Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2024-06-13

Sammanträde 2024-06-13

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Uppdrag att inför 2024 ta fram en plan för en övergripande brukarundersökning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Diarienummer 2023/ASN 0060

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Anna-Karin Björk, enhetschef för enheten för socialt stöd och skydd, informerar muntligen nämnden om förvaltningens arbete med att ta fram en plan för en övergripande brukarundersökning för personer med psykisk funktionsnedsättning.

2 Granskningsrapport boendestöd i kommunal regi

Diarienummer 2024/ASN 0075

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Granskningsrapporten av boendestöd i kommunal regi noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontrollers från Tyresö kommun har under april månad 2024 genomfört en granskning av boendestöd i kommunal regi. Resultatet i granskningen tyder på att verksamheten på kort tid har upprättat en organisation där personalen har god kompetens för att utföra uppdraget. Personalen har ett stort brukarfokus och engagemang för sitt arbete och brukarna upplevs vara mycket nöjda med utförandet av insatser. Granskningen visar också att verksamheten bedöms vara välfungerande utifrån undersökta kriterier.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning boendestöd kommunal.pdf
Granskningsrapport boendestöd egen regi.docx.pdf
Bilaga 1 - Enkät till brukare, boendestöd i egen regi.pdf

3 Granskningsrapport för boendestöd Anero

Diarienummer 2024/ASN 0076

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Granskningsrapporten av Aneros boendestöd noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontrollers från Tyresö kommun har under april och maj månad 2024 genomfört en granskning av boendestöd i privat regi, Anero. Resultatet i granskningen tyder på att verksamheten på kort tid har upprättat en organisation där personalen har god kompetens för att utföra uppdraget. Ledning och personal upplevs ha ett gott och framgångsrikt samarbete. Personalen har ett stort brukarfokus och engagemang för sitt arbete och brukarna upplevs vara mycket nöjda med utförandet av insatserna. Granskningen visar också att verksamheten bedöms vara välfungerande utifrån undersökta kriterier.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning boendestödsverksamhet i regi av Anero.pdf
Granskningsrapport boendestöd Anero.docx.pdf
Bilaga 1 - Brukarundersökning, Anero boendestöd.pdf

4 Information från förvaltningen

Diarienummer 2024/ASN 0004

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

5 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2024/ASN 0005

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2024-05-30 och 2024-06-13.
* Beslut enligt delegation - fördelning av ekonomiskt stöd till idéburna organisationer 2024 för Arbetsmarknads- och socialnämnden (reviderad upplaga)
* Delegationsbeslut om ansökan om bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Bilagor
Delegationsbeslut ansökan flyktingguider, signerad.pdf
Föreningsstöd 2024 AoS (reviderad upplaga).pdf

Nedläggning av utredning om faderskap
Sekretess

§42 Uppdrag att inför 2024 ta fram en plan för en övergripande brukarundersökning för personer med psykisk funktionsnedsättning

§ 42

Diarienummer 2023/ASN 0060

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
 - Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Carina Engelke, vuxenenheten, Mathias Arweson Grande, enhetschef för Hästskons stöd- och boendeenhet, och Katja Gerevald, socialsekreterare på vuxenenheten, informerar muntligen nämnden om förvaltningens arbete med att ta fram en plan för en övergripande brukarundersökning för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Beslut/Protokollsutdrag
§42_prot_20240613.pdf (118 kb)

§43 Granskningsrapport boendestöd i kommunal regi

§ 43

Diarienummer 2024/ASN 0075

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut

- Granskningsrapporten av boendestöd i kommunal regi noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontrollers från Tyresö kommun har under april månad 2024 genomfört en granskning av boendestöd i kommunal regi. Resultatet i granskningen tyder på att verksamheten på kort tid har upprättat en organisation där personalen har god kompetens för att utföra uppdraget. Personalen har ett stort brukarfokus och engagemang för sitt arbete och brukarna upplevs vara mycket nöjda med utförandet av insatser. Granskningen visar också att verksamheten bedöms vara välfungerande utifrån undersökta kriterier.

Ordförandeförslag
Ordförande Peter Freij (M) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:
- Granskningsrapporten av boendestöd i kommunal regi noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning boendestöd kommunal.pdf
Granskningsrapport boendestöd egen regi.docx.pdf
Bilaga 1 - Enkät till brukare, boendestöd i egen regi.pdf

§44 Granskningsrapport för boendestöd Anero

§ 44

Diarienummer 2024/ASN 0076

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Granskningsrapporten av Aneros boendestöd noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontrollers från Tyresö kommun har under april och maj månad 2024 genomfört en granskning av boendestöd i privat regi, Anero. Resultatet i granskningen tyder på att verksamheten på kort tid har upprättat en organisation där personalen har god kompetens för att utföra uppdraget. Ledning och personal upplevs ha ett gott och framgångsrikt samarbete. Personalen har ett stort brukarfokus och engagemang för sitt arbete och brukarna upplevs vara mycket nöjda med utförandet av insatserna. Granskningen visar också att verksamheten bedöms vara välfungerande utifrån undersökta kriterier.

Ordförandeförslag
Ordförande Peter Freij (M) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:
- Granskningsrapporten av Aneros boendestöd noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.
Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning boendestödsverksamhet i regi av Anero.pdf
Granskningsrapport boendestöd Anero.docx.pdf
Bilaga 1 – Brukarundersökning, Anero boendestöd.pdf

§45 Information från förvaltningen

§ 45

Diarienummer 2024/ASN 0004

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Anna-Lena Engstedt och Catrin Ullbrand informerar nämnden om situationen gällande kriminella nätverk och rekryteringen av unga i kommunen, samt den mycket höga belastning på arbetsmarknads- och socialförvaltningen som det medför.

Beslut/Protokollsutdrag
§45_prot_20240613.pdf (118 kb)

§46 Anmälan av delegationsbeslut

§ 46

Diarienummer 2024/ASN 0005

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
· Individutskottets protokoll 2024-05-30 och 2024-06-13.
· Beslut enligt delegation - fördelning av ekonomiskt stöd till idéburna organisationer 2024 för Arbetsmarknads- och socialnämnden (reviderad upplaga)
· Delegationsbeslut om ansökan om bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Bilagor
Delegationsbeslut ansökan flyktingguider, signerad.pdf
Föreningsstöd 2024 AoS (reviderad upplaga).pdf

§47 Revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning 2024

§ 47

Diarienummer 2023/ASN 0142

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut

  1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
  2. Förslag till reviderad delegationsordning för arbetsmarknads- och socialnämnden godkänns.
  3. Beslutet justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås revideringar i delegationsordningen för arbetsmarknads- och socialnämnden, på grund av ett ökat antal omhändertaganden enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Ordförandeförslag
Ordförande Peter Freij (M) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:

  1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
  2. Förslag till reviderad delegationsordning för arbetsmarknads- och socialnämnden godkänns.
  3. Beslutet justeras omedelbart.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning 2024.pdf
Bilaga 1 - Delegationsordning arbetsmarknads- och socialnämnden (med ändringsmarkeringar).pdf
Bilaga 2 - Delegationsordning arbetsmarknads- och socialnämnden (utan ändringsmarkeringar).pdf