Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2006-02-15

Sammanträde 2006-02-15

Datum
Klockan
18.30
Plats
Bollmora plan 1

5 Verksamhetsberättelse, bokslut och kvalitetsredovisning för 2005

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomisk styrning skall nämnderna ta ställning till bokslutet innan det lämnas vidare till kommunstyrelsen för behandling. Av bilagor framgår det ekonomiska resultatet, nyckeltal och verksamhetsberättelse för såväl förvaltning som för respektive resultatenhet.

Nämndens resultat för år 2005 visar ett underskott på 5,5 miljoner. Resultatenheterna redovisar ett överskott på 5,9 miljoner för år 2005.

Kvalitetsredovisning och resultatbok är fortfarande arbetsmaterial och kommer att behandlas utförligt vid nämndens sammanträde i mars.

Ordförandeutlåtande
Förvaltningens personal har under året gjort en mycket god insats. Ett antal oförutsedda händelser har rymts inom ramen för den budget som fastställdes av kommunfullmäktige i november 2004. Däremot har det inte varit möjligt att inom ram hantera den angelägna satsningen på ökad personaltäthet inom förskolan som genomfördes under hösten 2005. Insatsen har medfört att det idag finns ungefär 40 fler anställda än tidigare i kommunens förskolor.

Under hösten har Kumla skola haft en stor andel av sina elever evakuerade till Nyboda skola, pga en omfattande ombyggnad av ventilationen. Hanvikens skola har under en kortare period haft en mindre del av sina elever evakuerade till Bergfotens skola på grund av en vattenskada. Båda dessa uppgifter har gneomförts på ett mycket bra sätt av lärare och övrig personal. Detsamma gäller hanteringen av flytspackelproblemet på gymnasiet och förändringen av dess organisation.

Elevhälsan har fått en ny organisation. Mer resurser har satsats på barn i behov av särskilt stöd i förskolan. En viktig förändring under 2005 har också varit vidareutvecklingen av samarbetet mellan de länskommuner som ingår i skolobservatörsprojektet.

Förslag till beslut
- godkänna verksamhetsberättelse, bokslut och kvalitetsredovisning för år 2005, (bilaga 1) och överlämna dessa till kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

6 Inriktning på intern kontroll 2006

Ärendebeskrivning

Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att tillgängliga ekonomiska medel utnyttjas i enlighet med fattade beslut. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att tillse att det finns en god intern kontroll. Barn- och utbildningsnämnden har det yttersta ansvaret för internkontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ansvarar för att förvaltningen har en organisation och regler och anvisningar för den interna kontrollen.

Inom nämndens verksamhetsområde ansvarar förvaltningschefen för att konkreta regler och anvisningar utformas för den interna kontrollen.

Den kontroll som förvaltningen genomfört år 2005 redovisades vid nämndens sammanträde 2005-12-14, § 54.

Nämnden ska senast i februari månad varje år anta en särskild handlingsplan för innevarande års granskning/uppföljning av den interna kontrollen. Förvaltningen föreslår att arbetet inriktas på de åtgärder som redovisas i bilaga 1.

Rapporten över genomförd granskning 2006 redovisas till nämnden i december 2006.

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- anta planen på inriktning för intern kontroll år 2006 enligt bilaga 1.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

7 Revidering av regler för förskola och skolbarnsomsorg

Ärendebeskrivning

Skollagens 2 a kap, utgör grunden för reglerna för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Förvaltningen har gjort en genomgång av reglerna för att förenkla dessa så att de är anpassade för att kunna fungera även i ett webb-baserat system för ansökningar från vårdnadshavare.
De nya reglerna föreslås gälla från och med den 1 april 2006 och redovisas i bilaga 1. Nuvarande regler bifogas.

Frågan om avgifter för barn till föräldralediga och arbetssökande med 15 timmars omsorgstid per vecka kommer att behandlas separat.

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- fastställa reviderade regler för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
- de reviderade reglerna ska gälla från och med 1 april 2006.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

8 Utredning om barn/elever som behöver snabbare arbetstakt eller större utmaningar

Ärendebeskrivning

Syftet med utredningen var att belysa om barn/elever i behov av snabbare arbetstakt eller större utmaningar får sina behov tillgodosedda i förskolan och skolan i Tyresö och i så fall hur. Resultatet från kartläggningen kan dels användas för att föreslå åtgärder och dels för att sprida goda exempel. Uppdragsgivare är Barn- och utbildningsnämnden.

