Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2024-05-22

Sammanträde 2024-05-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Diarienummer 2024/BUN 0008

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Monika Cichy, rektor, tillsammans med sina medarbetare på förskolorna Kardemumman och Farmarstugan kommer och berättar om sitt arbete med hållbarhet och deras ”återvinningshyllor Karmar- och Farmarbruket”.

2 Tillsynsrapport - Pysslingen förskolor och skolor AB, Noblaskolan Breviks förskola

Diarienummer 2024/BUN 0135 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Tillsynsrapporten för Pysslingen förskolor och skolor AB, huvudman för Noblaskolan Breviks förskola godkänns.

Beskrivning av ärendet
Tillsynsrapporten visar att Noblaskolan Brevik i stora delar har en god utbildning och undervisning som kan bidra till att gynna barnens utveckling och lärande. Utvecklingsområden som nämns i rapporten handlar om det systematiska kvalitetsarbetet och förskolans lärmiljö inomhus och utomhus.
Brister som framkommit i tillsynen är att huvudmannen saknar lokala riktlinjer för Noblaskolan Breviks förskola, att det saknas tydlig information till vårdnadshavarna angående rätt till plats för sitt barn under Tyresö kommuns ramtider samt att det saknas tydlig information om urval för en plats på

3 Beslut om tydliggörande av titeln för verksamhetschefen för elevhälsans hälso- och sjukvårdande insatser, antagande av reviderat ledningssystem samt utseende av anmälningsansvarig

Diarienummer 2024/BUN 0029

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Nämnden beslutar att titel och ansvarsområde för verksamhetschefen tydliggörs till ”Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen för elevhälsans hälso- och sjukvårdande insatser”.
2. Nämnden antar reviderat ledningssystem.
3. Nämnden utser Gunilla Sundgren till anmälningsansvarig för ändringar i verksamheten i enlighet med 2 kap 1-2 §§ patientsäkerhetslagen.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden i Tyresö kommun är vårdgivare för de insatser som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen inom skolan. Nämnden ansvarar för att utse en verksamhetschef som svarar för den vård som bedrivs inom verksamheterna.
Verksamhetschefen representerar vårdgivaren. Verksamhetschefens ansvar är att tillgodose att det finns en hög patientsäkerhet, god och säker vård, god kvalitet och kostnadseffektivitet samt att det finns rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet. Verksamhetschefen bör även ha organisations- och struktureringsförmåga och kunna fatta beslut.

4 Utökad budget för Njupkärrs skola och idrottshall *

Diarienummer 2023/BUN 0190

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Investeringsmedel avsatta för skola, idrottshall samt utemiljö får fritt omfördelas mellan objekten under projekttiden.
2. Utökad investeringsbudget för Njupkärrs skola och idrottshall enligt ”Bilaga 1 Kostnadsbilaga Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall” godkänns. Den utökade budgeten läggs till investeringsprogrammet och kommunstyrelsen plan för strategiska investeringar.
3. Effekter på kommande driftsbudget för barn- och utbildningsnämnden enligt ”Bilaga 1 Kostnadsbilaga Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall” ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Beskrivning av ärendet
Ändringar i projektomfattning, behov av skyddsrum, stigande inflation mm. har haft stor påverkan på projektet Njupkärrs skola och idrottshall. Trots ett omfattande arbete med kostnadsminskningar går det inte att undvika att projektet fördyrats och utökade medel behövs. För att projektet enklare ska kunna arbeta med kostnadsminskningar framgent är det önskvärt att fritt kunna omfördela investeringsmedel mellan projektets objekt (skola, idrottshall och utemiljö). På så sätt kan projektet på ett rationellt sätt arbeta för att hitta kostnadseffektiva lösningar som gynnar projektets totala budget trots att det kan medföra ökad kostnad för det enskilda objektet då den totala investeringskostnaden minskar.

5 Ny organisation förskola

Diarienummer 2024/BUN 0174

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Förvaltningens förslag till ny organisation antas.

