Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2023-03-21

Sammanträde 2023-03-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2023/ASN 0001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Elin Engström och Gunilla Strindevall, enhetschefer för resursenheterna, samt enhetschef Johanna Kankaanpää och gruppledare Therése Gibbemark från familjevårdsenheten med familjerätt presenterar sig för nämnden.

2 Uppföljningsgranskning av Funkisgruppens boendestöd

Diarienummer 2023/ASN 0046

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Den uppföljande granskningen av Funkisgruppens boendestöd noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun har genomfört en uppföljande granskning av Funkisgruppens boendestöd, med anledning av tidigare granskning av verksamheten som genomfördes under våren 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Uppföljningsgranskning av Funkisgruppens boendestöd.pdf
Uppföljningsrapport Funkisgruppen 2023.pdf

3 Svar på revisionsskrivelse gällande samverkan mellan socialtjänst, skola och fritidsverksamhet i hanteringen av barn och unga i behov av särskilt stöd

Diarienummer 2023/ASN 0044

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Skrivelsen antas som svar på revisionsrapporten om samverkan mellan socialtjänst, skola och fritidsverksamhet i hanteringen av barn och unga i behov av särskilt stöd.

Beskrivning av ärendet
Ernst & Young har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning med syfte att bedöma om kommunen bedriver ett ändamålsenligt samverkansarbete kring barn och unga i behov av särskilt stöd, om kommunen lever upp till åtagandena i enlighet med BUS-överenskommelsen, samt i vilken utsträckning kommunen deltar i och arbetar med SIG och SSPF.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har arbetat fram ett svar med kommentarer till de rekommendationer som lämnas i revisionsrapporten. Förvaltningen föreslår att skrivelsen antas som svar på rekommendationerna i rapporten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Svar på revisionsrapport om samverkan ASN.pdf
Granskning av samverkan mellan socialtjänst skola och fritidsverksamhet i hanteringen av barn och unga i behov av särskilt stöd.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av samverkan.pdf

4 Månadsrapport

Diarienummer 2023/ASN 0003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för februari 2023 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport AoS februari 2023.pdf

5 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/ASN 0004

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Nämnden får även praktisk information från kommunkansliet.

6 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/ASN 0005

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2023-01-26, 2023-02-09, 2023-03-23, 2023-03-16
* Beslut enligt delegation - fördelning av ekonomiskt stöd till idéburna organisationer 2023 för Arbetsmarknads- och socialnämnden

Bilagor
Beslut enligt delegation - fördelning av ekonomiskt stöd till idéburna organisationer 2023 för Arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

7 Meddelanden

Diarienummer 2023/ASN 0006

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik
* Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2023-02-08 §§ 1-8
* Protokoll kommunala pensionärsrådet 2023-02-09 §§ 1-13
* Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023
* Länsgemensam handlingsplan UPH Stockholm 2023

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik.pdf
Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2023-02-08 §§ 1-8.pdf
Protokoll kommunala pensionärsrådet 2023-02-09 §§ 1-13.pdf
Överenskommelse om insatser inom omradet psykisk hälsa och suicidprevention 2023.pdf
Länsgemensam handlingsplan UPH Stockholm 2023.pdf