I Tyresö kommun finns möjlighet till flexibel start i förskoleklass, förskolor och skolor har i viss mån profilerat sig, det finns profilklasser med kommunintagning och i kommunen finns fristående skolor och förskolor i egen regi. 70 procent av föräldrar till elever i åk 5 menar att utbudet av skolor ger tillräckligt stora valmöjligheter. Motsvarande andel för föräldrar till elever i åk 8 är 55 procent.
Redovisningar i observationsrapporter från förskola och grundskola tyder på att det finns mer att önska när det gäller snabbare arbetstakt/större utmaningar för de barn/elever som behöver detta. Undervisningen tycks inte vara individualiserad i någon större utsträckning. Det finns också några exempel på verksamhet som uppges ta tillvara dessa barns/elever behov. Detta görs framförallt genom nivågruppering samt genom att ge bredviduppgifter eller uppgifter ur kommande lärobok.
Nöjdhetsundersökningarna vittnar om att relativt stora andelar föräldrar och elever (förskola och grundskola) inte instämmer i att barnen/eleverna har individuella utvecklingsplaner eller inte vet om de har detta. Eventuellt kan detta vara fråga om otydlighet i begreppsanvändningen.
Majoriteten av föräldrarna menar att deras barn i förskola eller grundskola stimuleras till utveckling och lärande. Utbildningen på gymnasiet tycks inte göra att eleverna uppfattar att lärarna anpassar undervisningen efter deras behov. Eleverna upplever stress.

Utredningen lämnar förslag på åtgärder som bör beaktas i det fortsatta arbetet kring snabbare arbetstakt eller större utmaningar.

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- notera rapporten.
- ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med utgångspunkt från utredningens förslag till åtgärder.
- återrapportering till nämnden om hur långt arbetet fortskridit skall ske vid nämndens sammanträde i november.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

9 Revidering av regler för val till gymnasieskola

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden fattade 2000-12-18 § 72 beslut om att öka elevernas möjligheter att söka gymnasieutbildningar utanför kommunens gränser. Vissa begränsningar fanns dock kvar även i de nya reglerna. Tyresös elever fick genom beslutet rätt att söka utbildningar i andra kommuner, förutsatt att kostnaden uppgår till maximalt 25 procent över den av staten fastställda prislistan för motsvarande program på friskolor.

Våren 2005 tog Tyresö kommun kostnadsansvar även för elever som sökt naturvetenskapligt program (NV) räddningstjänst på Värmdö gymnasium.

Barn- och utbildningsnämndens fastställda policy är att säga ja till nationella och specialutformade program under förutsättning att kostnaden inte överstiger 125% av motsvarande programkostnad på Skolverkets friskoleprislista. Tidigt under förra året hade Värmdö kommun enligt sin prislista sänkt priset så att det klarade Tyresös regler. Under året justerade dock Värmdö sin prislista så att det nya priset överstiger den av nämnden beslutade gränsen. Det är olyckligt när denna typ av gränsdragningsproblematik uppstår. Förvaltningen föreslår därför att kostnadsgränsen höjs till 130 procent. Detta öppnar möjligheten för Tyresös elever att söka till NV räddningstjänst på Värmdö gymnasium.

År 2005 sökte tre elever NV räddningstjänst på Värmdögymnasium och två antogs till utbildningen. NV räddningstjänst är en populär utbildning vilket medför höga betygskrav. Även om denna utbildning skulle bli sökbar för Tyresöelever är bedömningen att antalet antagna elever från Tyresö kommer att stanna vid 3-4. Med en merkostnad på cirka 30.000 kronor per elev och år i jämförelse med en placering på Tyresö gymnasium kommer den totala merkostnaden per år för dessa elever att ligga mellan 90 000-120 000 kronor.

Ovanstående regel gäller även idrottsgymnasier utanför Stockholms län utan riksintag. Merkostnaden för idrottseleverna utanför Stockholms län utan riksintag bedöms däremot i stort sett utebli eftersom den 5-procentiga ökningen fortfarande utesluter de flesta utbildningar som inte redan tidigare låg innanför 125 procents gränsen. Kostnadsbilden för de regionala idrottsgymnasierna förblir densamma.

