Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2010-02-17

Sammanträde 2010-02-17

Datum
Klockan
Plats

8 Rapport om delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Ärendeförteckning.pdf (55 kb)
Mötesinformation

 

§1 Kartläggning av enheternas arbete för ökad arbetsro

Dnr 2009/BUN 373 610

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Nämnden beslutar att notera kartläggningen av arbetet under första delen av 2009.
  2. Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att under 2010 genomföra erfarenhetsutbyte i skolledargruppen kring goda exempel från enheternas arbete för ökad arbetsro i verksamheten.
  3. Nämnden beslutar att ge förvaltningens samtliga enheter i uppdrag att dokumentera sitt arbete för ökad arbetsro samt resultat av arbetet i kvalitetsredovisningen, och där särskilt redovisa hur vårdnadshavarna involverats i arbetet.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 2009-12-16, § 55.

Vid redovisningen av resultatet av den årliga brukarenkäten gav nämnden förvaltningen i uppdrag att kartlägga det arbete för att förbättra arbetsron i grundskolan som pågår vid enheterna, samt ge förslag på hur arbetet kan utvecklas.

Förbättrad arbetsro i grundskolan är ett prioriterat mål från barn- och utbildningsnämnden under 2009. Måluppfyllelsen mäts i brukarenkäten, och nämndens mål är att medelvärdet på frågan ”Det är arbetsro på lektionerna” ska förbättras vid samtliga skolor. I den årliga kvalitetsredovisningen, som enheterna lämnar till förvaltningen den 15 september, beskriver alla enheter sitt pågående arbete med såväl centrala som egna, lokala mål.

Som ett led i kartläggningen av arbetet för ökad arbetsro har förvaltningen genomfört en enkät till rektorerna för de kommunala grundskolorna för att kunna beskriva och sammanfatta arbetet under den första delen av 2009.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. nämnden beslutar att notera kartläggningen av arbetet under första delen av 2009.
  2. nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att under 2010 genomföra erfarenhetsutbyte i skolledargruppen kring goda exempel från enheternas arbete för ökad arbetsro i verksamheten.
  3. nämnden beslutar att ge förvaltningens samtliga enheter i uppdrag att dokumentera sitt arbete för ökad arbetsro samt resultat av arbetet i kvalitetsredovisningen, och där särskilt redovisa hur vårdnadshavarna involverats i arbetet.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§2 Uppföljning av uppdrag från resultatbok - lästester

Dnr 2009/BUN 371 610

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Nämnden beslutar att inte införa några nya kommungemensamma lästester i grundskolan.
  2. Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bevaka uppföljningen av elevernas läsförmåga i skolår fem, då det nationella provet flyttas till skolår sex.
  3. Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att vid nästa sammanträde med nämnden lämna en beskrivning av LUS (LäsUtvecklingsSchema.

Reservation

Skriftlig reservation inkommer från socialdemokraterna.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 2009-12-16, § 56.

I samband med förvaltningens redovisning av resultatboken för läsåret 2007/2008 i mars 2009 fick förvaltningen i uppdrag att:

- att undersöka möjliga test för att mäta elevernas läsförmåga i skolår sex eller sju.

- att kartlägga skillnaderna mellan resultaten på nationella prov i skolår 9 och slutbetygen samt närmare utreda orsaker och möjliga åtgärder.

På grund av sjukdom har uppdraget att kartlägga skillnaderna mellan resultat på nationella prov och i slutbetyg ännu inte kunnat slutföras. Förvaltningen återkommer med redovisning av detta uppdrag under våren 2010.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Nämnden beslutar att inte införa några nya kommungemensamma lästester i grundskolan.

2. Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bevaka uppföljningen av elevernas läsförmåga i skolår fem, då det nationella provet flyttas till skolår sex.

3. Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att vid nästa sammanträde med nämnden lämna en beskrivning av LUS.

Yrkande

Mathias Tegner (s) yrkar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur en kommungemensam uppföljning av läsförmågan kan ske.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Mathias Tegners yrkande mot avslag och finner att nämnden avslagit yrkandet.

Nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§3 Bokslut för strategi- och budgetplan samt verksamhetsberättelse för 2009

Dnr 2010/BUN 0028 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Nämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen.

2. Efter förslag från Marie Åkesdotter ska verksamhetsberättelsen kompletteras med ett avsnitt om fritidshem och ett om skolhälsovården.

3. Nämnden beslutar att godkänna bokslut för år 2009 och överlämna det till kommunstyrelsen.

Reservation

Skriftlig reservation inkommer från socialdemokraterna.

Inger Gemicioglu (v) inkommer med en reservation.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) inkommer med ett ersättaryttrande.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Bokslut och verksamhetsberättelse för 2009 är framtagna i enlighet med beslutade riktlinjer.

Nämndens verksamheter redovisar ett totalt nettoöverskott på 14 miljoner. Av dessa ingår 7,3 miljoner som motsvarar den reviderade befolkningsprognos som gjordes i februari 2009. Den reviderade prognosen visade på färre antal barn både för förskola och grundskola. För förskolan rörde det sig om 53 barn färre respektive 45 elever på grundskolan. Utfallet för året blev ytterligare färre barn på förskolan än tidigare budgeterat. Resultatenheterna visar sammantaget på ett positivt resultat för 2009. Förvaltningen har under året satsat på teknikutveckling för förskola och grundskola.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Nämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen.

2. Efter förslag från Marie Åkesdotter ska verksamhetsberättelsen kompletteras med ett avsnitt om fritidshem och ett om skolhälsovården.

3. Nämnden beslutar att godkänna bokslut för år 2009 och överlämna det till kommunstyrelsen.

Ändringsyrkande

Jerry Svensson (s) redovisar följande ändringsyrkande:

Strategiska utvecklingsområden

Sid 3, andra stycket, tredje meningen ändras:

”Det påbörjade arbetet med att göra Centrumskolan mer attraktiv är ett sätt att möta detta” ändras till:

De fleråriga problemen med ”Centrumskolorna”, som bl.a. visat sig i allt större underskott, har inte lösts. Antalet sökande blev betydligt lägre än beräknat. Trots särskilda insatser blev underskottet 2009 mer än dubbelt så stort som året innan.

Förändringar i volym och efterfrågan

Sid 6, första stycket, första meningen ändras:

”En god ekonomisk hushållning inom förskola och skola innebär att personal och verksamhet anpassas till antalet barn och elever” ändras till:

I början av 2009 beslutade kommunfullmäktige att minska ramen för barn- och utbildningsnämnden med 7,3 miljoner med hänvisning till prognos om minskande elevantal. Skolpengen bibehölls oförändrad. Genom hushållning och sträng utgiftskontroll har det varit möjligt att minska kostnader per barn i förskolan (sid 6) och per elev i grundskolan(sid 8), vilket bidragit till att verksamheten kan redovisa överskott för 2009.

Sammanfattning av resultat

Sid 11, andra stycket, andra meningen ändras:

”Av dessa ingår 7,3 miljoner som motsvarar den reviderade befolkningsprognos som gjordes i februari 2009” ändras till:

Av dessa utgörs 7,3 miljoner av den minskning av ramen som kommunfullmäktige beslutade med hänvisning till reviderad befolkningsprognos.

Beslutsgång

Ordföranden ställer ändringsyrkandet från Jerry Svenssson (s) mot avslag och finner att nämnden avslagit ändringsyrkandet.

Nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Bokslut för strategi- och budgetplan med verksamhetsberättelse

Bilaga 1: Verksamheternas utveckling

Bilaga 2: Resultatenheter 2009

§4 Kravbild för utformning av nybyggd skola på Nybodaområdet

Dnr 2010/BUN 006 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att godkänna kravbilden som ett underlag för fortsatt planering.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har beslutat om att de nuvarande skolorna inom enheten centrumskolorna Nyboda-Forellen ska bli en skola i framtiden, och att samtliga elever vid enheten från hösten 2010 ska inhysas i Forellskolan under den tid då nybyggnation sker vid Nybodaområdet. Enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 fick förvaltningen i uppdrag att formulera en kravbild för den framtida utformningen av Nyboda skola.

