Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2023-02-22

Sammanträde 2023-02-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Orientering om personuppgiftsincidenter 2022

Diarienummer 2023/BUN 0136 017

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunen är det varje nämnd som är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som förvaltningen utför.
Ett led i att ge nämnden insyn i effektiviteten av vidtagna skyddsåtgärder för personuppgiftsbehandlingen är att årligen redovisa en summering av de personuppgiftsincidenter som inträffat under året, samt lärdomar från dessa.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information om personuppgiftsincidenter.pdf

2 Informationsärende

Diarienummer 2023/BUN 0137

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Elin Posch, förstelärare, informerar om Toleransprojektet i Tyresö kommun.

3 Revidering av riktlinjer för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet

Diarienummer 2023/BUN 0147

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden
- Revidering av Riktlinjer för av enskild huvudman bedriva förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet antas, ersätter Riktlinjer för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beslutade av barn- och utbildningsnämnden 2021-05-26 § 53.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har omarbetat och förtydligat dokumentet "Riktlinjer för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet i Tyresö kommun" utifrån nya lagkrav, samt genom innehålls- och språkgranskning.

Bilagor
Riktlinjer för godkännande av huvudman fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet 2023.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer för godkännande av fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet 2.pdf

4 Information om ägar- och ledningsprövning av ägar- och ledningskretsen i Föräldrakooperativet Kryddan ekonomisk förening

ÄDiarienummer 2022/BUN 0135 40

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har under november 2022 - januari 2023 genomfört en ägar- och ledningsprövning av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Föräldrakooperativet Kryddan ekonomisk förening som driver Förskolan Kryddan och bedömer utifrån inkomna dokument att det i ägar- och ledningskretsen finns tillräcklig insikt och förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, information om ägar-och ledningsprövning Föräldrakooperativet Kryddan ekonomisk förening.pdf

5 Revidering av riktlinjer för ekonomisk ersättning

Diarienummer 2023/BUN 0146 003

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden
- Revidering av Riktlinjer för ekonomisk ersättning antas, ersätter Riktlinjer för ekonomisk ersättning beslutade av barn- och utbildningsnämnden 2019-11-27 § 43.

Beskrivning av ärendet
Riktlinjen behandlar resursfördelningen till kommunala och fristående huvudmän inom skolväsendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, riktlinjer för ekonomisk ersättning.pdf
Riktlinjer för ekonomisk ersättning 2023.pdf

6 Patientsäkerhetsberättelse 2022

Diarienummer 2023/BUN 0019 014

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden
- Patientsäkerhetsberättelsen för 2022 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet är att främja patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården genom att tydliggöra vårdgivarens ansvar. Säkrare vård ska leda till färre vårdskador och därmed öka patientsäkerheten. Vårdgivaren ska arbeta förebyggande genom systematiskt patientsäkerhetsarbete, beskriva fördelningen av det organisatoriska ansvaret samt årligen upprätta patientsäkerhetsberättelse. Vårdgivaren får ett större och tydligare ansvar för att utreda händelser, förebygga vårdskador och se till att personalens kompetens tillgodoser kravet på en god vård.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, patientsäkerhetsberättelse 2022.pdf
Patientsäkerhetsberättelse 2022.pdf
Avvikelser EMI 2022.pdf

7 Omlokalisering av lärstudio med behandling samt Tyresö förskola

Diarienummer 2022/BUN 0032 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. PM Lokaler för lärstudio med behandling, noteras.
2. Tyresö förskola omlokaliseras till förskolan Strandpärlan.
3. Kommunens lärstudio med behandling för årskurs 1-9 placeras och organiseras som en del av Tyresö skola med start höstterminen 2023/2024.
4. Förvaltningen ges uppdrag att säkerställa att lokalerna som idag nyttjas av Tyresö förskola verksamhetsanpassas för att bli ändamålsenliga för lärstudio med behandling till läsår 2023/2024.

Beskrivning av ärendet
I Tyresö kommun drivs Pusselbiten vilken är kommunens enda lärstudio med behandling. Där erbjuds specialanpassad skolgång med behandling för elever och behandlingen riktar sig även i viss del till vårdnadshavare. Den behandlande delen organiseras i samverkan med socialtjänsten.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade på sammanträdet i mars 2022 att Pusselbiten skulle utökas att även omfatta årskurserna 7-9 och att verksamheten ska hållas ihop på samma plats. På samma nämndsammanträde fattades beslut om att ge kommunens strategiska lokalgrupp uppdrag att ta fram lämplig lokallösning. Nuvarande verksamhet på Pusselbiten omfattar årskurs 1-9, elevgruppen består idag av elever i årskurs 1-6 och ligger tillfälligt i paviljonger vid Fornuddens gamla skola.

En promemoria (PM) har tagits fram där en lägesbild sammanfattas över tillgängliga lokaler, se bilaga 1.

Bilagor
Tjänsteskrivelse omlokalisering lärstudio med behandling samt Tyresö förskola.pdf
PM lokaler lärstudio m behandling.pdf
Prövning av barns bästa - omlokalisering lärstudio med behandling och Tyresö förskola.pdf

8 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2022

Diarienummer 2023/BUN 0021 010

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden
- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområdena 1 förskola och pedagogisk omsorg och 2 grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem 2022 med måluppfyllelse samt uppföljning av kommungemensamma uppdrag, nämndens prioriteringar, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2022 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden 1 förskola och pedagogisk omsorg och 2 grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem 2022. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2022 från kommunplan och nämndplan. Ekonomiskt resultat, nämndens prioriteringar och riskhanteringsplan har följts upp.

Bilagor
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse BUN 2023.pdf
Verksamhetsberättelse BUN.pdf

9 Informationsärende problematisk skolfrånvaro 2023

Diarienummer 2023/BUN 0018 41

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag 2022-03-23 § 36 att vid varje nämnd rapportera antal elever som har problematisk skolfrånvaro och redogöra vilka insatser som genomförts för att vända frånvaron.

Bilagor
Frånvarorapport jan 2023.pdf

10 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2023

Diarienummer 2023/BUN 0015 009

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen januari 2023.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen januari 2023.pdf

11 Sammanställning av antal kränkningsanmälningar under 2022

Diarienummer 2022/BUN 0007 009

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, sammanställning av antal kränkningsanmälningar under 2022.pdf
Sammanställning av antal kränkningsanmälningar på förskolor under 2022.pdf
Sammanställning av antal kränkningsanmälningar på grundskolor under 2022.pdf

12 Pågående uppdrag barn- och utbildningsnämnden 2023

Diarienummer 2023/BUN 0022 010

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, diarienummer 2015/KS 0324 § 160.
Barn- och utbildningsförvaltningen har för närvarande tio (1) pågående ärenden.
Listan över pågående uppdrag uppdateras kontinuerligt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, redovisning av pågående uppdrag februari 2023.pdf

13 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Diarienummer 2023/BUN 0013 002

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Bilagor
Delegationsbeslut, verksamhetsstöd för lärstudio jan. 2023.pdf
Delegationsbeslut, ansökan om verksamhetsstöd förskola och grundskola dec. 2022.pdf
Delegationsbeslut GDPR dec. 2022.pdf
Delegationsbeslut skolskjuts dec. 2022 - jan. 2023 BUN.pdf
Delegationsbeslut, förskoleplaceringar febr. 2023.pdf
Delegationsbeslut, verksamhetsstöd febr. 2023.pdf

14 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2023

Diarienummer 2023/BUN 0012 002

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen
- Information från verksamheterna
- Stimmet
- Skolvalsprocess
- Bergfotens förskola

15 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2023

Diarienummer 2023/BUN 0011 001

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.
Bilagor
Protokoll Kommunala tillgänglighetsrådet 2023-02-08.pdf

§16 Orientering om personuppgiftsincidenter 2022

Diarienummer 2023/BUN 0136 017

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Inom kommunen är det varje nämnd som är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som förvaltningen utför.

Ett led i att ge nämnden insyn i effektiviteten av vidtagna skyddsåtgärder för personuppgiftsbehandlingen är att årligen redovisa en summering av de personuppgiftsincidenter som inträffat under året, samt lärdomar från dessa.

Ordförandeförslag

Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse information om personuppgiftsincidenter.pdf

§17 Informationsärende

Diarienummer 2023/BUN 0137

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Elin Posch, lärare Strandskolan, Katarina Persson, lärare Dalskolan och Jonas Hugosson, lärare Tyresö skola informerar om Toleransprojektet i Tyresö kommun.

Ordförandeförslag

Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Beslut/Protokollsutdrag
§17_prot_20230222.pdf (111 kb)

§18 Revidering av riktlinjer för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet

Diarienummer 2023/BUN 0147

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Revidering av Riktlinjer för av enskild huvudman bedriva förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet antas, ersätter Riktlinjer för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beslutade av barn- och utbildningsnämnden 2021-05-26 § 53.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har omarbetat och förtydligat dokumentet ”Riktlinjer för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet i Tyresö kommun” utifrån nya lagkrav, samt genom innehålls- och språkgranskning.

