Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2019-02-20

Sammanträde 2019-02-20

Datum
Klockan
Plats

1 Riktlinjer för skolskjuts

Dnr 2019/BUN 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till nya riktlinjer för skolskjuts antas.

Beskrivning av ärendet
Under hösten har barn- och utbildningsförvaltningen sett över riktlinjerna för skolskjuts då ett behov av revidering och förtydliganden uppmärksammats. Riktlinjerna idag är svårtolkade och otydliga. Otydliga riktlinjer riskerar att påverka förtroendet för kommunens myndighetsutövning, medföra ökade kostnader och ha en negativ påverkan på omgivningen i kommunen. Syftet med den revidering som föreslås nu är att alla elever inom Tyresö kommun ska bedömas lika genom en rättssäker och effektiv handläggning samtidigt som det ska vara lätt för den som söker att förstå hur kommunen bedömer och beslutar om rätten till skolskjuts. Förslaget på nya riktlinjer säkerställer även att skolskjutsens utformande handläggs mer kostnadseffektivt och med mindre miljöpåverkan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinjer skolskjuts.pdf
Riktlinjer för skolskjuts Tyresö kommun 2019.pdf
Gällande riktlinjer skolskjuts.docx.pdf

2 Verksamhetsberättelse 2018

Dnr 2019/BUN 0033 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 1: Förskola och pedagogisk omsorg 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 2: Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2018 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden VO 1: Förskola och pedagogisk omsorg och VO 2: Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem. Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2018 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Ordförandeutlåtande
När vi socialdemokrater tidigare var i opposition, påpekade vi vid ett flertal tillfällen vår oro kring att förskolor och grundskolor i Tyresö inte fick tillräckligt med resurser för att klara sina uppdrag.

När vi nu tar del av verksamhetsberättelsen från 2018, samt det ekonomiska utfallet är det tydligt att vi haft rätt i vår analys och våra farhågor om en underfinansierad verksamhet i Tyresö.

Därför är det glädjande att vi i det nya styret, Tillsammans för Tyresö, trots kommunens ansträngda ekonomiska läge, tar ansvar och investerar i Tyresös barn och elever och tillskjuter resurser till våra verksamheter.

Mer om våra satsningar och visioner går att läsa om i ärende 3, nämndplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse 2018.pdf
Verksamhetsberättelse 2018 VO 1 Förskola och pedagogisk omsorg.pdf
Verksamhetsberättelse 2018 VO 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem.pdf

3 Nämndplan

Dnr 2018/BUN 0104 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Nämndplan 2019 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden 1 Förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem antas.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden 1: Förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2: Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem för 2019.

Förslaget baseras på kommunplan 2019-2022 med budget för 2019 fastställd av kommunfullmäktige den 13 december 2018, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Bilagor
Tjänsteskrivelse nämndplan 2019.pdf
Nämndplan 2019.pdf
Bilaga 1. Risk och kontrollplan 2019.pdf
Bilaga 2. Prislista 2019.pdf
Bilaga 3. Mall för spårkutveckling, språkdomäner.pdf

4 Patientsäkerhetsberättelse 2018

Dnr 2019/BUN 0024 014

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Patientsäkerhetsberättelsen för år 2018 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetschef för den medicinska insatsen, Caroline Eriksson, informerar om föregående års patientsäkerhetsarbete samt hur patientsäkerheten följts upp under året.

Bilagor
Tjänsteskrivelse patientsäkerhetsberättelse 2018.pdf
Patientsäkerhetsberättelse.docx.pdf

5 Omsorg på obekväm arbetstid

Dnr 2018/BUN 0012 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. De två verksamhetsformer som idag finns för omsorg på obekväm arbetstid ersätts av en lokalbaserad verksamhet i kommunal eller fristående regi, för barn 1-13 år.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta en plan för en lokalbaserad verksamhet i enlighet med kommunens projektmodell. Förvaltningen delrapporterar vid nämndsammanträdet i maj 2019.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tilldelats uppdraget att utreda formerna för omsorg på obekväm arbetstid ur ett helhetsperspektiv (2018/BUN0012).

Utredningen visar att de två verksamhetsformer som idag erbjuds behöver förändras eller ersättas av en verksamhetsform som är anpassad för att ta emot barn från 1-13 år på dygnets alla timmar, året om.

Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar två alternativ för nämnden att utgå ifrån inför beslut. Alternativen beskrivs med tillhörande prövning av barnets bästa samt en övergripande konsekvensanalys på de olika områden som behöver beaktas inför beslut.

Bilagor
Tjänsteskrivelse omsorg på obekväm arbetstid.pdf
Utredning av omsorg på obekväm arbetstid.docx.pdf

6 Riktlinjer för fristående verksamhet

Dnr 2019/BUN 0034 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Riktlinjer för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg i Tyresö kommun antas. Antagna riktlinjer börjar gälla från och med den 1 april 2019.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att årligen ta in kvalitetsdeklarationer från de fristående verksamheterna.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har uppdaterat och förtydligat riktlinjerna.

Nya rubriker i riktlinjerna är följande:

- Förutsättningar för godkännande
- Ansökans innehåll
- Kommunens godkännande och tillsynsansvar och övergripande krav på verksamheten

De nya riktlinjerna tydliggör nya krav för enskilda att bedriva fristående verksamhet - ägar- och ledningsprövning. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att kommunen årligen tar in en kvalitetsdeklaration från fristående verksamheter för att säkerställa att kraven på insikt och lämplighet och att kraven på verksamhet och ägar- och ledning fortlöpande är uppfyllda.

Barn- och utbildningsförvaltningen ska informeras skriftligen om betydande förändringar av verksamhetenormeras, exempelvis utökning av barnantal, lokalförändringar, ägarbyte samt överlåtelse till entreprenad.

Befintliga godkännande behöver inte prövas på nytt, kraven börjar dock gälla den 1 januari 2019.

Kommunen får enligt 2 kap 5 § skollagen ta ut avgift för ansökningar om godkännande. Om kommunen beslutar sig för att ta ut en avgift ska beslutet fattas av kommunfullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Riktlinjer.pdf

7 Revidering av delegationsordning för förordnande av ersättare till förvaltningschef

Dnr 2019/BUN 0036 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Reviderad delegationsordning för förordnande av ersättare till förvaltningschef antas.

Beskrivning av ärendet
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 24 januari 2018 antogs en reviderad delegationsordning för förordnande av ersättare vid förvaltningschefens frånvaro. För närvarande övertar följande funktioner, i nämnd ordning, ansvaret och befogenheterna som förvaltningschef:

1. Verksamhetschef för grundskolan
2. Verksamhetschef för förskolan
3. Chef för centralt barn- och elevstöd
4. Stabschef

Enligt en ny bestämmelse i skollagen ska huvudmannen utse en eller flera skolchefer som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet den 19 december 2018 att ändra titel för verksamhetschef förskola till skolchef för förskola och pedagogisk omsorg. Titel för verksamhetschef grundskola ändrades till skolchef för grundskola, grundsärskola och fritidshem. Förvaltningschefen är således i behov av en ny delegationsordning för förordnande av ersättare vid förvaltningschefens frånvaro.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår, i nämnd ordning, att följande funktioner övertar ansvaret och befogenheterna som förvaltningschef vid förvaltningschefens frånvaro:

1. Skolchef för grundskola, grundsärskola och fritidshem
2. Skolchef för förskola och pedagogisk omsorg
3. Chef för centralt barn- och elevstöd
4. Stabschef

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av delegationsordning för förordnande av ersättare till förvaltningschef.pdf

8 Redovisning av statsbidrag

Dnr 2019/BUN 0005 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen av statsbidrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid tiden för kallelsen har två bidrag sökts för 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag februari 2019.pdf
Statsbidragskalendern 2019.pdf

9 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2019/BUN 0006 006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Anmälan sker med stöd av 6 kap 40 § kommunallagen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsbeslut februari 2019.pdf
Delegationsbeslut barn- och elevhälsan februari 2019.pdf

10 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2019/BUN 0003 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som i sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse anmälningar om kränkande behandling februari 2019.pdf

11 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2019/BUN 0004 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen och BEO februari 2019.pdf
Förteckning över pågående ärenden februari 2019.pdf

12 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2019/BUN 0007 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas muntlig information angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.

13 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2019/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
Protokoll facklig samverkan december 2018.pdf
Protokoll facklig samverkan januari 2019.pdf
Nyhetsbrev februari 2019 BoU.pdf

§11 Riktlinjer för skolskjuts

Dnr 2019/BUN 0030 41
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till nya riktlinjer för skolskjuts antas.
 
