Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2012-10-17

Sammanträde 2012-10-17

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till dagordning
Kallelse försättsblad.pdf (137 kb)

35 Verksamhetsuppföljning

* rektor Lena Jansson

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden noterar informationen

36 Information om brukarenkät

* utredare Marika Lyman

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden noterar informationen

37 Södertörns nyckeltal

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden beslutar att notera rapporterna

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Bakgrund
Kommunerna på Södertörn har under ett stort antal år tagit fram jämförande nyckeltal för merparten av de kommunala verksamheterna. Nyckeltalen tas fram och tolkas av tjänstemannagrupper och företrädare för de olika verksamhetsområdena inom de deltagande kommunerna. Innehållet i rapporterna ska ha tonvikt på kvalitativa nyckeltal och goda exempel, men även ekonomiska nyckeltal tas fram. Arbetet inom respektive verksamhet resulterar i en skriftlig rapport som presenteras vid ett gemensamt seminarium för alla Södertörnskommuner. Haninge kommun var värd för årets nyckeltalskonferens som ägde rum den 4 oktober i Fredrika Brehmer gymnasium.

Iakttagelser
I årets rapporter valde gruppen för förskola att fästa tonvikt vid nyckeltalet andelen högskoleutbildad personal i kommunal regi, då detta poängterades som ett problem i föregående års rapport. I Södertörnskommunerna varierar andelen pedagogiskt högskoleutbildad personal mellan 32 till 47 procent år 2011. Gruppen för grundskolan valde att inte fästa blicken på någon specifik fråga. Rapporten följer elevresultat, ekonomiska förutsättningar och förklarande faktorer till elevernas resultat, såsom föräldrarnas utbildningsnivå. Resultaten för Tyresö är generellt goda i jämförelse med studerade kommuner över åren 2009-2011.

Bilagor
1. Tjänsteskrivelse "Södertörns nyckeltal", dnr 2012BUN/222,010
2. Rapporten Södertörns nyckeltal 2011, förskolan, dnr 2012BUN/222,010
3. Rapporten Södertörns nyckeltal 2011, grundskolan 2012BUN/222,010

38 Yttrande om revisionsrapporten "Kränkande behandling och särskilt stöd"

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden noterar revisorernas rapport och beslutar att
* uppföljningsansvaret avseende kränkande behandling och diskriminering ses över och inarbetas i nuvarande delegationsordning
* ge enheterna i uppdrag att utarbeta en utbildningsplan inom ramen för den årliga planen mot kränkande behandling och diskriminering (tidigare benämnd likabehandlingsplanen)
* alla anmälda fall av kränkande behandling och diskriminering redovisas till nämnd två gånger per år
* nämnden vid ett av årets sammanträden fokuserar på kränkande behandling och diskriminering

____________________________________________________________

Beskrivning av ärende
De förtroendevalda revisorerna gav revisionsfirman PwC i uppdrag att granska arbetet kring kränkande behandling och diskriminering i kommunens grundskolor. I granskningens sammanfattande bedömning framförs brister i hur barn- och utbildningsnämnden genom styrning och uppföljning säkerställer att berörda verksamheter bedrivs i enlighet med skollagens kapitel 6 om kränkande behandling och diskriminering. PwC ger nämnden ett antal rekommendationer för hur bristerna ska kunna åtgärdas:

* Att nämnden fattar beslut om hur nämnden och dess förvaltning ska arbeta med kränkande behandling och diskriminering och hur nämnden ska följa upp arbetet, t.ex. via gemensamma definitioner och rutiner.
* Att nämnden ges en sammanställning av antalet ärenden per skola gällande kränkande behandling och diskriminering.
* Att planen mot kränkande behandling och diskriminering, tidigare benämnd likabehandlingsplanen, följs upp systematiskt.