Riksdagsbeslutet om frisök fr.o.m. 2007 ändrar i villkoren för länets elever. Så kallad frisökning skall ge behöriga sökande möjlighet att inför år 1 och år 2 söka en utbildning på ett nationellt program i en annan kommun, även om utbildningen erbjuds av hemkommunen. Eleverna skall antas i mån av plats. Förslaget innebär dock att en elevs hemkommun inte är skyldig att betala interkommunal ersättning för en elev som genom frisökning antas till ett nationellt program, där den anordnande kommunen har fastställt en lokal inriktning. Inga av de ovan nämnda utbildningar kommer att påverkas av riksdagsbeslutet.
När lag- och förordningstexter är fastställda kommer det att behövas en del strategiskt överläggande i gymnasiets organisation om handlingsalternativ för programutbud, profiler, lokala inriktningar samt eventuella specialutformade program.

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- Tyresös elever får rätt att söka utbildningar i andra kommuner, förutsatt att kostnaden för dessa uppgår till maximalt 30 procent över den av staten fastställda prislistan för motsvarande program på friskolor.
- denna regel även skall gälla för idrottsgymnasier utanför Stockholms län utan riksintag.
- rätten att söka till regionala idrottsgymnasier, utan kostnadsbegränsning, består.
- förvaltningen får i uppdrag att inför budget 2007 utreda förutsättningarna för att ytterligare öka Tyresös gymnasieelevers valfrihet – bland annat mot bakgrund av det väntade riksdagsbeslutet om nya villkor för val av gymnasieskola.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

10 Våga Visa - Samverkan om utvärdering

Ärendebeskrivning

Bakgrund
1998 startade ett samarbete om utvärdering inom utbildningsområdet mellan ett antal kommuner i Stockholms län. Samarbetet, som så småningom fick namnet Samverkan om utvärdering, avsåg till en början observationer i grundskola, och syftet var att komplettera kunskapsmätningar och utveckla utvärderingen av kvalitet och måluppfyllelse. Numera genomförs observationer i alla verksamheter från förskola till gymnasiet/vuxenutbildningen. Samarbetet omfattar också kommunala prov i grundskolans skolår 3 och 8. Med början år 2005 genomförs årligen en gemensam kundenkät.

De kommuner som ingår i samarbetet är Ekerö, Nacka, Salem, Sollentuna, Tyresö, Upplands Väsby och Värmdö.

Samverkan om utvärdering blir VÅGA VISA
Fr o m år 2006 får samarbetet en ny form samtidigt som metoderna utvecklas. Det nya namnet för samarbetet blir VÅGA VISA, ett namn som markerar att vi vågar visa varandra resultat. Syftet är bl a att öka jämförbarheten över tid samt mellan verksamhetsformer och kommuner och därmed bidra till ökad måluppfyllelse.

Ytterligare kommuner, utöver de nuvarande sju, kommer att ges möjlighet att gå in i samarbetet. Styrningen av VÅGA VISA kommer att formaliseras genom en styrelse med en extern ordförande med forskningsanknytning inom utvärderingsområdet. Ett styrdokument (se bilaga) tydliggör samarbetets former, styrning mm.

Metoden för observationerna har utvecklats och från och med 2006 är metodboken, som styr observatörernas arbete, gemensam för alla verksamheter från förskola till vuxenutbildning. Större vikt än tidigare läggs vid bedömning av verksamheten.

Nytt i VÅGA VISA är att en självvärdering införs, där personal och ledning får verktyg för att bedöma sin verksamhet.

Genom att samma målområden och skalor används kan resultaten från olika perspektiv jämföras med varandra. Utvärderingen i VÅGA VISA belyser skolan ur såväl professionella observatörers, personalens som kundens perspektiv. När det gäller grundskolan mäts också elevernas resultat. Utvärderingen utgår från läroplanens sju målområden. En årsrapport kommer att tas fram. Den ger en samlad bild av utvärderingen i VÅGA VISA.

Viktig del i utvärderingen i Tyresö kommun
Samverkan om utvärdering utgör en mycket viktig del i utvärderingen av barnomsorg och skola i Tyresö. Jämförelser med andra kommuner är mycket värdefulla för att identifiera styrkor och utvecklingsområden samt stimulera till utveckling. De förändringar som nu genomförs innebär enligt vår bedömning att kvaliteten i och värdet av utvärderingen i kommunsamarbetet höjs ytterligare. Vi kommer också att på olika sätt utveckla redovisningen och användandet av resultaten i Tyresö, bland annat i kvalitetsredovisningen och i kompetensutveckling för rektorer.

