Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2023-05-23

Sammanträde 2023-05-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Information från kommunala pensionärsrådet

Diarienummer 2023/ASN 0077

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala pensionärsrådet presenterar sig för nämnden.

2 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2023/ASN 0001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enheten för socialt stöd och skydd samt Hästskons och Källans boendeenheter presenterar sig för nämnden.

3 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2022

Diarienummer 2023/ASN 0073

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samtliga vård- och omsorgsboenden i kommunen har upprättat och lämnat in en patientsäkerhetsberättelse till Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), i enlighet med Patientsäkerhetslagen (HSLF-FS 2016:40), 7 kap 1 §. Det finns också patientsäkerhetsberättelse upprättad för hälso- och sjukvårdsteamet i kommunens regi, vilka utför insatser i LSS-verksamheter och socialpsykiatri.

MAS har sammanställt verksamheternas patientsäkerhetsberättelser och beskrivit hur kommunen arbetar med patientsäkerhet främst inom de områden där kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Patientsäkerhetsberättelse ASN 2022.pdf
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2022.pdf

4 Revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning 2023

Diarienummer 2022/ASN 0132

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för arbetsmarknads- och socialnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås revideringar i befintlig delegationsordning för arbetsmarknads- och socialnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning 2023.pdf
Bilaga 1 Delegationsordning arbetsmarknads- och socialnämnden reviderad 2023-05-23 med ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga 2 Delegationsordning arbetsmarknads- och socialnämnden reviderad 2023-05-23 utan ändringsmarkeringar.pdf

5 Svar på granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU

Diarienummer 2023/ASN 0075

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Förvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.

Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning med syfte att bedöma huruvida det föreligger en ändamålsenlig intern kontroll i kommunkoncernen med avseende på genomförande av upphandlingar enligt LOU
EY sammantagna bedömning är att kommunkoncernen inte har säkerställt en
ändamålsenlig intern kontroll avseende genomförande av upphandlingar enligt LOU samt gällande styrdokument. För detaljer se EY granskningsrapport, daterad.
Granskningen berör samtliga nämnder, kommunstyrelsen och Tyresö bostäder AB.
Tyresö Bostäder AB har svarat separat och svaret bifogas i bilaga 1.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Svar på revisionsrapport om granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.pdf
Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.pdf

6 Delårsrapport 1 2023 för arbetsmarknads- och socialnämnden

Diarienummer 2023/ASN 0076

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 1 2023 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområde individ- och familjeomsorg med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2023 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari till april 2023 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområde individ- och familjeomsorg. Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, en prognos för helåret 2023 samt uppföljning av uppdrag/politiska prioriteringar och riskhanteringsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delår 1 2023 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Delårsrapport 1 januari till april 2023 arbetsmarknads- och socialförvaltningen.pdf

7 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/ASN 0004

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

8 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/ASN 0005

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2023-05-04 och 2023-05-17

9 Meddelanden

Diarienummer 2023/ASN 0006

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik
* Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2023-04-11
* Protokoll kommunala pensionärsrådet 2023-04-05
* Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-04-20 § 18
* Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-04-20 § 24
* Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun

Bilagor
Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2023-04-11.pdf
Protokoll kommunala pensionärsrådet 2023-04-05.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-04-20 § 18.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-04-20 § 24.pdf
Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf
Arbetslöshetsstatistik.pdf

§53 Information från kommunala pensionärsrådet

Diarienummer 2023/ASN 0077

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala pensionärsrådet presenterar sig för nämnden.

§54 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2023/ASN 0001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Hästskons och Källans boendeenheter presenterar sig för nämnden.

§55 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2022

Diarienummer 2023/ASN 0073

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samtliga vård- och omsorgsboenden i kommunen har upprättat och lämnat in en patientsäkerhetsberättelse till Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), i enlighet med Patientsäkerhetslagen (HSLF-FS 2016:40), 7 kap 1 §. Det finns också patientsäkerhetsberättelse upprättad för hälso- och sjukvårdsteamet i kommunens regi, vilka utför insatser i LSS-verksamheter och socialpsykiatri.

MAS har sammanställt verksamheternas patientsäkerhetsberättelser och beskrivit hur kommunen arbetar med patientsäkerhet främst inom de områden där kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Patientsäkerhetsberättelse ASN 2022.pdf
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2022.pdf

§56 Revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning 2023

Diarienummer 2022/ASN 0132

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Mötet ajourneras från kl. 19:20-19:25.
2. Förslag till reviderad delegationsordning för arbetsmarknads- och socialnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås revideringar i befintlig delegationsordning för arbetsmarknads- och socialnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:
1. Mötet ajourneras från kl. 19:20-19:25.
2. Förslag till reviderad delegationsordning för arbetsmarknads- och socialnämnden antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning 2023.pdf
Bilaga 1 Delegationsordning arbetsmarknads- och socialnämnden reviderad 2023-05-23 med ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga 2 Delegationsordning arbetsmarknads- och socialnämnden reviderad 2023-05-23 utan ändringsmarkeringar.pdf

§57 Svar på granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU

Diarienummer 2023/ASN 0075

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
* Förvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.

Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning med syfte att bedöma huruvida det föreligger en ändamålsenlig intern kontroll i kommunkoncernen med avseende på genomförande av upphandlingar enligt LOU
EY sammantagna bedömning är att kommunkoncernen inte har säkerställt en
ändamålsenlig intern kontroll avseende genomförande av upphandlingar enligt LOU samt gällande styrdokument. För detaljer se EY granskningsrapport, daterad.
Granskningen berör samtliga nämnder, kommunstyrelsen och Tyresö bostäder AB.
Tyresö Bostäder AB har svarat separat och svaret bifogas i bilaga 1.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) förestår att arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
* Förvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Svar på revisionsrapport om granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.pdf
Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.pdf

§58 Delårsrapport 1 2023 för arbetsmarknads- och socialnämnden

Diarienummer 2023/ASN 0076

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Delårsrapport för tertial 1 2023 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområde individ- och familjeomsorg med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2023 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari till april 2023 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområde individ- och familjeomsorg. Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, en prognos för helåret 2023 samt uppföljning av uppdrag/politiska prioriteringar och riskhanteringsplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:
* Delårsrapport för tertial 1 2023 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområde individ- och familjeomsorg med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2023 godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

Särskilda yttranden
Peter Freij (M), Cecilia Sköld (KD) och Elisabet Mellström (SD) inkommer med ett gemensamt särskilt yttrande. Yttrandet biläggs ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delår 1 2023 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Delårsrapport 1 januari till april 2023 arbetsmarknads- och socialförvaltningen.pdf

§59 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/ASN 0004

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

§60 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/ASN 0005

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2023-05-04 och 2023-05-17

§61 Meddelanden

Diarienummer 2023/ASN 0006

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik
* Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2023-04-11
* Protokoll kommunala pensionärsrådet 2023-04-05
* Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-04-20 § 18
* Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-04-20 § 24
* Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun

Bilagor
Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2023-04-11.pdf
Protokoll kommunala pensionärsrådet 2023-04-05.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-04-20 § 18.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-04-20 § 24.pdf
Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf
Arbetslöshetsstatistik.pdf