Beskrivning av ärendet
Inom Tyresö kommuns kommunala förskolor är det idag elva enheter, tjugoen förskolor, och nio rektorer samt två vakanta rektorstjänster. Fyra av förskolorna har tillförordnande rektorer. Inför hösten 2024 kommer ytterligare en rektor att avsluta sin tjänst för pensionsavgång.
I framtidens utmaningar inom förskolans område ses en nedgång av barnkullar samt en fortsatt brist på utbildad personal. Verksamheten behöver trots detta bedrivas med samma höga kvalitativa nivå som i dag. För att möta framtidens behov och skapa en organisation som gynnar ett hållbart ledarskap föreslås en förändring inom förskolans organisation.

6 Delårsrapport 1

Diarienummer 2024/BUN 0171

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 1, 2024 för barn- och utbildningsförvaltningen med verksamhetsområde 1 förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 grundskola inklusive anpassad grundskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2024 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2024 för barn - och utbildningsnämnden som omfattar verksamhetsområde 1 förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 grundskola inklusive anpassad grundskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2024, uppföljning av mål, politiska inriktningar och riskhanteringsplan.

7 Dataskyddsombud till barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden

Diarienummer 2024/BUN 0170

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Caroline Johansson utses till dataskyddsombud för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 2024-07-01. Caroline Johansson kommer att ersätta Anders Sederholm som för närvarande innehar rollen som dataskyddsombud.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. I enlighet med detta, föreslås Caroline Johansson bli dataskyddsombud.

8 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Diarienummer 2024/BUN 0014 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

9 Informationsärende problematisk skolfrånvaro

Diarienummer 2024/BUN 0002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt statistik kring elever med problematisk skolfrånvaro. Materialet rapporteras månadsvis till barn- och utbildningsnämnden och ligger till grund för prioriteringar i styrning av skolornas systematiska kvalitetsarbete kring elevers frånvaro och skolplikt.

10 Statistik antal kränkningsanmälningar

Diarienummer 2024/BUN 0004

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

11 Redovisning av statsbidrag

Diarienummer 2024/BUN 0003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfälle, det vill säga föregående nämnd.

12 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2024/BUN 0005

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats sedan föregående nämndsammanträde.

13 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Diarienummer 2024/BUN 0006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information om aktuella frågor från barn- och utbildningsförvaltningen.

14 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden

Diarienummer 2024/BUN 0007

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen.

15 Yttrande till JO, Riksdagens ombudsmän, gällande klagomål mot Krusboda skola, Tyresö kommun

Diarienummer 2024/BUN-ind 0142 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande antas som barn- och utbildningsnämndens svar på remissen från JO.

Beskrivning av ärendet
En vårdnadshavare har i en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, fört fram klagomål mot Krusboda skola. I anmälan uppges bland annat att vårdnadshavarens barn har blivit avstängd från skolan utan att vårdnadshavaren mottagit ett skriftligt beslut med information om hur beslutet kan överklagas samt att barnets bästa inte har beaktats vid beslutsfattandet.
Vidare menar anmälaren att hen inte mottagit ett myndighetsbeslut då delar av handling vid begäran om allmän handling belagts med sekretess samt att anmälarens identitet efterfrågats vid uthämtande av allmän handling.

§53 Information om toleransprojektet

Diarienummer 2024/BUN 0180

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende
2. Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Elever från Strandskolan, Dalskolan, Fornuddens skola, Nyboda skola samt Tyresö skola presenterar information om toleransprojektet för barn- och utbildningsnämnden.

§54 Informationsärende

Diarienummer 2024/BUN 0008

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Monika Cichy, rektor, tillsammans med sina medarbetare på förskolorna Kardemumman och Farmarstugan kommer och berättar om sitt arbete med hållbarhet och deras ”återvinningshyllor Karmar- och Farmarbruket”.

§55 Tillsynsrapport – Pysslingen förskolor och skolor AB, Noblaskolan Breviks förskola

Diarienummer 2024/BUN 0135 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Tillsynsrapporten för Pysslingen förskolor och skolor AB, huvudman för Noblaskolan Breviks förskola godkänns.

