Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2020-03-04

Sammanträde 2020-03-04

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

§14 Information om programmering i skolan

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Förstelärarna Rose-Marie Sjöberg och Robert Hegestedt  från Strandskolan informera om hur skolan arbetar med programmering.

§15 Analys av kränkningsanmälningar hösten 2019

Dnr 2019/BUN 0314 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Informationen och analysen om anmälningar av kränkande behandling för perioden juli – december 2019 noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har 2019-03-27 § 33 getts i uppdrag att två
gånger per år till barn- och utbildningsnämnden redovisa en sammanfattning och analys av anmälningar rörande kränkande behandlingar som gjorts till huvudmannen från verksamheterna (Dnr 2019/BUN 0003 009). Förvaltningen har även 2019-09-25 § 90 getts i tilläggsuppdrag att se till att samtliga förskolor och skolor implementerar och arbetar efter de kommungemensamma riktlinjerna och mallar avseende likabehandlingsarbetet samt att ta fram en systematik kring ökad samverkan och insyn hos vårdnadshavare kring verksamheternas likabehandlingsarbete. Analysen i detta ärende avser perioden 1 juli – 31 december 2019 inklusive några uppgifter för helåret.
 
Antalet inkomna anmälningar till huvudmannen har ökat med 37 procent jämfört med föregående halvår. Ökningen kan delvis förklaras av ett aktivt arbete med likabehandling och ökad kunskap och medvetenhet hos personalen om anmälningsplikten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, analys av kränkningsanmälningar ht 2019.pdf
Rapport kränkande behandling HT -19.pdf

§16 Revidering riktlinje för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid

Dnr 2018/BUN 0012 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Revidering av riktlinje för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid antas.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har 2018-01-24 § 3 getts i uppdrag att utreda
formerna för omsorg på obekväm arbetstid ur ett helhetsperspektiv.  Förvaltningen har redovisat för nämnden att nya riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid behöver tas fram.

Förvaltningen har utrett frågan om omsorg på obekväm arbetstid och har redovisning till nämnden har skett vid tre tillfällen, 20 februari, 22 maj och 27
november 2019. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 27 november 2019 att förskolan Sagan fastställs som lokal för omsorg på obekväm arbetstid. Mot bakgrund av nämndens beslut har förvaltningen s ett över riktlinjerna förförskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid och avsnitten om omsorg på obekväm arbetstid har justerats. 
 
Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
- Revidering av riktlinje för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid antas.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, riktlinje för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid.pdf
Riktlinje för omsorg på obekväm arbetstid förskola version.pdf
Bilaga till riktlinje för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid.pdf

§17 Redovisning av uppdrag- fördjupad resultatanalys av skolresultat 2018/2019

Dnr 2019/BUN 0319 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Redovisning av uppdraget fördjupad resultatanalys av skolresultat noteras
 
Beskrivning av ärendet
Varje år presenterar barn- och utbildningsförvaltningen en analysrapport med
kunskapsresultat från elever i Tyresös kommunala grundskolor. Analysrapporten utgör ett underlag för nämnden att fatta beslut om vilka prioriteringar som ska göras inför kommande nämndplan - och budgetarbete. Barn- och utbildningsförvaltningen har 2019-10-23 § 29 getts i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att genomföra en djupare analys av vilka förutsättningar som krävs för ökande kunskapsresultat.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, redovisning av fördjupad resultatanalys.pdf
Fördjupad resultatanalys av skolresultat 2018_2019.pdf

§18 Verksamhetsberättelse 2019

Dnr 2020/BUN 0024 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.  Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 1: Förskola och pedagogisk omsorg 2019 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns. 
2.  Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 2: Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem 2019 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Särskilt yttrande
Jeanette Hellmark (M) och Richard Norin (C) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2019 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden VO 1: Förskola och pedagogisk omsorg och VO 2: Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem. Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2019 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1.  Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 1: Förskola och pedagogisk omsorg 2019 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2.  Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 2: Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem 2019 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det. 
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse, verksamhetsberättelse 2019.pdf
Verksamhetsberättelse BoU 2019.pdf
Bilaga 1_Indikatorer.pdf
Bilaga 2_Risker.pdf

§19 Patientsäkerhetsberättelse 2019

Dnr 2020/BUN 0003 014

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.  Mötet ajourneras från klockan 20:15 till klockan 20:20.
2.  Patientsäkerhetsberättelsen för år 2019 godkänns.
3.  I patientsäkerhetsberättelser ska det framöver för varje  avvikelse anges orsak och åtgärd.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Elisabet Schultz informerar om föregående års patientsäkerhetsarbete samt hur patientsäkerheten följts upp under året. Patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet är att främja patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården genom att tydliggöra vårdgivarens ansvar. Säkrare vård ska leda till färre vårdskador och därmed öka patientsäkerheten.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
-  Patientsäkerhetsberättelsen för år 2019 godkänns.

Yrkande
Jeanette Hellmark (M) lämnar tilläggsyrkande om att det framöver i patientsäkerhetsberättelser för varje avvikelse ska anges orsak och åtgärd.
 
Ordförande Jannice Rockstroh (S) yrkar ajournering i fem minuter. 

