Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2023-01-24

Sammanträde 2023-01-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Mygdalen

1 Nämndspecifik utbildning

Dnr: 2023/ASN 0001

Ärende 1

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Jurist Maria Nevskaya-Klein informerar om sekretess och juridik som rör arbetsmarknads- och socialnämndens arbete.

2 Lex Maria - Utredning av läkemedelsavvikelser på särskilt boende inom socialpsykiatri

Dnr: 2022/ASN 0123 014

Ärende 2

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. Om risken för vårdskada eller att medförd vårdskada är allvarlig har vårdgivaren en skyldighet att snarast utreda och anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), enligt föreskrift för lex Maria. Utredningens omfattning ska anpassas efter händelsens karaktär enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete.

Under sommaren år 2022 uppdagades ett stort antal avvikelser i samband med läkemedelshantering på särskilt boende inom socialpsykiatri. Hälso- och sjukvårdsenheten som verkar på det särskilda boendet har sin placering inom äldre- och omsorgsförvaltningen. En lex Maria-utredning påbörjades där Tyresö kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) var inkopplad

Bilagor
Tjänsteskrivelse ASN - Lex Maria - Utredning av stort antal läkemedelsavvikelser på särskilt boende inom socialpsykiatri.pdf

3 Nämnd- och förvaltningsplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2023

Dnr: 2022/ASN 0015 52

Ärende 3

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Nämnd- och förvaltningsplan 2023 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde 3 individ- och familjeomsorg antas.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har sammanställt förslag till nämnd- och förvaltningsplan 2023 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde 3 individ- och familjeomsorg. Förslaget baseras på kommunplan 2023-2026 med budget för 2023 fastställd av kommunfullmäktige den 24 november 2022.

Nämnd- och förvaltningsmål har utarbetats utifrån kommunplanens målområde och ska bidra till de kommunövergripande målen. Måldelningsprocessen innebär att varje enhet ska utarbeta mål som bidrar till
de övergripande målen.

Kommunala tillgänglighetsrådet och Kommunala pensionärsrådet har getts tillfälle att yttra sig men har inga synpunkter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse nämnd- och förvaltningsplan 2023 ASN.pdf
Nämnd och förvaltningsplan 2023 AoS.pdf

4 Riktlinje för handläggning av dödsboärenden

Dnr: 2022/ASN 0124

Ärende 4

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Riktlinje för handläggning av dödsboärenden antas.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinje för handläggning av dödsboärenden. Riktlinjen ger vägledning i hur dödsboärenden ska hanteras enligt gällande regelverk och ska säkerställa rättssäkerhet, kvalitet och likabehandling i handläggningen.

I Tyresö är det arbetsmarknads- och socialnämnden som har det formella ansvaret för handläggning av dödsboärenden (20 kap. 8 a § 1 st. ärvdabalken).

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Riktlinje för handläggning av dödsboärenden.pdf
Beslutsunderlag - Riktlinje för handläggning av dödsboärenden.pdf

5 Redovisning av pågående uppdrag och motioner

Dnr: 2023/ASN 0007

Ärende 5

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2015, § 160, att pågående uppdrag och motioner ska redovisas i samtliga nämnder två gånger per år. Redovisningen ska göras i januari och i augusti.

Bilagor
Redovisning av pågående uppdrag och motioner ASN 2023-01.pdf

6 Redovisning av verksamhet för personligt ombud 2022

Dnr: 2021/ASN 0137 52

Ärende 6

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning som syftar till att målgruppen ska ha möjlighet att leva ett mer självständigt liv och ha möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor. Det personliga ombudet har en fristående ställning och arbetar på uppdrag av den enskilde. Funktionen finansieras med statsbidrag och verksamheten står under tillsyn av Länsstyrelsen.

Under 2022 har totalt 27 personer fått stöd av det personliga ombudet, 19 kvinnor och 8 män, de allra flesta i åldern 30 till 49 år. Det är färre än föregående år, då 45 personer fick stöd av personligt ombud, de allra flesta även då i samma åldersspann. I statistiken omfattas personer som har haft en kontakt som varat längre än två månader under 2022. Personligt ombud har också haft ett antal kortare kontakter som omfattar två till tre möten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Redovisning personligt ombud 2022.pdf
Redovisning personligt ombud 2022.pdf

7 Månadsrapport

Dnr: 2023/ASN 0003

Ärende 7

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall november 2022 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport AoS november 2022.pdf