Bilagor
1. Yttrande om revisionsrapport "Kränkande behandling och särskilt stöd", dnr 2012/BUN163,016
2. Revisorernas rapport "Kränkande behandling och särskilt stöd", dnr 2012/BUN163,016

39 Yttrande angående PwC´s revisionsrapport gällande ombyggnad av Trollbäckens bibliotek till att även inrymma förskola

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden noterar revisorernas rapport och beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över och utveckla arbetet med volymprognosen och inarbeta denna i den befintliga lokalstrategin

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna gav revisionsfirman PwC i uppdrag att granska ombyggnationen av Trollbäckens bibliotek till att även inrymma en förskola. I PwC:s sammanfattande bedömning av investeringsprojektet framförs ett par brister relaterade till ofullständiga beslutsunderlag och processer som i sin tur beror på en alltför lång tidsutdräkt mellan konstaterat platsbehov, volymprognos och konkreta åtgärdsförslag från drivande nämnd och förvaltning, i det här fallet barn- och utbildningsnämnden och barn och utbildningsförvaltningen.

PwC rekommenderar nämnden att vidta följande åtgärder för att undvika ovan nämnda brister i lokalinvesteringsprojekt framöver:

1. Utveckla behovsanalysen i form av volymprognosen samt vidta åtgärder för att korta tiden mellan konstaterat platsbehov och konkret förslag på lösning av platsbehovet. Detta sker lämpligtvis inom ramen för den lokalstrategi som fastställdes i februari 2011.
2. Kvalitetssäkra ytterligare beslutsprocesser och underlag kring denna typ av investeringsprojekt inom ramen för kommunens nya styrsystem.

Bilagor
1. Yttrande om gällande ombyggnad av Trollbäckens bibliotek till att även inrymma förskola, dnr 2012BUN/162,016
2. Revisorernas rapport gällande ombyggnad av Trollbäckens bibliotek till att även inrymma förskola dnr 2012BUN/162,016

40 Ekonomisk uppföljning

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden noterar den ekonomiska uppföljningen per september 2012.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet
Ekonomiavdelningen har presenterat en ekonomisk uppföljning per september 2012 rörande barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Uppföljningen visar utfall till och med september respektive en prognos för året.

Bilagor
1. Tjänsteskrivelse om ekonomisk uppföljning per september 2012, dnr 2012/BUN 144, 10
2. per september 2012, dnr 2012/BUN 144, 10

41 Nämndplan

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden fastställer nämndplanen för 2013.

___________________________________________________________

Bilagor
1. Tjänsteskrivelse om nämndplan 2013
2. Ordförandeutlåtande om nämndplan 2013
3. 2013

42 Rapport om delegationsbeslut

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden noterar delegationsbesluten

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Ulla Lidén C13 Anpassad studiegång, 1 beslut under oktober, inga beslut under september.
Anita Brynje B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, 3 beviljade beslut under september och 2 beviljade beslut under oktober.
Birgitta Wigren B1 Avsteg fråån regler för förskoleverksamhet, 7 beslut under maj varav 1 avslag, 7 beslut under juni varav 1 avslag.
Agneta Ahlin C59 Skolskjuts, 10 beslut under september varav 5 avslag, E 1 Mottagande i särskola, 2 beviljade beslut under september
Erik Sanner B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, 3 beviljade beslut under maj och 2 beviljade beslut under augusti.
Bertil Wennström C2 Anställning av lärare, 3 beslut under augusti och 2 beslut under september.
Kristina Jansson C2 Anställning av lärare, 1 beslut under juli och 3 beslut under augusti
Evalena Andren/
Marika Lyman E8 Beslut om vårdnadsbidrag, 1 beviljat beslut under juli, 9 beslut under augusti, varav 1 avslag, 5 beviljade beslut under september.

43 Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden noterar pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet per oktober 2012.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar varje nämndsammanträde pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet. I sammanställningarna framgår vilken enhet ärendet rör, vilket ämne det gäller och var i ärendegången ärendet befinner sig.

Bilagor
1. Tjänsteskrivelse om pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet, dnr 2012/BUN-ind013,41
2. Sammanställning av pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet, dnr 2012/BUN-ind013,41

44 Övrig information

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden noterar informationen

§35 Verksamhetsuppföljning

- rektor Lena Jansson

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar informationen

__________________________________________________

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar informationen

Beskrivning av ärendet

Rektor Lena Jansson informerar om Skolverkets nya satsning Matematiklyftet där Tyresö skola kommer att medverka.

