Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2021-03-23

Sammanträde 2021-03-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Information om återvändarskolan

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Återvändarskolan
Föredragande: Caroline Eriksson, Jesenia Pargas, Valentin Johansson

2 Justering av nämndbudget kostnadsslag

Diarienummer 2021/BUN 0045 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Nämndens budget för intäkter och kostnader justeras i enlighet med förslaget till detaljbudget.

Beskrivning av ärendet
Inför beslut om nämndplaner för 2021 fattades ett beslut om en gemensam mall för de tabeller som skulle användas för att nämndernas budget i nämndplanerna. Tabellerna ska följa den mall som under 2020 har tagits fram för månadsrapporter och som är gemensam för alla nämnder. Syftet är att få en enhetlig ekonomiuppföljning i hela kommunen. Det ska även vara lätt att jämföra de belopp som fastställts i nämndplanen med utfall och prognoser under året. Tabellerna i budget och uppföljningen ska byggas upp på samma sätt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Justering nämndplaner resultaträkning 2021.pdf

3 Statligt stöd till skolan för att möta utmaningen med pandemin

Diarienummer 2021/BUN 0046 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Det statliga stödet inom Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 (s.k. Skolmiljarden) fördelas till grundskolan, verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem.
2. Fastställer att fördelningen sker utifrån de sociodemografiska parametrarna.
3. Detta beslut är villkorat av att kommunfullmäktige 2021-03-25 fattar beslut om ramökning av barn- och utbildningsnämndens anslag 2021.

Beskrivning av ärendet
Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet i Sverige med 1 miljard kronor. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning som de har rätt till trots pandemin. Kommunstyrelsen beslutade den 9 mars att föreslå kommunfullmäktige att barn- och utbildningsförvaltningens anslag för 2021 ökas med 5 672 006 kronor. Förvaltningen föreslår att dessa medel fördelas till grundskolan och fördelas till respektive grundskola utifrån de sociodemografiska parametrarna och fördelas på samma grunder till fristående som kommunala skolor.

Bilagor
Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolan för att möta utmaningen med pandemin.pdf

4 Återrapportering - uppdrag att utreda tilläggsyrkanden

Diarienummer 2021/BUN 0048 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Användning av munskydd inom skolan och förskolans verksamheter ska följa de rekommendationer som FHM och region Stockholm ger och i övrigt följa kommungemensamma beslut om munskydd. Det statliga stödet ska inte finansiera munskydd till personal inom skola och förskolans verksamhet.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen ska upprätta en plan om fortsatta förebyggande åtgärder för verksamheten som sträcker sig resten av vårterminen 2021.
3. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att bevaka och inventera risker till följd av distans och fjärrundervisning samt göra uppföljning av konsekvenser av pandemin, där den psykiska ohälsan ska bevakas. Det ska redovisas i månadsrapporter och i juni tillsammans med åtgärder på uppkomna konsekvenser och risker.
4. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda vilken påverkan den ökade skolfrånvaron och fjärrundervisning för elever och personal har för elevernas utbildning och föreslå kompenserande åtgärder, exempelvis lovskola, på lång och kort sikt. Återrapportering ska ske i juni.
5. Individuella lösningar med skollunchen ska införas för att underlätta för eleverna som bor långt från skolan.
6. Information om att vaccinering på betald arbetstid eller ej beslutas av HR-enheten med stöd av kommunledningsgruppen för en likvärdighet inom kommunen noteras.

Beskrivning av ärendet
På barn- och utbildningsnämndens möte den 24 februari tillkom ett extra ärende rörande beslut om att högstadieskolorna delvis skulle stängas ner under perioden 26 februari till och med 2 april 2021 samt att under vecka 10 enbart bedriva fjärrundervisning för högstadieelever. I samband med ärendet inkom tre stycken tilläggsyrkanden som nämnden gav barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda till kommande nämnd.