8 Informations från förvaltningen

Dnr: 2023/ASN 0004

Ärende 8

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

9 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 2023/ASN 0005

Ärende 9

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
- Individutskottets protokoll 2022-12-01, 2022-12-29 och 2023-01-12
- Delegationsbeslut om beslutsattestanter 2023
- Avtal KAST och MIKA 2022-11-22
- Delegationsbeslut om ansökan om projektbidrag för visst våldsförebyggande arbete
- Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för personligt ombud för 2023

Bilagor
Delegationsbeslut om beslutsattestanter 2023.pdf
Avtal KAST och MIKA 2022-11-22.pdf
Delegationsbeslut om ansökan om projektbidrag för visst våldsförebyggande arbete.pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för personlig ombud för 2023.pdf

10 Meddelanden

Dnr: 2023/ASN 0006

Ärende 10

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
- Arbetslöshetsstatistik
- Gemensam plan för införande av samverkansmodell för hela socialtjänsten i Tyresö kommun

Bilagor
Gemensam plan for införande av samverkansmodell för hela socialtjänsten i Tyresö kommun.pdf

§11 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2023/ASN 0001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunjurist Maria Knutsson informerar om sekretess och juridik som rör arbetsmarknads- och socialnämndens arbete.

Beslut/Protokollsutdrag
§11_prot_20230124.pdf (78 kb)

§12 Lex Maria – Utredning av läkemedelsavvikelser på särskilt boende inom

Diarienummer 2022/ASN 0123 014

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. Om risken för vårdskada eller att medförd vårdskada är allvarlig har vårdgivaren en skyldighet att snarast utreda och anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), enligt föreskrift för lex Maria. Utredningens omfattning ska anpassas efter händelsens karaktär enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete.

Under sommaren år 2022 uppdagades ett stort antal avvikelser i samband med läkemedelshantering på särskilt boende inom socialpsykiatri. Hälso- och sjukvårdsenheten som verkar på det särskilda boendet har sin placering inom äldre- och omsorgsförvaltningen. En lex Maria-utredning påbörjades där Tyresö kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) var inkopplad

Bilagor
Tjänsteskrivelse ASN - Lex Maria - Utredning av stort antal läkemedelsavvikelser på särskilt boende inom socialpsykiatri.pdf

§13 Nämnd- och förvaltningsplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2023

Diarienummer 2022/ASN 0015 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Mötet ajourneras från kl. 19:51 till kl. 20:00.
2. Nämnd- och förvaltningsplan 2023 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde 3 individ- och familjeomsorg antas.

Reservationer
Peter Freij (M), Elisabet Mellström (SD) och Cecilia Sköld (KD) reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har sammanställt förslag till nämnd- och förvaltningsplan 2023 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde 3 individ- och familjeomsorg. Förslaget baseras på kommunplan 2023-2026 med budget för 2023 fastställd av kommunfullmäktige den 24 november 2022.

Nämnd- och förvaltningsmål har utarbetats utifrån kommunplanens målområde och ska bidra till de kommunövergripande målen. Måldelningsprocessen innebär att varje enhet ska utarbeta mål som bidrar till
de övergripande målen.

Kommunala tillgänglighetsrådet och Kommunala pensionärsrådet har getts tillfälle att yttra sig men har inga synpunkter.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:
* Nämnd- och förvaltningsplan 2023 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde 3 individ- och familjeomsorg antas.

Yrkanden
Peter Freij (M) yrkar att Moderaternas alternativ till politiska prioriteringar bifalls (prioriteringarna biläggs ärendet).

Elisabet Mellström (SD) och Cecilia Sköld (KD) biträder Peter Freijs (M) alternativa yrkande.

Ajda Asgari (MP) och Margitha Applegate (S) yrkar avslag till Peter Freijs (M) alternativa yrkande.

Anna Svensson (V) och Tony Thorén (L) yrkar avslag till Peter Freijs (M) alternativa yrkande och bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras. Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller förslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer därefter frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller Peter Freijs (M) alternativa yrkande. Ordföranden finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:
Ordföranden meddelar att den som yrkar avslag på Peter Freijs (M) alternativa yrkande röstar ja och att den som vill bifalla Peter Freijs (M) alternativa yrkande röstar nej.