Bilaga

Presentation av projektet Matematiklyftet, dnr 2012BUN/089,12

§36 Information om brukarenkät

- utredare Marika Lyman

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar informationen

____________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Utredare Marika Lyman presenterar en sammanställning av årets brukarenkät som besvarats av elever och föräldrar i årskurs 5 och 8.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

nämnden noterar informationen

Bilaga

Presentation av brukarenkät 2012BUN/230,010

§37 Södertörns nyckeltal

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera rapporterna

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Kommunerna på Södertörn har under ett stort antal år tagit fram jämförande nyckeltal för merparten av de kommunala verksamheterna. Nyckeltalen tas fram och tolkas av tjänstemannagrupper och företrädare för de olika verksamhetsområdena inom de deltagande kommunerna. Innehållet i rapporterna ska ha tonvikt på kvalitativa nyckeltal och goda exempel, men även ekonomiska nyckeltal tas fram. Arbetet inom respektive verksamhet resulterar i en skriftlig rapport som presenteras vid ett gemensamt seminarium för alla Södertörnskommuner. Haninge kommun var värd för årets nyckeltalskonferens som ägde rum den 4 oktober i Fredrika Brehmer gymnasium.

Iakttagelser

I årets rapporter valde gruppen för förskola att fästa tonvikt vid nyckeltalet andelen högskoleutbildad personal i kommunal regi, då detta poängterades som ett problem i föregående års rapport. I Södertörnskommunerna varierar andelen pedagogiskt högskoleutbildad personal mellan 32 till 47 procent år 2011. Gruppen för grundskolan valde att inte fästa blicken på någon specifik fråga. Rapporten följer elevresultat, ekonomiska förutsättningar och förklarande faktorer till elevernas resultat, såsom föräldrarnas utbildningsnivå. Resultaten för Tyresö är generellt goda i jämförelse med studerade kommuner över åren 2009-2011.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera rapporterna

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse ”Södertörns nyckeltal”, dnr 2012BUN/222,010

2. Rapporten Södertörns nyckeltal 2011, förskolan, dnr 2012BUN/222,010

3. Rapporten Södertörns nyckeltal 2011, grundskolan 2012BUN/222,010

§38 Yttrande om revisionsrapporten ”Kränkande behandling och diskriminering”

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar revisorernas rapport och beslutar att

 • uppföljningsansvaret avseende kränkande behandling och diskriminering ses över och inarbetas i nuvarande delegationsordning
 • ge enheterna i uppdrag att utarbeta en utbildningsplan inom ramen för den årliga planen mot kränkande behandling och diskriminering (tidigare benämnd likabehandlingsplanen)
 • alla anmälda fall av kränkande behandling och diskriminering redovisas till nämnd två gånger per år
 • nämnden vid ett av årets sammanträden fokuserar på kränkande behandling och diskriminering

____________________________________________________________

Beskrivning av ärende

De förtroendevalda revisorerna gav revisionsfirman PwC i uppdrag att granska arbetet kring kränkande behandling och diskriminering i kommunens grundskolor. I granskningens sammanfattande bedömning framförs brister i hur barn- och utbildningsnämnden genom styrning och uppföljning säkerställer att berörda verksamheter bedrivs i enlighet med skollagens kapitel 6 om kränkande behandling och diskriminering. PwC ger nämnden ett antal rekommendationer för hur bristerna ska kunna åtgärdas:

- Att nämnden fattar beslut om hur nämnden och dess förvaltning ska arbeta med kränkande behandling och diskriminering och hur nämnden ska följa upp arbetet, t.ex. via gemensamma definitioner och rutiner.

- Att nämnden ges en sammanställning av antalet ärenden per skola gällande kränkande behandling och diskriminering.