Utvärderingen i Samverkan om utvärdering involverar många, vilket framgår av följande siffror för Tyresö 2005
Förskolor, grundskolor, gymnasieenheter som observerades
Observerade förskolor: 6st
Sofieberg, Pusslet, Rotvik/Öringe, Stenkulan, Kryddan

Observerade skolor: 7st
Bergfoten, Dalskolan, Forellen, Fårdala, Kunskapsskolan, Tyresö, Gymnasiet (NV,EC,FP,TE)

Föräldrar och elever gav via enkäter sin syn på förskolan och skolans verksamhet
6328 enkäter utdelade, 4257 besvarade = 67,2%

Nästan alla elever deltog i de kommunala proven
Kommunala prov:
Matematik:
Åk3: 630 elever, 601 genomfört = 95,4%
Åk8: 629 elever, 595 genomfört = 94,6%
Totalt: 1259 elever, 1196 genomfört = 95,0%

Läs- och ordprov:
Åk3: 619 elever, 571 genomfört = 92,2%
Åk8: 676 elever, 609 genomfört = 90,1%
Totalt: 1295 elever, 1180 genomfört = 91,1%


Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- Tyresö kommun deltar i VÅGA VISA samt
- godkänna styrdokumentet för VÅGA VISA

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Rapportering av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av ordförande, utskott och tjänstemän.
Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Margreth Reiniusson
B1.1 Rätt till plats i skolbarnsomsorg.
B1.8 förlängd skolbarnsomsorg.
B2.8 Beslut om anordnande av extra skolskjuts för enskild elev som ej är berättigad enligt gällande riktlinjer. 9 ärenden varav 4 avslag.
B4.1 Mottagande i särskolan.

Marianne Bergbom
B2.9 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 18 ärenden varav 1 avslag

IngMarie Lindgren
B1.5.b Utökad tid, mer än 15 timmar/vecka, 15 ärenden, varav 2 avslag.

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- notera delegationsbesluten

Barn- och utbildningsnämndens beslut

12 Information

1. Göran Törnblom informerar om Drogenkät för årskurserna 6-7 och 7-8.
2. Rapport om åtgärder kring skolmåltider med anledning av förslagen i Mette Kjörstads rapport
3. Rapport om EU-bidrag ur Växtkraft Mål 3, Krusboda skola
4. Rapport om EU-stipendier, Strandskolan.

Förslag till beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att
- notera informationen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Mötesinformation

 

§5 Verksamhetsberättelse, bokslut och kvalitetsredovisning för 2005

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomisk styrning skall nämnderna ta ställning till bokslutet innan det lämnas vidare till kommunstyrelsen för behandling. Av bilagor framgår det ekonomiska resultatet, nyckeltal och verksamhetsberättelse för såväl förvaltning som för respektive resultatenhet.

Nämndens resultat för år 2005 visar ett underskott på 5,5 miljoner. Resultatenheterna redovisar ett överskott på 5,9 miljoner för år 2005.

Kvalitetsredovisning och resultatbok är fortfarande arbetsmaterial och kommer att behandlas utförligt vid nämndens sammanträde i mars.

Ordförandeutlåtande

Förvaltningens personal har under året gjort en mycket god insats. Ett antal oförutsedda händelser har rymts inom ramen för den budget som fastställdes av kommunfullmäktige i november 2004. Däremot har det inte varit möjligt att inom ram hantera den angelägna satsningen på ökad personaltäthet inom förskolan som genomfördes under hösten 2005. Insatsen har medfört att det idag finns ungefär 40 fler anställda än tidigare i kommunens förskolor.

Under hösten har Kumla skola haft en stor andel av sina elever evakuerade till Nyboda skola, pga en omfattande ombyggnad av ventilationen. Hanvikens skola har under en kortare period haft en mindre del av sina elever evakuerade till Bergfotens skola på grund av en vattenskada. Båda dessa uppgifter har gneomförts på ett mycket bra sätt av lärare och övrig personal. Detsamma gäller hanteringen av flytspackelproblemet på gymnasiet och förändringen av dess organisation.

Elevhälsan har fått en ny organisation. Mer resurser har satsats på barn i behov av särskilt stöd i förskolan. En viktig förändring under 2005 har också varit vidareutvecklingen av samarbetet mellan de länskommuner som ingår i skolobservatörsprojektet.