Ordförandeförslag

Ordförande Klara Watmani föreslår barn- och utbildningsnämnden antar revidering av Riktlinjer för av enskild huvudman bedriva förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet och att revideringen ersätter Riktlinjer för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beslutade av barn- och utbildningsnämnden 2021-05-26 § 53.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor

Riktlinjer för godkännande av huvudman fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet 2023.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer för godkännande av fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet 2.pdf

§19 Information om ägar- och ledningsprövning av ägar- och ledningskretsen i Föräldrakooperativet Kryddan ekonomisk förening

Diarienummer 2022/BUN 0135 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Informationen noteras.

Jäv

Annika Höglund (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har under november 2022 - januari 2023 genomfört en ägar- och ledningsprövning av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Föräldrakooperativet Kryddan ekonomisk förening som driver Förskolan Kryddan och bedömer utifrån inkomna dokument att det i ägar- och ledningskretsen finns tillräcklig insikt och förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Ordförandeförslag

Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse, information om ägar-och ledningsprövning Föräldrakooperativet Kryddan ekonomisk förening.pdf

§20 Revidering av riktlinjer för ekonomisk ersättning

Diarienummer 2023/BUN 0146 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Revidering av Riktlinjer för ekonomisk ersättning antas, ersätter Riktlinjer för ekonomisk ersättning beslutade av barn- och utbildningsnämnden 2019-11-27 § 43.

Beskrivning av ärendet

Riktlinjen behandlar resursfördelningen till kommunala och fristående huvudmän inom skolväsendet.

Ordförandeförslag

Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden antar revidering av Riktlinjer för ekonomisk ersättning och att den ersätter Riktlinjer för ekonomisk ersättning beslutade av barn- och utbildningsnämnden 2019-11-27 § 43.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse, riktlinjer för ekonomisk ersättning.pdf
Riktlinjer för ekonomisk ersättning, inkl. ändringsmarkering.pdf
Riktlinjer för ekonomisk ersättning 2023.pdf

§21 Patientsäkerhetsberättelse 2022

Diarienummer 2023/BUN 0019 014

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Patientsäkerhetsberättelsen för 2022 godkänns.

Beskrivning av ärendet

Patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet är att främja patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården genom att tydliggöra vårdgivarens ansvar. Säkrare vård ska leda till färre vårdskador och därmed öka patientsäkerheten. Vårdgivaren ska arbeta förebyggande genom systematiskt patientsäkerhetsarbete, beskriva fördelningen av det organisatoriska ansvaret samt årligen upprätta patientsäkerhetsberättelse. Vårdgivaren får ett större och tydligare ansvar för att utreda händelser, förebygga vårdskador och se till att personalens kompetens tillgodoser kravet på en god vård.

Ordförandeförslag

Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen 2022.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Särskilda yttranden

Jeanette Hellmark (M) inkommer med ett särskilt yttrande.

Bilagor

Tjänsteskrivelse, patientsäkerhetsberättelse 2022.pdf
Patientsäkerhetsberättelse_2022.pdf
Avvikelser EMI 2022.pdf
Särskilt yttrande (M), Patientsäkerhetsberättelse 2022.pdf

§22 Omlokalisering av lärstudio med behandling samt Tyresö förskola

Diarienummer 2022/BUN 0032 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. PM Lokaler för lärstudio med behandling, noteras.
2. Tyresö förskola omlokaliseras till förskolan Strandpärlan.
3. Kommunens lärstudio med behandling för årskurs 1-9 placeras och organiseras som en del av Tyresö skola med start höstterminen 2023/2024.
4. Förvaltningen ges uppdrag att säkerställa att lokalerna som idag nyttas av Tyresö förskola verksamhetsanpassas för att bli ändamålsenliga för lärstudio med behandling till läsår 2023/2024.

Beskrivning av ärendet

I Tyresö kommun drivs Pusselbiten vilken är kommunens enda lärstudio med behandling. Där erbjuds specialanpassad skolgång med behandling för elever och behandlingen riktar sig även i viss del till vårdnadshavare. Den behandlande delen organiseras i samverkan med socialtjänsten.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade på sammanträdet i mars 2022 att Pusselbiten skulle utökas att även omfatta årskurserna 7-9 och att verksamheten ska hållas ihop på samma plats. På samma nämndsammanträde fattades beslut om att ge kommunens strategiska lokalgrupp uppdrag att ta fram lämplig lokallösning. Nuvarande verksamhet på Pusselbiten omfattar årskurs 1-9, elevgruppen består idag av elever i årskurs 1-6 och ligger tillfälligt i paviljonger vid Fornuddens gamla skola. 