Beskrivning av ärendet
Tillsynsrapporten visar att Noblaskolan Brevik i stora delar har en god utbildning och undervisning som kan bidra till att gynna barnens utveckling och lärande. Utvecklingsområden som nämns i rapporten handlar om det systematiska kvalitetsarbetet och förskolans lärmiljö inomhus och utomhus.
Brister som framkommit i tillsynen är att huvudmannen saknar lokala riktlinjer för Noblaskolan Breviks förskola, att det saknas tydlig information till vårdnadshavarna angående rätt till plats för sitt barn under Tyresö kommuns ramtider samt att det saknas tydlig information om urval för en plats på förskolan.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner tillsynsrapporten.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

§56 Beslut om tydliggörande av titeln för verksamhetschefen för elevhälsans hälso- och sjukvårdande insatser, antagande av reviderat ledningssystem samt utseende av anmälningsansvarig

Diarienummer 2024/BUN 0029

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Nämnden beslutar att titel och ansvarsområde för verksamhetschefen tydliggörs till ”Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen för elevhälsans hälso- och sjukvårdande insatser”.
2. Nämnden antar reviderat ledningssystem.
3. Nämnden utser Gunilla Sundgren till anmälningsansvarig för ändringar i verksamheten i enlighet med 2 kap 1-2 §§ patientsäkerhetslagen.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden i Tyresö kommun är vårdgivare för de insatser som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen inom skolan. Nämnden ansvarar för att utse en verksamhetschef som svarar för den vård som bedrivs inom verksamheterna.
Verksamhetschefen representerar vårdgivaren. Verksamhetschefens ansvar är att tillgodose att det finns en hög patientsäkerhet, god och säker vård, god kvalitet och kostnadseffektivitet samt att det finns rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet. Verksamhetschefen bör även ha organisations- och struktureringsförmåga och kunna fatta beslut.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. Nämnden beslutar att titel och ansvarsområde för verksamhetschefen tydliggörs till ”Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen för elevhälsans hälso- och sjukvårdande insatser”.
2. Nämnden antar reviderat ledningssystem.
3. Nämnden utser Gunilla Sundgren till anmälningsansvarig för ändringar i verksamheten i enlighet med 2 kap 1-2 §§ patientsäkerhetslagen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§57 Utökad budget för Njupkärrs skola och idrottshall *

Diarienummer 2023/BUN 0190

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Investeringsmedel avsatta för skola, idrottshall samt utemiljö får fritt omfördelas mellan objekten under projekttiden.
2. Utökad investeringsbudget för Njupkärrs skola och idrottshall enligt ”Bilaga 1 Kostnadsbilaga Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall” godkänns. Den utökade budgeten läggs till investeringsprogrammet och kommunstyrelsen plan för strategiska investeringar.
3. Effekter på kommande driftsbudget för barn- och utbildningsnämnden enligt ”Bilaga 1 Kostnadsbilaga Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall” ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Beskrivning av ärendet
Ändringar i projektomfattning, behov av skyddsrum, stigande inflation mm. har haft stor påverkan på projektet Njupkärrs skola och idrottshall. Trots ett omfattande arbete med kostnadsminskningar går det inte att undvika att projektet fördyrats och utökade medel behövs. För att projektet enklare ska kunna arbeta med kostnadsminskningar framgent är det önskvärt att fritt kunna omfördela investeringsmedel mellan projektets objekt (skola, idrottshall och utemiljö). På så sätt kan projektet på ett rationellt sätt arbeta för att hitta kostnadseffektiva lösningar som gynnar projektets totala budget trots att det kan medföra ökad kostnad för det enskilda objektet då den totala investeringskostnaden minskar.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Investeringsmedel avsatta för skola, idrottshall samt utemiljö får fritt omfördelas mellan objekten under projekttiden.
2. Utökad investeringsbudget för Njupkärrs skola och idrottshall enligt ”Bilaga 1 Kostnadsbilaga Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall” godkänns. Den utökade budgeten läggs till investeringsprogrammet och kommunstyrelsen plan för strategiska investeringar.
3. Effekter på kommande driftsbudget för barn- och utbildningsnämnden enligt ”Bilaga 1 Kostnadsbilaga Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall” ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§58 Ny organisation förskola

Diarienummer 2024/BUN 0174

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Förvaltningens förslag till ny organisation antas.
2. Sammanträdet ajourneras klockan 19:43-19:48