Förslag till beslut

- godkänna verksamhetsberättelse och bokslut för år 2005, (bilaga 1) och överlämna dessa till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Marita Bertilsson (s) yrkar avslag.

Propositioner

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslag och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- godkänna verksamhetsberättelse och bokslut för år 2005, (bilaga 1) och överlämna dessa till kommunstyrelsen.

Reservation

Marita Bertilsson (s) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning

Mikael Gustafsson (v) deltog ej i beslutet.

---------------------------


§6 Inriktning på intern kontroll 2006

Ärendebeskrivning

Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att tillgängliga ekonomiska medel utnyttjas i enlighet med fattade beslut. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att tillse att det finns en god intern kontroll. Barn- och utbildningsnämnden har det yttersta ansvaret för internkontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ansvarar för att förvaltningen har en organisation och regler och anvisningar för den interna kontrollen.

Inom nämndens verksamhetsområde ansvarar förvaltningschefen för att konkreta regler och anvisningar utformas för den interna kontrollen.

Den kontroll som förvaltningen genomfört år 2005 redovisades vid nämndens sammanträde 2005-12-14, § 54.

Nämnden ska senast i februari månad varje år anta en särskild handlingsplan för innevarande års granskning/uppföljning av den interna kontrollen. Förvaltningen föreslår att arbetet inriktas på de åtgärder som redovisas i bilaga 1.

Rapporten över genomförd granskning 2006 redovisas till nämnden i december 2006.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- anta planen på inriktning för intern kontroll år 2006 enligt bilaga 1.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

----------------------


§7 Revidering av regler för förskola och skolbarnsomsorg

Ärendebeskrivning

Skollagens 2 a kap, utgör grunden för reglerna för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Förvaltningen har gjort en genomgång av reglerna för att förenkla dessa så att de är anpassade för att kunna fungera även i ett webb-baserat system för ansökningar från vårdnadshavare.

De nya reglerna föreslås gälla från och med den 1 april 2006 och redovisas i bilaga 1. Nuvarande regler bifogas.

Frågan om avgifter för barn till föräldralediga och arbetssökande med 15 timmars omsorgstid per vecka kommer att behandlas separat.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- fastställa reviderade regler för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

- de reviderade reglerna ska gälla från och med 1 april 2006.

Yrkanden

Marita Bertilsson (s) yrkar att ärendet bordläggs.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- bordlägga ärendet.

---------------------------


§8 Utredning om barn/elever som behöver snabbare arbetstakt eller större utmaningar

Ärendebeskrivning

Syftet med utredningen var att belysa om barn/elever i behov av snabbare arbetstakt eller större utmaningar får sina behov tillgodosedda i förskolan och skolan i Tyresö och i så fall hur. Resultatet från kartläggningen kan dels användas för att föreslå åtgärder och dels för att sprida goda exempel. Uppdragsgivare är Barn- och utbildningsnämnden.

I Tyresö kommun finns möjlighet till flexibel start i förskoleklass, förskolor och skolor har i viss mån profilerat sig, det finns profilklasser med kommunintagning och i kommunen finns fristående skolor och förskolor i egen regi. 70 procent av föräldrar till elever i åk 5 menar att utbudet av skolor ger tillräckligt stora valmöjligheter. Motsvarande andel för föräldrar till elever i åk 8 är 55 procent.

Redovisningar i observationsrapporter från förskola och grundskola tyder på att det finns mer att önska när det gäller snabbare arbetstakt/större utmaningar för de barn/elever som behöver detta. Undervisningen tycks inte vara individualiserad i någon större utsträckning. Det finns också några exempel på verksamhet som uppges ta tillvara dessa barns/elever behov. Detta görs framförallt genom nivågruppering samt genom att ge bredviduppgifter eller uppgifter ur kommande lärobok.

Nöjdhetsundersökningarna vittnar om att relativt stora andelar föräldrar och elever (förskola och grundskola) inte instämmer i att barnen/eleverna har individuella utvecklingsplaner eller inte vet om de har detta. Eventuellt kan detta vara fråga om otydlighet i begreppsanvändningen.

Majoriteten av föräldrarna menar att deras barn i förskola eller grundskola stimuleras till utveckling och lärande. Utbildningen på gymnasiet tycks inte göra att eleverna uppfattar att lärarna anpassar undervisningen efter deras behov. Eleverna upplever stress.

