Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2011-05-04

Sammanträde 2011-05-04

Datum
Klockan
18.30
Plats
Bollmora, Kommunhuset

25 Rapportering av delegationsbeslut

§19 Ekonomisk uppföljning till och med mars 2011

Dnr 2011/BUN 0038 10

Barn- och utlbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera uppföljningen

__________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Uppföljningen av ekonomin till och mars redovisas i bilaga 1 och 2.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utlbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera uppföljningen

Bilagor:

1. Ekonomisk uppföljning

2. Resultatenheterna

§20 Volymprognos 2012 för barn i förskola och elever i grundskolan

Dnr 2011/BUN 0040 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera volymprognosen.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen gör varje år en volymprognos för att upp­skatta hur många av i kommunen folkbokförda barn i åldrarna 1–­5 år som kom­mer att vara i behov av barnomsorg samt hur många i åldrarna 6–15 år som kommer att gå i någon kommunal skola eller friskola. Prognosen baserar sig på kommunens be­folk­nings­prog­nos och utgör grund för nästkommande års budget.

Befolknings­prognos är den prognos kommunen gör över antalet invånare i kom­munen för de närmast stundande åren. Volymprognos är den prognos för­valt­ningen gör över barn och elever i åldersspannet 1–5 år i förskola och 6–15 år i grund­skola. Platstillgångsprognos indikerar hur många platser som kom­mer att finnas tillgängliga.

Beskrivning av volymprognosen redovisas i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera volymprognosen.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§21 Könsskillnader i brukarenkäten

Dnr 2010/BUN 118 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera rapporten.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden gav i juni 2010 barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att närmare utreda könsskillnader i elevernas enkätsvar i brukarenkäten, där elever i skolår 5 och 8 besvarar frågor om sin skolsituation. Frågeställningarna i enkäten utgår från läroplanens målområden.

Förvaltningen har under våren 2011 genomfört fokusgrupper med könshomogena elevgrupper vid fyra av kommunens skolor. I fokusgrupperna togs ett vidare grepp kring vilka faktorer som i störst utsträckning påverkar elevernas trivsel i skolan.

Ordförandeutlåtande

Barn och utbildningsförvaltningen fick 2010 i uppdrag av nämnden att närmare utreda könsskillnader i elevernas enkätsvar i brukarenkäten. När vi nu har tagit del av rapporten så vill vi att det vidare arbetet med, och utvärdering av, handlingsplanen för trygghet och studiero i skolan skall präglas av genusperspektiv.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera rapporten.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse

2. Rapport känsskillnader i skolan

§22 Bomanska skolfonden

Dnr 2011/BUN 0066 007

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att utse följande personer att utse Bomanska skolfondens stipendiater, Ann-Christine Svensson (M), Leif Lanke (FP) och Sarah Heidenborg (S).

­­­­­­­­­­­_______________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Bomanska skolfonden har tillkommit genom en donation i testamente, från april 1825, av viktualiehandlaren Eric Boman Ericson.

Avkastningen på fondens värde kan användas till belöningar åt de barn som visa mästa flit och bästa framsteg.

Avkastningen på fondens värde har de senaste åren uppgått till mellan 2 och 3 tusen kronor och delas ut som stipendium till en – tre elever, mantalsskrivna i kommunen, i avgångsklass från det obligatoriska skolväsendet i kommunen.

Skolornas rektorer lämnar förslag till mottagare av stipendiet med motivering senast den 15 maj, förslagen skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen.

Mottagare av stipendiet utses av en grupp politiker bestående av två ledamöter från majoriteten och en från oppositionen.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att utse följande personer att utse Bomanska skolfondens stipendiater, Ann-Christine Svensson (M), Leif Lanke (FP) och Sarah Heidenborg (S).

§23 Rektors uppdrag och ansvar

Dnr 2010/BUN 0084 22

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera rapporten.

Särskilt yttrande

Jerry Svensson (S) inkommer med ett särskilt yttrande

­­­­­­­­­____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden gav i april 2010 barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att kartlägga rektorernas roll och ansvar vid de kommunala skolorna i Tyresö kommun med utgångspunkt i skollagens nuvarande krav samt kraven i förslaget till ny skollag. Utgångspunkten för uppdraget var rektors omfattande uppdrag, som ytterligare skärps i och med den nya skollagen, och den forskning som visar på ledarskapets betydelse för en framgångsrik skola. Sedan 2008 utgör rektorerna vid de kommunala förskolorna och grundskolorna i Tyresö kommun barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp tillsammans med förvaltningschefen. Uppdraget innebar att förvaltningen skulle utreda om rektorerna har de förutsättningar som krävs för att ta sitt ansvar enligt styrdokumenten, hur rektorerna själva ser på sin roll och hur de säkerställer att gällande regelverk följs. Särskild hänsyn skulle också tas till de krav som följer med den nya skollagen, som träder i kraft vid halvårsskiftet 2011.