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller yrkandet om ajournering och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det. 
 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller tilläggsyrkandet och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse, patientsäkerhetsberättelse 2019.pdf
Patientsäkerhetsberättelse 2019.pdf

§20 Granskningsplan 2020

Dnr 2020/BUN 0026 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.  Barn- och utbildningsnämnden fastställer granskningsplan år 2020 för barn- och utbildningsförvaltningens tillsyn och kvalitetsgranskning av förskola och pedagogisk omsorg.
2.  Temagranskning förskola 2020 blir plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder mot diskriminering.
 
Reservation
Jeanette Hellmark (M) och Richard Norin (C) reserverar sig i ärendet (bilaga).

Särskilt yttrande
Jannice Rockstroh (S), Åsa De Mander (L) och Ajda Asgari (MP) lämnar särskilt
yttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Tillsynsverksamheten för fristående förskolor och pedagogisk omsorg utfördes av kvalitetsenheten inom avdelningen medborgarfokus till och med den   12 januari 2020. I och med den organisationsförändring som genomfördes den 13 januari 2020 avvecklades kvalitetsenheten och ansvaret för tillsynsverksamheten flyttades till barn- och utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag på granskningsplan för tillsyn och kvalitetsgranskning av förskolor och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1.  Barn- och utbildningsnämnden fastställer granskningsplan år 2020 för barn- och utbildningsförvaltningens tillsyn och kvalitetsgranskning av förskola och pedagogisk omsorg.
2.  Temagranskning förskola 2020 blir plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder mot diskriminering.
 
Yrkande
Jeanette Hellmark (M) lämnar ändringsyrkande; tillsyn- och kvalitetsgranskning av förskola och pedagogisk omsorg ska utföras vart tredje år oavsett driftsform och tillhörande granskningsrapporter ska publiceras i Jämförelseguiden på
kommunens hemsida för den viktiga transparensen mot Tyresös föräldrar.
 
Ajda Asgari (MP), Jerry Svensson(S) och Åsa De Mander (L) yrkar avslag till
Jeanette Hellmarks (M) ändringsyttrande.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ändringsyrkandet från Jeanette Hellmark (M).  Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden  avslår ändringsyrkandet från Jeanette Hellmark (M). Barn - och utbildningsnämnden avslår ändringsyrkandet.
 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, granskningsplan 2020.pdf

§21 Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Dnr 2020/BUN 0027 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Förslag till reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden antas, att gälla från och med den 1 april 2020.
 
Beskrivning av ärendet
Barn – och utbildningsnämndens delegationsordning behöver revideras och
förtydligas. En översyn har gjorts av delegationsordningen i sin helhet. En delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver barn - och utbildningsnämnden delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
-  Förslag till reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden antas, att gälla från och med den 1 april 2020.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse, reviderad delegationsordning.pdf
BUN Delegationsordning 200304.pdf

§22 Redovisning av pågående uppdrag, barn- och utbildningsnämnden 2020

Dnr 2020/BUN 0020 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, diarienummer 2015/KS 0324 § 160. Barn - och
utbildningsförvaltningen har för närvarande 10 uppdrag, varav 8 är pågående och 2 ännu inte startade.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, redovisning av pågående uppdrag.pdf
Redovisning av uppdrag.pdf

§23 Redovisning av statsbidrag 2020

Dnr 2020/BUN 0002 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen redovisas på varje nämndsammanträde vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället (föregående nämnd).  

Bilagor
Tjänsteskrivelse, redovisning av statsbidrag.pdf
Barn- och utbildningsförvaltningens statsbidragskalender för 2019 uppdaterad 2020.01.09.pdf

§24 Pågående ärenden hos skolinspektionen och barn- och elevombudet

Dnr 2020/BUN 0030 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
–   Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn - och elevombudet noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, pågående ärenden hos skolinspektionen och barn- och elevombud.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd februari 2020.pdf

§25 Redovisning av delegationsbeslut 2020

Dnr 2020/BUN 0029 006

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Anmälda delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Bilagor
Delegationsbeslut skolskjuts januari 2020.pdf
Delegationsbeslut, ansökan om verksamhetsstöd och tilläggsbelopp.pdf
Delegationsbeslut från barn- och elevhälsan.pdf
Delegationsbeslut, tillfällig flytt av elever från Tyresö skola till Nyboda skola.pdf

§26 Anmälningar om kränkande behandling 2020

Dnr 2020/BUN 0031 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan
personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling.pdf

§27 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2020

Dnr 2020/BUN 0008 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Elisabet Schultz informerar muntligen om verksamheten på barn- och utbildningsförvaltningen. Skolchef för grundskolan Johan Ahlkvist del rapporterar muntligen om ordförandeuppdraget kvalitetssamtal med fristående  verksamheter samt ger nämnden en statusrapport av YAM på högstadiet. Tf skolchef för förskolan Ulrika Månsson informerar muntligen om verksamheten inom förskolan.

§28 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2020

Dnr 2020/BUN 0009 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens meddelanden bifogas som bilagor. 

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-01-07 § 4.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2020-01-23 § 5.pdf
Beslut om förordnande av ersättare till förvaltningschef.pdf 
Reviderad åtgärdstrappa.pdf
PM gällande lokalbaserad omsorg på obekväm tid på förskolan Sagan.pdf