Utredningen lämnar förslag på åtgärder som bör beaktas i det fortsatta arbetet kring snabbare arbetstakt eller större utmaningar.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera rapporten.

- ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med utgångspunkt från utredningens förslag till åtgärder.

- återrapportering till nämnden om hur långt arbetet fortskridit skall ske vid nämndens sammanträde i november.

Yrkande

Mikael Gustafsson (v) yrkar avslag på förslaget till beslut.

Ändringsyrkande

Marita Bertilsson (s) yrkar att andra att-satsen ändras enligt följande:

- tillhandhålla pedagogerna fortbildning/kompetensutveckling i hur undervisningen kan förbättras, metoder och arbetssätt, för att på bästa sätt uppfylla skollagens mål att alla barn ska ges undervisning anpassad efter deras olika förutsättningar och behov.

Propositioner

Ordföranden ställer först ordförandeförslaget mot avslag och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Därefter ställer ordföranden proposition på ändringsyrkandet. Ordföranden finner att nämnden beslutat avslå ändringsyrkandet.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera rapporten.

- ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med utgångspunkt från utredningens förslag till åtgärder.

- återrapportering till nämnden om hur långt arbetet fortskridit skall ske vid nämndens sammanträde i november.

Reservationer

Marita Bertilsson (s) och Mikael Gustafsson (v) inkommer med skriftliga reservationer.

------------------------------


§9 Revidering av regler för val till gymnasieskola

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden fattade 2000-12-18 § 72 beslut om att öka elevernas möjligheter att söka gymnasieutbildningar utanför kommunens gränser. Vissa begränsningar fanns dock kvar även i de nya reglerna. Tyresös elever fick genom beslutet rätt att söka utbildningar i andra kommuner, förutsatt att kostnaden uppgår till maximalt 25 procent över den av staten fastställda prislistan för motsvarande program på friskolor.

Våren 2005 tog Tyresö kommun kostnadsansvar även för elever som sökt naturvetenskapligt program (NV) räddningstjänst på Värmdö gymnasium.

Barn- och utbildningsnämndens fastställda policy är att säga ja till nationella och specialutformade program under förutsättning att kostnaden inte överstiger 125% av motsvarande programkostnad på Skolverkets friskoleprislista. Tidigt under förra året hade Värmdö kommun enligt sin prislista sänkt priset så att det klarade Tyresös regler. Under året justerade dock Värmdö sin prislista så att det nya priset överstiger den av nämnden beslutade gränsen. Det är olyckligt när denna typ av gränsdragningsproblematik uppstår. Förvaltningen föreslår därför att kostnadsgränsen höjs till 130 procent. Detta öppnar möjligheten för Tyresös elever att söka till NV räddningstjänst på Värmdö gymnasium.

År 2005 sökte tre elever NV räddningstjänst på Värmdögymnasium och två antogs till utbildningen. NV räddningstjänst är en populär utbildning vilket medför höga betygskrav. Även om denna utbildning skulle bli sökbar för Tyresöelever är bedömningen att antalet antagna elever från Tyresö kommer att stanna vid 3-4. Med en merkostnad på cirka 30.000 kronor per elev och år i jämförelse med en placering på Tyresö gymnasium kommer den totala merkostnaden per år för dessa elever att ligga mellan 90 000-120 000 kronor.

Ovanstående regel gäller även idrottsgymnasier utanför Stockholms län utan riksintag. Merkostnaden för idrottseleverna utanför Stockholms län utan riksintag bedöms däremot i stort sett utebli eftersom den 5-procentiga ökningen fortfarande utesluter de flesta utbildningar som inte redan tidigare låg innanför 125 procents gränsen. Kostnadsbilden för de regionala idrottsgymnasierna förblir densamma.

Riksdagsbeslutet om frisök fr.o.m. 2007 ändrar i villkoren för länets elever. Så kallad frisökning skall ge behöriga sökande möjlighet att inför år 1 och år 2 söka en utbildning på ett nationellt program i en annan kommun, även om utbildningen erbjuds av hemkommunen. Eleverna skall antas i mån av plats. Förslaget innebär dock att en elevs hemkommun inte är skyldig att betala interkommunal ersättning för en elev som genom frisökning antas till ett nationellt program, där den anordnande kommunen har fastställt en lokal inriktning. Inga av de ovan nämnda utbildningar kommer att påverkas av riksdagsbeslutet.

