Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2020-05-26

Sammanträde 2020-05-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2019

Dnr 2020/ASN 0055 014

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) är vårdgivaren skyldig att senast den 1
mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse och sedan göra den tillgänglig
för den som önskar ta del av den. Syftet med patientsäkerhets-berättelsen är att
öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att
förbättra kvaliteten och patientsäkerheten.

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att
bedöma hur arbetet bedrivits med att systematiskt och fortlöpande utveckla och
säkra hur kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-04-23 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse.pdf

2 Delårsrapport 2020 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden

Dnr 2020/ASN 0056 10

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 1 för arbetsmarknads- och socialnämnden med
verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration
med mål- och budgetuppföljning inklusive åtgärder för att uppnå en hållbar ekonomi
samt prognos för helåret 2020 och uppföljning av riskhanteringsplanen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
* ärendet är under utarbetande.

3 Revidering av delegationsordningen 2020, arbetsmarknads- och socialnämnden

Dnr 2020/ASN 0001 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Reviderad delegationsordning för arbetsmarknads- och socialnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Delegationsordningen anger vilka frågor nämnden delegerat och vem som har rätt
att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Delegationsordningen utgör
därmed ett centralt stöd för handläggande personal samt andra beslutsfattare inom
förvaltningen i det dagliga arbetet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-05-08 Revidering av ASNs delegationsordning.pdf
Delegationsordning ASN reviderad maj 2020.pdf

4 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för hemlösa

Dnr 2020/ASN 0065 012

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Överenskommelsen om ärendeansvar för hemlösa antas.

Sammanfattning av ärendet
Storsthlm har tagit fram ett förslag till reviderad överenskommelse för kommunerna
i Stockholms län gällande ärendehantering avseende personer i hemlöshet.
Överenskommelsen syftar till att ge praktisk vägledning för att underlätta för
kommunerna att nå samsyn i dessa ärenden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-05-05 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms
län om ärendeansvar för hemlösa.pdf
Överenskommelse hemlöshet rekommendation till kommunerna.pdf
Överenskommelse personer i hemlöshet.pdf

5 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2019/ASN 0129 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet
rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och
integrationsområdet.

6 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/ASN 0007 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av
nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut
och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.

(ordinarie utskott) 2020-05-12

Bilagor
bilaga, anmälan av delegationsbeslut.pdf
Överenskommelse om sommarjobb 2020.pdf
Avtal Huddinge trainee.pdf

7 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/ASN 0183 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som
berör nämnden.

- Kommunfullmäktige 2020-04-23 §17 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i
Tyresö kommun, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2020-04-23)
- Kommunfullmäktige 2020-04-23 §18 Årsredovisning för Tyresö kommun 2019,
finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2020-04-23)
- Kommunstyrelsen 2020-04-23 §21 Senarelagd budgetprocess inför 2021, finns på
insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2020-04-23)
- Kommunstyrelsen 2020-04-23 §23 Revidering av kommunfullmäktiges
arbetsordning i syfte att möjliggöra deltagande på distans, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2020-04-23)
- Kommunstyrelsen 2020-05-05 § 65 Kommundirektörens rapport 5 maj 2020, finns
på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-05-05)
- Kommunstyrelsen 2020-05-05 § 70 Förslag till tillgänglighetsplan 2021, finns på
insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-05-05)
- Kommunstyrelsen 2020-05-05 § 75 Gallring av handlingar av tillfällig och ringa
betydelse, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-05-
05)

8 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2019/ASN 0184 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för maj listas i bifogad rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning maj ASN.pdf
Arbetslöshetsstatistik.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-05-05 § 70.pdf

§1036 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2019

Dnr 2020/ASN 0055 014

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) är vårdgivaren skyldig att senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse och sedan göra den tillgänglig för den som önskar ta del av den. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra kvaliteten och patientsäkerheten. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet bedrivits med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra hur kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-04-23 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse.pdf

§1037 Delårsrapport 2020 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden

Dnr 2020/ASN 0056 10

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 1 för arbetsmarknads- och socialnämnden med
verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och
integration med mål- och budgetuppföljning inklusive åtgärder för att uppnå en
hållbar ekonomi samt prognos för helåret 2020 och uppföljning av riskhanteringsplanen godkänns.

Särskilt yttrande
Dick Bengtson (M) och Annica Örtenstrand (C) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2020 för arbetsmarknads- och socialnämnden som omfattar verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration. Delårsrapporten innehåller en budgetuppföljning inklusive uppföljning av åtgärder för att uppnå en hållbar ekonomi och prognos för helåret 2020 samt uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan. 
 
Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.
 
Delårsrapporten presenteras i en ny kommungemensam mall, som även ligger till grund för förvaltningarnas månadsrapportering. Då formatet tidigare sett annorlunda ut kommer mål och indikatorer att behöva ses över och anpassas till den nya mallen. 

Viktiga händelser under årets första kvartal är främst covid -19 och de effekter
pandemin har haft på verksamheterna och på samh ället i stort.
 
Uppföljning av mål och uppdrag
Förvaltningen lämnar en bedömning av uppsatta mål och utfall av tillhörande
indikatorer. En bedömning av nämndmålen görs utifrån en sammanvägning av
indikatorernas utfall under perioden. Om inget utfall för indikatorerna har kunnat redovisas har ingen bedömning av nämndmålet gjorts.
 