- Att planen mot kränkande behandling och diskriminering, tidigare benämnd likabehandlingsplanen, följs upp systematiskt.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar revisorernas rapport och beslutar att

 • uppföljningsansvaret avseende kränkande behandling och diskriminering ses över och inarbetas i nuvarande delegationsordning
 • ge enheterna i uppdrag att utarbeta en utbildningsplan inom ramen för den årliga planen mot kränkande behandling och diskriminering (tidigare benämnd likabehandlingsplanen)
 • alla anmälda fall av kränkande behandling och diskriminering redovisas till nämnd två gånger per år
 • nämnden vid ett av årets sammanträden fokuserar på kränkande behandling och diskriminering

Bilagor

1. Yttrande om revisionsrapport ”Kränkande behandling och diskriminering”, dnr 2012/BUN163,016

2. Revisorernas rapport ”Kränkande behandling och diskriminering”, dnr 2012/BUN163,016

§39 Yttrande angående PwC´s revisionsrapport gällande ombyggnad av Trollbäckens bibliotek till att även inrymma förskola

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar revisorernas rapport och beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över och utveckla arbetet med volymprognosen och inarbeta denna i kommunens befintliga lokalstrategi

Reservation

Martin Nilsson inkommer med en skriftlig reservation.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna gav revisionsfirman PwC i uppdrag att granska ombyggnationen av Trollbäckens bibliotek till att även inrymma en förskola. I PwC:s sammanfattande bedömning av investeringsprojektet framförs ett par brister relaterade till ofullständiga beslutsunderlag och processer som i sin tur beror på en alltför lång tidsutdräkt mellan konstaterat platsbehov, volymprognos och konkreta åtgärdsförslag från drivande nämnd och förvaltning, i det här fallet barn- och utbildningsnämnden och barn och utbildningsförvaltningen.

PwC rekommenderar nämnden att vidta följande åtgärder för att undvika ovan nämnda brister i lokalinvesteringsprojekt framöver:

 1. Utveckla behovsanalysen i form av volymprognosen samt vidta åtgärder för att korta tiden mellan konstaterat platsbehov och konkret förslag på lösning av platsbehovet. Detta sker lämpligtvis inom ramen för den lokalstrategi som fastställdes i februari 2011.
 2. Kvalitetssäkra ytterligare beslutsprocesser och underlag kring denna typ av investeringsprojekt inom ramen för kommunens nya styrsystem.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar revisorernas rapport och beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över och utveckla arbetet med volymprognosen och inarbeta denna i kommunens befintliga lokalstrategi

Bilagor

1. Yttrande om gällande ombyggnad av Trollbäckens bibliotek till att även inrymma förskola, dnr 2012BUN/162,016

2. Revisorernas rapport gällande ombyggnad av Trollbäckens bibliotek till att även inrymma förskola dnr 2012BUN/162,016

3. Skriftlig reservation från Martin Nilsson (S)

§40 Ekonomisk uppföljning

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar den ekonomiska uppföljningen per september 2012.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S) inkommer med ett särskilt yttrande.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Ekonomiavdelningen har presenterat en ekonomisk uppföljning per september 2012 rörande barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Uppföljningen visar utfall till och med september respektive en prognos för året.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar den ekonomiska uppföljningen per september 2012.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse om ekonomisk uppföljning per september 2012, dnr 2012/BUN 144, 10

2. Ekonomisk uppföljning per september 2012, dnr 2012/BUN 144, 10

3. Särskilt yttrande från Martin Nilsson (S), dnr 2012/BUN 144,10

§41 Nämndplan

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden fastställer förslaget till nämndplan för 2013

Reservation

Martin Nilsson (S) inkommer med en skriftlig reservation.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Förslaget till nämndplan 2013 har utarbetats enligt den styrprocess som fastställdes av kommunfullmäktige den 24 april 2011. Underlag för nämndens mål är bl.a. den av kommunfulllmäktige antagna kommunplanen för 2013-2015.

Ordförandeutlåtande till nämndplan 2013

Ur Tyresö kommuns vision 2030:

”Tack vare en målmedveten och uthållig satsning på skolan har utbildningsnivån höjts markant. Förskolan och grundskolan har ett särskilt fokus på att se varje individ och låta varje barn utvecklas utifrån sin potential. Utvecklingen har gått från ”en skola för alla” till ”en skola för var och en”……. Tyresö är nu en av Sveriges bästa skolkommuner.”