När lag- och förordningstexter är fastställda kommer det att behövas en del strategiskt överläggande i gymnasiets organisation om handlingsalternativ för programutbud, profiler, lokala inriktningar samt eventuella specialutformade program.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- Tyresös elever får rätt att söka utbildningar i andra kommuner, förutsatt att kostnaden för dessa uppgår till maximalt 30 procent över den av staten fastställda prislistan för motsvarande program på friskolor.

- denna regel även skall gälla för idrottsgymnasier utanför Stockholms län utan riksintag.

- rätten att söka till regionala idrottsgymnasier, utan kostnadsbegränsning, består.

- förvaltningen får i uppdrag att inför budget 2007 utreda förutsättningarna för att ytterligare öka Tyresös gymnasieelevers valfrihet – bland annat mot bakgrund av det väntade riksdagsbeslutet om nya villkor för val av gymnasieskola.

Yrkanden

Mikael Gustafsson (v) yrkar att

- ärendet skall återremitteras

- förvaltningen under återremissarbetet återkommer med förslag till en lägre maxgräns som ger en besparing på mellan 500 000 till 1 000 000 kronor.

- förvaltningen under återremissarbetet undersöker och för nämnden presenterar möjligheter att teckna flera samarbetsavtal med närliggande kommuner så att elever som vill studera på speciella utbildningsprogram ej tvingas flytta långt hemifrån, samtidigt som det leder till ökade kostnader för kommunen.

- förvaltningen under återremissarbetet tar fram en helhetsbild för omfattningen av elevers önskan att gå på specifika utbildningar och varför detta inte kan tillgodoses i Tyresö kommun.

Marita Bertilsson (s) stödjer att ärendet återremitteras och yrkar att det kompletteras med att elevers önskan om att gå på specifika utbildningar skall prövas individuellt efter dispensansökan.

Om ärendet inte återremitteras yrkas avslag.

Propositioner

Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och finner att nämnden avslagit återremissyrkandet.

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslag och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- Tyresös elever får rätt att söka utbildningar i andra kommuner, förutsatt att kostnaden för dessa uppgår till maximalt 30 procent över den av staten fastställda prislistan för motsvarande program på friskolor.

- denna regel även skall gälla för idrottsgymnasier utanför Stockholms län utan riksintag.

- rätten att söka till regionala idrottsgymnasier, utan kostnadsbegränsning, består.

- förvaltningen får i uppdrag att inför budget 2007 utreda förutsättningarna för att ytterligare öka Tyresös gymnasieelevers valfrihet – bland annat mot bakgrund av det väntade riksdagsbeslutet om nya villkor för val av gymnasieskola.

Reservation

Marita Bertilsson (s) reserverar sig mot beslutet och inkommer med en skriftlig reservation.

Mikael Gustafsson (v) reserverar sig mot beslutet att avslå återremissyrkandet och inkommer med en skriftlig reservation.

Protokollsnotering

Mikael Gustafsson (v) deltog ej i beslutet.

------------------------


§10 Våga Visa - Samverkan om utvärdering

Ärendebeskrivning

Bakgrund

1998 startade ett samarbete om utvärdering inom utbildningsområdet mellan ett antal kommuner i Stockholms län. Samarbetet, som så småningom fick namnet Samverkan om utvärdering, avsåg till en början observationer i grundskola, och syftet var att komplettera kunskapsmätningar och utveckla utvärderingen av kvalitet och måluppfyllelse. Numera genomförs observationer i alla verksamheter från förskola till gymnasiet/vuxenutbildningen. Samarbetet omfattar också kommunala prov i grundskolans skolår 3 och 8. Med början år 2005 genomförs årligen en gemensam kundenkät.

De kommuner som ingår i samarbetet är Ekerö, Nacka, Salem, Sollentuna, Tyresö, Upplands Väsby och Värmdö.

Samverkan om utvärdering blir VÅGA VISA

Fr o m år 2006 får samarbetet en ny form samtidigt som metoderna utvecklas. Det nya namnet för samarbetet blir VÅGA VISA, ett namn som markerar att vi vågar visa varandra resultat. Syftet är bl a att öka jämförbarheten över tid samt mellan verksamhetsformer och kommuner och därmed bidra till ökad måluppfyllelse.