Röstningsresultat: 6 ja och 5 nej, se bifogat omröstningsprotokoll.
Ordföranden finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse nämnd- och förvaltningsplan 2023 ASN.pdf
Nämnd och förvaltningsplan 2023 AoS.pdf
Omröstningsprotokoll arbetsmarknads- och socialnämnden 2023-01-24 § 13.pdf

§14 Riktlinje för handläggning av dödsboärenden

Diarienummer 2022/ASN 0124

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Riktlinje för handläggning av dödsboärenden antas.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinje för handläggning av dödsboärenden. Riktlinjen ger vägledning i hur dödsboärenden ska hanteras enligt gällande regelverk och ska säkerställa rättssäkerhet, kvalitet och likabehandling i handläggningen.

I Tyresö är det arbetsmarknads- och socialnämnden som har det formella ansvaret för handläggning av dödsboärenden (20 kap. 8 a § 1 st. ärvdabalken).

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:
* Riktlinje för handläggning av dödsboärenden antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Riktlinje för handläggning av dödsboärenden.pdf
Beslutsunderlag - Riktlinje för handläggning av dödsboärenden.pdf

§15 Redovisning av pågående uppdrag och motioner

Diarienummer 2023/ASN 0007

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2015, § 160, att pågående uppdrag och motioner ska redovisas i samtliga nämnder två gånger per år. Redovisningen ska göras i januari och i augusti.

Bilagor
Redovisning av pågående uppdrag och motioner ASN 2023-01.pdf

§16 Redovisning av verksamhet för personligt ombud 2022

Diarienummer 2021/ASN 0137 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning som syftar till att målgruppen ska ha möjlighet att leva ett mer självständigt liv och ha möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor. Det personliga ombudet har en fristående ställning och arbetar på uppdrag av den enskilde. Funktionen finansieras med statsbidrag och verksamheten står under tillsyn av Länsstyrelsen.

Under 2022 har totalt 27 personer fått stöd av det personliga ombudet, 19 kvinnor och 8 män, de allra flesta i åldern 30 till 49 år. Det är färre än föregående år, då 45 personer fick stöd av personligt ombud, de allra flesta även då i samma åldersspann. I statistiken omfattas personer som har haft en kontakt som varat längre än två månader under 2022. Personligt ombud har också haft ett antal kortare kontakter som omfattar två till tre möten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Redovisning personligt ombud 2022.pdf
Redovisning personligt ombud 2022.pdf

§17 Månadsrapport

Diarienummer 2023/ASN 0003

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall november 2022 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport AoS november 2022.pdf

§18 Informations från förvaltningen

Diarienummer 2023/ASN 0004

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

Beslut/Protokollsutdrag
§18_prot_20230124.pdf (78 kb)

§19 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/ASN 0005

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2022-12-01, 2022-12-29 och 2023-01-12
* Delegationsbeslut om beslutsattestanter 2023
* Avtal KAST och MIKA 2022-11-22
* Delegationsbeslut om ansökan om projektbidrag för visst våldsförebyggande arbete
* Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för personligt ombud för 2023

Bilagor
Delegationsbeslut om beslutsattestanter 2023.pdf
Avtal KAST och MIKA 2022-11-22.pdf
Delegationsbeslut om ansökan om projektbidrag för visst våldsförebyggande arbete.pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för personlig ombud för 2023.pdf

§20 Meddelanden

Diarienummer 2023/ASN 0006

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik
* Gemensam plan för införande av samverkansmodell för hela socialtjänsten i Tyresö kommun

Bilagor
Gemensam plan for införande av samverkansmodell för hela socialtjänsten i Tyresö kommun.pdf
Arbetslöshetsstatistik.pdf

§21 Sammanträdesdatum för arbetsmarknads- och socialnämnden och

Diarienummer 2021/ASN 0099 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Datum för arbetsmarknads- och socialnämnden och individutskottet under 2023 fastställs enligt förvaltningens förslag

Beskrivning av ärendet
Ett nytt datum för arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde i februari föreslås. Anledningen är att nuvarande datum 2023-02-21 krockar med kommunstyrelsens sammanträde. Förslag på nytt datum är 2023-02-23. Sammanträdesdatum för arbetsmarknads- och socialnämnden och individutskottet under 2023 föreslås fastställas enligt förvaltningens nya förslag. Förslaget för arbetsmarknads- och socialnämnden bygger på årshjulet för kommunens styrprocess. Individutskottets sammanträdestider planeras fristående från kommunens styrprocess.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Datum för arbetsmarknads- och socialnämnden och individutskottet under 2023 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - sammanträdesdatum arbetsmarknads- och socialnämnden och individutskottet 2023 - reviderad.pdf