Kommunens verksamheter ska präglas av utvecklingsarbete. Det ska finnas en öppenhet för ny metodik, ny pedagogik och ny teknik som förbättrar och utvecklar verksamheterna. Nya me­toder ska bygga på vetenskaplig forskning och utgångspunkten ska vara att ge alla barn och elever bästa möjliga förutsättningar till att utvecklas.

Alla barn, och elever har rätt till en trygg miljö på sin förskola, skola och i skolbarnsomsorgen. Arbetet med mobbning och andra kränkningar måste ständigt utvecklas med stöd av evidensbaserad forskning och vi har nolltolerans mot mobbning och kränkningar.

Möjlighet att välja förskola, förskoleklass, grundskola och skolbarnsomsorg är en självklarhet i Tyresö. Kommunen ska fortsätta att arbeta med att värna och stärka denna valfrihet. Frihet innebär även stora möjligheter för verksamheterna att utvecklas utifrån de önskemål och förutsättningar som finns på respektive enhet. Tyresös folkvalda politiker har till uppgift att sätta målen, sedan har professionen tillsammans med barn, elever och föräldrar att bestämma hur målen ska nås.

Tyresös förskolor och skolor ska fokusera på uppdraget att förmedla kunskap till barn och elever. Alla ska mötas av höga förväntningar och känna att de får det stöd och den uppmuntran de behöver. I Tyresö jobbar vi med ”en skola för var och en” med ett inkluderande arbetssätt.

Redan i förskolan läggs grunden för barnens språkutveckling. Forskning visar att ett medvetet pedagogiskt arbete med små barn förbättrar deras förmåga att senare lära sig läsa, skriva och räkna. En pedagogisk förskola är särskilt viktig för barn med läs- och skrivsvårigheter.

Från och med 2013 kommer tillsyn att utföras både på kommunala och enskilda förskolor för att säkerhetsställa kvalitet i verksamheterna.

Fritidshemmens uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier. Enligt skollagen ska fritidshemmet stimulera elevers utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Fritidshemmet har en viktig uppgift att främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Målet måste vara att alla elever i Tyresö ska vara behöriga till ett nationellt gymnasieprogram och vi ska ha en likvärdig skola. Likvärdig skola innebär inte att det ska vara lika för alla utan likvärdigheten är viktig just för att vi är olika. Skolan ska stötta alla elever till minst godkända resultat. Elever som halkar efter får extraundervisning och de som behöver extra utmaningar får det.

Anki Svensson (M)

Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden fastställer nämndplanen för år 2013.

Tilläggsyrkanden

Martin Nilsson (S) yrkar att nämnden ska anta följande tilläggsyrkanden gällande målen i nämndplanen för 2013:

1. Andelen pedagoger med högskoleutbildning i såväl kommunal som privat driven verksamhet ska öka till minst 50 %.

2. Gruppstorlekarna i förskolan ska minska och förutsättningarna för att anta ett mål om att småbarnsgrupperna inte ska ha mer än 14 barn och syskongrupperna inte mer än 18 barn ska kartläggas.

3. Ett program för att stärka arbetet med språkutveckling ska arbetas fram och antal av nämnden under 2013.

4. I grundskolan ska måluppfyllelsen vara minst 90 % per delprov på de nationella proven i matematik och svenska för årskurs tre och sex.

5. Nämnden ska anta en strategi för att öka Tyresös attraktivitet som arbetsgivare för lärare. Strategin ska fokusera på åtgärder som ökar lärarnas förutsättningar att undervisa, genom att exempelvis minska administrativa bördor och minska klasstorlekar, samt på åtgärder för att stärka anställningsvillkoren.

6. Rektorernas tid och förutsättningar för att utöva det pedagogiska ledarskapet på skolorna ska värderas och ökas.

7. Insatser för att ge elever med behov av stöd när det gäller exempelvis läxläsningshjälp, sommarskola och utökad undervisningstid ska garanteras detta utifrån sina egna behov.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Därefter ställer ordföranden tilläggsyrkandena mot avslag och finner att nämnden avslagit tilläggsyrkandena.

