Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2022-09-28

Sammanträde 2022-09-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Tillsynsrapport - Förskolan Lek och lär Tyresö ekonomiska förening

Diarienummer 2022/BUN 0044 40

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
1. Tillsynsrapporten för förskolan Lek och lär Tyresö noteras
2. De utvecklingsområden som finns åläggs verksamheten att utveckla. Dessa följs upp vid nästa tillsynstillfälle enligt den ordinarie planen för tillsyn.

Beskrivning av ärendet
Tillsynsrapporten visar att förskolan Lek och lär Tyresö i stora delar har en god
utbildning och undervisning som kan bidra till att gynna barnens utveckling
och lärande. Utvecklingsområden som rapporten nämner handlar om delar av
det systematiska kvalitetsarbetet samt om förskolans lärmiljö.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, tillsynsrapport - Lek och lär 2022.pdf
Tillsynsrapport förskolan Lek och lär 2022.pdf

2 Våldsförebyggande handlingsplan för Tyresö kommuns grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning

Diarienummer 2022/BUN 0082 003

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbildningsnämnden för förslag till kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige
- Handlingsplan för våldsförebyggande arbete på kommunala grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Skolan är den verksamhet där det finns mest evidens för att våldsförebyggande arbete fungerar, och även en plats där många elever blir utsatta för olika former av våld. Skolan ska vara en trygg och jämlik plats. Enligt skollagen ska skolorna arbeta främjande och förebyggande mot kränkningar och diskriminering, något som ligger till grund för ett våldsförebyggande arbete. Den våldsförebyggande handlingsplanen ger en inramning och vägledning kring det förebyggande arbetet kopplat till våld. Handlingsplanen ska ses som ett hjälpmedel och stöttning i det våldsförebyggande arbetet och ligga till grund för respektive skolas fortsatta förebyggande arbete, aktiviteter och behovsanalys kopplat till våld.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, våldsförebyggande handlingsplan.pdf
Våldsförebyggande handlingsplan slutgiltig.pdf
Skrivelse kommunala funktionshindersrådet.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2022-09-14 § 47
Barnrättsprövning BUN.pdf

3 Digitaliseringsstrategi 2022

Diarienummer 2022/BUN 0079 010

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Digitaliseringsstrategin antas.

Beskrivning av ärendet
Förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning i Tyresö kommun har uppfyllt den nationella IT-strategin. Som ett led i detta och visionen om att alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens har en digitaliseringsstrategi för barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter tagits fram. Förändringar som samhället genomgår idag och framöver ökar kraven och möjligheterna för skolväsendet att utveckla undervisningen och förbereda barn och elever för att leva och verka i ett digitaliserat samhälle. Vikten av digital kompetens betonas även i läroplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, digitailseringsstategi.pdf
Digitaliseringsstrategi 2022.pdf

4 Analys kränkande behandling

Diarienummer 2022/BUN 0023

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen och analysen om anmälningar av kränkande behandling för vårterminen 2022 noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen ska två gånger per år sammanfatta och
analysera anmälningar om kränkande behandling som verksamheterna
rapporterat till huvudmannen. Denna rapport avser perioden 1 januari till
30 juni 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, analys kränkande behandling förskola skola VT22.pdf
Rapport analys kränkande behandling förskola skola VT22.pdf

5 Svar på motion (V) om att erbjuda pensionärer skollunch till självkostnadspris

Diarienummer 2022/BUN 0031 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige
- Förslaget bifalles.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att erbjuda pensionärer skollunch till självkostnadspris. Barn- och utbildningsförvaltningen har berett motionen och lämnar svar på vilka förutsättningar som finns i Tyresö att erbjuda skollunch.

