Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2021-09-29

Sammanträde 2021-09-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

2 Ombyggnad och renovering Kumla skola

Diarienummer 2020/BUN 0109 41

1. Behovet av renovering och ombyggnation av Kumla skola enligt förstudiens rekommenderade alternativ, godkänns.
2. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag på evakuering godkänns.
3. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag att upprusta skolgård för de äldre eleverna godkänns.


Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
4. Renovering och ombyggnad enligt rekommenderat alternativ godkänns för genomförande.
5. Behov av utökad budgetram för driftskostnader avseende de beräknade merkostnaderna för lokalhyra för grundskolan ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift tidigast 2023.
6. Behov av utökad budgetram för driftskostnader avseende de beräknade kostnaderna avseende inventarier till grundskolan ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift tidigast 2023.
7. Tilläggsanslag avseende driftskostnaderna för projektledning av projektet ska beaktas i kommunplaneprocessen.
8. Tilläggsanslag för de ökade driftskostnaderna för måltidsenheten ska beaktas i kommunplansprocessen.
9. Merkostnaderna under evakueringen föreslås finansieras med ett extra anslag till projektet.

Beskrivning av ärendet
Kumla skolas lokaler är i behov av reinvestering och har flera byggnadsdelar som uppnått sin tekniska livslängd I samband med att detta lyftes har även verksamheten lyft behovet av att uppdatera lokalerna för att få en mer ändamålsenlig skola. En förstudie har genomförts för att se över reinvesteringsbehovet och möjligheten att bygga om lokalerna till mer ändamålsenliga lokaler. Förstudien har även sett över evakueringsmöjligheter för verksamheten under ombyggnationen samt möjligheter för matsalslösning under tiden för ombyggnation av kök och matsal.

Förstudien förordar en lösning som medför att en lägre ytskiktsrenovering utförs på Hus S, en normal ytskiktsrenovering utförs på hus M och på hus H anpassas byggnaden efter en ny standard att likna vid en stomrenovering.


Bilagor
Tjänsteskrivelse, Ombyggnad och renovering Kumla skola.pdf
Förstudierapport Kumla skola.pdf
Bilaga 4 Prövning av barnets bästa angående renovering av Kumla skola.pdf

3 Analys av inkomna kränkningsanmälningar

Diarienummer 2021/BUN 0024 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen och analysen av inkomna anmälningar om kränkande behandling för perioden 1 januari - 30 juni 2021 noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen ska två gånger per år sammanfatta och analysera anmälningar om kränkande behandling som gjorts till huvudmannen av verksamheterna. (Dnr 2019/BUN 0003 009)
Denna rapport avser perioden 1 januari - 30 juni 2021. Under perioden har huvudmannen fått in 944 anmälningar om kränkande behandling och trakasserier. Grundskolan står för 96 procent av anmälningarna och förskolan för fyra procent.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, analys kränkande behandling vt-21.pdf
Analys kränkande behandling vt-21.pdf

4 Mottagande av nyanlända i Tyresö kommuns grundskolor

Diarienummer 2021/BUN 0108 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Redovisningen godkänns.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att förbättra och kvalitetssäkra kartläggning steg 1 och 2.
3. Barn- och utbildningsförvaltningen ska säkra upp mottagandet av nyanlända på högstadiet så att eleven ges möjlighet att nå behörighet till gymnasiet.

Beskrivning av ärendet
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att analysera och utvärdera mottagandet av nyanlända i Tyresö kommun, och om det finns behov, föreslå förbättringsåtgärder.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, mottagande av nyanlända.pdf
Rapport mottagande av nyanlända.pdf
Bilaga 3 riktlinje mottagande av nyanlända i Tyresö kommuns grundskolor.pdf
Bilaga 4 Studiehandledares roll och ansvar.pdf
Bilaga 6 Rutiner för ämnet svenska som andraspråk.pdf
Bilaga 5 Studiehandledning - Förväntningar på ämneslärare.pdf

5 Lägesrapport av ordförandeuppdrag- Resultat och förbättringsområden gällande svenska som andraspråk (sva)

Diarienummer 2020/BUN 0102 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden, 2020-11-25 § 96, att återrapportera dels resultatet av införandet av resultatdialoger på mångfaldsenheten samt dels en analys med förbättringsförslag för hur studiehandlingens verkningsgrad kan öka.

