Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2021-05-26

Sammanträde 2021-05-26

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bollmora

1 Bygga ny förskola samt nytt gemensamt kök och ny skolmatsal för Bergfotens skola

Diarienummer 2021/BUN 0060 12

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Behovet av nybyggnation av ny förskola inklusive nytt gemensamt kök samt ny skolmatsal vid Bergfotens skola godkänns.
2. Det restvärde om cirka 0,2 mnkr som uppstår gällande nuvarande Bergfotens skolas kök, föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde grundskola.
3. Uppdra till förvaltningen att tillsammans med äldre- och omsorgsförvaltningen samt kultur och fritidsförvaltningen komplettera med en förstudie för att undersöka hur de frigjorda ytorna i lokalerna i Bergfotens skola ska verksamhetsanpassas för att möta nuvarande och kommande behov. Budget och ekonomiska effekter av verksamhetsanpassningarna hanteras när förstudien är genomförd.
4. Uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten att komplettera nybyggnationen med en inomhusväg mellan skola och förskola. Beslut om komplettering och eventuell utökad budget för denna kan fattas inom ramen för kommunstyrelsens ram för beslut mellan programbeslut så snart utredningen är klar.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
5. Nybyggnation av ny förskola vid Bergfotens skola läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
6. För att förskoleverksamheten ska klara den ökade lokalhyran behövs tillägg i budgetram. Tillägget ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då förskolan färdigställs.
7. För att grundskoleverksamheten ska klara den ökade lokalhyran behövs tillägg i budgetram. Tillägget ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då skolmatsal och kök färdigställs.
8. I samband med nybyggnationen behöver anpassning av infart och parkeringsplatser genomföras. Tillägg för ökade driftskostnader för gatuenheten ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs.

Beskrivning av ärendet
Fler permanenta förskoleplatser behöver tillskapas i centrumområdet och en förstudie har genomförts för att se hur en ny förskola skulle kunna placeras och utformas på fastigheten Näsby 4:1136.

En förstudie har genomförts där flera förslag på placering av en ny förskola har utretts. Förvaltningen förordar lösningsförslag 1B vilken presenteras i förstudien. Förslaget innebär att en konceptförskola uppförs intill Bergfotens skola där även en ny skolmatsal samt ett gemensamt kök för skola och förskola föreslås uppföras.
En kompletterande förstudie behöver genomföras för att mer ingående undersöka hur den yta som frigörs i skollokalerna kan anpassas för att nå optimal nytta för verksamheternas behov.

Bilagor
Bergfoten, tjänsteskrivelse .pdf
Förstudierapport Bergfoten skola.pdf
Bilaga 3. Bergfoten skola_situationsplan föreslagen placering.pdf
Bilaga 4. Bergfotens skola_ytor som berörs.pdf

2 Tillfälliga undervisningslokaler Fårdala skola

Diarienummer 2021/BUN 0072 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Undervisningen för Fårdala skolas årskurs 6 förläggs tillfälligt i Nyboda skolas verksamhetslokaler.
2. Personal och elever i årskurs 6 tillhör Fårdala skolas rektorsenhet.

Beskrivning av ärendet
Fårdala skola har med tiden blivit allt större och under de senaste två åren har lokalutrymmet inte räckt till att organisera två paralleller för årskurs F-6 på Fårdala skola.

Under läsår 2019/2020 samt läsår 2020/2021 har därför verksamheten för årskurs 6 inrymts på Nyboda skola som är förlagd i nära anslutning till Fårdala skola.
Inför kommande läsår 2021/2022 har beslut fattats att uppföra en paviljong med plats för fyra klassrum. Det innebär att undervisningen för årskurs 6 kan återgå till att bedrivas på Fårdala skola så snart det går att ta paviljongerna i bruk.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Fårdala skola årskurs 6 till Nyboda skola HT-21.pdf