I den framtida skolan beräknas elevantalet uppgå till ca 750 elever i åk 6 – 9 samt musikklasser åk 4 - 5. Eleverna delas in i 6 arbetslag med tillhörande pedagoger.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att godkänna kravbilden som ett underlag för fortsatt planering.

Bilaga:

1. Tjänsteskrivelse

§5 Yttrande över motion angående Centrumskolans framtid

Dnr 2010/BUN 012 041

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:

anse följande att-satser besvarade i och med att kravbilden på den framtida skolan beslutats av barn- och utbildningsnämnden i februari 2010:

o Att snarast ge berörd nämnd i uppdrag att inleda en process kring den framtida centrumskolan där fler känner att de kan vara med och påverka arbetet.

o Att vidta åtgärder för att uppnå ekonomisk balans i enlighet med motionens förslag.

o Att elever, i enlighet med motionens förslag, ges stöd utifrån sina behov och att centrumskolan också får förutsättningar att kunna göra det.

2. Nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå följande att-satser i motionen:

o Att de nuvarande profilklasserna ges goda förutsättningar för sin verksamhet i enlighet med vad som föreslås i motionen.

o Att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att införa en språkprofil på centrumskolan.

o Att kommunstyrelsen, i samverkan med barn- och utbildningsnämnden, ges i uppdrag att arbeta om resursfördelningssystemet så att verksamheter ges bättre förutsättningar att möte snabba förändringar i efterfrågan.

Reservation

Mathias Tegner (s) reserverar sig mot beslutet.

Inger Gemicioglu (v) stödjer socialdemokraterna och inkommer med en reservation.

Protokollsanteckning

Marie Åkesdotter (mp) vill till protokollet notera att hon vid rösträtt hade bifallit motionen.

__________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har fått motionen angående Centrumskolan framtid för yttrande. I en motion daterad 2009-12-08 föreslår Mattias Tegnér (S) och Kristjan Vaigur (S) att kommunfullmäktige beslutar:

- att snarast ge berörd nämnd i uppdrag att inleda en process kring den framtida centrumskolan där fler känner att de kan vara med och påverka arbetet.

- att vidta åtgärder för att uppnå ekonomisk balans i enlighet med motionens förslag.

- att de nuvarande profilklasserna ges goda förutsättningar för sin verksamhet i enlighet med vad som föreslås i motionen.

- att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att införa en språkprofil på centrumskolan.

- att kommunstyrelsen, i samverkan med barn- och utbildningsnämnden, ges i uppdrag att arbeta om resursfördelningssystemet så att verksamheter ges bättre förutsättningar att möte snabba förändringar i efterfrågan.

- att elever, i enlighet med motionens förslag, ges stöd utifrån sina behov och att centrumskolan också får förutsättningar att kunna göra det.

I bifogade tjänsteskrivelse redovisas förvaltningens yttrande över motionen.

Ordförandeutlåtande

Det går en skiljelinje i motionärernas och majoritetens uppfattning om hur styrningen av skolan skall vara utformad. Majoritetens uppfattning är att, i enlighet med skollagen, det är rektor som beslutar om profilklasser. Vi i nämnden kan uttala en uppfattning om vilka inriktningar på profiler vi anser skall eller kan finnas i kommunens kommunala skolor som helhet och ge förvaltningen i uppdrag att utforma dessa. Men det slutliga avgörandet faller ändå på rektor. Profiler kan utgöra en avgörande skillnad för om skolan klarar sin budget eller inte, vilket leder in på resurstilldelningen baserad på elevunderlaget. Förändringar över åren skall enligt nuvarande modell tas om hand genom att vi arbetar inte bara med en resultaträkning utan också med en balansräkning som ger möjlighet att flytta över- och underskott mellan åren. Den nuvarande modellen är inte föremål för förändring.