Bilagor
Tjänsteskrivelse förbättringsområden sva.pdf

6 Investeringsbeslut gällande samlingsanslag för lärmiljön

Diarienummer 2021/BUN 0099 12

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Förvaltningens förslag om åtgärder för att skapa god lärmiljö inom förskoleverksamheten om totalt 9,5 mnkr godkänns.
2. Förvaltningens förslag om åtgärder för att skapa god lärmiljö inom grundskoleverksamheten om totalt 3,5 mnkr godkänns.


Beskrivning av ärendet
Lärmiljösatsningen görs för att säkerställa att bra förutsättningar ska finnas för att alla Tyresös barn och elever ska känna sig trygga i verksamheten, kunna delta i undervisningen och känna arbetsro. Satsningen ska bidra till att investera i den fysiska arbetsmiljön, öka tillgängligheten och möjligheten för alla barn att inkluderas i undervisningen.
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag för satsningen under hösten 2021 är att genomföra målning av väggar, byte av golvmattor, toaletter, innerdörrar, ytterdörrar och även vissa snickerier. Detta för att skapa en tilltalande miljö för lärande och en ökad likvärdighet.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår åtgärder för att skapa god lärmiljö inom förskoleverksamheten om totalt 9,5 mnkr och inom grundskoleverksamheten om totalt 3,5 mnkr.


Bilagor
Tjänsteskrivelse, Samlingsanslag.pdf

7 Delårsbokslut 2021 Barn- och utbildningsnämnden

Diarienummer 2021/BUN 0020 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Delårsrapport för tertial 2 2021 för barn- och utbildningsnämnden med verksamhetsområdena förskola och pedagogisk omsorg samt grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2021 godkänns.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj - augusti 2021 för barn -och utbildningsnämnden som omfattar verksamhetsområdet förskola och pedagogisk omsorg samt grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2021, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.
Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.
Delårsrapporten följer samma mall som de månadsrapporter som redovisats tidigare under året. Delårsrapporten omfattar dessutom uppföljning av viktiga händelser per augusti, uppdrag, riskhanteringsplanen, tillgänglighetsplanen, kommungemensamma uppdrag och nämndens prioriteringar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Delår 2 barn- och utbildningsnämnden.pdf
Delår 2 barn- och utbildningsnämnden.pdf
Resultatsammanställning 2020.2021.pdf

8 Avgift för ansökan om godkännande av enskild huvudman att bedriva fristående förskola och fristående fritidshem

Diarienummer 2021/BUN 0073 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att införa avgift för ansökan om godkännande av enskild huvudman, vid byte av huvudman och vid förändring av tillståndet för fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet.
2. Att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avgiften för en ansökan om godkännande av huvudman och byte av huvudman för fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet fastställs till 25 000 kronor.
3. Att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avgiften för en ansökan om förändring av tillståndet för fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet fastställs till 15 000 kronor.
4. Att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avgiften för den som ansöker om godkännande, ägarbyte eller förändring av ett tillstånd för fristående förskola eller fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet ska betalas i samband med ansökan och att ansökan inte tas upp till prövning om avgiften inte har erlagts kommunen.
5. Paragrafen justeras omedelbart.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
6. Avgift för ansökan om godkännande av enskild huvudman, vid byte av huvudman och vid förändring av tillståndet för fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet införs.
7. Avgiften för en ansökan om godkännande av huvudman och byte av huvudman för fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet fastställs till 25 000 kronor.
8. Avgiften för en ansökan om förändring av tillståndet för fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet fastställs till 15 000 kronor.
9. Avgiften för den som ansöker om godkännande, ägarbyte eller förändring av ett tillstånd för fristående förskola eller fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet ska betalas i samband med ansökan och att ansökan inte tas upp till prövning om avgiften inte har erlagts kommunen.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Tyresö kommun ska ta ut en avgift för ansökan om godkännande av enskild huvudman att bedriva fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet, samt vid byte av huvudman eller förändring av ett tillstånd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Avgift för ansökan.pdf
Resonemang gällande avgift för godkännande av ekonomistyrningsenheten.pdf

9 Ansökan om godkännande av enskild huvudman, Pedagogisk omsorg - Steglitsen

Diarienummer 2021/BUN 0086 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Huvudmannen Katarina Erlandsson Harnesk, Steglitsen, enskild firma, har rätt till bidrag för pedagogisk omsorg.
2. Huvudmannen Katarina Erlandsson Harnesk, Steglitsen, enskild firma, har med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär rätt till bidrag för pedagogisk omsorg trots att villkoret om öppenhet i 25 kap. 10 § punkt 3 skollagen inte är uppfyllt.
3. Godkännandet av rätt till bidrag gäller för maximalt 6 barn, i åldern 1-12 år.
4. Vid större förändringar i barngruppens sammansättning och storlek ska huvudmannen göra en ny ansökan och beslut tas av utbildningsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Katarina Erlandsson Harnesk, huvudman för Steglitsen enskild firma har inkommit med en ansökan om godkännande som huvudman att bedriva pedagogisk omsorg med rätt till bidrag i Tyresö kommun.
Barn- och utbildningsförvaltningen har granskat ansökan och bedömer utifrån inkomna handlingar att Katarina Erlandsson Harnesk har förutsättningar att bedriva verksamheten i enlighet med gällande styrdokument och att det finns underlag för att godkänna rätt till bidrag för verksamheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Steglitsen.pdf
Affärsplan och Riktlinjer för verksamheten - Pedagogisk Omsorg Steglitsen Bilaga 1.pdf
Handlingsplan och plan mot kränkande behandling och diskriminering Steglitsen Bilaga 6.pdf

10 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2021

Diarienummer 2021/BUN 0008 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Pågående ärenden hos Skolinspektionen.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen.pdf

11 Anmälningar om kränkande behandling 2021

Diarienummer 2021/BUN 0009 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 10 augusti - 9 september.pdf
Kränkande behandling förskola 10 aug-9 sep.pdf
Kränkande behandling grundskola 10 aug-9 sep.pdf

12 Redovisning av delegationsbeslut 2021

Diarienummer 2021/BUN 0007 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Bilagor
Delegationsbeslut Skolskjuts juni-juli 2021.pdf
Delegationsbeslut Skolskjuts jun-aug 2021.pdf
Delegationsbeslut BUN 2021 Andreas augusti.pdf
Delegationsbeslut BUN 2021 Erik Hamner aug - sep.pdf

13 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2021

Diarienummer 2021/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.
Coronaläget

14 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2021

Diarienummer 2021/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Nytt på BoU 9 september 2021 - Tyresö kommun.pdf
Protokoll samverkan 210819 VO 1, 2, 6 och 7.pdf
Protokoll samverkan 210603, VO 1, 2, 5 och 7.pdf

§84 Informationsärende

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Resultatsammanställning läsåret 2020/2021

Föredragande: Frida Ryholt, verksamhetsstrateg, Magnus Nilimaa rektor Dalskolan, Monica Nyberg rektor Strandskolan, Kerstin Berglund bitr. rektor Nyboda skola.

Ordförandeförslag
Ordförande Åsa de Mander (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

§85 Ombyggnad och renovering Kumla skola

Diarienummer 2020/BUN 0109 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.
Behovet av renovering och ombyggnation av Kumla skola enligt förstudiens rekommenderade alternativ, godkänns.
2. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag på evakuering godkänns.
3. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag att upprusta skolgård för de äldre eleverna godkänns.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
4
. Renovering och ombyggnad enligt rekommenderat alternativ godkänns för genomförande.
5. Behov av utökad budgetram för driftskostnader avseende de beräknade merkostnaderna för lokalhyra för grundskolan ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift tidigast 2023.
6. Behov av utökad budgetram för driftskostnader avseende de beräknade kostnaderna avseende inventarier till grundskolan ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift tidigast 2023.
7. Tilläggsanslag avseende driftskostnaderna för projektledning av projektet ska beaktas i kommunplaneprocessen.
8. Tilläggsanslag för de ökade driftskostnaderna för måltidsenheten ska beaktas i kommunplansprocessen.
9. Merkostnaderna under evakueringen föreslås finansieras med ett extra anslag till projektet.