Ordförandeförslag
Barn- och utbildningsförvaltningen har berett motionen och nämner flera positiva aspekter samt delar som behöver utredas närmare.
I motionen föreslås att inledningsvis erbjuda skollunch till självkostnadspris på någon eller några skolor. Kommunala pensionärsrådet har yttrat sig och ser positivt på motionsförslaget utifrån ett folkhälsoperspektiv då förbättrad pensionärshälsa kan vara en potentiell följd. Detta är även något barn- och utbildningsförvaltningen tar upp i sitt yttrande.
Förslaget är att, vid ett bifall, utreda förslaget närmare och erbjuda skollunch för pensionärer på en skola för att sedan utvärdera. Försöket ska ske på en skola där det utrymmesmässigt bedöms möjligt och att ett permanentande förutsätter att det finns utrymme.
Mot bakgrund av detta föreslår ordförande nämnden att bifalla förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, motionssvar pensionärslunch.pdf
Motion om att erbjuda pensionärer skollunch till självkostnadspris (V).pdf

6 Delårsrapport 2 för 2022 för barn- och utbildningsnämnden

Diarienummer 2022/BUN 0012 10

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Delårsrapport för tertial 2, 2022 för barn- och utbildningsförvaltningen med verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2022 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari - augusti 2022 för barn- och utbildningsnämnden som omfattar verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg och
verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2022, uppföljning av mål, uppdrag, politiska prioriteringar och riskhanteringsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 BUN.pdf
Delårsrapport 2 BUN.pdf
Bilaga 4 Resultatsammanställning 2021-2022.pdf

7 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2022

Diarienummer 2022/BUN 0005 009

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, pågående ärenden hos Skolinspektionen september 2022.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen september 2022.pdf

8 Statistik antal kränkningsanmälningar 2022

Diarienummer 2022/BUN 0007 009

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 15 augusti - 6 september 2022.pdf
Kränkande behandling förskola 15 aug. - 6 sept.pdf
Kränkande behandling grundskola 15 aug. - 6 sept.pdf

9 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/BUN 0003 003

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Bilagor
Delegationsbeslut, skolskjuts sept. 2022.pdf
Delegationsbeslut, förskola sept. 2022.pdf
Delegationsbeslut grundsärskola augusti 2022.pdf

10 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.

§98 Tillsynsrapport - Förskolan Lek och lär Tyresö ekonomiska förening

Diarienummer 2022/BUN 0044 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.
Tillsynsrapporten för förskolan Lek och lär Tyresö noteras
2. De utvecklingsområden som finns åläggs verksamheten att utveckla. Dessa följs upp vid nästa tillsynstillfälle enligt den ordinarie planen för tillsyn.

Beskrivning av ärendet
Tillsynsrapporten visar att förskolan Lek och lär Tyresö i stora delar har en god
utbildning och undervisning som kan bidra till att gynna barnens utveckling
och lärande. Utvecklingsområden som rapporten nämner handlar om delar av det systematiska kvalitetsarbetet samt om förskolans lärmiljö. 

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden att:
1. Tillsynsrapporten för förskolan Lek och lär Tyresö noteras.
2. De utvecklingsområden som finns åläggs verksamheten att utveckla. Dessa följs upp vid nästa tillsynstillfälle enligt den ordinarie planen för tillsyn.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, tillsynsrapport - Lek och lär 2022.pdf
Tillsynsrapport förskolan Lek och lär 2022.pdf

§99 Våldsförebyggande handlingsplan för Tyresö kommuns grundskolor,

Diarienummer 2022/BUN 0082 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Handlingsplan för våldsförebyggande arbete på kommunala grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Skolan är den verksamhet där det finns mest evidens för att våldsförebyggande arbete fungerar, och även en plats där många elever blir utsatta för olika former av våld.   Skolan ska vara en trygg och jämlik plats. Enligt skollagen ska skolorna arbeta främjande och förebyggande mot kränkningar och diskriminering, något som ligger till grund för ett våldsförebyggande arbete.  Den våldsförebyggande handlingsplanen ger en inramning och vägledning kring det förebyggande arbetet kopplat till våld. Handlingsplanen ska ses som ett hjälpmedel och stöttning i det våldsförebyggande arbetet och ligga till grund för respektive skolas fortsatta förebyggande arbete, aktiviteter och behovsanalys kopplat till våld.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att anta handlingsplan för våldsförebyggande arbete på kommunala grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning i Tyresö kommun.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, våldsförebyggande handlingsplan.pdf
Våldsförebyggande handlingsplan slutgiltig.pdf
Skrivelse kommunala funktionshindersrådet.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2022-09-14 § 47.pdf
Barnrättsprövning BUN.pdf

§100 Digitaliseringsstrategi

Diarienummer 2022/BUN 0079 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-
Digitaliseringsstrategin antas.

