Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2024-01-23

Sammanträde 2024-01-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Nämndspecifik utbildning om SFI

Dnr: 2024/ASN 0002

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ann-Sofie Bjärkeblad, rektor vid vuxenutbildningen, informerar nämnden om SFI.

2 Årsrapporten 2023 granskning av socialtjänstens verksamheter

Dnr: 2023/ASN 0131

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Årsrapport 2023, Granskning av socialtjänstens verksamheter noteras.
2. Årsrapport 2023, Granskning av socialtjänstens verksamheter anmäls till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kvaliteten i socialtjänstens verksamheter granskas enligt fastställd granskningsplan av kvalitetscontrollers inom enheten för juridik och utredning.

Under 2023 har tre kvalitetsgranskningar genomförts inom arbetsmarknads- och socialnämnden. Resultatet sammanfattas i en årsrapport som redovisas årligen till respektive nämnd och anmäls till kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, ASN, Årsrapport 2023, Granskning av socialtjänstens verksamheter.docx.pdf
Årsrapport 2023, Granskning av socialtjänstens verksamheter.docx.pdf

3 Redovisning av verksamhet med personligt ombud för 2023

Dnr: 2023/ASN 0008 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Redovisningen av verksamhet för personligt ombud för år 2023 noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun bedriver verksamhet med personligt ombud. Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning som har betydande svårigheter att utföra aktiviteter inom olika livsområden. Målet med insatsen är att stödja målgruppen till ett mer självständigt liv och ge stöd i att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service samt möjlighet att kunna försörja sig själv.
Under 2023 har personligt ombud gett stöd till totalt 31 klienter. Funktionen delfinansieras med statsbidrag och verksamheten står under tillsyn av Länsstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Redovisning av verksamhet med personligt ombud för 2023.docx
Redovisning av PO-verksamhet 2023.docx

4 Revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning 2024

Dnr: 2023/ASN 0142

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Förslag till reviderad delegationsordning för arbetsmarknads- och socialnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås revideringar i befintlig delegationsordning för arbetsmarknads- och socialnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx
Bilaga 1 Delegationsordning arbetsmarknads- och socialnämnden med ändringsmarkeringar.docx
Bilaga 2 Delegationsordning arbetsmarknads- och socialnämnden utan ändringsmarkeringar.docx

5 Överförande av medel för Väntjänsten

Dnr: 2023/ASN 0149

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Anslag för föreningsbidrag om 200 000 kronor år 2024 överförs från kommunstyrelsen till arbetsmarknads- och socialnämnden.
2. Bidraget fördelas inom ramen för nämndens riktlinjer för föreningsstöd och inriktas till verksamhet inom integration och mångfald.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av äldre- och omsorgsförvaltningen genomför kommunstyrelseförvaltningen en kartläggning av den verksamhet som bedrivs av föreningen Tyresö Väntjänst. Föreningen har under mycket lång tid bedrivit olika stödinsatser till framför allt äldre i kommunen. Verksamheten kompletterar äldreomsorgens verksamhet och finansieras huvudsakligen via föreningsstöd från äldre- och omsorgsnämnden.

Väntjänsten bedriver även insatser med inriktning på integration och mångfald sedan år 2017. Kommunstyrelsen tilldelar årligen Väntjänsten 200 000 kronor enligt avtal.

Förvaltningen föreslår att ansvaret för att fördela detta föreningsbidrag med inriktning på integration och mångfald överförs från kommunstyrelsen till arbetsmarknads- och socialnämnden. Inom ramen för avdelningen centrum för arbete och integration bedrivs angelägna projekt inom detta område. Verksamheten ser gärna att ett ökat samarbete med frivilligorganisationer, inte minst med Väntjänsten, kan utvecklas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Överförande av medel för Väntjänsten.docx

6 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL

Dnr: 2023/ASN 0154

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har enligt 16 kap. 6f-h§ Socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorgs (IVO). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.
Vid detta sammanträde gäller rapporteringen perioden 30 september - 31 december 2023. Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL rapporteras.

Bilagor
Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL.pdf

7 Revidering av sammanträdesdatum arbetsmarknads- och socialnämnden 2024

Dnr: 2023/ASN 0108

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Datum för arbetsmarknads- och socialnämnden under 2024 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Ett nytt datum för arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde i juni föreslås. Enligt tidigare beslut ska nämnden sammanträda 2024-06-20. Förslag på nytt datum är 2024-06-13.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Revidering av sammanträdesdatum arbetsmarknads- och socialnämnden 2024.pdf

8 Redovisning av pågående uppdrag och motioner 2024

Dnr: 2023/ASN 0150

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2015, § 160, att pågående uppdrag och motioner ska redovisas i samtliga nämnder två gånger per år. Redovisningen ska göras i januari och i augusti.

Bilagor
Redovisning av pågående uppdrag och motioner ASN 2024-01.pdf

9 Information från förvaltningen

Dnr: 2024/ASN 0004

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

10 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 2024/ASN 0005

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2023-12-14, 2023-12-28 och 2024-01-11
* Delegationsbeslut om ansökan om ekonomiskt stöd för brottsförebyggande åtgärder 2024
* Delegationsbeslut om förordnande av förvaltningschef 2024-01-08
* Delegationsbeslut om beslutsattestanter 2024

Bilagor
Delegationsbeslut ansökan brottsförebyggande åtgärder 2024 - signerad.pdf
Delegationsbeslut om förordnande av FC 2024-01-08.pdf
Delegationsbeslut om beslutsattestanter 2024 (signerat).pdf

11 Meddelanden

Dnr: 2024/ASN 0006

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik
* Protokoll från kommunala tillgänglighetsrådet 2023-11-29

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik.pdf
Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2023-11-29 §§ 59-68.pdf

§1 Nämndspecifik utbildning om SFI

§9 Information från förvaltningen

§13 Umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1p LVU

§14 Umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1p LVU