Särskilt yttrande
Jeanette Hellmark (M), för den moderata gruppens räkning, och Richard Norin (C) kommer in med ett gemensamt särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Kumla skolas lokaler är i behov av reinvestering och har flera byggnadsdelar som uppnått sin tekniska livslängd I samband med att detta lyftes har även verksamheten lyft behovet av att uppdatera lokalerna för att få en mer ändamålsenlig skola. En förstudie har genomförts för att se över reinvesteringsbehovet och möjligheten att bygga om lokalerna till mer ändamålsenliga lokaler. Förstudien har även sett över evakueringsmöjligheter för verksamheten under ombyggnationen samt möjligheter för matsalslösning under tiden för ombyggnation av kök och matsal.

Förstudien förordar en lösning som medför att en lägre ytskiktsrenovering utförs på Hus S, en normal ytskiktsrenovering utförs på hus M och på hus H anpassas byggnaden efter en ny standard att likna vid en stomrenovering.

Ordförandeförslag
Ordförande Åsa de Mander (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner punkterna 1-3.

Ordförande Åsa de Mander (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna punkterna 4-9.

Yrkande
Jeanette Hellmark (M), för den moderata gruppen, yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Richard Norin (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Ombyggnad och renovering Kumla skola.pdf
Förstudierapport Kumla skola.pdf
Bilaga 4 Prövning av barnets bästa angående renovering av Kumla skola.pdf

§86 Analys av inkomna kränkningsanmälningar

Diarienummer 2021/BUN 0024 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen och analysen av inkomna anmälningar om kränkande behandling för perioden 1 januari – 30 juni 2021 noteras.

Särskilt yttrande
Jeanette Hellmark (M), för den moderata gruppens räkning, och Richard Norin (C) kommer in med ett gemensamt särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen ska två gånger per år sammanfatta och analysera anmälningar om kränkande behandling som gjorts till huvudmannen av verksamheterna. (Dnr 2019/BUN 0003 009)

Denna rapport avser perioden 1 januari – 30 juni 2021. Under perioden har huvudmannen fått in 944 anmälningar om kränkande behandling och trakasserier. Grundskolan står för 96 procent av anmälningarna och förskolan för fyra procent.

Ordförandeförslag
Ordförande Åsa de Mander (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, analys kränkande behandling vt-21.pdf
Analys kränkande behandling vt-21.pdf

§87 Mottagande av nyanlända i Tyresö kommuns grundskolor

Diarienummer 2021/BUN 0108 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Redovisningen godkänns.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att förbättra och kvalitetssäkra kartläggning steg 1 och 2.
3. Barn- och utbildningsförvaltningen ska säkra upp mottagandet av nyanlända på högstadiet så att eleven ges möjlighet att nå behörighet till gymnasiet.

Beskrivning av ärendet
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att analysera och utvärdera mottagandet av nyanlända i Tyresö kommun, och om det finns behov, föreslå förbättringsåtgärder.