Fyra av nämndmålen bedöms som uppfyllda. Ett nämndmål bedöms som delvis
uppfyllt. Verksamheten arbetar med åtgärder för att målet ska uppfyllas under året. Ett mål har inte utvärderats då inge utfall för indikatorerna saknas.
 
Alla uppdrag har genomförts eller är pågående. Även åtgärder för att hantera
riskerna för nämndens verksamhetsområden är genomförts eller är pågående. 
 
Verksamheterna inom nämndens ansvarsområden redovisar ett underskott på
4,3 Mkr för tertialen. Prognosen för helåret är ett underskott om 14,6 Mkr. Resultatet av åtgärderna för att uppnå en hållbar ekonomi som presenterades i
”Plan för förbättrat resultat för verksamheterna inom arbetsmarknads- och
socialsektorn” som antogs av arbetsmarknad- och socialnämnden den 24
september 2019 redovisas i delårsrapporten. Uppföljning av reviderade åtgärder
kommer redovisas i samband med månadsrapporter, delårsrapport och
verksamhetsberättelse.
 
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.  

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att delårsrapport för tertial 1 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområdena individ - och
familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration med mål- och budgetuppföljning inklusive åtgärder för att uppnå en hållbar ekonomi samt
prognos för helåret 2020 och uppföljning av riskhanteringsplanen godkänns.  

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-05-18 Delårsrapport 1 2020-05-18 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Delårsrapport 1 2020 ASN.pdf

§1038 Revidering av delegationsordningen 2020, arbetsmarknads- och socialnämnden

Dnr 2020/ASN 0001 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Reviderad delegationsordning för arbetsmarknads- och socialnämnden antas.
 
Beskrivning av ärendet
Delegationsordningen anger vilka frågor nämnden delegerat och vem som har rätt att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Delegationsordningen utgör därmed ett centralt stöd för handläggande personal samt andra beslutsfattare inom förvaltningen i det dagliga arbetet. 

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att en reviderad delegationsordning för
arbetsmarknads- och socialnämnden antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-05-08 Revidering av ASNs delegationsordning.pdf
Delegationsordning ASN reviderad maj 2020.pdf

§1039 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för hemlösa

Dnr 2020/ASN 0065 012

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Överenskommelsen om ärendeansvar för hemlösa antas.
 
Beskrivning av ärendet
Storsthlm har tagit fram ett förslag till reviderad överenskommelse för kommunerna i Stockholms län gällande ärendehantering avseende personer i
hemlöshet. Överenskommelsen syftar till att ge praktisk vägledning för att underlätta för kommunerna att nå samsyn i dessa ärenden.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att överenskommelsen om ärendeansvar för hemlösa antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-05-05 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för hemlösa.pdf
Överenskommelse hemlöshet rekommendation till kommunerna.pdf 
Överenskommelse personer i hemlöshet.pdf

§1040 Sammanträdesplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2020

Dnr 2019/ASN 0128 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Arbetsmarknads- och socialnämnden sammanträder den 16 juni klockan 18:00.
 
Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställde sina ordinarie sammanträdestider för 2020 på sitt sammanträde i oktober 2019. I sammanträdesplanen planerades inget sammanträde i juni.
 
Förvaltningen ser ett behov av att nämnden sammanträder i juni, eftersom
arbetsmarknads- och socialnämndens möjligheter att delegera beslutanderätt är
begränsade inom vissa områden.
 
Förvaltningen föreslår att en extra sammanträdestid den 16 juni läggs till
sammanträdesplanen.
 
Arbetsmarknads- och socialnämnden sammanträder enligt förslaget under
följande tidpunkter:
 
-          16 juni
-          1 september
-          29 september
-          27 oktober
-          24 november
-          15 december
 
Förslaget till beslut har inte några betydande ekonomiska konsekvenser.  

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads - och socialnämnden
sammanträder den 16 juni klockan 18:00.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-05-25 Sammanträdesplan för arbetsmarknads- och
socialnämnden 2020.pdf

§1041 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2019/ASN 0129 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

§1042 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/ASN 0007 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av
nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.
 
(ordinarie utskott) 2020-05-12

Bilagor
bilaga, anmälan av delegationsbeslut.pdf
bilaga, anmälan av delegationsbeslut.pdf
Överenskommelse om sommarjobb 2020.pdf
Avtal Huddinge trainee.pdf

§1043 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/ASN 0183 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som
berör nämnden.
 
- Kommunfullmäktige 2020-04-23 §17 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Tyresö kommun, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2020-04-23)
- Kommunfullmäktige 2020-04-23 §18 Årsredovisning för Tyresö kommun 2019, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2020-04-23)
- Kommunstyrelsen  2020-04-23 §21 Senarelagd budgetprocess inför 2021, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2020-04-23)
 - Kommunstyrelsen 2020-04-23 §23 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning i syfte att möjliggöra deltagande på dis tans, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2020-04-23)
- Kommunstyrelsen 2020-05-05 § 65 Kommundirektörens rapport 5 maj 2020,
finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-05-05)
- Kommunstyrelsen 2020-05-05 § 70 Förslag till tillgänglighetsplan 2021, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-05-05)
- Kommunstyrelsen 2020-05-05 § 75 Gallring av handlingar av tillfällig och ringa betydelse, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-05-05)

§1044 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2019/ASN 0184 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för maj listas i bifogad rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning maj ASN.pdf
Arbetslöshetsstatistik.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-05-05 § 70.pdf