Beskrivning av ärendet
Förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning i Tyresö kommun har uppfyllt den nationella IT strategin. Som ett led i detta och visionen om att alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens har en digitaliseringsstrategi för barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter tagits fram. Förändringar som samhället genomgår idag och framöver ökar kraven och möjligheterna för skolväsendet att utveckla undervisningen och förbereda barn och elever för att leva och verka i ett digitaliserat samhälle. Vikten av digital kompetens betonas även i läroplanen.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att anta digitaliseringsstrategin.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, digitailseringsstategi.pdf
Digitaliseringsstrategi 2022.pdf

§101 Analys kränkande behandling

Diarienummer 2022/BUN 0023

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen och analysen om anmälningar av kränkande behandling för vårterminen 2022 noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen ska två gånger per år sammanfatta och analysera anmälningar om kränkande behandling som verksamheterna rapporterat till huvudmannen. Denna rapport avser perioden 1 januari till 30 juni 2022. 

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att notera informationen och analysen om anmälningar av kränkande behandling för vårterminen 2022.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, analys kränkande behandling förskola skola VT22.pdf
Rapport analys kränkande behandling förskola skola VT22.pdf

§102 Svar på motion (V) om att erbjuda pensionärer skollunch till självkostnadspris

Diarienummer 2022/BUN 0031 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Ärendet återremitteras för komplettering.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att erbjuda pensionärer skollunch till självkostnadspris. Barn- och utbildningsförvaltningen har berett motionen och lämnar svar på vilka förutsättningar som finns i Tyresö att erbjuda skollunch.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att återremittera ärendet för komplettering och att ärendet tas upp på barn- och utbildningsnämndens sammanträde i oktober.

Ordförandeutlåtande
Barn- och utbildningsförvaltningen har berett motionen och nämner flera positiva aspekter samt delar som behöver utredas närmare.
I motionen föreslås att inledningsvis erbjuda skollunch till självkostnadspris på någon eller några skolor. Kommunala pensionärsrådet har yttrat sig och ser positivt på motionsförslaget utifrån ett folkhälsoperspektiv då förbättrad pensionärshälsa kan vara en potentiell följd. Detta är även något barn- och utbildningsförvaltningen tar upp i sitt yttrande.
Förslaget är att, vid ett bifall, utreda förslaget närmare och erbjuda skollunch för pensionärer på en skola för att sedan utvärdera. Försöket ska ske på en skola där det utrymmesmässigt bedöms möjligt och att ett permanentande förutsätter att det finns utrymme.
Mot bakgrund av detta föreslår ordförande nämnden att bifalla förslaget.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, motionssvar pensionärslunch.pdf
Ordförandeförslag till beslut skolluncher.pdf
Motion om att erbjuda pensionärer skollunch till självkostnadspris (V).pdf

§103 Delårsrapport 2 för 2022 för barn- och utbildningsnämnden

Diarienummer 2022/BUN 0012 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 2, 2022 för barn- och utbildningsförvaltningen med verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2022 godkänns. 

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2022 för barn- och utbildningsnämnden som omfattar verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2022, uppföljning av mål, uppdrag, politiska prioriteringar och riskhanteringsplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna delårsrapport för tertial 2, 2022 för barn- och utbildningsförvaltningen med verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2022. 

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 BUN.pdf
Delårsrapport 2 BUN.pdf
Bilaga 4 Resultatsammanställning 2021-2022.pdf

§104 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2022

Diarienummer 2022/BUN 0005 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att notera informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, pågående ärenden hos Skolinspektionen september 2022.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen september 2022.pdf

§105 Statistik antal kränkningsanmälningar 2022

Diarienummer 2022/BUN 0007 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 15 augusti - 6 september 2022.pdf
Kränkande behandling förskola 15 aug. - 6 sept.pdf
Kränkande behandling grundskola 15 aug. - 6 sept.pdf

§106 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/BUN 0003 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Delegationsbeslut, skolskjuts sept. 2022.pdf
Delegationsbeslut, förskola sept. 2022.pdf
Delegationsbeslut grundsärskola augusti 2022.pdf

§107 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.
- Information från verksamheterna

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Beslut/Protokollsutdrag
§107_prot_20220928.pdf (111 kb)