Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2021-01-26

Sammanträde 2021-01-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Två pedagoger, från förskolorna Ballongen och Dalstugan, informerar om digitaliseringen i förskolorna.

2 Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Tyresö kommun

Diarienummer 2019/BUN 0210 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Reviderade riktlinjer för skolpliktsbevakning antas.

Beskrivning av ärendet
Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär att grundläggande utbildning är obligatorisk och att barnet måste delta i den utbildning som anordnas, om barnet inte är sjukt eller har annat giltigt skäl att utebli. Skolplikten regleras i 7 kap. skollagen (2010:800). Hemkommunen har ett övergripande ansvar för skolpliktsbevakningen, det vill säga för att bevaka att barnen går i skolan och fullgör sin skolplikt.

I detta ärende föreslås smärre justeringar i riktlinjer för skolpliktsbevakning för att riktlinjerna bättre ska stämma överens med lagstiftningen.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts då skolplikten följer av lag och det åligger kommunen att bedriva skolpliktsbevakning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse reviderade riktlinjer skolpliktsbevakning.docx
Riktlinjer skolpliktsbevakning med ändringsmarkeringar.docx

3 Externa aktörer kopplat till grundskoleutredning centrumområde

Diarienummer 2021/BUN 0018 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Inriktningen ska vara att kommunen ska äga fastigheterna enligt alternativ A.
2. Inriktningen ska vara att kommunen ska förvalta och driva de berörda skolorna i egen regi enligt alternativ A.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Rapporten godkänns.
2. Inriktningen ska vara att kommunen ska äga fastigheterna enligt alternativ A.
3. Inriktningen ska vara att kommunen ska förvalta och driva de berörda skolorna i egen regi enligt alternativ A.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2020-20-06 §144 gavs kommundirektören i uppdrag att ta fram förstudier för de två lösningsförslagen, ny skola på Njupkärr och ny skola på Stimmet, i enlighet med centrumutredningen grundskolor, som underlag för genomförandebeslut.

Ett tillägg till förstudierna gavs, att även utreda fördelar och nackdelar med att låta externa aktörer bygga och förvalta nya verksamhetslokaler och låta fristående alternativ driva verksamheten för att skapa balans i kommunens ekonomi och minska investeringskostnaderna.

Olika möjliga alternativ har utretts och barn- och utbildningsförvaltningen förordar att Tyresö kommun ska äga de berörda fastigheterna och förvalt och driva skolorna i egen regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Rapport privat aktör grundskolor 2021-01-18.docx
Rapport privat aktör grundskolor 2021-01-18.docx

4 Redovisning av nämnduppdrag om samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och arbetsmarknad- och socialförvaltningen för tidiga insatser för barn.

Diarienummer 2021/BUN 0019 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Redovisning av nämnduppdraget godkänns.
2. Återrapportering av arbetet med att skapa förutsättningar för utvecklad samverkan med övriga förvaltningar i kommunen, i enlighet med åtgärdsplanen, ska ske senast i december 2021.

Beskrivning av ärendet
Nämnduppdraget om att ta fram ett arbetssätt som främjar samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen i syfte att hitta en Tyresömodell som tidigt identifierar barns behov av stöd och rätt insatser redovisas. Utifrån åtgärdsplanen föreslås förvaltningschefen få i uppdrag att skapa förutsättningar för en utvecklad samverkan med fokus på tidiga insatser.

Ordförandeutlåtande
Forskning visar att en fullgången skolgång är en skyddsfaktor för ett barn och därför är det viktigt att rätt stöd från skola och socialtjänst ges tidigt för barn och familjer i behov. För att detta ska fungera krävs samverkan, och instanserna bär ett gemensamt ansvar till att möjliggöra att barnets behov tillgodoses.

Vi ser med glädje på hur samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och arbetsmarknad- och socialförvaltningen under året har förbättrats. För att denna dialog ska kvarstå och samsyn och samarbete förbättras än mer, är det viktigt att de mötesformer som nämns i rapporten, fortsätter att utvecklas. Precis som rapporten beskriver så utgör de nämnda åtgärderna en bra grund vilka ingår i Tyresö kommuns arbete med tidiga insatser och bidrar till att barn och unga i kommunen får rätt stöd i rätt tid.