En promemoria (PM) har tagits fram där en lägesbild sammanfattas över tillgängliga lokaler, se bilaga 1.

Ordförandeförslag

Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att:

1. PM Lokaler för lärstudio med behandling, noteras.
2. Tyresö förskola omlokaliseras till förskolan Strandpärlan.
3. Kommunens lärstudio med behandling för årskurs 1-9 placeras och organiseras som en del av Tyresö skola med start höstterminen 2023/2024.
4. Förvaltningen ges uppdrag att säkerställa att lokalerna som idag nyttas av Tyresö förskola verksamhetsanpassas för att bli ändamålsenliga för lärstudio med behandling till läsår 2023/2024.

Yrkanden

Jeanette Hellmark (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse omlokalisering  lärstudio med behandling samt Tyresö förskola.pdf
PM lokaler lärstudio m behandling - slutversion.pdf
Prövning av barns bästa - omlokalisering lärstudio med behandling och Tyresö förskola.pdf

§23 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2022

Diarienummer 2023/BUN 0021 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområdena 1 förskola och pedagogisk omsorg och 2 grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem 2022 med måluppfyllelse samt uppföljning av kommungemensamma uppdrag, nämndens prioriteringar, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2022 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden 1 förskola och pedagogisk omsorg och 2 grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem 2022. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2022 från kommunplan och nämndplan. Ekonomiskt resultat, nämndens prioriteringar och riskhanteringsplan har följts upp.

Ordförandeförslag

Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse för verksamhetsområdena 1 förskola och pedagogisk omsorg och 2 grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem 2022 med måluppfyllelse samt uppföljning av kommungemensamma uppdrag, nämndens prioriteringar, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan.

Yrkanden

Jerry Svensson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse, verksamhetsberättelse 2022 BUN.pdf
Verksamhetsberättelse 2022 BUN.pdf

§24 Informationsärende problematisk skolfrånvaro 2023

Diarienummer 2023/BUN 0018 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag 2022-03-23 § 36 att vid varje nämnd rapportera antal elever som har problematisk skolfrånvaro och redogöra vilka insatser som genomförts för att vända frånvaron.

Ordförandeförslag

Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor

Frånvarorapport jan 2023.pdf

§25 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2023

Diarienummer 2023/BUN 0015 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag

Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen januari 2023.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen januari 2023.pdf

§26 Sammanställning av antal kränkningsanmälningar under 2022

Diarienummer 2022/BUN 0007 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag

Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse, sammanställning av antal kränkningsanmälningar under 2022.pdf
Sammanställning av antal kränkningsanmälningar på förskolor under 2022.pdf
Sammanställning av antal kränkningsanmälningar på grundskolor under 2022.pdf

§27 Pågående uppdrag barn- och utbildningsnämnden 2023

Diarienummer 2023/BUN 0022 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, diarienummer 2015/KS 0324 § 160.
Barn- och utbildningsförvaltningen har för närvarande tio (1) pågående ärenden.
Listan över pågående uppdrag uppdateras kontinuerligt.

Ordförandeförslag

Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse,  redovisning av pågående uppdrag februari 2023.pdf

§28 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Diarienummer 2023/BUN 0013 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Ordförandeförslag

Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor

Delegationsbeslut, verksamhetsstöd för lärstudio jan. 2023.pdf
Delegationsbeslut, ansökan om verksamhetsstöd förskola och grundskola dec. 2022.pdf
Delegationsbeslut GDPR dec. 2022.pdf
Delegationsbeslut skolskjuts dec. 2022 - jan. 2023 BUN.pdf
Delegationsbeslut, förskoleplaceringar febr. 2023.pdf
Delegationsbeslut, verksamhetsstöd febr. 2023.pdf

§29 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2023

Diarienummer 2023/BUN 0012 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen

- Information från verksamheterna
- Stimmet
- Skolvalsprocess
- Bergfotens förskola

Ordförandeförslag

Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Beslut/Protokollsutdrag
§29_prot_20230222.pdf (140 kb)

§30 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2023

Diarienummer 2023/BUN 0011 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Ordförandeförslag

Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor

Protokoll Kommunala tillgänglighetsrådet 2023-02-08.pdf