Ordförandeförslag
Ordförande Åsa de Mander (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ordförande Åsa de Mander (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att förbättra och kvalitetssäkra kartläggning steg 1 och 2, samt att förvaltningen ska säkra upp mottagandet av nyanlända på högstadiet så att eleven ges möjlighet att nå behörighet till gymnasiet.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, mottagande av nyanlända.pdf
Rapport mottagande av nyanlända.pdf
Bilaga 3 riktlinje mottagande av nyanlända i Tyresö kommuns grundskolor.pdf
Bilaga 4 Studiehandledares roll och ansvar.pdf
Bilaga 6 Rutiner för ämnet svenska som andraspråk.pdf
Bilaga 5 Studiehandledning - Förväntningar på ämneslärare.pdf

§88 Lägesrapport av ordförandeuppdrag- Resultat och förbättringsområden

Diarienummer 2020/BUN 0102 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden, 2020-11-25 § 96, att återrapportera dels resultatet av införandet av resultatdialoger på mångfaldsenheten samt dels en analys med förbättringsförslag för hur studiehandlingens verkningsgrad kan öka.

Ordförandeförslag
Ordförande Åsa de Mander (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse förbättringsområden sva.pdf

§89 Investeringsbeslut gällande samlingsanslag för lärmiljön

Diarienummer 2021/BUN 0099 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Förvaltningens förslag om åtgärder för att skapa god lärmiljö inom förskoleverksamheten om totalt 9,5 mnkr godkänns.
2. Förvaltningens förslag om åtgärder för att skapa god lärmiljö inom grundskoleverksamheten om totalt 3,5 mnkr godkänns.

Beskrivning av ärendet
Lärmiljösatsningen görs för att säkerställa att bra förutsättningar ska finnas för att alla Tyresös barn och elever ska känna sig trygga i verksamheten, kunna delta i undervisningen och känna arbetsro. Satsningen ska bidra till att investera i den fysiska arbetsmiljön, öka tillgängligheten och möjligheten för alla barn att inkluderas i undervisningen.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag för satsningen under hösten 2021 är att genomföra målning av väggar, byte av golvmattor, toaletter, innerdörrar, ytterdörrar och även vissa snickerier.  Detta för att skapa en tilltalande miljö för lärande och en ökad likvärdighet.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår åtgärder för att skapa god lärmiljö inom förskoleverksamheten om totalt 9,5 mnkr och inom grundskoleverksamheten om totalt 3,5 mnkr.

Ordförandeförslag
Ordförande Åsa de Mander (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag enligt punkterna 1-2.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Samlingsanslag.pdf

§90 Delårsbokslut 2021 Barn- och utbildningsnämnden

Diarienummer 2021/BUN 0020 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 2 2021 för barn- och utbildningsnämnden med verksamhetsområdena förskola och pedagogisk omsorg samt grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2021 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj – augusti 2021 för barn -och utbildningsnämnden som omfattar verksamhetsområdet förskola och pedagogisk omsorg samt grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2021, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Delårsrapporten följer samma mall som de månadsrapporter som redovisats tidigare under året. Delårsrapporten omfattar dessutom uppföljning av viktiga händelser per augusti, uppdrag, riskhanteringsplanen, tillgänglighetsplanen, kommungemensamma uppdrag och nämndens prioriteringar.

Ordförandeförslag
Ordförande Åsa de Mander (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapporten för tertial 2 2021 för barn- och utbildningsnämnden med verksamhetsområdena förskola och pedagogisk omsorg samt grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2021.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Delår 2 barn- och utbildningsnämnden.pdf
Delår 2 barn- och utbildningsnämnden.pdf
Resultatsammanställning 2020.2021.pdf

§91 Avgift för ansökan om godkännande av enskild huvudman att bedriva

Diarienummer 2021/BUN 0073 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att införa avgifter för ansökan om godkännande av enskild huvudman, vid byte av huvudman och vid förändring av tillståndet för fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet.
2. Att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avgiften för en ansökan om godkännande av huvudman och byte av huvudman för fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet fastställs till 25 000 kronor
3. Att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avgiften för en ansökan om förändring av tillståndet för fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet fastställs till 15 000 kronor.
4. Att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avgiften för den som ansöker om godkännande, ägarbyte eller förändring av ett tillstånd för fristående förskola eller fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet ska betalas i samband med ansökan och att ansökan inte tas upp till prövning om avgiften inte har erlagts kommunen.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
5. Avgift för ansökan om godkännande av enskild huvudman, vid byte av huvudman och vid förändring av tillståndet för fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet införs.
6. Avgiften för en ansökan om godkännande av huvudman och byte av huvudman för fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet fastställs till 25 000 kronor.
7. Avgiften för en ansökan om förändring av tillståndet för fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet fastställs till 15 000 kronor.
8. Avgiften för den som ansöker om godkännande, ägarbyte eller förändring av ett tillstånd för fristående förskola eller fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet ska betalas i samband med ansökan och att ansökan inte tas upp till prövning om avgiften inte har erlagts kommunen.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Tyresö kommun ska ta ut en avgift för ansökan om godkännande av enskild huvudman att bedriva fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet, samt vid byte av huvudman eller förändring av ett tillstånd.