Ordförandeutlåtande
I över ett år har barn och elever och personal påverkats av pandemin. Snabba beslut och oro har präglat våra verksamheter och vi har trots det bedrivit undervisning i samtliga våra verksamheter av hög kvalitet. För det är vi tacksamma.
Moderaternas yrkanden på sista nämnden, har nu utretts av förvaltningen. Förvaltningen har på ett bra sätt beskrivit det systematiska arbetet för att följa rekommendationer från myndigheter och riktlinjer för regionen med anledning av coronapandemin.

Skolinspektionens rapport "Utbildning under påverkan av cronapandemin", nämner vikten av att följa upp oron hos elever och vikten av att skapa uthållighet i arbetet med att efterleva rekommendationer och åtgärder ute på våra förskolor och skolor. Elever i Skolinspektionens undersökning saknar en direkt fråga om deras upplevda oro och i Skolverkets granskning "Undersökning om coronapandemins påverkan på skolväsendet", framkommer tydligt även att hemmiljön har en större påverkan för elevernas kunskapsinhämtning om undervisningen sker via distans än vid närundervisning. Psykisk ohälsa och destruktiva hemförhållanden är då svårare för skolan att fånga upp. Både den psykiska ohälsan och en plan för förebyggande åtgärder ska nu tas fram och återrapporteras till nämnden i juni.

Utöver en ökad psykisk ohälsa och riskerna för bristande uthållighet i efterlevnad av rekommendationer, nämner Skolinspektionen i sin rapport vikten av att följa upp den ökade frånvarons påverkan på elevers kunskapsresultat. Även den ökade arbetsbördan hos lärare till följd av hög frånvaro under lång tid, nämns av Skolinspektionen som en utmaning och även i Skolverkets granskning uppges att bemanning och lärares höga sjukfrånvaro, tillsammans med att de lärare som arbetat haft en ansträngd arbetssituation, som några av de främsta utmaningarna kommande läsår. Det är av stor vikt att även dessa parametrar ingår i förvaltningens inventering av risker, konsekvenser och åtgärder.

Med anledning av ovan ges förvaltningen i uppdrag att utreda vilken påverkan den ökade skolfrånvaron och fjärrundervisning för elever och personal har för elevernas utbildning och föreslå kompenserande åtgärder, exempelvis lovskola, på lång och kort sikt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återrapportering av uppdrag att utreda tilläggsyrkanden.pdf
munskydd info.pdf
sa-anvander-du-munskydd-sve.pdf

5 Tillfällig ändring av grund för rätt placering

Diarienummer 2020/BUN 0157 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Barn inom förskola som går i allmän förskola för barn tre till fem år, barn till föräldralediga och arbetslösa erbjuds 15 timmar per vecka under perioden 1 april 2021 t.o.m. 11 juni 2021.
2. Om situationen förbättras och arbetsbelastningen bedöms normal får förvaltningschefen häva detta beslut i förtid och återgå till de gällande riktlinjerna.

Beskrivning av ärendet
Den extraordinära situation landet befinner sig i fortsätter, med anledning av den pågående Coronapandemin. Förskolorna i Tyresö har under en längre tid haft hög arbetsbelastning p.g.a. av sjukfrånvaro bland personal i samband med pandemin. Dels med anledning av sjukdomsfall i personalgruppen och dels med anledning av de stränga riktlinjer som råder i samhället, och som har skärpts ytterligare, kring när man ska vara hemma om man har symptom. Detta ger en hög arbetsbelastning för de pedagogerna som är på plats i förskolan.

I nuläget så finns inga indikationer på en minskad smittspridning i samhället utan tvärtom att det ökar igen. En ökning kan medföra en ännu högre arbetsbelastning för pedagogerna inom förskolan. Efter en avstämning med kommunala rektorer i förskolan så är upplevelsen att den minskade tiden för barn till föräldralediga och arbetssökande har underlättat arbetsbelastningen för verksamheten. Samtidigt kan förvaltningen se att ansökningarna för avsteg ökat, och fler har beviljats avsteg. Att inte förlänga beslutet om fortsatt 15 timmar för dessa barn, för att längre fram se behov av att återta det skulle kunna medföra negativa konsekvenser för förskolor och berörda barn.

Bilagor
Tjänsteskrivelse tillfällig ändring av grund för rätt placering.pdf

6 Månadsrapport

Diarienummer 2021/BUN 0010 12

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola och grundskola.

Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 28 februari 2021 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporterna innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2021 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Bilagor
Månadsrapport feb 2021 BUN.pdf

7 Remiss från Skolinspektionen 2021

Diarienummer 2021/BUN 0047 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande antas som barn- och utbildningsnämndens svar på remiss från skolinspektionen.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har gett Tyresö kommun möjligheten att yttra sig över ansökan om godkännande som huvudman för en förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Tyresö Montessoriskola i Tyresö kommun fr.o.m. läsåret 2022/23 i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Yttrandet är ett viktigt underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).

Ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga godkännande för fristående skola. Ansökan gäller en fusion av befintliga verksamheter i syfte att effektivisera både den ekonomiska och den administrativa delen inom bolagen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Svar på remiss till Skolinspektionen.pdf
2021SC11149.pdf

8 Redovisning av statsbidrag 2021

Diarienummer 2021/BUN 0003 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället det vill säga föregående nämnd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag 2021-02-23.pdf

9 Redovisning av delegationsbeslut 2021

Diarienummer 2021/BUN 0007 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Bilagor
Ordf.beslut Strandskolan åk 6.pdf
Ordförandebeslut om distansundervisning för åk F-5 Strandskolan.pdf
Avsteg placeringar januari.pdf
Avsteg placeringar febr-mars.pdf
Beslut om plats i fsk eller pedagogisk omsorg november-8 febr.pdf
Beslut om plats i fsk eller pedagogisk omsorg 9 febr-5 mars.pdf
Delegationsbeslut skolskjuts februari 2021 läsår 20-21.pdf
Delegationsbeslut februari 2021 delegat Erik Hamner.pdf
Delegationsbeslut januari 2021 delegat Erik Hamner.pdf
Delegationsbeslut februari 2021 delegat Åsa Öfors.pdf
Delegationsbeslut januari 2021 delegat Åsa Öfors.pdf

10 Anmälningar om kränkande behandling 2021

Diarienummer 2021/BUN 0009 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse anmälningar om kränkande behandling 10 febr. - 9 mars 2021.pdf
Kränkande behandling förskola 10 feb. - 9 mars.pdf
Kränkande behandling skola 10 feb. - 9 mars.pdf

11 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2021

Diarienummer 2021/BUN 0008 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen mars 2021.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd mars 2021.pdf

12 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2021

Diarienummer 2021/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.

Coronaläget
Utvärdering corona höstterminen

13 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2021

Diarienummer 2021/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilaga.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-02-18 § 30.pdf
Förstudie hanteringen av covid-19 Tyresö.pdf
Revisionsskrivelse Förstudie hanteringen av covid-19 Tyresö.pdf
Protokoll 210211 lokal facklig samverkan VO 1,2.pdf
Protokoll 210211 gemensam facklig samverkan VO 1 2 6 7.pdf

§24 Information om återvändarskolan

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Återvändarskolan
Föredragande: pedagogerna Jesenia Pargas och Valentin Johansson

§25 Justering av nämndbudget kostnadsslag

Diarienummer 2021/BUN 0045 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämndens budget för intäkter och kostnader justeras i enlighet med förslaget till detaljbudget.

Jeanette Hellmark (M), Richard Norin (C) och Bjarne Vifell (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Inför beslut om nämndplaner för 2021 fattades ett beslut om en gemensam mall för de tabeller som skulle användas för att nämndernas budget i nämndplanerna. Tabellerna ska följa den mall som under 2020 har tagits fram för månadsrapporter och som är gemensam för alla nämnder. Syftet är att få en enhetlig ekonomiuppföljning i hela kommunen. Det ska även vara lätt att jämföra de belopp som fastställts i nämndplanen med utfall och prognoser under året. Tabellerna i budget och uppföljningen ska byggas upp på samma sätt.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att nämndens budget för intäkter och kostnader justeras i enlighet med förslaget till detaljbudget

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Justering nämndplaner resultaträkning 2021.pdf

§26 Statligt stöd till skolan för att möta utmaningen med pandemin

Diarienummer 2021/BUN 0046 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Det statliga stödet inom Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 (s.k. Skolmiljarden) fördelas till grundskolan, verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem.
2. Fastställer att fördelningen sker utifrån de sociodemografiska parametrarna.
3. Detta beslut är villkorat av att kommunfullmäktige 2021-03-25 fattar beslut om ramökning av barn- och utbildningsnämndens anslag 2021.

