Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2021-10-26

Sammanträde 2021-10-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2021/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
- Elin Rydberg föredrar för arbetsmarknads- och socialnämnden om utvecklingen av socialpsykiatrin.
- Malin Andersson föredrar för arbetsmarknads- och socialnämnden om enkätundersökningen gällande sommarjobb.

2 Granskningsrapport av familjevården

Diarienummer 2021/ASN 0096 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Granskningsrapporten av familjevården noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till arbetsmarknads- och socialnämnden den 14 december 2021.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontroller från enheten för juridik och utredning på Tyresö kommun har genomfört en kvalitetsgranskning av familjevården. Granskningen visar sammanfattningsvis att familjevården är en väl fungerande verksamhet som visar på goda exempel inom ett flertal kvalitetsaspekter som med fördel kan spridas till andra enheter. Enheten saknar dock genomförandeplaner för alla placerade barn, vilket behöver åtgärdas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskningsrapport av familjevården.pdf
Granskningsrapport av familjevården 2021.pdf

3 Genomlysning av nettokostnadsavvikelsen för individ- och familjeomsorgen 2020

Diarienummer 2020/ASN 0094 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Genomlysningen noteras.
2. Genomlysning av nettokostnadsavvikelsen för individ- och familjeomsorgen kommer framöver att redovisas i nämndens delårs- eller verksamhetsberättelse.

Beskrivning av ärendet
Nettokostandsavvikelsen för IFO har minskat succesivt sedan 2018 och ligger för 2020 på 8,4 procent, vilket är betydligt lägre än jämförbara kommuner (17 procent). Anledningen till att Tyresö fortfarande har en positiv nettokostnadsavvikelse kan sammanfattningsvis förklaras av en generös öppenvård inom missbruksvården, fler placeringar i behandlingsskolor än vad som är norm i andra kommuner samt låga kostnader för försörjningsstöd vilket påverkar nettokostnaden för verksamhetsområdet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Genomlysning av nettokostnadsavvikelsen 2020.pdf
Genomlysning av nettokostnadsavvikelsen 2020.pdf

4 Rapportering av ej verkställda beslut för arbetsmarknads- och socialnämnden enligt 4 kap. 1 § SoL

Diarienummer 2021/ASN 0045 006

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt 13 kap 6f § socialtjänstlagen. Rapporteringsmyndighet är IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen före avbrottet.
Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform (se bilaga) till nämnd, och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer enligt 13 kap 6f-h §§ socialtjänstlagen.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.

Bilagor
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 30 september 2021.pdf

5 Sammanträdesdatum för arbetsmarknads- och socialnämnden och individutskottet 2022

Diarienummer 2021/ASN 0099 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Datum för arbetsmarknads- och socialnämnden och individutskottet under 2022 fastställs enligt förvaltningens förslag.
2. Förändringen av individutskottets sammanträden utvärderas efter 6 månader och redovisas i samband med juninämnden.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdesdatum för arbetsmarknads- och socialnämnden och individutskottet under 2022 föreslås fastställas enligt förvaltningens förslag. Förslaget för arbetsmarknads- och socialnämnden bygger på årshjulet för kommunens styrprocess. Individutskottets sammanträdestider planeras fristående från kommunens styrprocess. Individutskottets sammanträden föreslås öka i mängd från 11 sammanträden till 26 sammanträden årligen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse sammanträdesdatum arbetsmarknads- och socialnämnden och individutskottet 2022.pdf

6 Månadsuppföljning 2021 arbetsmarknads- och socialnämnden

Diarienummer 2021/ASN 0005 010

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall för september 2021 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport för arbetsmarknads- och socialnämnden september 2021.pdf

7 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2021/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

8 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/ASN 0002 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande utskottsbeslut anmäls:
- Individutskottets protokoll 2021-09-14 (ordinarie utskott), 2021-09-30 (extrainsatt utskott)

9 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2021/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas anmälningar/meddelanden.
Följande anmäls:
- Arbetslöshetsstatistik 2013-2021

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik 2013-2021.pdf

§1066 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2021/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Malin Andersson föredrar för arbetsmarknads- och socialnämnden om feriejobben.