Beskrivning av ärendet
Under hösten har barn- och utbildningsförvaltningen sett över riktlinjerna för skolskjuts då ett behov av revidering och förtydliganden uppmärksammats. Riktlinjerna idag är svårtolkade och otydliga. Otydliga riktlinjer riskerar att påverka förtroendet för kommunens myndighetsutövning, medföra ökade kostnader och ha en negativ påverkan på omgivningen i kommunen. Syftet med den revidering som föreslås nu är att alla elever inom Tyresö kommun ska bedömas lika genom en rättssäker och effektiv handläggning samtidigt som det ska vara lätt för den som söker att förstå hur kommunen bedömer och beslutar om rätten till skolskjuts. Förslaget på nya riktlinjer säkerställer även att skolskjutsens utformande handläggs mer kostnadseffektivt och med mindre miljöpåverkan.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinjer skolskjuts.pdf
Riktlinjer för skolskjuts Tyresö kommun 2019.pdf
Gällande riktlinjer skolskjuts.docx.pdf

§12 Verksamhetsberättelse 2018

Dnr 2019/BUN 0033 003
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 1: Förskola och pedagogisk omsorg 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 2: Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2018 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden VO 1: Förskola och pedagogisk omsorg och VO 2: Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem.  Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2018 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.
 
Ordförandeutlåtande
När vi socialdemokrater tidigare var i opposition, påpekade vi vid ett flertal tillfällen vår oro kring att förskolor och grundskolor i Tyresö inte fick tillräckligt med resurser för att klara sina uppdrag.
 
När vi nu tar del av verksamhetsberättelsen från 2018, samt det ekonomiska utfallet (ärende fyra) är det tydligt att vi haft rätt i vår analys och våra farhågor om en underfinansierad verksamhet i Tyresö.
 
Därför är det glädjande att vi i det nya styret, Tillsammans för Tyresö, trots kommunens ansträngda ekonomiska läge, tar ansvar och investerar i Tyresös barn och elever och tillskjuter resurser till våra verksamheter.
 
Mer om våra satsningar och visioner går att läsa om i ärende 3, nämndplan.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse 2018.pdf
Verksamhetsberättelse 2018 VO 1 Förskola och pedagogisk omsorg 20190220.pdf
Verksamhetsberättelse 2018 VO 2 Grundskola inkl. grundsärskola och fritidshem 20190220.pdf

§13 Nämndplan

Dnr 2018/BUN 0104 010
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Nämndplan 2019 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden 1 Förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem antas.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden 1: Förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2: Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem för 2019.
 
Förslaget baseras på kommunplan 2019-2022 med budget för 2019 fastställd av kommunfullmäktige den 13 december 2018, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse nämndplan 2019.pdf
Nämndplan 20190220.pdf
Bilaga 1. Risk och kontrollplan 2019.pdf
Bilaga 2. Prislista 2019.pdf
Bilaga 3. Mall för spårkutveckling, språkdomäner.pdf

§14 Patientsäkerhetsberättelse 2018

Dnr 2019/BUN 0024 014
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Patientsäkerhetsberättelsen för år 2018 godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Verksamhetschef för den medicinska insatsen, Caroline Eriksson, informerar om föregående års patientsäkerhetsarbete samt hur patientsäkerheten följts upp under året.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse patientsäkerhetsberättelse 2018.pdf
Patientsäkerhetsberättelse.docx.pdf

§15 Omsorg på obekväm arbetstid

Dnr 2018/BUN 0012 010
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. De två verksamhetsformer som idag finns för omsorg på obekväm arbetstid ersätts av en lokalbaserad verksamhet i kommunal eller fristående regi, för barn 1-13 år.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta en plan för en lokalbaserad verksamhet i enlighet med kommunens projektmodell. Förvaltningen delrapporterar vid nämndsammanträdet i maj 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tilldelats uppdraget att utreda formerna för omsorg på obekväm arbetstid ur ett helhetsperspektiv (2018/BUN0012).
 
Utredningen visar att de två verksamhetsformer som idag erbjuds behöver förändras eller ersättas av en verksamhetsform som är anpassad för att ta emot barn från 1-13 år på dygnets alla timmar, året om.
 
Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar två alternativ för nämnden att utgå ifrån inför beslut. Alternativen beskrivs med tillhörande prövning av barnets bästa samt en övergripande konsekvensanalys på de olika områden som behöver beaktas inför beslut.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse omsorg på obekväm arbetstid.pdf
Utredning av omsorg på obekväm arbetstid.docx.pdf

§16 Riktlinjer för fristående verksamhet

Dnr 2019/BUN 0034 010
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Riktlinjer för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg i Tyresö kommun antas. Antagna riktlinjer börjar gälla från och med den 1 april 2019.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att årligen ta in kvalitetsdeklarationer från de fristående verksamheterna.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har uppdaterat och förtydligat riktlinjerna.
 
Nya rubriker i riktlinjerna är följande:
 
- Förutsättningar för godkännande
- Ansökans innehåll
- Kommunens godkännande och tillsynsansvar och övergripande krav på verksamheten
 
De nya riktlinjerna tydliggör nya krav för enskilda att bedriva fristående verksamhet - ägar- och ledningsprövning. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att kommunen årligen tar in en kvalitetsdeklaration från fristående verksamheter för att säkerställa att kraven på insikt och lämplighet och att kraven på verksamhet och ägar- och ledning fortlöpande är uppfyllda.
 
Barn- och utbildningsförvaltningen ska informeras skriftligen om betydande förändringar av verksamhetenormeras, exempelvis utökning av barnantal, lokalförändringar, ägarbyte samt överlåtelse till entreprenad.
 
Befintliga godkännande behöver inte prövas på nytt, kraven börjar dock gälla den 1 januari 2019.
 
Kommunen får enligt 2 kap 5 § skollagen ta ut avgift för ansökningar om godkännande. Om kommunen beslutar sig för att ta ut en avgift ska beslutet fattas av kommunfullmäktige.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Riktlinjer.pdf

§17 Revidering av delegationsordning för förordnande av ersättare till förvaltningschef

Dnr 2019/BUN 0036 002
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Reviderad delegationsordning för förordnande av ersättare till förvaltningschef antas.
 
Beskrivning av ärendet
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 24 januari 2018 antogs en reviderad delegationsordning för förordnande av ersättare vid förvaltningschefens frånvaro. För närvarande övertar följande funktioner, i nämnd ordning, ansvaret och befogenheterna som förvaltningschef:
 
1. Verksamhetschef för grundskolan
2. Verksamhetschef för förskolan
3. Chef för centralt barn- och elevstöd
4. Stabschef
 
Enligt en ny bestämmelse i skollagen ska huvudmannen utse en eller flera skolchefer som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet den 19 december 2018  att ändra titel för verksamhetschef förskola till skolchef för förskola och pedagogisk omsorg. Titel för verksamhetschef grundskola ändrades till skolchef för grundskola, grundsärskola och fritidshem. Förvaltningschefen är således i behov av en ny delegationsordning för förordnande av ersättare vid förvaltningschefens frånvaro.
 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår, i nämnd ordning, att följande funktioner övertar ansvaret och befogenheterna som förvaltningschef vid förvaltningschefens frånvaro:
 
1. Skolchef för grundskola, grundsärskola och fritidshem
2. Skolchef för förskola och pedagogisk omsorg
3. Chef för centralt barn- och elevstöd
4. Stabschef
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av delegationsordning för förordnande av ersättare till förvaltningschef.pdf

§18 Redovisning av statsbidrag

Dnr 2019/BUN 0005 41
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Redovisningen av statsbidrag noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Vid tiden för kallelsen har två bidrag sökts för 2019.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag februari 2019.pdf
Statsbidragskalendern 2019.pdf

§19 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2019/BUN 0006 006
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Anmälan sker med stöd av 6 kap 40 § kommunallagen.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsbeslut februari 2019.pdf
Delegationsbeslut barn- och elevhälsan februari 2019.pdf

§20 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2019/BUN 0003 009
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som i sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse anmälningar om kränkande behandling februari 2019.pdf

§21 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2019/BUN 0004 009
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen och BEO februari 2019.pdf
Förteckning över pågående ärenden februari 2019.pdf

§22 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2019/BUN 0007 002
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas muntlig information angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.
Beslut/Protokollsutdrag
§22_prot_20190220.pdf (107 kb)

§23 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2019/BUN 0008 001
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Meddelanden  till barn- och utbildningsnämnden noteras.
 
Bilagor
Protokoll facklig samverkan december 2018.pdf
Protokoll facklig samverkan januari 2019.pdf
Nyhetsbrev februari 2019 BoU.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2019-01-24 § 7.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2019-01-24 § 12.pdf