Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2020-11-25

Sammanträde 2020-11-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Information från mångfaldsenheten och arbetet med SVA

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Chefen för mångfaldsenheten Svajune Cernikiene informerar om arbetet på enheten samt arbetet med SvA.

2 Svar på ordförandeuppdrag - Resultat och förbättringsområden gällande SvA

Diarienummer 2020/BUN 0102 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att i barn- och utbildningsnämnden i juni 2021 återrapportera dels resultatet av införandet av resultatdialoger på mångfaldsenheten samt dels en analys med förbättringsförslag för hur studiehandledningens verkningsgrad kan öka.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen lämnade en resultatsammanställning för 2019/20 till barn- och utbildningsnämnden 2020-08-26 §70.

Sammanställningen innehöll en analys av kunskapsresultaten för elever i Tyresös kommunala grundskolor. Barn- och utbildningsförvaltningen noterade informationen och lämnade ett uppdrag om att fördjupa analysen för resultaten gällande SvA (svenska som andra språk) och ge förslag på förbättringsområden under hösten 2020.

Förvaltningen har genomfört en fördjupad analys och bifogar en rapport. Rapporten innehåller en genomgång av resultaten i svenska som andra språk vid de fem högstadieskolorna, deras aktiva arbete och förbättringsåtgärder. Vidare redovisas det förvaltningsövergripande arbetet och de förbättringsåtgärder som identifierats.

Ordförandeutlåtande
Alla elever, oavsett bakgrund, ska ges rätt förutsättningar att lyckas i skolan. Vi vet att en klarad grundskoleutbildning med möjlighet att läsa vidare på gymnasiet, är en bra arbetslöshetsförsäkring och vi behöver ständigt analysera hur vi når vårt mål om att alla elever får betyg i alla skolans ämnen. Våren 2020 såg vi att endast 50% av årskurs 9 fick godkända betyg i svenska som andraspråk och efterfrågade en djupanalys för att se orsakerna till detta. Rapporten vi nu får ta del av beskriver väl skolornas arbete med att ta emot nyanlända, men den belyser även ett stort segregationsproblem då andelen nyanlända skiljer sig markant mellan skolor. Tyresö kommun som huvudman behöver säkerställa att vi ständigt förbättrar vårt arbete med integration. En förklaring till den låga andel som klarat kunskapskraven inom SvA är att det är nyanlända som i stor utsträckning varit bosatta i Sverige en kort tid. Jag välkomnar rapportens förslag om vidare analys av studiehandledningens verkningsgrad och införandet av resultatdialoger inom även mångfaldsenheten med uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, djupanalys svenska som andraspråk.pdf
Djupanalys svenska som andraspråk utifrån resultatsammanställning.pdf

3 Månadsrapport med ekonomisk uppföljning

Diarienummer 2020/BUN 0041 12

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Rapportern noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola och grundskola.

Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 31 oktober 2020 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporterna innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2020 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Bilagor
Månadsrapport med ekonomisk uppföljning oktober.pdf

4 Förutsättningar för skolbibliotek

Diarienummer 2020/BUN 0136 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Redovisningen noteras.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att under 2021 arbeta vidare med de förslag som rapporten föreslår.

Beskrivning av ärendet
Barn och utbildningsnämnden har gett förvaltningen två uppdrag som rör skolbibliotek. Första uppdraget innebär att göra en kartläggning av elevers tillgång till skolbibliotek, förutsättningar för cirkulationsbibliotek och samarbeten mellan folk- och skolbibliotek. Det andra uppdraget innebär att redovisa förutsättningar för en basnivå vad gäller bestånd och bemanning. Resultatet sammanfattas i rapporten Förutsättningar för skolbibliotek. Tidigare har förvaltningen levererat rapporten Utveckling av Tyresö kommuns skolbibliotek som besvarar frågor om elevers tillgång till skolbibliotek samt förutsättningar för cirkulationsbibliotek.

Ordförandeutlåtande
Under 2019 fick Barn- och utbildningsförvaltningen två uppdrag för att kartlägga skolelevers tillgång till böcker och öka samarbetet med folkbiblioteken.