Särskilt yttrande
Jeanette Hellmark (M) kommer in med ett särskilt yttrande för de tjänstgörande moderaternas räkning tillsammans med Richard Norin (C).

Beskrivning av ärendet
Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet i Sverige med 1 miljard kronor. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning som de har rätt till trots pandemin. Kommunstyrelsen beslutade den 9 mars att föreslå kommunfullmäktige att barn- och utbildningsförvaltningens anslag för 2021 ökas med 5 672 006 kronor. Förvaltningen föreslår att dessa medel fördelas till grundskolan och fördelas till respektive grundskola utifrån de sociodemografiska parametrarna och fördelas på samma grunder till fristående som kommunala skolor.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden bifaller punkterna 1-3.

Yrkande
Jeanette Hellmark (M) och Richard Norin (C) yrkar gemensamt bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget punkterna 1-3 och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolan för att möta utmaningen med pandemin.pdf

§27 Återrapportering - uppdrag att utreda tilläggsyrkanden

Diarienummer 2021/BUN 0048 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Användning av munskydd inom skolan och förskolans verksamheter ska följa de rekommendationer som FHM och region Stockholm ger och i övrigt följa kommungemensamma beslut om munskydd. Det statliga stödet ska inte finansiera munskydd till personal inom skola och förskolans verksamhet.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen ska upprätta en plan om fortsatta förebyggande åtgärder för verksamheten som sträcker sig resten av vårterminen 2021.
3. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att bevaka och inventera risker till följd av distans och fjärrundervisning samt göra uppföljning av konsekvenser av pandemin, där den psykiska ohälsan ska bevakas. Det ska redovisas i månadsrapporter och i juni tillsammans med åtgärder på uppkomna konsekvenser och risker.
4. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda vilken påverkan den ökade skolfrånvaron och fjärrundervisning för elever och personal har för elevernas utbildning och föreslå kompenserande åtgärder, exempelvis lovskola, på lång och kort sikt. Återrapportering ska ske i juni.
5. Individuella lösningar med skollunchen ska införas för att underlätta för eleverna som bor långt från skolan.
6. Information om att vaccinering på betald arbetstid eller ej beslutas av HR-enheten med stöd av kommunledningsgruppen för en likvärdighet inom kommunen noteras.

Särskilt yttrande
Jeanette Hellmark (M) kommer in med ett särskilt yttrande för de tjänstgörande moderaternas räkning.
Richard Norin (C) kommer in med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
På barn- och utbildningsnämndens möte den 24 februari tillkom ett extra ärende rörande beslut om att högstadieskolorna delvis skulle stängas ner under perioden 26 februari till och med 2 april 2021 samt att under vecka 10 enbart bedriva fjärrundervisning för högstadieelever. I samband med ärendet inkom tre stycken tilläggsyrkanden som nämnden gav barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda till kommande nämnd.

Ordförandeutlåtande
I över ett år har barn och elever och personal påverkats av pandemin. Snabba beslut och oro har präglat våra verksamheter och vi har trots det bedrivit undervisning i samtliga våra verksamheter av hög kvalitet. För det är vi tacksamma.

Moderaternas yrkanden på sista nämnden, har nu utretts av förvaltningen. Förvaltningen har på ett bra sätt beskrivit det systematiska arbetet för att följa rekommendationer från myndigheter och riktlinjer för regionen med anledning av coronapandemin.