3 Avgift för ansökan om godkännande av enskild huvudman att bedriva fristående förskola och fristående fritidshem

Diarienummer 2021/BUN 0073 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att:
1. införa avgifter för ansökan om godkännande av enskild huvudman, vid byte av huvudman och vid utökning av tillståndet för fristående förskola och vissa fristående fritidshem.
2. avgiften för en ansökan om godkännande av huvudman och byte av huvudman för fristående förskola och vissa fristående fritidshem fastställs till 25 000 kronor.
3. avgiften för en ansökan om utökning av tillståndet för fristående förskola och vissa fristående fritidshem fastställs till 15 000 kronor.
4. avgifterna för den som ansöker om godkännande, ägarbyte eller utökande av fristående förskola och vissa fristående fritidshem ska betalas i samband med ansökan och att ansökan inte tas upp till prövning om avgiften ej erlagts kommunen.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Tyresö kommun ska ta ut en avgift för ansökan om godkännande av enskild huvudman att bedriva fristående förskola och vissa fristående fritidshem.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Avgift för ansökan.pdf
Resonemang gällande avgift för godkännande av ekonomistyrningsenheten.pdf

4 Riktlinjer för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Diarienummer 2021/BUN 0069 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsförvaltningen omarbetade dokumentet "Riktlinjer för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg i Tyresö kommun" godkänns.

2. Antagna riktlinjer börjar gälla från och med den 1 juli 2021.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har genom innehålls- och språkgranskning omarbetat och förtydligat dokumentet "Riktlinjer för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun".

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för godkännande 2021.pdf
Riktlinjer för godkännande fristående förskolor fritidshem och pedagogisk omsorg 20210429.pdf

5 Remiss Region Stockholm om främjande av psykisk hälsa

Diarienummer 2021/BUN 0079 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt det kommungemensamma svaret på remissen "Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa" samt medföljande tjänsteutlåtande från Region Stockholm.

Beskrivning av ärendet
Region Stockholm har remitterat "Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa 2022-2030" samt tjänsteutlåtande om strategin författat av hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm. Svar på underlaget ska lämnas senast den 17 juni 2021. Strategin avses att beslutas vid regionfullmäktiges sammanträde den 16 november 2021.

Arbetsmarknads- och socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt äldre- och omsorgsnämnden bereder ärendet och lämnar synpunkter. Ärendet behandlas därefter i kommunstyrelsen som antar ett yttrande där kommunens synpunkter lämnas.

Bilagor
Svar på remiss Region Stockholm psykisk hälsa.pdf
Remissbrev RS 2020-0457 (003).pdf
Strategin för främjande av psykisk hälsa.pdf

6 Delårsrapport 1 för 2021 barn- och utbildningsnämnden

Diarienummer 2021/BUN 0020 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 1 2021 för barn- och utbildningsnämnden med verksamhetsområdena förskola och pedagogisk omsorg samt grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2021 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2021 för barn -och utbildningsnämnden som omfattar verksamhetsområdet förskola och pedagogisk omsorg samt grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2021, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Bilagor
Delårsrapport 1, tjänsteskrivelse.pdf
Delår 1 BUN 20210519.pdf

7 Reviderade riktlinjer för skolpliktsbevakning

Diarienummer 2021/BUN 0066 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Nya riktlinjer för skolpliktsbevakning, bilaga 1, antas.
2. Befintliga riktlinjer för skolpliktsbevakning, bilaga 2, upphör att gälla.

Beskrivning av ärendet
Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär att grundläggande utbildning är obligatorisk och att barnet måste delta i den utbildning som anordnas, om barnet inte är sjukt eller har annat giltigt skäl att utebli. Skolplikten regleras i 7 kap. skollagen (2010:800). Hemkommunen har ett övergripande ansvar för skolpliktsbevakningen, det vill säga för att bevaka att barnen går i skolan och fullgör sin skolplikt.

I detta ärende har riktlinjerna för skolpliktsbevakning i Tyresö kommun omarbetats från grunden. Syftet är att riktlinjerna bättre ska stämma överens med lagstiftningen och att de ska vara på en mer övergripande nivå och inte gå in på detaljer. För detaljer i arbetet med skolpliktsbevakning finns andra dokument såsom "Arbetsgång vid frånvaro i Tyresö kommuns grundskolor".

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Reviderade riktlinjer skolpliktsbevakning.pdf
Riktlinjer skolpliktsbevakning maj 2019.pdf

8 Reviderade riktlinjer skolskjuts

Diarienummer 2021/BUN 0071 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Revidering av riktlinjer för skolskjuts, i de delar som berör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde, antas.

Beskrivning av ärendet
Genom en omorganisation i kommunen har gymnasie- och vuxenutbildningssektorn flyttats till barn- och utbildningsförvaltningen den 13 januari 2020. Barn- och utbildningsförvaltningen har därför arbetat ihop riktlinjer för skolskjuts i ett och samma dokument.

Riktlinjer för skolskjuts har omarbetats av barn- och utbildningsförvaltningen för att göra dessa tydligare. En omvärldsbevakning av andra kommuner har gjorts. Revideringen innebär förtydligande i inledningen samt beskrivning av reglerna i skollagen i avsnitt 2. Rätten till skolskjuts enligt skollagen och kommunens tilläggs regler har förtydligats i riktlinjerna, genom uppdelning av olika avsnitt i riktlinjerna. Rätt till skolskjuts i övrigt har samlats i avsnitt 3. Några avsnitt föreslås att tas bort eftersom det beskrivs i andra avsnitt och är upprepningar. Beskrivning av delad kostnad i avsnitt 3.1 samt 3.5 föreslås att tas bort då det tidigare aldrig varit aktuellt. I övrigt har små korrigeringar avseende stavfel och begrepp gjorts i samband med revideringen. Revideringen innebär inga ändringar av rätten till skolskjuts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Riktlinjer för skolskjuts.pdf
Revidering riktlinjer skolskjuts.pdf

9 Läsårsdata 2022/2023

Diarienummer 2021/BUN 0070 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Läsårsdata avseende läsåret 2022/2023 antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till läsårsdata för grundskolan i Tyresö kommun. I Skolförordningen (2011:185) tredje kapitel § 2, ska läsåret omfatta minst 178 skoldagar och minst tolv lovdagar. För personalen gäller högst fem studiedagar inom läsåret. Beslut om läsårstider ska beslutas av huvudmannen enligt tredje kapitlet § 3.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, läsårsdata 2022-2023.pdf

10 Redovisning av statsbidrag 2021

Diarienummer 2021/BUN 0003 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället det vill säga föregående nämnd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, statsbidrag 210427.pdf

11 Anmälningar om kränkande behandling 2021

Diarienummer 2021/BUN 0009 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 10 april - 9 maj 2021.pdf
KB nämnd förskola 10 april-9 maj.pdf
KB nämnd skola 10 april-9 maj.pdf

12 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2021

Diarienummer 2021/BUN 0008 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, pågående ärenden hos Skolinspektionen maj 2021.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd april 2021.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd maj 2021.pdf

13 Redovisning av delegationsbeslut 2021

Diarienummer 2021/BUN 0007 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Bilagor
Delegationsbeslut Caroline Eriksson april 2021.pdf
Delegationsbeslut Erik Hamner april 2021.pdf
Delegationsbeslut Erik Hamner mars 2021.pdf
Delegationsbeslut Åsa Öfors april 2021.pdf
Delegationsbeslut Martin Lundell maj 2021.pdf
Ordförandebeslut om fjärrundervisning elever åk 6 Kumla skola.pdf
Delegationsbeslut skolskjuts april 2021.pdf
Delegationsbeslut - Förskola - april 2021.pdf
Delegationsbeslut, avsteg från riktlinjerna, Susanne Westlund april 2021.pdf
BoU Attestlista 20210514.pdf

14 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2021

Diarienummer 2021/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.

Bilagor
Fortsatta förebyggande åtgärder kopplat till rådande pandemi vårterminen 2021.pdf

15 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2021

Diarienummer 2021/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 124.pdf
Riktade statsbidrag 2021.pdf

§50 Bygga ny förskola samt nytt gemensamt kök och ny skolmatsal för Bergfotens skola

Diarienummer 2021/BUN 0060 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Behovet av nybyggnation av ny förskola inklusive nytt gemensamt kök samt ny skolmatsal vid Bergfotens skola godkänns.
2. Det restvärde om cirka 0,2 mnkr som uppstår gällande nuvarande Bergfotens skolas kök, föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde grundskola.
3. Uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten att komplettera nybyggnationen med en inomhusväg mellan skola och förskola. Beslut om komplettering och eventuell utökad budget för denna kan fattas inom ramen för kommunstyrelsens ram för beslut mellan programbeslut så snart utredningen är klar.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
4. Uppdra till förvaltningen att tillsammans med äldre- och omsorgsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen komplettera med en förstudie för att undersöka hur de frigjorda ytorna i lokalerna i Bergfotens skola ska verksamhetsanpassas för att möta nuvarande och kommande behov. Budget och ekonomiska effekter av verksamhetsanpassningarna hanteras när förstudien är genomförd.
5. Nybyggnation av ny förskola vid Bergfotens skola läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
6. För att förskoleverksamheten ska klara den ökade lokalhyran behövs tillägg i budgetram. Tillägget ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då förskolan färdigställs.
7. För att grundskoleverksamheten ska klara den ökade lokalhyran behövs tillägg i budgetram. Tillägget ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då skolmatsal och kök färdigställs.
8. I samband med nybyggnationen behöver anpassning av infart och parkeringsplatser genomföras. Tillägg för ökade driftskostnader för gatuenheten ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs.

Beskrivning av ärendet
Fler permanenta förskoleplatser behöver tillskapas i centrumområdet och en förstudie har genomförts för att se hur en ny förskola skulle kunna placeras och utformas på fastigheten Näsby 4:1136.
En förstudie har genomförts där flera förslag på placering av en ny förskola har utretts. Förvaltningen förordar lösningsförslag 1B vilken presenteras i förstudien. Förslaget innebär att en konceptförskola uppförs intill Bergfotens skola där även en ny skolmatsal samt ett gemensamt kök för skola och förskola föreslås uppföras.

En kompletterande förstudie behöver genomföras för att mer ingående undersöka hur den yta som frigörs i skollokalerna kan anpassas för att nå optimal nytta för verksamheternas behov.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner punkterna 1-3.
Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna punkterna 4-8.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Bergfoten.pdf
Förstudierapport Bergfoten skola.pdf
Bilaga 3. Bergfoten skola_situationsplan föreslagen placering.pdf
Bilaga 4. Bergfotens skola_ytor som berörs.pdf

§51 Tillfälliga undervisningslokaler Fårdala skola

Diarienummer 2021/BUN 0072 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Undervisningen för Fårdala skolas årskurs 6 förläggs tillfälligt i Nyboda skolas verksamhetslokaler.
2. Personal och elever i årskurs 6 tillhör Fårdala skolas rektorsenhet.

Beskrivning av ärendet
Fårdala skola har med tiden blivit allt större och under de senaste två åren har lokalutrymmet inte räckt till att organisera två paralleller för årskurs F-6 på Fårdala skola.

Under läsår 2019/2020 samt läsår 2020/2021 har därför verksamheten för årskurs 6 inrymts på Nyboda skola som är förlagd i nära anslutning till Fårdala skola.

Inför kommande läsår 2021/2022 har beslut fattats att uppföra en paviljong med plats för fyra klassrum. Det innebär att undervisningen för årskurs 6 kan återgå till att bedrivas på Fårdala skola så snart det går att ta paviljongerna i bruk.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner punkterna 1-2.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Fårdala skola årskurs 6 till Nyboda skola HT-21.pdf

§52 Avgift för ansökan om godkännande av enskild huvudman att bedriva fristående förskola och fristående fritidshem

Diarienummer 2021/BUN 0073 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att:
1. införa avgifter för ansökan om godkännande av enskild huvudman, vid byte av huvudman och vid utökning av tillståndet för fristående förskola och vissa fristående fritidshem.
2. avgiften för en ansökan om godkännande av huvudman och byte av huvudman för fristående förskola och vissa fristående fritidshem fastställs till 25 000 kronor.
3. avgiften för en ansökan om utökning av tillståndet för fristående förskola och vissa fristående fritidshem fastställs till 15 000 kronor.
4. avgifterna för den som ansöker om godkännande, ägarbyte eller utökande av fristående förskola och vissa fristående fritidshem ska betalas i samband med ansökan och att ansökan inte tas upp till prövning om avgiften ej erlagts kommunen.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Tyresö kommun ska ta ut en avgift för ansökan om godkännande av enskild huvudman att bedriva fristående förskola och vissa fristående fritidshem.

Ordförandeutlåtande
Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt punkterna 1-4.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Avgift för ansökan.pdf
Resonemang gällande avgift för godkännande av ekonomistyrningsenheten.pdf

§53 Riktlinjer för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Diarienummer 2021/BUN 0069 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsförvaltningen omarbetade dokumentet "Riktlinjer för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg i Tyresö kommun" godkänns.

2. Antagna riktlinjer börjar gälla från och med den 1 juli 2021.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har genom innehålls- och språkgranskning omarbetat och förtydligat dokumentet "Riktlinjer för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun".

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna punkterna 1-2.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för godkännande 2021.pdf
Riktlinjer för godkännande fristående förskolor fritidshem och pedagogisk omsorg 20210429.pdf

§54 Remiss Region Stockholm om främjande av psykisk hälsa

Diarienummer 2021/BUN 0079 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt det kommungemensamma svaret på remissen "Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa" samt medföljande tjänsteutlåtande från Region Stockholm.

Beskrivning av ärendet
Region Stockholm har remitterat "Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa 2022-2030" samt tjänsteutlåtande om strategin författat av hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm. Svar på underlaget ska lämnas senast den 17 juni 2021. Strategin avses att beslutas vid regionfullmäktiges sammanträde den 16 november 2021.
Arbetsmarknads- och socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt äldre- och omsorgsnämnden bereder ärendet och lämnar synpunkter. Ärendet behandlas därefter i kommunstyrelsen som antar ett yttrande där kommunens synpunkter lämnas.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att besluta enligt det kommungemensamma svaret på remissen "Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa" samt medföljande tjänsteutlåtande från Region Stockholm.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Svar på remiss Region Stockholm psykisk hälsa.pdf
Remissbrev RS 2020-0457 (003).pdf
Strategin för främjande av psykisk hälsa.pdf

§55 Delårsrapport 1 för 2021 barn- och utbildningsnämnden

Diarienummer 2021/BUN 0020 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 1 2021 för barn- och utbildningsnämnden med verksamhetsområdena förskola och pedagogisk omsorg samt grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2021 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2021 för barn -och utbildningsnämnden som omfattar verksamhetsområdet förskola och pedagogisk omsorg samt grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2021, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.
Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna delårsrapport för tertial 1 2021 för barn- och utbildningsnämnden med verksamhetsområdena förskola och pedagogisk omsorg samt grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2021.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Delårsrapport 1, tjänsteskrivelse.pdf
Delår 1 BUN 20210519.pdf

§56 Reviderade riktlinjer för skolpliktsbevakning

Diarienummer 2021/BUN 0066 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Nya riktlinjer för skolpliktsbevakning, bilaga 1, antas.
2. Befintliga riktlinjer för skolpliktsbevakning, bilaga 2, upphör att gälla.

Beskrivning av ärendet
Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär att grundläggande utbildning är obligatorisk och att barnet måste delta i den utbildning som anordnas, om barnet inte är sjukt eller har annat giltigt skäl att utebli. Skolplikten regleras i 7 kap. skollagen (2010:800). Hemkommunen har ett övergripande ansvar för skolpliktsbevakningen, det vill säga för att bevaka att barnen går i skolan och fullgör sin skolplikt.

I detta ärende har riktlinjerna för skolpliktsbevakning i Tyresö kommun omarbetats från grunden. Syftet är att riktlinjerna bättre ska stämma överens med lagstiftningen och att de ska vara på en mer övergripande nivå och inte gå in på detaljer. För detaljer i arbetet med skolpliktsbevakning finns andra dokument såsom "Arbetsgång vid frånvaro i Tyresö kommuns grundskolor".

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna punkterna 1-2.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Reviderade riktlinjer skolpliktsbevakning.pdf
Riktlinjer skolpliktsbevakning maj 2019.pdf
Styrdokument, Riktlinjer skolpliktsbevakning 210415.pdf

§57 Reviderade riktlinjer skolskjuts

Diarienummer 2021/BUN 0071 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Revidering av riktlinjer för skolskjuts, i de delar som berör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde, antas.

Beskrivning av ärendet
Genom en omorganisation i kommunen har gymnasie- och vuxenutbildningssektorn flyttats till barn- och utbildningsförvaltningen den 13 januari 2020. Barn- och utbildningsförvaltningen har därför arbetat ihop riktlinjer för skolskjuts i ett och samma dokument.