Ordförandeförslag
Ordförande Åsa de Mander (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner punkterna 1-4.

Ordförande Åsa de Mander (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna punkterna 5-8.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Avgift för ansökan.pdf
Kalkyl avgift för ansökan.pdf

§92 Ansökan om godkännande av enskild huvudman, Pedagogisk omsorg -

Diarienummer 2021/BUN 0086 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Huvudmannen Katarina Erlandsson Harnesk, Steglitsen, enskild firma, har rätt till bidrag för pedagogisk omsorg.
2. Huvudmannen Katarina Erlandsson Harnesk, Steglitsen, enskild firma, har med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär rätt till bidrag för pedagogisk omsorg trots att villkoret om öppenhet i 25 kap. 10 § punkt 3 skollagen inte är uppfyllt.
3. Godkännandet av rätt till bidrag gäller för maximalt 6 barn, i åldern 1-12 år.
4. Vid större förändringar i barngruppens sammansättning och storlek ska huvudmannen göra en ny ansökan och beslut tas av utbildningsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Katarina Erlandsson Harnesk, huvudman för Steglitsen enskild firma har inkommit med en ansökan om godkännande som huvudman att bedriva pedagogisk omsorg med rätt till bidrag i Tyresö kommun.

Barn- och utbildningsförvaltningen har granskat ansökan och bedömer utifrån inkomna handlingar att Katarina Erlandsson Harnesk har förutsättningar att bedriva verksamheten i enlighet med gällande styrdokument och att det finns underlag för att godkänna rätt till bidrag för verksamheten.

Ordförandeförslag
Ordförande Åsa de Mander (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner punkterna 1-4.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Steglitsen.pdf
Affärsplan och Riktlinjer för verksamheten - Pedagogisk Omsorg Steglitsen Bilaga 1.pdf
Handlingsplan och plan mot kränkande behandling och diskriminering Steglitsen Bilaga 6.pdf

§93 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2021

Diarienummer 2021/BUN 0008 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Åsa de Mander (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Pågående ärenden hos Skolinspektionen.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen.pdf

§94 Anmälningar om kränkande behandling 2021

Diarienummer 2021/BUN 0009 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Åsa de Mander (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 10 augusti - 9
september.pdf
Kränkande behandling förskola 10 aug-9 sep.pdf
Kränkande behandling grundskola 10 aug-9 sep.pdf

§95 Redovisning av delegationsbeslut 2021

Diarienummer 2021/BUN 0007 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Åsa de Mander (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Delegationsbeslut Skolskjuts juni-juli 2021.pdf
Delegationsbeslut Skolskjuts jun-aug 2021.pdf
Delegationsbeslut BUN 2021 Andreas augusti.pdf
Delegationsbeslut BUN 2021 Erik Hamner aug - sep.pdf

§96 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2021

Diarienummer 2021/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.

- Coronaläget 

Ordförandeförslag
Ordförande Åsa de Mander (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden godkänner det.

§97 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2021

Diarienummer 2021/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Åsa de Mander (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Nytt på BoU 9 september 2021 - Tyresö kommun.pdf
Protokoll samverkan 210819 VO 1, 2, 6 och 7.pdf
Protokoll samverkan 210603, VO 1, 2, 5 och 7.pdf
Protokoll samverkan 210603, VO 1 och 2.pdf