Pandemin som påverkat hela världen i snart ett helt år medförde stora utmaningar för både grundskola och socialtjänst. Trots detta så bedriver nu Tyresö kommun en resursskola med behandling och Tyresö har äntligen en uppsökande verksamhet på plats i form av fältassistenter. Dessa verksamheter är otroligt viktiga delar i arbetet kring utvecklingen av samverkan mellan bland annat arbetsmarknads- och socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

En annan otroligt viktig del i arbetet för att identifiera stödbehov är samverkan kring SIP. Här beskriver förvaltningarna hur det arbetet utvecklats under det gångna året. Det har inte gått särskilt lång tid från det att den nya rutinen börjat tillämpas, men vi ser med tillförsikt på hur detta arbete kommer att bidra till att identifiera barns behov och möjliggöra att i ett tidigare skede ge barn och deras familjer tillgång till det stöd de behöver.

Vi vill tacka förvaltningarna och deras medarbetare för det arbete som lagts ner på att utveckla samverkan för att långsiktigt skapa bättre förutsättningar för alla barn och unga att lyckas.

Vi ser fram emot att följa arbetet kring de insatser som nämns i rapporten under 2021 och föreslår att förvaltningarna lämnar en återrapport till respektive nämnd innan årets slut kring hur arbetet fortlöpt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse tidiga insatser.docx

5 Månadsrapport november och december 2020

Diarienummer 2021/BUN 0010 12

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola och grundskola och redovisar även viktiga händelser i november och december.

Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 30 november 2020 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporterna innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2020 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Bilagor
Månadsrapport november-december BUN.docx

6 Anmälningar om kränkande behandling 2020

Diarienummer 2021/BUN 0009 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse anmälningar om kränkande behandling.docx
Kränkande behandling förskola 8 dec - 9 jan.xlsx
Kränkande behandling skola 8 dec - 9 jan.xlsx

7 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2021

Diarienummer 2021/BUN 0008 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen januari 2021.docx
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd januari 2021.docx

8 Redovisning av delegationsbeslut 2021

Diarienummer 2021/BUN 0007 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Skriftlig redovisning av delegationsbeslut fattade av barn- och utbildningsförvaltningen.

Bilagor
November 2020.docx
Ordförandebeslut om fjärrundervisning.pdf
Ordförandebeslut om delvis fjärrundervisning för högstadieelever.pdf
Anmälan av delegationsbeslut januari.docx
BUN Attestlista 2021.xlsx

9 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2021

Diarienummer 2021/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.

10 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2021

Diarienummer 2021/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Skrivelse rörande revisionsprocessen.pdf
2020KS 0234_Investeringspolicy.pdf

§1 Informationsärende

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Anna-Maria Bodén, rektor på förskolorna Ballongen och Dalstugan, Malin Ljungberg, verksamhetsutvecklare och pedagogerna Viktoria Almberg och Camilla Häger informerar om digitaliseringen i förskolorna.

§2 Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Tyresö kommun

Beskrivning av ärendet
Ärendet utgår.

§3 Externa aktörer kopplat till grundskoleutredning centrumområde

Diarienummer 2021/BUN 0018 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Rapporten godkänns.
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
2. Inriktningen ska vara att kommunen ska äga fastigheterna enligt alternativ A.
3. Inriktningen ska vara att kommunen ska förvalta och driva de berörda skolorna i egen regi enligt alternativ A.

Särskilt yttrande
Jeanette Hellmark (M), för de tjänstgörande moderaternas räkning, och Richard Norin (C) lämnar ett gemensamt särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2020-10-06 §144 gavs kommundirektören i uppdrag att ta fram förstudier för de två lösningsförslagen, ny skola på Njupkärr och ny skola på Stimmet, i enlighet med centrumutredningen grundskolor, som underlag för genomförandebeslut. Ett tillägg till förstudierna gavs, att även utreda fördelar och nackdelar med att låta externa aktörer bygga och förvalta nya verksamhetslokaler och låta fristående alternativ driva verksamheten för att skapa balans i kommunens ekonomi och minska investeringskostnaderna.

Olika möjliga alternativ har utretts och barn- och utbildningsförvaltningen förordar att Tyresö kommun ska äga de berörda fastigheterna och förvalt och driva skolorna i egen regi.

Ordförandeförslag
Barn- och utbildningsnämndens ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
Rapporten godkänns.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
Inriktningen ska vara att kommunen ska äga fastigheterna enligt alternativ A.
Inriktningen ska vara att kommunen ska förvalta och driva de berörda skolorna i egen regi enligt alternativ A.

Yrkande
Åsa de Mander (L) och Martin Skjöldebrand (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämndens ordförandeställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Rapport privat aktör grundskolor.docx
Rapport privat aktör grundskolor 2021-01-18.docx

§4 Redovisning av nämnduppdrag om samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och arbetsmarknad- och socialförvaltningen för tidiga insatser för barn.