Uppdraget att genomföra kartläggningen lades på ett forskarteam vid Umeå universitet under ledning av professor Olof Johansson, bland annat ansvarig för Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet. Arbetet skulle redovisas för nämnden under hösten 2010, men har på grund av forskarteamets arbetsbelastning blivit fördröjt.

Rapporten redovisas i bilaga.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera rapporten.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse

2. Rapport

§24 Yttrande över kommunplan - strategisk planering

Dnr 2011/BUN 0071 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Ordförandens förslag till yttrande antas som nämndens remissvar angående förslag till Kommunplan 2012-2014.

Reservation

Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för socialdemokraternas förslag.

Anders Erixon (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för socialdemokraternas förslag.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Enligt styrprocessen för Tyresö kommun, antagen av kommunfullmäktige den 14 april 2011, ska kommunfullmäktige i juni varje år besluta om kommunplan för de kommande tre åren. Förslag till kommunplanen skrivs, enligt styrprocessens årshjul, fram under mars/april och lämnas därefter på remiss till nämnder och bolag.

Remissvar från nämnder och bolag angående förslag till Kommunplan 2012-2014 ska lämnas till kommundirektörens stab senast den 6 maj 2011, för sammanställning av beslutsunderlag till kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande lämnar i utlåtande förslag till nämndens yttrande över remissen.

Ärendet behandlas av kommunstyrelsen den 31 maj 2011 och av kommunfullmäktige den 16 juni 2011.

Ordförandeutlåtande

Vägledande för nämndens arbete är att barns och elevers individuella olikheter och behov medför krav på flexibilitet och samverkan för att nå fram till att erbjuda god utbildning och trygga barn/elever. Ett uttryck för detta är att varje barns eller elevs utbildning skall sättas i fokus med eller utan olika stödformer. I Tyresö har vi höga ambitioner med utbildningen. Stockholms läns bästa skolor och förskolor ska finnas här! Vi vill vara tydliga med vad man kan förvänta sig av våra förskolor och skolor i Tyresö. Vi arbetar med ”En skola för var och en” och där vi strävar efter att inkludera alla våra barn och elever.

I Kommunplanen föreslår Alliansen en rad förstärkningar för förskola, grundskola och särskola. Dessa förstärkningar är en del av de målmedvetna satsningar som är nödvändiga för att bl a höja resultaten i Tyresös skolor och möta de krav som den nya skollagen ställer på behöriga lärare.

Under punkten aktuella investeringar 2011-2014 saknas anpassning av Njupkärrs skola för att kunna rymma förskola.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Ordförandens förslag till yttrande antas som nämndens remissvar angående förslag till Kommunplan 2012-2014.

Yrkande

Anita Mattsson (S) lämnar ett förslag till yttrande över kommunplan – strategisk planering och yrkar att nämnden ska besluta att lämna de förslaget som sitt yttrande.

Anders Erixon (V) stödjer socialdemokraternas yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Anita Mattssons förslag och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilaga

1. Kommunplan

§25 Rapportering av delegationsbeslut

Dnr 2011/BUN 0021 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Birgitta Wigren D 18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 11 beslut under mars

B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, 3 beslut under mars

Ulrica Andersson B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, 3 beslut under april

Kia Broomé Malmberg D4 Rapportering med anledning av att skolplikten ej fullgörs enligt skollagen, mer än fem dagar, ett beslut under mars

Agneta Ahlin E7 Skolskjuts utöver riktlinjerna två beslut under mars

Ulla Lidén D 15 Placering i särskild undervisningsgrupp, ett beslut under mars

D 17 Anpassad studiegång, ett beslut under mars

Susanne Nyberger Inga beslut under mars

Gunilla Petersen Inga beslut under mars

Marco Suares Inga beslut under mars

Björn Åkerblom Inga beslut under mars

Petra A Hallberg B 2 Jämkning av såväl avgift som avgiftsgrundande inkomst samt återbetalning i särskilda fall, tre beslut under mars varav två avslag

Lena Jansson Inga beslut under mars

Agnetha Ahlin Vårdnadsbidrag åtta beslut i februari varav ett avslag, 5 beslut i mars

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

§26 Information

Barn- utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

1. Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet.

Dnr 2011/BUN ind 0020-41.

2. Rapport från revisorerna: övergripande granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2010. Dnr 2011/BUN 055-016.

3. Förvaltningschefens rapport

3.1 Statsbidrag till matematiksatsning, läsa, skriva, räkna

3.2 Premiskola 2011

3.3 Utställning om förskolan finns i konsthallen på biblioteket

3.4 Informerar om personalförändringar

3.5 Vid förra mötet frågades efter tillgänglighetsförbättringar, rapporten är färdig och kan fås från kontoret.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen