Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2020-08-26

Sammanträde 2020-08-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Månadsrapport med ekonomisk uppföljning

Dnr 2020/BUN 0041 12

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Månadsrapport med ekonomisk uppföljning noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola
och grundskola.

Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 31 juli 2020 avseende barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporterna innehåller ekonomiskt
utfall och prognos för helåret 2020 för beställare (myndighet) och verksamhet i
kommunal regi (utförare).

2 Information om att genomföra av YAM på högstadiet

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Skolchef för grundskolan Johan Ahlkvist informerar om genomförandet av YAM på
högstadiet.

3 Resultatsammanställning 2019/2020

Dnr 2020/BUN 0077 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Barn och utbildningsnämnden noterar resultatsammanställning och
verksamhetsanalys för VO 2 läsåret 2019/2020.

Beskrivning av ärendet
Varje år presenterar barn- och utbildningsförvaltningen en resultatsammanställning
med kunskapsresultat från elever i Tyresös kommunala grundskolor.
Resultatsammanställningen med verksamhetsanalys för VO 2 utgör ett underlag för
nämnden att fatta beslut om vilka prioriteringar som ska göras inför kommande
nämndplan- och budgetarbete.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, resultatsammanställning läsåret 2019.2020.pdf
Resultatsammanställning läsåret 20200818.pdf

4 Revidering av riktlinje för skolskjuts

Dnr 2020/BUN 0079 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
– Riktlinjer för skolskjuts antas i de delar som berör barn - och
utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Beskrivning av ärendet
Genom en omorganisation i kommunen har gymnasie- och vuxenutbildningssektorn
flyttats till barn- och utbildningsförvaltningen den 13 januari 2020. Barn- och
utbildningsförvaltningen har därför arbetat ihop riktlinjer för skolskjuts i ett och
samma dokument.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Riktlinjer för skolskjuts.pdf
Revidering riktlinjer skolskjuts.docx

5 Dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2020/BUN 0076 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1,Sam Norryd, jurist, utses till dataskyddsombud för barn - och
utbildningsnämndens verksamhetsområden.
2, Uppdraget gäller från och med den 31 augusti 2020 och ersätter nuvarande
uppdrag som dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnare Jonny Knutas.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs
att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att
organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har en anställd jurist,
Sam Norryd, som föreslås bli dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om dataskyddsombud.docx.pdf

6 Redovisning av statsbidrag 2020

Dnr 2020/BUN 0002 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag[1] redovisas vilka bidrag som sökts och
beviljats sedan tidigare redovisat tillfället dvs föregående nämnd, se bilaga.

[1] Intern rutinen föredrogs och bifogades barn- och utbildningsnämnden 2018-06-
20 § 54.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag 2020-08-12.docx.pdf
Barn- och utbildningsförvaltningens statsbidragskalender för 2020812.pdf

7 Redovisning av delegationsbeslut 2020

Dnr 2020/BUN 0029 006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som
fattats vid förvaltningen.

Bilagor
Delegationsbeslut skolskjuts juli 2020, läsår 20-21.pdf
Barn- och elevhälsan delegationsbeslut juni 2020.pdf
Barn- och elevhälsan delegationsbeslut juli 2020.pdf
Barn- och elevhälsan delegationsbeslut maj 2020.docx.pdf
Tilläggsbelopp samt verksamhetsstöd delegationsbeslut maj 2020.pdf
Tilläggsbelopp samt verksamhetsstöd delegationsbeslut juni 2020.pdf

8 Anmälningar om kränkande behandling 2020

Dnr 2020/BUN 0031 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan
personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande
behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla
till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt
för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kränkande behandling.docx.pdf

9 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2020

Dnr 2020/BUN 0030 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn - och
elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden
hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för
barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd augusti 2020.docx
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen augusti 2020.docx

10 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2020

Dnr 2020/BUN 0008 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Elisabet Schultz informerar om verksamheten i förvaltningen.

11 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2020

Dnr 2020/BUN 0009 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilaga.

§68 Månadsrapport med ekonomisk uppföljning

Dnr 2020/BUN 0041 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Månadsrapport med ekonomisk uppföljning noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola och grundskola. Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 31 juli 2020 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporterna innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2020 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Bilagor
Tjänsteskrivelse månadsrapport med ekonomisk uppföljning.pdf
Månadsrapport juli BUN.pdf

§69 Information om att genomföra av Youth Aware of Mental Health- YAM på högstadiet

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Skolchef för grundskolan Johan Ahlkvist informerar om genomförandet av Youth Aware of Mental Health- YAM på högstadiet.

Youth Aware of Mental Health (YAM) är ett program för skolelever som främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskap om psykisk hälsa. Programmet har visat sig vara effektivt i en studie bland drygt 11 000 skolelever i tio EU-länder.

YAM främjar utvecklingen av problemlösande förmåga och emotionell intelligens, till exempel hur man handskas med egna och andras känslor, relationer och empati.

Eleverna får information om psykiskt hälsofrämjande livsstilar och hur man kan hjälpa sig själv och sina kompisar.

Utbildningen leds av instruktörer utbildade av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP). YAM genomförs av NASP tillsammans med Region Stockholm.

§70 Resultatsammanställning 2019/2020

Dnr 2020/BUN 0077 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1, Barn och utbildningsnämnden noterar resultatsammanställning och verksamhetsanalys för VO 2 läsåret 2019/2020.
2, Barn och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att fördjupa analysen för resultaten gällande SvA (svenska som andra språk) och ge förslag på förbättringsområden under hösten 2020.