Diarienummer 2021/BUN 0019 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Redovisning av nämnduppdraget godkänns.
2. Återrapportering av arbetet med att skapa förutsättningar för utvecklad samverkan med övriga förvaltningar i kommunen, i enlighet med åtgärdsplanen, ska ske senast i december 2021.

Beskrivning av ärendet
Nämnduppdraget om att ta fram ett arbetssätt som främjar samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen i syfte att hitta en Tyresömodell som tidigt identifierar barns behov av stöd och rätt insatser redovisas. Utifrån åtgärdsplanen föreslås förvaltningschefen få i uppdrag att skapa förutsättningar för en utvecklad samverkan med fokus på tidiga insatser.

Ordförandeutlåtande
Forskning visar att en fullgången skolgång är en skyddsfaktor för ett barn och därför är det viktigt att rätt stöd från skola och socialtjänst ges tidigt för barn och familjer i behov. För att detta ska fungera krävs samverkan, och instanserna bär ett gemensamt ansvar till att möjliggöra att barnets behov tillgodoses.

Vi ser med glädje på hur samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och arbetsmarknad- och socialförvaltningen under året har förbättrats. För att denna dialog ska kvarstå och samsyn och samarbete förbättras än mer, är det viktigt att de mötesformer som nämns i rapporten, fortsätter att utvecklas. Precis som rapporten beskriver så utgör de nämnda åtgärderna en bra grund vilka ingår i Tyresö kommuns arbete med tidiga insatser och bidrar till att barn och unga i kommunen får rätt stöd i rätt tid.

Pandemin som påverkat hela världen i snart ett helt år medförde stora utmaningar för både grundskola och socialtjänst. Trots detta så bedriver nu Tyresö kommun en resursskola med behandling och Tyresö har äntligen en
uppsökande verksamhet på plats i form av fältassistenter. Dessa verksamheter är otroligt viktiga delar i arbetet kring utvecklingen av samverkan mellan bland annat arbetsmarknads- och socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

En annan otroligt viktig del i arbetet för att identifiera stödbehov är samverkan kring SIP. Här beskriver förvaltningarna hur det arbetet utvecklats under det
gångna året. Det har inte gått särskilt lång tid från det att den nya rutinen börjat
tillämpas, men vi ser med tillförsikt på hur detta arbete kommer att bidra till att
identifiera barns behov och möjliggöra att i ett tidigare skede ge barn och deras
familjer tillgång till det stöd de behöver.

Vi vill tacka förvaltningarna och deras medarbetare för det arbete som lagts ner på att utveckla samverkan för att långsiktigt skapa bättre förutsättningar för alla
barn och unga att lyckas.

Vi ser fram emot att följa arbetet kring de insatser som nämns i rapporten under 2021 och föreslår att förvaltningarna lämnar en återrapport till respektive nämnd innan årets slut kring hur arbetet fortlöpt.

Ordförandeförslag
Barn- och utbildningsnämndens ordförande föreslår att:
Redovisning av nämnduppdraget godkänns.
Återrapportering av arbetet med att skapa förutsättningar för utvecklad samverkan med övriga förvaltningar i kommunen, i enlighet med åtgärdsplanen, ska ske senast i december 2021.

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämndens ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget

Bilagor
Tjänsteskrivelse tidiga insatser.docx

§5 Månadsrapport november och december 2020

Diarienummer 2021/BUN 0010 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola och grundskola och redovisar även viktiga händelser i november och december.

Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 30 november 2020 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporterna innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2020 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Bilagor
Månadsrapport november-december BUN.docx

§6 Anmälningar om kränkande behandling 2020

Diarienummer 2021/BUN 0009 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse anmälningar om kränkande behandling.docx
Kränkande behandling förskola 8 dec - 9 jan.xlsx
Kränkande behandling skola 8 dec - 9 jan.xlsx

§7 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2021

Diarienummer 2021/BUN 0008 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen januari 2021.docx
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd januari 2021.docx

§8 Redovisning av delegationsbeslut 2021

Diarienummer 2021/BUN 0007 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Skriftlig redovisning av delegationsbeslut fattade av barn- och utbildningsförvaltningen.

Bilagor
November 2020.docx
Ordförandebeslut om fjärrundervisning.pdf
Ordförandebeslut om delvis fjärrundervisning för högstadieelever.pdf
Anmälan av delegationsbeslut januari.docx
BUN Attestlista 2021.xlsx
Ordförandebeslut distansundervisning elever åk 2 Strandskolan.pdf
Ordförandebeslut distansundervisning elever åk 2 Stimmets skola.pdf

§9 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2021

Diarienummer 2021/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.

§10 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2021

Diarienummer 2021/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Skrivelse rörande revisionsprocessen.pdf
2020KS 0234_Investeringspolicy.pdf