Problembilden hos Nyboda/Forellen delas av motionärerna och majoriteten. Det kommer till tydligt uttryck i att samma dag som motionen lämnas till fullmäktige så redovisar majoriteten en förstudie över hur en nybyggd skola på Nybodaområdet kan utformas. Arbetet fortskrider med att dels nämnden i föregående ärende i dagens möte behandlar en kravbild för nybyggd skola på Nybodaområdet samtidigt som kommunstyrelse och kommunfullmäktige under våren har att ta ställning till detsamma ärendet som en del i investeringsprogrammet.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

2. Nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:

anse följande att-satser besvarade i och med att kravbilden på den framtida skolan beslutats av barn- och utbildningsnämnden i februari 2010:

o Att snarast ge berörd nämnd i uppdrag att inleda en process kring den framtida centrumskolan där fler känner att de kan vara med och påverka arbetet.

o Att vidta åtgärder för att uppnå ekonomisk balans i enlighet med motionens förslag.

o Att elever, i enlighet med motionens förslag, ges stöd utifrån sina behov och att centrumskolan också får förutsättningar att kunna göra det.

2. Nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå följande att-satser i motionen:

o Att de nuvarande profilklasserna ges goda förutsättningar för sin verksamhet i enlighet med vad som föreslås i motionen.

o Att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att införa en språkprofil på centrumskolan.

o Att kommunstyrelsen, i samverkan med barn- och utbildningsnämnden, ges i uppdrag att arbeta om resursfördelningssystemet så att verksamheter ges bättre förutsättningar att möte snabba förändringar i efterfrågan.

Yrkande

Mathias Tegner (s) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer bifall till ordförandeförslaget mot bifall till motionen och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

1. Förvaltningens förslag till yttrande

2. Motionen

§6 Översyn av kvalitetsgarantier

Dnr 2010/BUN 0025-003

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämndens beslutar att anta kvalitetsgarantierna för grundskola och obligatorisk särskola enligt förslaget.

­­­­­­­­­­­­____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Kvalitetsgarantier är kommunens löfte till medborgarna och en upplysning om vilken service de kan förvänta sig. De nu gällande garantierna för förskola och grundskola antogs av barn- och utbildningsnämnden i december 2008. Garantierna bygger på läroplanernas målområden, och visar vad kommunen lovar medborgarna utöver det som redan styrs av lagar och förordningar.

Under hösten 2009 inleddes ett arbete med syfte att tydligare lyfta fram särskolan i förvaltningens arbete med kvalitet, utveckling och information. Ett led i detta är en översyn av kvalitetsgarantierna för att bättre anpassa innehåll och formuleringar efter särskolans förutsättningar.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämndens beslutar att anta kvalitetsgarantierna för grundskola och obligatorisk särskola enligt förslaget.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§7 Yttrande över motion angående utbildningskrav inom barnomsorgen

Dnr 2010/BUN 0011 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen angående utbildningskrav inom barnomsorgen.

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet med hänvisning till motionen.

Inger Gemicioglu (v) vill till protokollet notera att hon stödjer socialdemokraternas reservation.

Protokollsanteckning

Marie Åkesdotter (mp) vill till protokollet notera att hon vid rösträtt hade bifallit motionen.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har fått motionen angående utbildningskrav inom barnomsorgen.

I en motion daterad 2009-12-10 föreslår Anita Mattsson (S) att barn- och utbildningsförvaltningen i sitt reglemente för finansiering av verksamheter inför krav på att all personal har adekvat utbildning.

Ordförandeutlåtande

Över motion angående utbildningskrav inom barnomsorgen

Motionärens syfte är vällovligt, då utbildning alltid skall ses som grundläggande för att vara anställningsbar. Men utbildning utan erfarenhet inom yrket eller arbetslivet som helhet ger inte direkt en stark situation för att kunna möta och lösa de uppgifter som ställs på arbetet. Min bedömning är att erfarenhet är särskilt viktigt i arbetsuppgifter som är relaterade till människor och i synnerhet som i detta fall till små barn.

