region Stockholm har remitterat ”Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa 2022?2030” samt tjänsteutlåtande om strategin. Strategin innebär att Region Stockholms nämnder och bolag ska prioritera och beakta psykisk hälsa i relevanta beslut. strategin bygger på att andra aktörer, till exempel kommuner och civilsamhällsorganisationer, tar aktiv del i arbetet. Etablerade samverkansformer ska användas och nya former ska utvecklas. Tyresö kommun har inbjudits att lämna synpunkter på remissen som ska bevaras senast den 17 juni 2021. Tyresö kommun är positiva till remissens intentioner men ser att den kräver tydliga krav, mål och medel för att kunna genomföras. Det saknas även en tydlig plan för hur kommunerna ska implementera strategin samt medel för att stötta kommunernas arbete.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre och omsorgsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart. Vidare föreslår ordföranden att äldre- och omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt det kommungemensamma svaret på remissen ”Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa” samt medföljande tjänsteutlåtande från Region Stockholm.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det

Bilagor
Tjänstekskrivelse Svar på remiss Region Stockholm psykisk hälsa_Äldre- och omsorgsnämnden.docx.pdf
Remissbrev RS 2020-0457.pdf
Bilaga referenser(2024464).pdf
Strategin för främjande av psykisk hälsa.pdf
Tjut HSN 2020-1753 Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av.pdf
Tjänstekskrivelse Svar på remiss Region Stockholm psykisk hälsa_Äldre- och omsorgsnämnden signerad.pdf

 

§49 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2020/ÄON 0137 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson informerar muntligen om aktuella frågor och händelser inom äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområden.

§50 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/ÄON 0138 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att äldre- och omsorgsnämnden får fastställa eller ompröva besluten. Bifogat redogörs för beslut fattade enligt äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § SoL (äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 70).

Bilagor
Delegationsbeslut ansökan om stimulansmedel för god och nära vård 2021.docx.pdf
Delegationsbeslut ansökan om stimulansmedel för god och nära vård 2021 signerad.pdf

§51 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0139 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för april månad 2021 bifogas till ärendet.

Bilagor
Boendeplatser, köpta och egen regi 2021 april.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 124.pdf
Riktade statsbidrag 2021.pdf