Röstförklaring

Mattias Eriksson (KD) inkommer med en röstförklaring.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse om nämndplan 2013, Dnr 2012/BUN059-10

2. Förslag till nämndplan 2013, Dnr 2012/BUN059-10

3. Skriftlig reservation från Martin Nilsson (S)

4. Röstförklaring från Mattias Eriksson (KD)

§42 Rapport om delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar delegationsbesluten

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Ulla Lidén C13 Anpassad studiegång, 1 beslut under oktober, inga beslut under september.

Anita Brynje B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, 3 beviljade beslut under september och 2 beviljade beslut under oktober.

Birgitta Wigren B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, 7 beslut under maj varav 1 avslag, 7 beslut under juni varav 1 avslag.

Agneta Ahlin C59 Skolskjuts, 10 beslut under september varav 5 avslag, E 1 Mottagande i särskola, 2 beviljade beslut under september

Erik Sanner B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, 3 beviljade beslut under maj och 2 beviljade beslut under augusti.

Bertil Wennström C2 Anställning av lärare, 3 beslut under augusti och 2 beslut under september.

Kristina Jansson C2 Anställning av lärare, 1 beslut under juli och 3 beslut under augusti

Evalena Andren E8 Beslut om vårdnadsbidrag, 1 beviljat beslut under juli, 9 beslut under augusti, varav 1 avslag, 5 beviljade beslut under september.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar delegationsbesluten

§43 Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet per oktober 2012.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar varje nämndsammanträde pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet. I sammanställningarna framgår vilken enhet ärendet rör, vilket ämne det gäller och var i ärendegången ärendet befinner sig.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet per oktober 2012.

Bilagor

 1. Tjänsteskrivelse om pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet, dnr 2012/BUN-ind013,41
 2. Sammanställning av pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet, dnr 2012/BUN-ind013,41

§44 Övrig information

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar informationen

__________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Förvaltningschef Anita Brynje svarar på de två frågor som ställdes under föregående nämnd samt informerar om följande:

 1. Svar på fråga: De s.k. ramtiderna 06:30-18:00 för öppethållande i de kommunala förskolorna gäller även för de fristående förskolorna.
 2. Svar på fråga: Information om förskolornas öppethållande finns på www.tyreso.se samt ges muntligt eller skriftligt till alla vårdnadshavare i Tyresö som har barn i förskola.
 3. Information om att Hypernet, det nya IT-systemet för en gemensam förskolekö i kommunen, kommer att tas i bruk den 1 december. De fristående förskolorna kommer in i systemet något senare.
 4. Information om att Medborgarfokus arbetar med en granskningsplan för 2013.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar informationen

§45 Karriärtjänster i matematik

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att inrätta 2 karriärtjänster/coacher i ämnet matematik i Tyresö kommun.

_______________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Regeringen har i sin senaste budgetproposition avsatt 880 miljoner kronor till kommunerna för att möjliggöra en karriärstege för lärarkåren.

Karriärtjänsterna innebär ett slags lärarcoach som på olika sätt aktivt arbetar för att utveckla och förstärka det pedagogiska arbetet i skolan. Coacherna ska vara dokumenterat skickliga pedagoger utifrån givna kriterier och rekryteras bland lärarna i kommunen. Tjänsterna kommer att vara individuellt utformade och ger ett lönelyft på 5 000 kronor.

Elevernas resultat i matematik behöver förbättras, inte bara i Tyresö, utan i hela Sverige. Genom att inrätta coach tjänster kan duktiga och drivande lärare sprida sina kunskaper genom att coacha andra och vara samtalspartner för att utveckla sin pedagogik och nå en högre måluppfyllelse.

Ordförandes förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att inrätta 2 karriärtjänster/coacher i ämnet matematik i Tyresö kommun.

Bilaga

Skrivelse med uppdrag om karriärstjänster i ämnet matematik, dnr 2012BUN/231, 22