Rapporten som presenteras ger en bra nulägesanalys och beskrivning av hur tillgången till böcker runt om på våra skolor ser ut. Vidare beskriver den på ett bra sätt vägar framåt för att öka läsfrämjande aktiviteter, öka det flerspråkiga utbudet samt öka samarbetet med folkbiblioteken.

Vi vet att språk och läsning har stor betydelse för elevers kunskapsinhämtning, samtidigt som vi vet att inte alla barn och unga växer upp i ett hem där böcker och läsning är naturliga inslag. Därför är det glädjande att vi redan nu, år 2020 kan säkerställa en ökad likvärdighet och att skolbiblioteken har minst tolv titlar/elev. Det är viktigt att arbetet 2021 fokuserar på rapportens framtagna brister för att öka läsfrämjande insatser, öka samarbetet med folkbiblioteken samt öka det flerspråkiga utbudet. Viktigt att nämna är även att det normkreativa utbudet ses över.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, förutsättningar för skolbibliotek i Tyresö kommun.pdf
Rapport, förutsättningar för skolbibliotek i Tyresö kommun.pdf

5 Redovisning av ordförandeuppdrag- Hur möter vi lärarbristen i våra förskolor och skolor?

Diarienummer 2018/BUN 0016 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick 2018-06-20 § 55 i ordförandeuppdrag att utreda ”Hur möter vi lärarbristen i våra förskolor och skolor”. Bakgrunden till uppdraget var att Skolverket samma år gjorde en ny bedömning av den framtida lärarbristen. Kompetensförsörjningsplanen kommer att presenteras i två delar, varav denna är den första delen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kompetensförsörjningsplan för skola och förskola.pdf
Kompetensförsörjningsplan för förskola och grundskola.pdf

6 Redovisning av uppdrag om ökad samverkan och insyn hos vårdnadshavare kring verksamheternas likabehandlingsarbete

Diarienummer 2019/BUN 0314 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Redovisningen noteras
2. Barn-och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att i juni 2021 återrapportera arbetet för att öka samverkan med vårdnadshavare.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har i uppdrag (2019-03-27 § 23) att två gånger per år lämna en redovisning till nämnden innehållande en sammanfattning och analys av anmälningar rörande kränkande behandlingar som gjorts till huvudmannen från verksamheterna. Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag 2019-09-25 § 90 (2019/BUN 0314) att ta fram en systematik kring ökad samverkan och insyn hos vårdnadshavare kring verksamheternas likabehandlingsarbete.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, likabehandling vårdnadshavare.pdf

7 Redovisning av statsbidrag 2020

Diarienummer 2020/BUN 0002 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag[1] redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället dvs föregående nämnd, se bilaga.

[1] Intern rutinen föredrogs och bifogades barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20 § 54.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag 2020-11-06.pdf
Barn- och utbildningsförvaltningens statsbidragskalender för 2021106.pdf

8 Redovisning av delegationsbeslut 2020

Diarienummer 2020/BUN 0029 006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Bilagor
Delegationsbeslut skolskjuts oktober 2020.pdf
Delegationsbeslut, ansökan om tilläggsbelopp oktober 2020.pdf
Delegationsbeslut, ansökan om verksamhetsstöd och tilläggsbelopp oktober 2020.pdf

9 Anmälningar om kränkande behandling 2020

Diarienummer 2020/BUN 0031 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälan om kränkande behandling.pdf

10 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2020

Diarienummer 2020/BUN 0030 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen november.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd november 2020.pdf

11 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2020

Diarienummer 2020/BUN 0008 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Elisabet Schultz informerar muntligen om verksamheten på barn- och utbildningsförvaltningen.

12 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2020

Diarienummer 2020/BUN 0009 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilaga.

Bilagor
Protokoll facklig samverkan VO 1_2 oktober.pdf
Protokoll gemensam facklig samverkan VO 12 6_7 oktober.pdf

§95 Information från mångfaldsenheten och arbetet med SVA

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Chefen för mångfaldsenheten Svajune Cernikiene informerar om arbetet på enheten samt arbetet med SvA.

