Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2023-02-23

Sammanträde 2023-02-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2023/ASN 0001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Susan Amini Armandi och Jenny Vallin, enhetschefer för barn- och ungdomsenheterna, presenterar sig för nämnden. Charlotta Isberg Anderson, gruppledare för mottagningsgruppen för barn och unga, informerar även om Signs of safety.

2 Orientering om personuppgiftsincidenter 2022

Diarienummer 2023/ASN 0039

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunen är det varje nämnd som är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som förvaltningen utför.

Ett led i att ge nämnden insyn i effektiviteten av vidtagna skyddsåtgärder för personuppgiftsbehandlingen är att årligen redovisa en summering av de personuppgiftsincidenter som inträffat under året, samt lärdomar från dessa.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Orientering om personuppgiftsincidenter 2022.pdf

3 Årsrapport för granskning av socialtjänstens verksamheter

Diarienummer 2023/ASN 0009 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Årsrapport för granskning av arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhet noteras
2. Årsrapport för granskning av arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhetsområde anmäls till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kvaliteten i socialtjänstens verksamheter granskas regelbundet av kvalitetscontrollers inom enheten för juridik och utredning. En sammanställning av granskningarna redovisas årligen till respektive nämnd.

Inom arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområde har kvalitetsgranskningar genomförts av tre boendestödsutförare i privat regi som bedriver boendestöd till personer med psykisk/neuropsykiska funktionsnedsättningar, personer med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar och personer med samsjuklighet/beroendeproblematik.

En stöd- och boendeenhet för vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar och eller beroendeproblematik samt Tyresö kommuns öppen förskola som drivs inom arbetsmarknad och socialtjänstförvaltningen har granskats.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Årsrapport för granskning av socialtjänstens verksamheter 2022 ASN.pdf
Årsrapport Granskning av socialtjänstens verksamheter 2022.pdf

4 Uppföljningsgranskning av Lindalens boendestöd

Diarienummer 2023/ASN 0041

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Den uppföljande granskningen av Lindalens boendestöd noteras.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att vidta åtgärder utifrån gällande avtal.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun har genomfört en uppföljande granskning av Lindalens boendestöd, bland annat med anledning av tidigare granskning av verksamheten som genomfördes under våren 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Uppföljande granskning Lindalens boendestöd ASN.pdf
Uppföljningsgranskning av Lindalens boendestöd.pdf

5 Beslut om uppstart av kommunal utförare för boendestöd som komplement inom LOV-avtalet

Diarienummer 2023/ASN 0043

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Kommunal utförare för boendestöd som komplement inom LOV-avtalet införs.

Beskrivning av ärendet
Sedan 2016 erbjuds kundval enligt lag (2008:892) om valfrihetssystem, LOV, för boendestöd i Tyresö. Cirka 80 personer har idag insatsen boendestöd beviljad genom äldre- och omsorgsförvaltningen och cirka 140 personer genom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Den 26 januari lämnade Stiftelsen Stora Sköndal in en uppsägning av avtalet för boendestödsverksamheten.

För att säkerställa att brukarna får stöd när Stiftelsen Stora Sköndal lämnar avtalet och för att minimera framtida risker vid liknande förändringar, förordar förvaltningen start av ett kommunalt boendestöd. Det kommunala boendestödet ansluts till LOV-avtalet i avvaktan på beslut om hur verksamheten ska organiseras framöver.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Kommunalt boendestöd införs inom LOV-avtalet.pdf

6 Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2022

Diarienummer 2023/ASN 0035

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration med måluppfyllelse samt uppföljning av uppdrag, nämndens prioriteringar, ekonomiskt resultat, riskhanteringsplan, barnbokslut och genomlysning av nettokostnadsavvikelse godkänns.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2022 för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2022 från kommun- och nämndplan samt ekonomiskt resultat, nämndens prioriteringar och riskhanteringsplan. Verksamhetsberättelsen innehåller även ett barnbokslut och en genomlysning av nettokostnadsavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse 2022 ASN.pdf
AoS Verksamhetsberättelse 2022.pdf
Genomlysning nettokostnadsavvikelse IFO.pdf

7 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL

Diarienummer 2023/ASN 0036

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har enligt 16 kap. 6f-h§ Socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorgs (IVO). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.
Vid detta sammanträde gäller rapporteringen perioden 1 oktober - 31 december. Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL rapporteras.