Beskrivning av ärendet
Inom Tyresö kommuns kommunala förskolor är det idag elva enheter, tjugoen förskolor, och nio rektorer samt två vakanta rektorstjänster. Fyra av förskolorna har tillförordnande rektorer. Inför hösten 2024 kommer ytterligare en rektor att avsluta sin tjänst för pensionsavgång.
I framtidens utmaningar inom förskolans område ses en nedgång av barnkullar samt en fortsatt brist på utbildad personal. Verksamheten behöver trots detta bedrivas med samma höga kvalitativa nivå som i dag. För att möta framtidens behov och skapa en organisation som gynnar ett hållbart ledarskap föreslås en förändring inom förskolans organisation.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens beslutar att:
1. Förvaltningens förslag till ny organisation antas.
2. Sammanträdet ajourneras klockan 19:43-19:48

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

§59 Delårsrapport 1

Diarienummer 2024/BUN 0171

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Delårsrapport för tertial 1, 2024 för barn- och utbildningsförvaltningen med verksamhetsområde 1 förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 grundskola inklusive anpassad grundskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2024 godkänns.
2. Bilaga 1 Uppföljning av politiska uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2024 för barn - och utbildningsnämnden som omfattar verksamhetsområde 1 förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 grundskola inklusive anpassad grundskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2024, uppföljning av mål, politiska inriktningar och riskhanteringsplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapport för tertial 1, 2024 för barn- och utbildningsförvaltningen.

Yrkanden
Ordföranden Klara Watmani (S) tilläggsyrkar på att bilaga 1 avseende uppföljning av politiska uppdrag noteras.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget med tillgäggsyrkandet och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

§60 Dataskyddsombud till barn- och utbildningsförvaltningens

Diarienummer 2024/BUN 0170

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Caroline Johansson utses till dataskyddsombud för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 2024-07-01. Caroline Johansson kommer att ersätta Anders Sederholm som för närvarande innehar rollen som dataskyddsombud.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. I enlighet med detta, föreslås Caroline Johansson bli dataskyddsombud.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. Caroline Johansson utses till dataskyddsombud för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 2024-07-01. Caroline Johansson kommer att ersätta Anders Sederholm som för närvarande innehar rollen som dataskyddsombud.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§61 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Diarienummer 2024/BUN 0014 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§62 Informationsärende problematisk skolfrånvaro

Diarienummer 2024/BUN 0002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt statistik kring elever med problematisk skolfrånvaro. Materialet rapporteras månadsvis till barn- och utbildningsnämnden och ligger till grund för prioriteringar i styrning av skolornas systematiska kvalitetsarbete kring elevers frånvaro och skolplikt.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§63 Statistik antal kränkningsanmälningar

Diarienummer 2024/BUN 0004

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§64 Redovisning av statsbidrag

Diarienummer 2024/BUN 0003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfälle, det vill säga föregående nämnd.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§65 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2024/BUN 0005

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats sedan föregående nämndsammanträde.

§66 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Diarienummer 2024/BUN 0006

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information om aktuella frågor från barn- och utbildningsförvaltningen.

§67 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden

Diarienummer 2024/BUN 0007

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden informeras om inkomna meddelande och beslut som berör nämnden.

§68 Yttrande till JO, Riksdagens ombudsmän, gällande klagomål mot Krusboda

Diarienummer 2024/BUN-ind 0142 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande antas som barn- och utbildningsnämndens svar på remissen från JO.

Beskrivning av ärendet
En vårdnadshavare har i en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, fört fram klagomål mot Krusboda skola. I anmälan uppges bland annat att vårdnadshavarens barn har blivit avstängd från skolan utan att vårdnadshavaren mottagit ett skriftligt beslut med information om hur beslutet kan överklagas samt att barnets bästa inte har beaktats vid beslutsfattandet.
Vidare menar anmälaren att hen inte mottagit ett myndighetsbeslut då delar av handling vid begäran om allmän handling belagts med sekretess samt att anmälarens identitet efterfrågats vid uthämtande av allmän handling.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande som svar på remissen från JO.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.