Riktlinjer för skolskjuts har omarbetats av barn- och utbildningsförvaltningen för att göra dessa tydligare. En omvärldsbevakning av andra kommuner har gjorts. Revideringen innebär förtydligande i inledningen samt beskrivning av reglerna i skollagen i avsnitt 2. Rätten till skolskjuts enligt skollagen och kommunens tilläggs regler har förtydligats i riktlinjerna, genom uppdelning av olika avsnitt i riktlinjerna. Rätt till skolskjuts i övrigt har samlats i avsnitt 3. Några avsnitt föreslås att tas bort eftersom det beskrivs i andra avsnitt och är upprepningar. Beskrivning av delad kostnad i avsnitt 3.1 samt 3.5 föreslås att tas bort då det tidigare aldrig varit aktuellt. I övrigt har små korrigeringar avseende stavfel och begrepp gjorts i samband med revideringen. Revideringen innebär inga ändringar av rätten till skolskjuts.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att anta revidering av riktlinjer för skolskjuts, i de delar som berör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Riktlinjer för skolskjuts BUN.pdf
Revidering riktlinjer skolskjuts.pdf

§58 Läsårsdata 2022/2023

Diarienummer 2021/BUN 0070 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Läsårsdata avseende läsåret 2022/2023 antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till läsårsdata för grundskolan i Tyresö kommun. I Skolförordningen (2011:185) tredje kapitel § 2, ska läsåret omfatta minst 178 skoldagar och minst tolv lovdagar. För personalen gäller högst fem studiedagar inom läsåret. Beslut om läsårstider ska beslutas av huvudmannen enligt tredje kapitlet § 3.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att anta läsårsdata avseende läsåret 2022/2023.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, läsårsdata 2022-2023.pdf

§59 Redovisning av statsbidrag 2021

Diarienummer 2021/BUN 0003 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället det vill säga föregående nämnd.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, statsbidrag 210427.pdf

§60 Anmälningar om kränkande behandling 2021

Diarienummer 2021/BUN 0009 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 10 april - 9 maj 2021.pdf
KB nämnd förskola 10 april-9 maj.pdf
KB nämnd skola 10 april-9 maj.pdf

§61 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2021

Diarienummer 2021/BUN 0008 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, pågående ärenden hos Skolinspektionen maj 2021.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd april 2021.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd maj 2021.pdf

§62 Redovisning av delegationsbeslut 2021

Diarienummer 2021/BUN 0007 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Delegationsbeslut Caroline Eriksson april 2021.pdf
Delegationsbeslut Erik Hamner april 2021.pdf
Delegationsbeslut Erik Hamner mars 2021.pdf
Delegationsbeslut Åsa Öfors april 2021.pdf
Delegationsbeslut Martin Lundell maj 2021.pdf
Ordförandebeslut om fjärrundervisning elever åk 6 Kumla skola.pdf
Delegationsbeslut skolskjuts april 2021.pdf
Delegationsbeslut - Förskola - april 2021.pdf
Delegationsbeslut, avsteg från riktlinjerna, Susanne Westlund april 2021.pdf
BoU Attestlista 20210514.pdf

§63 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2021

Diarienummer 2021/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Fortsatta förebyggande åtgärder kopplat till rådande pandemi vårterminen 2021.pdf

§64 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2021

Diarienummer 2021/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 124.pdf
Riktade statsbidrag 2021.pdf

§65 Utdrag ur belastningsregistret - ledarmotsinitiativ (M)

Diarienummer 2021/BUN 0084 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Ärendet remitteras till barn- och utbildningsförvaltningen för utredning. Återrapportering ska ske i september 2021.

Beskrivning av ärendet
Vid samtliga nyanställningar i våra förskolor, grundskolor och annan skolverksamhet ska utdrag ur belastningsregistret ske. Det räcker att en felanställning äger rum för att ett barn kan bli utsatt och påverkat för resten av dennes liv. Vi ska systematiskt kontrollera att lagen följs.

Bakgrund. Brister har visats i andra kommuner i Stockholms län och vi moderater hävdar bestämt att vi ska agera förebyggande och inte i efterhand när det fruktansvärda väl har skett.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna att ärendet tas upp som ett extra ärende.

Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna att ärendet remitteras till barn- och utbildningsförvaltningen för utredning och att återrapportering ska ske i september 2021.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner att ärendet tas upp som ett extra ärenden och finner att nämnden godkänner det.
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner att ärendet remitteras till barn- och utbildningsförvaltningen för utredning och att återrapportering ska ske i september 2021 och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
ledamotsinitiativ.pdf