Bilagor
Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL.pdf

8 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/ASN 0004

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Nämnden får även praktisk information från kommunkansliet.

9 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/ASN 0005

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Delegationsbeslut om fördelning av stimulansmedel inom ramen för Överenskommelse
om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2022
* Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för att stärka arbetet med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende
* Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för subventioner av familjehemsplacering

Bilagor
Delegationsbeslut om fördelning av stimulansmedel inom ramen för Överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2022.pdf
Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för att stärka arbetet med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende.pdf
Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för subventioner av familjehemsplacering.pdf

10 Meddelanden

Diarienummer 2023/ASN 0006

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik.pdf

11 Umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st LVU

§23 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2023/ASN 0001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Jenny Vallin, enhetschef för barn- och ungdomsenheterna, presenterar sig för nämnden. Charlotta Isberg Anderson, gruppledare för mottagningsgruppen för barn och unga, informerar även om Signs of safety.

§24 Orientering om personuppgiftsincidenter 2022

Diarienummer 2023/ASN 0039

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Mötet ajourneras mellan 19:10-19:15.
2. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunen är det varje nämnd som är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som förvaltningen utför.

Ett led i att ge nämnden insyn i effektiviteten av vidtagna skyddsåtgärder för personuppgiftsbehandlingen är att årligen redovisa en summering av de personuppgiftsincidenter som inträffat under året, samt lärdomar från dessa.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:
1. Mötet ajourneras i mellan 19:10-19:15.
2. Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Orientering om personuppgiftsincidenter 2022.pdf

§25 Årsrapport för granskning av socialtjänstens verksamheter

Diarienummer 2023/ASN 0009 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Årsrapport för granskning av arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhet noteras.
2. Årsrapport för granskning av arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhetsområde anmäls till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kvaliteten i socialtjänstens verksamheter granskas regelbundet av kvalitetscontrollers inom enheten för juridik och utredning. En sammanställning av granskningarna redovisas årligen till respektive nämnd.

Inom arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområde har kvalitetsgranskningar genomförts av tre boendestödsutförare i privat regi som bedriver boendestöd till personer med psykisk/neuropsykiska funktionsnedsättningar, personer med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar och personer med samsjuklighet/beroendeproblematik.

En stöd- och boendeenhet för vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar och eller beroendeproblematik samt Tyresö kommuns öppen förskola som drivs inom arbetsmarknad och socialtjänstförvaltningen har granskats.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:
1. Årsrapport för granskning av arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhet noteras.
2. Årsrapport för granskning av arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhetsområde anmäls till kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Årsrapport för granskning av socialtjänstens verksamheter 2022 ASN.pdf
Årsrapport Granskning av socialtjänstens verksamheter 2022.pdf

§26 Uppföljningsgranskning av Lindalens boendestöd

Diarienummer 2023/ASN 0041

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Den uppföljande granskningen av Lindalens boendestöd noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun har genomfört en uppföljande granskning av Lindalens boendestöd, bland annat med anledning av tidigare granskning av verksamheten som genomfördes under våren 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:
1. Den uppföljande granskningen av Lindalens boendestöd noteras.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att vidta åtgärder utifrån gällande avtal.

Yrkanden
Peter Freij (M) yrkar att beslutsmening två stryks. Ajda Asgari (MP) yrkar bifall till Peter Freijs (M) ändringsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller beslutssats 1 i ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

Sedan ställer ordförande frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller Peter Freijs (M) ändringsyrkande, att stryka beslutssats 2, och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Uppföljande granskning Lindalens boendestöd ASN.pdf
Uppföljningsgranskning av Lindalens boendestöd.pdf

§27 Beslut om uppstart av kommunal utförare för boendestöd som komplement

Diarienummer 2023/ASN 0043

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Kommunal utförare för boendestöd som komplement inom LOV-avtalet införs.