Skolinspektionens rapport "Utbildning under påverkan av cronapandemin", nämner vikten av att följa upp oron hos elever och vikten av att skapa uthållighet i arbetet med att efterleva rekommendationer och åtgärder ute på våra förskolor och skolor. Elever i Skolinspektionens undersökning saknar en direkt fråga om deras upplevda oro och i Skolverkets granskning "Undersökning om coronapandemins påverkan på skolväsendet", framkommer tydligt även att hemmiljön har en större påverkan för elevernas kunskapsinhämtning om undervisningen sker via distans än vid närundervisning. Psykisk ohälsa och destruktiva hemförhållanden är då svårare för skolan att fånga upp. Både den psykiska ohälsan och en plan för förebyggande åtgärder ska nu tas fram och återrapporteras till nämnden i juni.

Utöver en ökad psykisk ohälsa och riskerna för bristande uthållighet i efterlevnad av rekommendationer, nämner Skolinspektionen i sin rapport vikten av att följa upp den ökade frånvarons påverkan på elevers kunskapsresultat. Även den ökade arbetsbördan hos lärare till följd av hög frånvaro under lång tid, nämns av Skolinspektionen som en utmaning och även i Skolverkets granskning uppges att bemanning och lärares höga sjukfrånvaro, tillsammans med att de lärare som arbetat haft en ansträngd arbetssituation, som några av de främsta utmaningarna kommande läsår. Det är av stor vikt att även dessa parametrar ingår i förvaltningens inventering av risker, konsekvenser och åtgärder.

Med anledning av ovan ges förvaltningen i uppdrag att utreda vilken påverkan den ökade skolfrånvaron och fjärrundervisning för elever och personal har för elevernas utbildning och föreslå kompenserande åtgärder, exempelvis lovskola, på lång och kort sikt.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden bifaller punkterna 1-5.
Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen under punkt 6.

Yrkande
Jeanette Hellmark (M) yrkar bifall på samtliga punkter.
Raymond Moube (C) yrkar bifall på samtliga punkter.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget punkterna 1-5 och finner att nämnden bifaller det.
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden noterar informationen under punkt 6 i ordförandeförslaget och finner att nämnden noterar informationen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återrapportering av uppdrag att utreda tilläggsyrkanden.pdf
munskydd info.pdf
sa-anvander-du-munskydd-sve.pdf

§28 Tillfällig ändring av grund för rätt placering

Diarienummer 2020/BUN 0157 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn inom förskola som går i allmän förskola för barn tre till fem år, barn till föräldralediga och arbetslösa erbjuds 15 timmar per vecka under perioden 1 april 2021 t.o.m. 11 juni 2021.
2. Om situationen förbättras och arbetsbelastningen bedöms normal får förvaltningschefen häva detta beslut i förtid och återgå till de gällande riktlinjerna.
Raymond Moube (C) deltar ej i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Den extraordinära situation landet befinner sig i fortsätter, med anledning av den pågående Coronapandemin. Förskolorna i Tyresö har under en längre tid haft hög arbetsbelastning p.g.a. av sjukfrånvaro bland personal i samband med pandemin. Dels med anledning av sjukdomsfall i personalgruppen och dels med anledning av de stränga riktlinjer som råder i samhället, och som har skärpts ytterligare, kring när man ska vara hemma om man har symptom. Detta ger en hög arbetsbelastning för de pedagogerna som är på plats i förskolan.

I nuläget så finns inga indikationer på en minskad smittspridning i samhället utan tvärtom att det ökar igen. En ökning kan medföra en ännu högre arbetsbelastning för pedagogerna inom förskolan. Efter en avstämning med kommunala rektorer i förskolan så är upplevelsen att den minskade tiden för barn till föräldralediga och arbetssökande har underlättat arbetsbelastningen för verksamheten. Samtidigt kan förvaltningen se att ansökningarna för avsteg ökat, och fler har beviljats avsteg. Att inte förlänga beslutet om fortsatt 15 timmar för dessa barn, för att längre fram se behov av att återta det skulle kunna medföra negativa konsekvenser för förskolor och berörda barn.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden bifaller punkterna 1-2.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget punkterna 1-2 och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse tillfällig ändring av grund för rätt placering.pdf

§29 Månadsrapport

Diarienummer 2021/BUN 0010 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola och grundskola.

Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 28 februari 2021 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporterna innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2021 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Bilagor
Månadsrapport feb 2021 BUN.pdf

§30 Remiss från Skolinspektionen 2021

Diarienummer 2021/BUN 0047 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande antas som barn- och utbildningsnämndens svar på remiss från skolinspektionen.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har gett Tyresö kommun möjligheten att yttra sig över ansökan om godkännande som huvudman för en förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Tyresö Montessoriskola i Tyresö kommun fr.o.m. läsåret 2022/23 i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Yttrandet är ett viktigt underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).

Ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga godkännande för fristående skola. Ansökan gäller en fusion av befintliga verksamheter i syfte att effektivisera både den ekonomiska och den administrativa delen inom bolagen.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och utbildningsförvaltningens yttrande som svar på Skolinspektionens remiss.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller barn- och utbildningsförvaltningens yttrande som svar på remiss från skolinspektionen och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Svar på remiss till Skolinspektionen.pdf
2021SC11149.pdf

§31 Redovisning av statsbidrag 2021

Diarienummer 2021/BUN 0003 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället det vill säga föregående nämnd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag 2021-02-23.pdf

§32 Redovisning av delegationsbeslut 2021

Diarienummer 2021/BUN 0007 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Bilagor
Ordf.beslut Strandskolan åk 6.pdf
Ordförandebeslut om distansundervisning för åk F-5 Strandskolan.pdf
Avsteg placeringar januari.pdf
Avsteg placeringar febr-mars.pdf
Beslut om plats i fsk eller pedagogisk omsorg november-8 febr.pdf
Beslut om plats i fsk eller pedagogisk omsorg 9 febr-5 mars.pdf
Delegationsbeslut skolskjuts februari 2021 läsår 20-21.pdf
Delegationsbeslut februari 2021 delegat Erik Hamner.pdf
Delegationsbeslut januari 2021 delegat Erik Hamner.pdf
Delegationsbeslut februari 2021 delegat Åsa Öfors.pdf
Delegationsbeslut januari 2021 delegat Åsa Öfors.pdf
Ordförandebeslut om fjärrundervisning, åk 2 Stimmets skola.pdf

§33 Anmälningar om kränkande behandling 2021

Diarienummer 2021/BUN 0009 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse anmälningar om kränkande behandling 10 febr. - 9 mars 2021.pdf
Kränkande behandling förskola 10 feb. - 9 mars.pdf
Kränkande behandling skola 10 feb. - 9 mars.pdf

§34 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2021

Diarienummer 2021/BUN 0008 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen mars 2021.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd mars 2021.pdf

§35 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2021

Diarienummer 2021/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.
Coronaläget

Beslut/Protokollsutdrag
§35_prot_20210323.pdf (110 kb)

§36 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2021

Diarienummer 2021/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-02-18 § 30.pdf
Revisionsskrivelse Förstudie hanteringen av covid-19 Tyresö.pdf
Förstudie hanteringen av covid-19 Tyresö.pdf
Protokoll 210211 lokal facklig samverkan VO 1,2.pdf
Protokoll 210211 gemensam facklig samverkan VO 1 2 6 7.pdf

§37 Resursfördelning - ledamotsinitiativ från (M)

Diarienummer 2021/BUN 0058 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extraärende.
2. Ärendet remitteras till barn- och utbildningsförvaltningen för utredning.

Beskrivning av ärendet
En likvärdig skola. Skolans kompensatoriska uppdrag är tydligt och ska följas samt följas upp. Kommunen ska säkra att de omfördelar på grunder som gör att resurserna hamnar där de kan göra mest nytta. En resursfördelning är ett kontinuerligt utvecklingsarbete då behovet ständigt förändras.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner att ärendet tas upp som ett extra ärende.

Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden bifaller att ärendet remitteras till barn- och utbildningsförvaltningen för utredning.

Yrkande
Jeanette Hellmark (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Åsa de Mander (L) stödjer ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller att ärendet tas upp som ett extra ärenden och finner att nämnden bifaller det.

Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller att ärendet remitteras till barn- och utbildningsförvaltningen för utredning och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Resursfördelning - ledamotsinitiativ (M).pdf