Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2023-03-22

Sammanträde 2023-03-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2023/BN 0033 001

Byggnadsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Advokat Christian Arnbom informerar nämnden om ansvarsfrågor; skadeståndslagen, fel och försumlig myndighetsutövning, ansvar för information/brottsbalken rörande tjänstefel mutor och jävsfrågor (ca 45 min)

2 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/BN 0027

Byggnadsnämndens förslag till beslut
* Information och redovisning noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Monica Juneheim informerar om verksamheten och redovisar
statistik från förgående månad.

3 Taxa för bygglov, plan och geografisk information

Diarienummer BNS-2023-3-200

Byggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för bygglov, plan och geografisk information antas, indexreglering sker inför 2024.
2. Taxan börjar gälla från och med 1 januari 2024.

Beskrivning av ärendet
Genom en årlig översyn förtydligas taxan inför år 2024. I översynen har tidsuppskattningar för hantering av ärenden och andra kostnadsfaktorer setts över. Timpriset som ligger till grund för många kostnadsuträkningar föreslås fortsatt indexregleras enligt PKV årligen. Kostnadsberäkningarna uppdateras därför inför 2024 när index blivit känt hösten 2023, vilket beskrivs i taxan. Kommunstyrelsen ansvarar för att indexjusteringen verkställs inför årsskiftet och Kommunstyrelsen respektive Byggnadsnämnden ska meddelas den verkställda justeringen.

4 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Diarienummer 2023/BN 0025 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och
tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut
under februari 2023 redovisas i bifogad bilaga.

5 Meddelanden

Diarienummer 2023/BN 0026 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
* Meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogade bilagor.

§15 Nämndspecifik utbildning- Utgår

Diarienummer 2023/BN 0033 001

§16 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/BN 0027

Byggnadsnämndens beslut
* Information och redovisning noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Monica Juneheim informerar om verksamheten och redovisar
statistik från förgående månad.

§17 Taxa för bygglov, plan och geografisk information

Diarienummer BNS-2023-3-200

Byggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för bygglov antas, indexreglering sker inför 2024.
2. Taxan börjar gälla från och med 1 januari 2024.

Beskrivning av ärendet
Genom en årlig översyn förtydligas taxan inför år 2024. I översynen har tidsuppskattningar för hantering av ärenden och andra kostnadsfaktorer setts över. Timpriset som ligger till grund för många kostnadsuträkningar föreslås fortsatt indexregleras enligt PKV årligen. Kostnadsberäkningarna uppdateras därför inför 2024 när index blivit känt hösten 2023, vilket beskrivs i taxan. Kommunstyrelsen ansvarar för att indexjusteringen verkställs inför årsskiftet och Kommunstyrelsen respektive Byggnadsnämnden ska meddelas den verkställda justeringen.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar:
1. Taxa för bygglov antas, indexreglering sker inför 2024.
2. Taxan börjar gälla från och med 1 januari 2024.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§18 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Diarienummer 2023/BN 0025 92

Byggnadsnämndens beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och
tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut
under februari 2023 redovisas i bifogad bilaga.

§19 Meddelanden

Diarienummer 2023/BN 0026 92

Byggnadsnämndens beslut
* Meddelanden noteras.

Jäv
Klas Torstensson (M) deltar ej i handläggningen av eget ärende på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogade bilagor.