Beskrivning av ärendet
Sedan 2016 erbjuds kundval enligt lag (2008:892) om valfrihetssystem, LOV, för boendestöd i Tyresö. Cirka 80 personer har idag insatsen boendestöd beviljad genom äldre- och omsorgsförvaltningen och cirka 140 personer genom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Den 26 januari lämnade Stiftelsen Stora Sköndal in en uppsägning av avtalet för boendestödsverksamheten.

För att säkerställa att brukarna får stöd när Stiftelsen Stora Sköndal lämnar avtalet och för att minimera framtida risker vid liknande förändringar, förordar förvaltningen start av ett kommunalt boendestöd. Det kommunala boendestödet ansluts till LOV-avtalet i avvaktan på beslut om hur verksamheten ska organiseras framöver.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att kommunal utförare för boendestöd som komplement inom LOV-avtalet införs.

Yrkanden
Peter Freij (M) yrkar följande:
* För att garantera funktionshindrades fortsatta möjlighet att välja och välja bort utförare yrkar vi på en snabb utredning samt förslag kring hur förutsättningarna för hur en fortsatt LOV i boendestödet garanteras. Ekonomi avtalsvillkor och kompetens måste belysas.

Elisabeth Mellström (SD), Jörgen Nilsson (SD) och Gerd Dufberg (M) yrkar bifall till Peter Freijs (M) tilläggsyrkande

Ajda Asgari (MP) yrkar avslag till Peter Freijs (M) tilläggsyrkande.
Tony Thorén (L), Thomas Forsberg (S) och Margitha Applegate (S) yrkar avslag till Peter Freijs (M) tilläggsyrkande och bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer därefter frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller Peter Freijs (M) tilläggsyrkande. Ordföranden finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:
Ordföranden meddelar att den som yrkar avslag på Peter Freijs (M) tilläggsyrkande röstar ja och att den som vill bifalla Peter Freijs (M) tilläggsyrkande röstar nej.
Röstningsresultat: 6 ja och 5 nej, se bifogat omröstningsprotokoll.
Ordföranden finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Särskilda yttranden
Peter Freij (M) och Elisabet Mellström (SD) lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande. Yttrandet biläggs ärendet.

Protokollsanteckningar
Mats Larsson (L) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om han hade haft rösträtt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Kommunalt boendestöd införs inom LOV-avtalet.pdf

§28 Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2022

Diarienummer 2023/ASN 0035

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration med måluppfyllelse samt uppföljning av uppdrag, nämndens prioriteringar, ekonomiskt resultat, riskhanteringsplan, barnbokslut och genomlysning av nettokostnadsavvikelse godkänns.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2022 för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2022 från kommun- och nämndplan samt ekonomiskt resultat, nämndens prioriteringar och riskhanteringsplan. Verksamhetsberättelsen innehåller även ett barnbokslut och en genomlysning av nettokostnadsavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att:
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration med måluppfyllelse samt uppföljning av uppdrag, nämndens prioriteringar, ekonomiskt resultat, riskhanteringsplan, barnbokslut och genomlysning av nettokostnadsavvikelse godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

Särskilda yttranden
Peter Freij (M) lämnar ett särskilt yttrande. Yttrandet biläggs ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse 2022 ASN.pdf
AoS Verksamhetsberättelse 2022.pdf
Genomlysning nettokostnadsavvikelse IFO.pdf

§29 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap.

Diarienummer 2023/ASN 0036

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har enligt 16 kap. 6f-h§ Socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorgs (IVO). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.
Vid detta sammanträde gäller rapporteringen perioden 1 oktober - 31 december. Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL rapporteras.

Bilagor
Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL.pdf

§30 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/ASN 0004

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

§31 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/ASN 0005

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Delegationsbeslut om fördelning av stimulansmedel inom ramen för Överenskommelse
om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2022
* Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för att stärka arbetet med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende
* Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för subventioner av familjehemsplacering

Bilagor
Delegationsbeslut om fördelning av stimulansmedel inom ramen för Överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2022.pdf
Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för att stärka arbetet med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende.pdf
Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för subventioner av familjehemsplacering.pdf

§32 Meddelanden

Diarienummer 2023/ASN 0006

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik.pdf