Särskilt yttrande
Jeanette Hellmark (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Varje år presenterar barn- och utbildningsförvaltningen en resultatsammanställning med kunskapsresultat från elever i Tyresös kommunala grundskolor. Resultatsammanställningen med verksamhetsanalys för VO 2 utgör ett underlag för nämnden att fatta beslut om vilka prioriteringar som ska göras inför kommande nämndplan- och budgetarbete.

Ordförandeutlåtande
Det är glädjande att se att Tyresö presterar det bästa resultatet på fem år avseende andel elever som uppnått kunskapskrav i alla ämnen, men även andelen som klarar behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram samt meritvärdet har ökat. Det är bra och vi ska fira framgång.

Runt om i våra skolor sker ett ständigt utvecklingsarbete för att höja kvalitén på undervisningen och för att skolan ska ge än fler elever möjligheten att lyckas i skolan. Det arbetet behöver vi fortsätta att investera i för att ge så bra förutsättningar som möjligt för varje lärare i klassrummet att lyckas med sitt uppdrag.

Samtidigt som vi firar framgång behöver vi bevaka områden som behöver förbättras. Vi ska se till att alla elever i Tyresös skolor lyckas, därför behöver likvärdigheten mellan våra skolor öka och betygsskillnaden mellan kön, minska. De områden i resultatsammanställningen som sticker ut på ett negativt sätt, behöver vi bevaka och fokusera på för att förbättra. Betygen för årskurs 6, 7 och 8 sjunker något vilket är oroväckande. En orsak som skolorna nämner är pandemin som kom till Sverig e under vårterminen. I SvA (svenska som andra språk) sjunker andelen som får betyg, vilket är oroväckande då SvA ofta är en god förutsättning för att klara andra ämnen i skolan.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1, Barn och utbildningsnämnden noterar resultatsammanställning och verksamhetsanalys för VO 2 läsåret 2019/2020.
2, Barn och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att fördjupa analysen för resultaten gällande SvA (svenska som andra språk) och ge förslag på förbättringsområden under hösten 2020.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse resultatsammanställning läsår 2019_2020.pdf
Resultatsammanställning läsåret 20200818.pdf

§71 Revidering av riktlinje för skolskjuts

Dnr 2020/BUN 0079 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Riktlinjer för skolskjuts antas i de delar som berör barn - och utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Beskrivning av ärendet
Genom en omorganisation i kommunen har gymnasie- och vuxenutbildningssektorn flyttats till barn- och utbildningsförvaltningen den 13 januari 2020. Barn- och utbildningsförvaltningen har därf ör arbetat ihop riktlinjer för skolskjuts i ett och samma dokument.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
Riktlinjer för skolskjuts antas i de delar som berör barn - och utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinje för skolskjuts.pdf
Revidering riktlinjer skolskjuts.pdf

§72 Dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2020/BUN 0076 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1,Sam Norryd, jurist, utses till dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.
2, Uppdraget gäller från och med den 31 augusti 2020 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnare Jonny Knutas.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har en anställd jurist, Sam Norryd, som föreslås bli dataskyddsombud.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1,Sam Norryd, jurist, utses till dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.
2, Uppdraget gäller från och med den 31 augusti 2020 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnare Jonny Knutas.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.pdf

§73 Redovisning av statsbidrag 2020

Dnr 2020/BUN 0002 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag[1] redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället dvs föregående nämnd, se bilaga.

[1] Intern rutinen föredrogs och bifogades barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20 § 54.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av statsbidrag.pdf
Barn- och utbildningsförvaltningens statsbidragskalender för 2020812.pdf

§74 Redovisning av delegationsbeslut 2020

Dnr 2020/BUN 0029 006

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Bilagor
Delegationsbeslut skolskjuts juli 2020, läsår 20-21.pdf
Barn- och elevhälsan delegationsbeslut juni 2020.pdf
Barn- och elevhälsan delegationsbeslut juli 2020.pdf
Barn- och elevhälsan delegationsbeslut maj 2020.docx.pdf
Tilläggsbelopp samt verksamhetsstöd delegationsbeslut maj 2020.pdf
Tilläggsbelopp samt verksamhetsstöd delegationsbeslut juni 2020.pdf

§75 Anmälningar om kränkande behandling 2020

Dnr 2020/BUN 0031 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse anmälan om kränkande behandling.pdf

§76 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2020

Dnr 2020/BUN 0030 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn - och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen och barn- och elevombudet.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd augusti 2020.docx.pdf

§77 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2020

Dnr 2020/BUN 0008 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Elisabet Schultz informerar om verksam heten i förvaltningen. Skolchef för grundskolan Johan Ahlkvist informerar från grundskolans verksamhet.
Skolchef för förskolan Ulrika Månsson informerar från förskolans verksamhet.

§78 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2020

Dnr 2020/BUN 0009 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilaga.

Bilagor
Protokoll facklig samverkan VO 1 och 2.pdf
Protokoll facklig samverkan VO 1, 2, 6 och 7.pdf
Forum för föräldrar till afrosvenska barn.pdf
Bilaga 1, Öppet brev till Sveriges alla rektorer inför skolstarten.pdf
Bilaga 2, Friendsrapporten2020.pdf
Bilaga 3, förslag till resulution.pdf
Bilaga 4, Arvet efter slaveriet - Förenta Nationerna.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2020-06-11 § 48.pdf