Den tolkning av lagen som SKL ger så har kommuner inte rätt att i regelverk styra enskilda verksamheter utöver vad lagen anger. Det är således inte förenligt med dagens rättsläge att lägga högre krav än vad lagen anger. Ett förnyat rättsläge kan komma att ändra på dagens situation, då har vi skyldighet att ompröva de riktlinjer vi arbetar efter i dag. Men i avvaktan på att förändring skall ske genom en ny lag så finner jag att vi inte kan göra annat än att avslå denna motion.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen angående utbildningskrav inom barnomsorgen.

Beslutsgång

Ordförande ställer bifall till ordförandeförslaget mot bifall till motionen och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilaga

1. Förvaltningens förslag till yttrande

2. Motionen

§8 Rapport om delegationsbeslut

Dnr 2010/BUN 0034 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Birgitta Wigren B1 Rätt till plats i förskola och skolbarnomsorg, 12 ärenden under november varav 2 avslag, 6 ärenden under december

B6:1 rätt till plats i skolbarnomsorg, 2 ärenden under november och 2 ärenden under december

D5 Skolpliktsärende, 3 ärenden under december

D18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 21ärenden under december och 19 ärenden varav 1 avslag under januari

E7 Skolskjuts utöver riktlinjer, 1 ärende under december

Ulla Liden Inga ärenden under november och december

Bertil Wennström D15 Placering i särskild undervisningsgrupp,30 ärenden under december

D12 Elevens val fastställt

Lena Jansson Inga ärenden under december

Anne Bolmgren D4 Skolpliktsärende, 1 ärende under november

Inga ärenden under december och januari

Agnetha Hedenbergh Vårdnadsbidrag, 3 ärenden under oktober, 2 ärenden under november, 7 ärenden under december, 4 ärenden under januari

Susanne Nyberger Inga ärenden under december

Kristina Jansson D 17 Anpassad studiegång, 1 ärende under januari

Judith Larsson D 17 Anpassad studiegång, 1 ärende under oktober

Pia Westergren Inga ärenden under december och januari

Gunilla Petersen Inga ärenden under december och januari

Kia Broomé D 17 Anpassad studiegång, 3 ärenden under januri

Björn Åkerblom Inga ärenden under januari

Judit Larsson Inga ärenden under januari

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

§9 Information

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera informationen.

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att vid nämndens sammantäde i april lämna en fördjupad redovisning kring förskolan Karlavagnen.

___________________________________________________________

Bordlagda informationsärenden från nämndens sammanträde

2009-12-16 § 59

1. Skrivelse från Datainspektionen gällande inspektion enligt personuppgiftslagen vid Tyresö skola samt svar till Datainspektionen. Dnr 2009/BUN312-004.

2. Nyckeltal. Dnr 2009/182-609.

3. Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet 1 oktober. Dnr 2009/BUN 303-606.

4. Uppföljning av återvändarskolan. Dnr 2009/BUN 395-4.

5. Rapport från revisorerna:Granskning av intern kontroll avseende rutiner för utbetalning av löner och arvoden. Dnr 2009/BUN 372-007.

Informationsärenden 20100217

1. Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet, 2010-01-28. Dnr 2010/BUN0030-41.

2. Rapport angående förskolan Karlavagnen. Dnr 2010/BUN 0026-40

3. Svar på fråga om Kulturbidrag till grundskolan.

4. Slutredovisning för Centrumskolorna Nyboda och Forellen från Karin Lidén. Dnr 2009/BUN 138-610

5. Förvaltningschefens rapport.

5.1 Redovisas att en ny modell för IUP (Individuell utvecklingsplan) är under utprovning.

5.2 Utfallet av skolvalet till förskoleklass och skolår 6 redovisas

5.3 Redovisas att förvaltningen under våren har brist på förskoleplatser och att rektorerna arbetar för att ordna platser så att garantin kan uppfyllas.

6. Ordföranden och förvaltningschefen rapporter från ungdomsdialogen som nu genomförts två gånger med elever från i första hand årskurs 8 och 9.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut