Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2023-10-23

Sammanträde 2023-10-23

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen samt digitalt

1 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2023/ÄON 0002 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Följande föredraganden kommer hålla presentationer:
* Melinda Nikander, projektledare vid Passalen i Haninge och Tyresö kommer och presenterar verksamheten för nämnden.
* Annelie från Attention Haninge Tyresö kommer och berättar om deras arbete.
* Markus Poletti, säkerhetssamordnare, kommer och berättar om civilt försvar.

2 Granskningsplan 2024 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2023/ÄON 0117 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Granskningsplan för 2024 för Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden fastställs
2. Granskningsplan för 2024 för Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden anmäls till kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
År 2015 fastställde Kommunfullmäktige ett program för uppföljning av privata och kommunala utförare som huvudsakligen omfattar verksamheter inom socialtjänst, både upphandlade privata utförare och verksamheter inom kommunal regi. Av programmet framgår att kommunstyrelsen årligen ska fastställa en övergripande plan för vilka granskningar som ska genomföras.

Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att granskningsverksamheten behövde utvecklas och att planeringen för granskning och uppföljning ska kopplas närmare ansvarig nämnd. Kommunfullmäktige beslutade att respektive nämnd som ansvarar för socialtjänst årligen fastställer en granskningsplan som anmäls till kommunstyrelsen.

Förvaltningen beskriver även kriterier för urval av verksamheter till granskningsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, ÄON, Granskningsplan 2024.docx

3 Utreda förutsättningar och konsekvenser av att införa LOU inom daglig verksamhet LSS

Diarienummer 2021/ÄON 0083 51

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Den muntliga återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre och omsorgsnämnden fattade 24 januari 2022 beslut om följande:
1. Valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem LOV ska bibehållas.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att förändra förfrågningsunderlaget för LOV så att möjligheter till större samlokaliserade och varierande verksamheter kan starta inom Tyresö kommun.
3. Förvaltningschefen får delegation att anta förfrågningsunderlag och teckna avtal med utförare.
4. Förvaltningschefen får delegation att utforma ersättningssystem och övergångsregler.
5. Den kommunala utföraren får i uppdrag att utöka sin verksamhet för personer vars behov inte kan tillgodoses inom LOV. Särskilt ersättningssystem fastställs av förvaltningschefen.
6. Förvaltningschefen får i uppdrag att i samråd med lokalstrategen införskaffa lokaler för att främja möjligheterna för att fler verksamheter kan starta inom kommunen.
7. En återrapportering av ärendet ges på äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 12 december 2022.

På uppdrag av förvaltningschefen har olika alternativ övervägts för att öka möjligheterna för att fler och varierande dagliga verksamheter enligt LSS kan etableras i Tyresö så att kostnaderna för turbundna resor till daglig verksamhet därmed kan begränsas.

En återrapportering av ärendet gavs på äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 12 december 2022. Då det fanns önskemål om ytterligare återrapportering sker detta muntligt även på detta sammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx

4 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS

Diarienummer 2023/ÄON 0004 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har enligt 16 kap 6f-h §§ Socialtjänstlagen (SoL) samt 28f-h §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Skyldigheten omfattar även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

Vid detta sammanträde gäller rapporteringen perioden 1 juli - 30 september 2023, kvartal 3. 14 beslut enligt 4 kap 1 § SoL, ett beslut enligt 4 kap 2 § SoL samt 20 beslut enligt 9 § LSS rapporteras.

Bilagor
9. Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut sept 2023.docx
9. Ej verkställda beslut SoL ÄON 2023 sept.doc
9. Ej verkställda beslut LSS ÄON 2023 sept.doc

5 Brukarundersökning Äldreomsorg 2023

Diarienummer 2023/ÄON 0120 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Informationen noteras
2. Åtgärder till följd av brukarundersökningens resultat återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast den 19 februari 2024

Beskrivning av ärendet
Socialstyrelsen genomför årligen sedan 2013 (med undantag av år 2021) den nationella undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Undersökningen är en totalundersökning och riktar sig till personer 65 år och äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller bor på särskilt boende för äldre (SÄBO).

2023 års undersökning genomfördes från den 20 mars till och med den 26 maj 2023. I årets undersökning fick 143 931 personer i ordinärt boende med hemtjänst möjlighet att medverka och av dessa svarade 58 procent på enkäten. I Tyresö svarade 260 personer, vilket är 57 procent av de tillfrågade. Det var 72 843 personer på särskilt boende som hade möjlighet att medverka och av dessa svarade 45 procent på enkäten. I Tyresö svarade 99 personer, vilket är 39 procent av de tillfrågade.

Årets resultat jämförs i första hand med 2022 års resultat. Eftersom 2020 och 2022 var annorlunda år jämförs årets resultat även med 2019 års undersökning, som var innan pandemin.

Svarsfrekvensen i årets undersökning var något högre hos personer som bor i särskilt boende, en ökning med 3 procentenheter. Hos personer som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst var svarsfrekvensen oförändrad i jämförelse med tidigare år.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Brukarundersökning ÄO 2023.docx
Bilaga brukarundersökning ÄO 2023.docx

7 Sammanträdesdatum för äldre- och omsorgsnämnden 2024

Diarienummer 2023/ÄON 0119 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* De föreslagna datumen för sammanträden antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till sammanträdesplan för äldre- och omsorgsnämnden 2024
har tagits fram. Sammanträdena föreslås äga rum följande datum 2024:

Måndag 22 januari
Måndag 19 februari
Måndag 18 mars
Måndag 22 april
Måndag 20 maj
Måndag 17 juni
Måndag 26 augusti - reservdatum
Måndag 23 september
Måndag 21 oktober
Måndag 18 november
Måndag 16 december

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx

8 Månadsrapport

Diarienummer 2023/ÄON 0005 10

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Månadsrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för september för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Handlingar under utarbetande.

9 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/ÄON 0006 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

10 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/ÄON 0007 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteperson och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

Följande delegationsbeslut anmäls:
Delegationsbeslut 4 kap 2 2023 september

Bilagor
9. Delegationsbeslut 4 kap 2 2023 september.docx

11 Meddelanden

Diarienummer 2023/ÄON 0008 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:
* Antal köpta platser.
* Vårdföretagarnas rapport om villkoren för hemtjänsten.

Bilagor
Vårdföretagarnas rapport om villkoren för hemtjänsten.pdf
Köpta platser 2023.xlsx

§78 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2023/ÄON 0002 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Mötet ajourneras klockan 19.40-19.50.

Beskrivning av ärendet
Följande föredraganden kommer hålla presentationer:
* Melinda Nikander, projektledare vid Passalen i Haninge och Tyresö kommer och presenterar verksamheten för nämnden.
* Markus Poletti, säkerhetssamordnare, kommer och berättar om civilt försvar.
* Annelie Letterlöv och Anna Nowicka från Attention Haninge Tyresö kommer och berättar om deras arbete.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att
1. Informationen noteras.
2. Mötet ajourneras från klockan 19.40 till klockan 19.50.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

§79 Granskningsplan 2024 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2023/ÄON 0117 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Granskningsplan för 2024 för Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden fastställs.
2. Granskningsplan för 2024 för Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden anmäls till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
År 2015 fastställde Kommunfullmäktige ett program för uppföljning av privata och kommunala utförare som huvudsakligen omfattar verksamheter inom socialtjänst, både upphandlade privata utförare och verksamheter inom kommunal regi. Av programmet framgår att kommunstyrelsen årligen ska fastställa en övergripande plan för vilka granskningar som ska genomföras.

Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att granskningsverksamheten behövde utvecklas och att planeringen för granskning och uppföljning ska kopplas närmare ansvarig nämnd. Kommunfullmäktige beslutade att respektive nämnd som ansvarar för socialtjänst årligen fastställer en granskningsplan som anmäls till kommunstyrelsen.

Förvaltningen beskriver även kriterier för urval av verksamheter till granskningsplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att
1. Granskningsplan för 2024 för Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden fastställs.
2. Granskningsplan för 2024 för Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden anmäls till kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, ÄON, Granskningsplan 2024.docx

§80 Utreda förutsättningar och konsekvenser av att införa LOU inom daglig

Diarienummer 2021/ÄON 0083 51

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Den muntliga återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre och omsorgsnämnden fattade 24 januari 2022 beslut om följande:
1. Valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem LOV ska bibehållas.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att förändra förfrågningsunderlaget för LOV så att möjligheter till större samlokaliserade och varierande verksamheter kan starta inom Tyresö kommun.
3. Förvaltningschefen får delegation att anta förfrågningsunderlag och teckna avtal med utförare.
4. Förvaltningschefen får delegation att utforma ersättningssystem och övergångsregler.
5. Den kommunala utföraren får i uppdrag att utöka sin verksamhet för personer vars behov inte kan tillgodoses inom LOV. Särskilt ersättningssystem fastställs av förvaltningschefen.
6. Förvaltningschefen får i uppdrag att i samråd med lokalstrategen införskaffa lokaler för att främja möjligheterna för att fler verksamheter kan starta inom kommunen.
7. En återrapportering av ärendet ges på äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 12 december 2022.

På uppdrag av förvaltningschefen har olika alternativ övervägts för att öka möjligheterna för att fler och varierande dagliga verksamheter enligt LSS kan etableras i Tyresö så att kostnaderna för turbundna resor till daglig verksamhet därmed kan begränsas.

En återrapportering av ärendet gavs på äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 12 december 2022. Då det fanns önskemål om ytterligare återrapportering sker detta muntligt även på detta sammanträde.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:
* Den muntliga återrapporteringen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx

§81 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap.

Diarienummer 2023/ÄON 0004 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har enligt 16 kap 6f-h §§ Socialtjänstlagen (SoL) samt 28f-h §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Skyldigheten omfattar även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

Vid detta sammanträde gäller rapporteringen perioden 1 juli - 30 september 2023, kvartal 3. 14 beslut enligt 4 kap 1 § SoL, ett beslut enligt 4 kap 2 § SoL samt 20 beslut enligt 9 § LSS rapporteras.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:
* Rapporteringen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
9. Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut sept 2023.docx
9. Ej verkställda beslut SoL ÄON 2023 sept.doc
9. Ej verkställda beslut LSS ÄON 2023 sept.doc

§82 Brukarundersökning Äldreomsorg 2023

Diarienummer 2023/ÄON 0120 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Åtgärder till följd av brukarundersökningens resultat återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast den 19 februari 2024.

Beskrivning av ärendet
Socialstyrelsen genomför årligen sedan 2013 (med undantag av år 2021) den nationella undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Undersökningen är en totalundersökning och riktar sig till personer 65 år och äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller bor på särskilt boende för äldre (SÄBO).

2023 års undersökning genomfördes från den 20 mars till och med den 26 maj 2023. I årets undersökning fick 143 931 personer i ordinärt boende med hemtjänst möjlighet att medverka och av dessa svarade 58 procent på enkäten. I Tyresö svarade 260 personer, vilket är 57 procent av de tillfrågade. Det var 72 843 personer på särskilt boende som hade möjlighet att medverka och av dessa svarade 45 procent på enkäten. I Tyresö svarade 99 personer, vilket är 39 procent av de tillfrågade.

Årets resultat jämförs i första hand med 2022 års resultat. Eftersom 2020 och 2022 var annorlunda år jämförs årets resultat även med 2019 års undersökning, som var innan pandemin.

Svarsfrekvensen i årets undersökning var något högre hos personer som bor i särskilt boende, en ökning med 3 procentenheter. Hos personer som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst var svarsfrekvensen oförändrad i jämförelse med tidigare år.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:
1. Informationen noteras.
2. Åtgärder till följd av brukarundersökningens resultat återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast den 19 februari 2024.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Brukarundersökning ÄO 2023.docx
Bilaga brukarundersökning ÄO 2023.docx

§83 Nämnd- och förvaltningsplan för äldre- och omsorgsnämnden 2024

Diarienummer 2023/ÄON 0118

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Ärendet återremitteras till förvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan 2024
för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 4, omsorg om personer
med funktionsnedsättning samt verksamhetsområde 5, äldreomsorg.
Förslaget baseras på kommunplan 2024-2024 med budget för 2024 fastställd av
kommunfullmäktige den 21 juni 2023.

Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens målområde och ska bidra till
de kommunövergripande målen. Måldelningsprocessen innebär att varje
verksamhet och enhet ska utarbeta mål som bidrar till de övergripande målen.

Bilagor som tillhör nämnd- och förvaltningsplanen presenteras separat.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:
* Ärendet återremitteras till förvaltningen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nämndplan ÄON 2023.pdf
Nämnd- och förvaltningsplan 2024.pdf
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa.pdf
Bilaga 2 Styrprocessens årshjul 2024.pdf
Bilaga 3 Nämndspecifika styrdokument.pdf
Bilaga 4 Ersättningar.pdf
Bilaga 5 Uppföljning av privata och kommunala utförare 2024.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-10-12 § 40.pdf
Reviderad skrivelse från pensionärsorganisationerna.pdf

§84 Sammanträdesdatum för äldre- och omsorgsnämnden 2024

Diarienummer 2023/ÄON 0119 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* De föreslagna datumen för sammanträden antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till sammanträdesplan för äldre- och omsorgsnämnden 2024
har tagits fram. Sammanträdena föreslås äga rum följande datum 2024:

Måndag 22 januari
Måndag 19 februari
Måndag 18 mars
Måndag 22 april
Måndag 20 maj
Måndag 17 juni
Måndag 26 augusti - reservdatum
Måndag 23 september
Måndag 21 oktober
Måndag 18 november
Måndag 16 december

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:
* De föreslagna datumen för sammanträden antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx

§85 Månadsrapport

Diarienummer 2023/ÄON 0005 10

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Månadsrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för september för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:
* Månadsrapporten noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
ÄON månadsrapport september 2023.pdf

§86 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/ÄON 0007 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteperson och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).
Följande delegationsbeslut anmäls:
Delegationsbeslut 4 kap 2 2023 september

Bilagor
9. Delegationsbeslut 4 kap 2 2023 september.docx

§87 Meddelanden

Diarienummer 2023/ÄON 0008 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Meddelandena noteras

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:
* Antal köpta platser.
* Vårdföretagarnas rapport om villkoren för hemtjänsten.

Bilagor
Vårdföretagarnas rapport om villkoren för hemtjänsten.pdf
Köpta platser 2023.xlsx

§88 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/ÄON 0006 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.