§96 Svar på ordförandeuppdrag- Resultat och förbättringsområden gällande SvA

Diarienummer 2020/BUN 0102 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att i barn- och utbildningsnämnden i juni 2021 återrapportera dels resultatet av införandet av
resultatdialoger på mångfaldsenheten samt dels en analys med förbättringsförslag för hur studiehandledningens verkningsgrad kan öka.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen lämnade en resultatsammanställning för 2019/20 till barn- och utbildningsnämnden 2020-08-26 §70.

Sammanställningen innehöll en analys av kunskapsresultaten för elever i Tyresös kommunala grundskolor. Barn- och utbildningsförvaltningen noterade informationen och lämnade ett uppdrag om att fördjupa analysen för resultaten
gällande SvA (svenska som andra språk) och ge förslag på förbättringsområden
under hösten 2020.

Förvaltningen har genomfört en fördjupad analys och bifogar en rapport. Rapporten innehåller en genomgång av resultaten i svenska som andra språk vid de fem högstadieskolorna, deras aktiva arbete och förbättringsåtgärder. Vidare redovisas det förvaltningsövergripande arbetet och de förbättringsåtgärder som identifierats.

Ordförandeutlåtande
Alla elever, oavsett bakgrund, ska ges rätt förutsättningar att lyckas i skolan. Vi vet att en klarad grundskoleutbildning med möjlighet att läsa vidare på gymnasiet, är en bra arbetslöshetsförsäkring och vi behöver ständigt analysera hur vi når vårt mål om att alla elever får betyg i alla skolans ämnen. Våren 2020 såg vi att endast 50% av årskurs 9 fick godkända betyg i svenska som andraspråk och efterfrågade en djupanalys för att se orsakerna till detta. Rapporten vi nu får ta del av beskriver väl skolornas arbete med att ta emot nyanlända, men den belyser även ett stort segregationsproblem då andelen nyanlända skiljer sig markant mellan skolor. Tyresö kommun som huvudman behöver säkerställa att vi ständigt förbättrar vårt arbete med integration. En förklaring till den låga andel som klarat kunskapskraven inom SvA är att det är nyanlända som i stor utsträckning varit bosatta i Sverige en kort tid.

Jag välkomnar rapportens förslag om vidare analys av studiehandledningens verkningsgrad och införandet av resultatdialoger inom även mångfaldsenheten med uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att i barn- och utbildningsnämnden i juni 2021 återrapportera dels resultatet av införandet av resultatdialoger på mångfaldsenheten samt dels en analys med förbättringsförslag för hur studiehandledningens verkningsgrad kan öka.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, djupanalys svenska som andraspråk.pdf
Djupanalys svenska som andraspråk utifrån resultatsammanställning.pdf

§97 Månadsrapport med ekonomisk uppföljning

Diarienummer 2020/BUN 0041 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Rapportern noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola och grundskola.

Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 31 oktober 2020 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporterna innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2020 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Bilagor
Månadsrapport med ekonomisk uppföljning oktober.pdf

§98 Förutsättningar för skolbibliotek

Diarienummer 2020/BUN 0136 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen noteras.

Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att under 2021 arbeta vidare med de förslag som rapporten föreslår.

Beskrivning av ärendet
Barn och utbildningsnämnden har gett förvaltningen två uppdrag som rör skolbibliotek. Första uppdraget innebär att göra en kartläggning av elevers tillgång till skolbibliotek, förutsättningar för cirkulationsbibliotek och samarbeten mellan folk- och skolbibliotek. Det andra uppdraget innebär att redovisa förutsättningar för en basnivå vad gäller bestånd och bemanning. Resultatet sammanfattas i rapporten Förutsättningar för skolbibliotek. Tidigare har förvaltningen levererat rapporten Utveckling av Tyresö kommuns skolbiblioteksom besvarar frågor om elevers tillgång till skolbibliotek samt förutsättningar för cirkulationsbibliotek.

Ordförandeutlåtande
Under 2019 fick Barn- och utbildningsförvaltningen två uppdrag för att kartlägga skolelevers tillgång till böcker och öka samarbetet med folkbiblioteken.

Rapporten som presenteras ger en bra nulägesanalys och beskrivning av hur tillgången till böcker runt om på våra skolor ser ut. Vidare beskriver den på ett bra sätt vägar framåt för att öka läsfrämjande aktiviteter, öka det flerspråkiga utbudet samt öka samarbetet med folkbiblioteken.