Ytterligare kommuner, utöver de nuvarande sju, kommer att ges möjlighet att gå in i samarbetet. Styrningen av VÅGA VISA kommer att formaliseras genom en styrelse med en extern ordförande med forskningsanknytning inom utvärderingsområdet. Ett styrdokument (se bilaga) tydliggör samarbetets former, styrning mm.

Metoden för observationerna har utvecklats och från och med 2006 är metodboken, som styr observatörernas arbete, gemensam för alla verksamheter från förskola till vuxenutbildning. Större vikt än tidigare läggs vid bedömning av verksamheten.

Nytt i VÅGA VISA är att en självvärdering införs, där personal och ledning får verktyg för att bedöma sin verksamhet.

Genom att samma målområden och skalor används kan resultaten från olika perspektiv jämföras med varandra. Utvärderingen i VÅGA VISA belyser skolan ur såväl professionella observatörers, personalens som elever och föräldrars perspektiv. När det gäller grundskolan mäts också elevernas resultat. Utvärderingen utgår från läroplanens sju målområden. En årsrapport kommer att tas fram. Den ger en samlad bild av utvärderingen i VÅGA VISA.

Viktig del i utvärderingen i Tyresö kommun

Samverkan om utvärdering utgör en mycket viktig del i utvärderingen av barnomsorg och skola i Tyresö. Jämförelser med andra kommuner är mycket värdefulla för att identifiera styrkor och utvecklingsområden samt stimulera till utveckling. De förändringar som nu genomförs innebär enligt vår bedömning att kvaliteten i och värdet av utvärderingen i kommunsamarbetet höjs ytterligare. Vi kommer också att på olika sätt utveckla redovisningen och användandet av resultaten i Tyresö, bland annat i kvalitetsredovisningen och i kompetensutveckling för rektorer.

Utvärderingen i Samverkan om utvärdering involverar många, vilket framgår av följande siffror för Tyresö 2005

 • Förskolor, grundskolor, gymnasieenheter som observerades
  Observerade förskolor: 6st
  Sofieberg, Pusslet, Rotvik/Öringe, Stenkulan, Kryddan

  Observerade skolor: 7st
  Bergfoten, Dalskolan, Forellen, Fårdala, Kunskapsskolan, Tyresö, Gymnasiet (NV,EC,FP,TE)

 • Föräldrar och elever gav via enkäter sin syn på förskolan och skolans verksamhet
  6328 enkäter utdelade, 4257 besvarade = 67,2%

 • Nästan alla elever deltog i de kommunala proven
  Kommunala prov:
  Matematik:
  Åk3: 630 elever, 601 genomfört = 95,4%
  Åk8: 629 elever, 595 genomfört = 94,6%
  Totalt: 1259 elever, 1196 genomfört = 95,0%

  Läs- och ordprov:
  Åk3: 619 elever, 571 genomfört = 92,2%
  Åk8: 676 elever, 609 genomfört = 90,1%
  Totalt: 1295 elever, 1180 genomfört = 91,1%

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- Tyresö kommun deltar i VÅGA VISA samt

- godkänna styrdokumentet för VÅGA VISA

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslaget.

--------------------------


§11 Rapportering av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av ordförande, utskott och tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Margreth Reiniusson B1.1 Rätt till plats i skolbarnsomsorg.

B1.8 förlängd skolbarnsomsorg.

B2.8 Beslut om anordnande av extra skolskjuts för enskild elev som ej är berättigad enligt gällande riktlinjer. 9 ärenden varav 4 avslag.

B4.1 Mottagande i särskolan.

Marianne Bergbom B2.9 Ledighet utöver vad rektor beslutar,

18 ärenden varav 1 avslag

IngMarie Lindgren B1.5.b Utökad tid, mer än 15 timmar/vecka, 15 ärenden, varav 2 avslag.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera delegationsbesluten

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

--------------------


§12 Information

 1. Göran Törnblom informerar om Drogenkät för årskurserna 6-7 och 7-8.

 2. Rapport om åtgärder kring skolmåltider med anledning av förslagen i Mette Kjörstads rapport

 3. Rapport om EU-bidrag ur Växtkraft Mål 3, Krusboda skola

 4. Rapport om EU-stipendier, Strandskolan.

 5. Marianne Bergbom informerar muntligt om det forsatta arbetet på Nyboda skola med anledning av rapporten från Arbetsmiljöverket.

Förslag till beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar att

- notera informationen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.