§1067 Granskningsrapport av familjevården

Diarienummer 2021/ASN 0096 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Granskningsrapporten av familjevården noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till arbetsmarknads- och socialnämnden januari 2022.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontroller från enheten för juridik och utredning på Tyresö kommun har genomfört en kvalitetsgranskning av familjevården. Granskningen visar sammanfattningsvis att familjevården är en väl fungerande verksamhet som visar på goda exempel inom ett flertal kvalitetsaspekter som med fördel kan spridas till andra enheter. Enheten saknar dock genomförandeplaner för alla placerade barn, vilket behöver åtgärdas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskningsrapport av familjevården.pdf
Granskningsrapport av familjevården (rättad version).pdf

§1068 Genomlysning av nettokostnadsavvikelsen för individ- och familjeomsorgen 2020

Diarienummer 2020/ASN 0094 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Genomlysningen noteras.
2. Genomlysning av nettokostnadsavvikelsen för individ- och familjeomsorgen kommer framöver att redovisas i nämndens delårs- eller verksamhetsberättelse.
3. Till nästa genomlysning jämförs Tyresö kommun även med övriga Södertörnskommuner samt Nacka och Värmdö kommun.

Beskrivning av ärendet
Nettokostandsavvikelsen för IFO har minskat succesivt sedan 2018 och ligger för 2020 på 8,4 procent, vilket är betydligt lägre än jämförbara kommuner (17 procent). Anledningen till att Tyresö fortfarande har en positiv nettokostnadsavvikelse kan sammanfattningsvis förklaras av en generös öppenvård inom missbruksvården, fler placeringar i behandlingsskolor än vad som är norm i andra kommuner samt låga kostnader för försörjningsstöd vilket påverkar nettokostnaden för verksamhetsområdet.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:
1. Genomlysningen noteras.
2. Genomlysning av nettokostnadsavvikelsen för individ- och familjeomsorgen kommer framöver att redovisas i nämndens delårs- eller verksamhetsberättelse.

Yrkande
Dick Bengtson (M) tilläggsyrkar för Moderaternas räkning att till nästa genomlysning jämförs Tyresö kommun även med övriga Södertörnskommuner samt Nacka och Värmdö kommun.

Ordförande Ajda Asgari (MP), Annica Örtenstrand (C), Christoffer Holmström (S), Jörgen Nilsson (SD) och Tony Thorén (L) yrkar bifall till Dick Bengtsons (M) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden kan bifalla tilläggsyrkandet. Ordföranden finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller tilläggsyrkandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Genomlysning av nettokostnadsavvikelsen 2020.pdf
Genomlysning av nettokostnadsavvikelsen 2020.pdf

§1069 Rapportering av ej verkställda beslut för arbetsmarknads- och socialnämnden enligt 4 kap. 1 § SoL

Diarienummer 2021/ASN 0045 006

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Rapporten noteras.
2. Sammanträdet ajourneras klockan 19:29-19:35.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt 13 kap 6f § socialtjänstlagen. Rapporteringsmyndighet är IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen före avbrottet.
Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform (se bilaga) till nämnd, och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer enligt 13 kap 6f-h §§ socialtjänstlagen.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras klockan 19:29-19:35. Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden kan bifalla förslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 30 september 2021.pdf

§1070 Sammanträdesdatum för arbetsmarknads- och socialnämnden och individutskottet 2022

Diarienummer 2021/ASN 0099 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Datum för arbetsmarknads- och socialnämnden och individutskottet under 2022 fastställs enligt förvaltningens förslag.
2. Förändringen av individutskottets sammanträden utvärderas efter 6 månader och redovisas i samband med juninämnden.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdesdatum för arbetsmarknads- och socialnämnden och individutskottet under 2022 föreslås fastställas enligt förvaltningens förslag. Förslaget för arbetsmarknads- och socialnämnden bygger på årshjulet för kommunens styrprocess. Individutskottets sammanträdestider planeras fristående från kommunens styrprocess. Individutskottets sammanträden föreslås öka i mängd från 11 sammanträden till 26 sammanträden årligen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse sammanträdesdatum arbetsmarknads- och socialnämnden och individutskottet 2022.pdf

§1071 Månadsuppföljning 2021 arbetsmarknads- och socialnämnden

Diarienummer 2021/ASN 0005 010

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall för september 2021 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport för arbetsmarknads- och socialnämnden september 2021.pdf

§1072 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2021/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

§1073 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/ASN 0002 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande utskottsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2021-09-14 (ordinarie utskott), 2021-09-30 (extrainsatt utskott)

§1074 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2021/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas anmälningar/meddelanden.
Följande anmäls:
* Arbetslöshetsstatistik 2013-2021

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik 2013-2021.pdf