Vi vet att språk och läsning har stor betydelse för elevers kunskapsinhämtning,
samtidigt som vi vet att inte alla barn och unga växer upp i ett hem där böcker och läsning är naturliga inslag. Därför är det glädjande att vi redan nu, år 2020 kan säkerställa en ökad likvärdighet och att skolbiblioteken har minst tolv titlar
/elev. Det är viktigt att arbetet 2021 fokuserar på rapportens framtagna brister
för att öka läsfrämjande insatser, öka samarbetet med folkbiblioteken samt öka  det flerspråkiga utbudet. Viktigt att nämna är även att det normkreativa utbudet ses över.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att under 2021 arbeta vidare med de förslag som rapporten föreslår.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, förutsättningar för skolbibliotek i Tyresö kommun.pdf
Rapport, förutsättningar för skolbibliotek i Tyresö kommun.pdf

§99 Redovisning av ordförandeuppdrag- Hur möter vi lärarbristen i våra förskolor och skolor?

Diarienummer 2018/BUN 0016 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick 2018-06-20 § 55 i ordförandeuppdrag att utreda ”Hur möter vi lärarbristen i våra förskolor och skolor”. Bakgrunden till uppdraget var att Skolverket samma år gjorde en ny bedömning av den framtida lärarbristen. Kompetensförsörjningsplanen kommer att presenteras i två delar, varav denna är den första delen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kompetensförsörjningsplan för skola och förskola.pdf
Kompetensförsörjningsplan för förskola och grundskola_JR ändring.pdf

§100 Redovisning av uppdrag om ökad samverkan och insyn hos vårdnadshavare kring verksamheternas likabehandlingsarbete

Diarienummer 2019/BUN 0314 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen noteras

Barn-och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att i juni 2021 återrapportera arbetet för att öka samverkan med vårdnadshavare.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har i uppdrag (2019-03-27 § 23) att två gånger per år lämna en redovisning till nämnden innehållande en sammanfattning och analys av anmälningar rörande kränkande behandlingar som gjorts till huvudmannen från verksamheterna. Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag 2019-09-25 § 90 (2019/BUN 0314) att ta fram en systematik kring ökad samverkan och insyn hos vårdnadshavare kring verksamheternas likabehandlingsarbete.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn-och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att i juni 2021 återrapportera arbetet för att öka samverkan med vårdnadshavare.

Beslutsgång
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn-och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att i juni 2021 återrapportera arbetet för att öka samverkan med vårdnadshavare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, likabehandling vårdnadshavare.pdf

§101 Redovisning av statsbidrag 2020

Diarienummer 2020/BUN 0002 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag[1] redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället dvs föregående nämnd, se bilaga.

[1] Intern rutinen föredrogs och bifogades barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20 § 54.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag 2020-11-06.pdf
Barn- och utbildningsförvaltningens statsbidragskalender för 2021106.pdf

§102 Redovisning av delegationsbeslut 2020

Diarienummer 2020/BUN 0029 006

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Bilagor
Delegationsbeslut skolskjuts oktober 2020.pdf
Delegationsbeslut, ansökan om tilläggsbelopp oktober 2020.pdf
Delegationsbeslut, ansökan om verksamhetsstöd och tilläggsbelopp oktober 2020.pdf

§103 Anmälningar om kränkande behandling 2020

Diarienummer 2020/BUN 0031 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälan om kränkande behandling.pdf

§104 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2020

Diarienummer 2020/BUN 0030 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen november 2020.docx
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd november 2020.pdf

§105 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2020

Diarienummer 2020/BUN 0008 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Elisabet Schultz informerar muntligen om verksamheten på barn- och utbildningsförvaltningen.

Bilagor
Sammanfattning till nämnd.pdf
Sammanfattning till nämnd.docx

§106 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2020

Diarienummer 2020/BUN 0009 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilaga.

Bilagor
Protokoll facklig samverkan VO 1_2 oktober.pdf
Protokoll gemensam facklig samverkan VO 12 6_7 oktober.pdf