Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2011-10-27

Sammanträde 2011-10-27

Datum
Klockan
18.30
Plats
Sammanträdesrummet Bollmora, Marknadsgränd 2, 1 tr

122 Ändring av byggnadsnämndens dokumenthanteringsplan

123 Fastställande av byggnadsnämndens nämndplan

124 Ändring av kvalitetsgarantier för bygglov

125 X - Yttrande till förvaltningsrätten

126 X - Olovligt uppförd carport med förråd - vitesföreläggande

127 X - Olovligt uppförd carport med förråd - särskild avgift

128 Kumla 144:3, Vendelsövägen 35 - Tidsbegränsat lov för virkesstick samt rivningslov

129 Kumla 144:2, Vendelsövägen 37 - Tidsbegränsat lov för virkesstick samt rivningslov

130 Forellen 18, Simhallen - Ändring av lov för nybyggnad av simhall

131 X - Nybyggnad av enbostadshus

§121 Information

Statistik – september

- 45 ärenden inkom till bygglovenheten

- 140 beslut fattades per delegation, av dessa var 35 slutbevis, 8 samrådsprotokoll och beslut om kontrollplan samt 79 bygg/marklov, 2 startbesked, 1 slutbesked,

- 1 beslut om avslut och 14 avskrivning av ärenden.

____

§122 Ändring av byggnadsnämndens dokumenthanteringsplan

Dnr: 2010BN0910

Byggnadsnämndens beslut

1. Byggnadsnämndens arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan revideras enligt bilaga.

Beskrivning av ärendet

I och med att den nya plan- och bygglagen trädde i kraft den 2 maj 2011 förändrades bygglovprocessen. Därmed har också nya dokument tillkommit inom verksamheten. Det är därför nödvändigt att anpassa dokumenthanteringsplanen till den nya lagen. Med anledning av det har bygglovenheten upprättat ett reviderat förslag till arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för byggnadsnämndens verksamhet (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta godkänna revidering av arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan.

____

§123 Nämndplan för byggnadsnämnden

Dnr: 2011BN0244

Byggnadsnämndens beslut

1. Nämndplanen för byggnadsnämnden fastställs.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i april 2011 om en ny styrprocess. Styrprocessen är uppbyggd kring ett årshjul för planeringsarbete på 3 nivåer. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tar varje år fram en 3-årig kommunplan. Nämnderna och bolagsstyrelser ska ta fram en nämndplan respektive bolagsplan.

Byggnadsnämnden ska i likhet med alla kommunens nämnder ta fram och besluta om en 1-årig nämndplan för sin verksamhet. Den ska fungera som en alltomfattande plan för att styra och leda byggnadsnämndens verksamhet. Nämndplanen (aktbilaga) ska utgå från kommunplanen och ange hur nämndens mål, kvalitetsgarantier och budget ska bidra till att genomföra den gemensamma visionen och de 3-åriga mål som kommunplanen innehåller.

Utifrån dessa planer ska sedan enheterna arbeta fram enhetsplaner som ska säkerställa att målen i nämndplanen blir uppfyllda.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås fastställa nämndplanen.

_____

§124 Ändring av kvalitetsgarantier för bygglov

Dnr: 2011BN0081

Byggnadsnämndens beslut

1. Ändring av kvalitetsgarantier för bygglov antas.

Beskrivning av ärendet

I maj 2011 infördes den nya plan- och bygglagen (PBL). I och med införandet har

bygglovprocessen i stora delar förändrats vilket har lett till att byggnadsnämnden är i

behov av att ändra kvalitetsgarantierna för att anpassa dessa till kraven i nya PBL.

Bygglovchef Azadeh Iranpour redovisar ett förslag till ändring av kvalitetsgarantier

för bygglov (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta anta förslaget till ändring av kvalitetsgarantier

för bygglov.

____

§125 Yttrande till förvaltningsrätten i mål nummer: 8609-11

Dnr: 2010BN0542

Byggnadsnämndens beslut

1. Rätten att besluta anta yttrandet vidaredelegeras till 1:e vice ordförande Kerstin Malmberg i förening med 2:e vice ordförande Lennart Jönsson.

Justering

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet

Byggnadsnämnden beslutade den 16 december 2010 att debitera fastighetsägarna till fastigheten X, en byggnadsavgift för altan som uppförts utan bygglov. Byggnadsnämnden beslutade också att vid vite förelägga XX och XX att ta bort det olovligt utförda senast 6 månader efter mottagandet av beslutet.

Fastighetsägarna överklagade byggnadsnämndens beslut till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen beslutade den 24 mars 2011 att upphäva byggnadsnämndens beslut.

Byggnadsnämnden i Tyresö kommun överklagade den 26 maj 2011 länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten.

Den 16 september 2011 ges tillfälle för Tyresö kommun att yttra sig över skrivelse från fastighetsägarna till förvaltningsrätten.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta vidaredelegera rätten att besluta anta yttrandet till 1:e vice ordförande Kerstin Malmberg i förening med 2:e vice ordförande Lennart Jönsson.

_____

§126 Olovligt uppförd carport med förråd - vitesföreläggande

Dnr: 2004MB0532

Byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av 10 kap 14 och 18 §§ äldre plan- och bygglagen föreläggs fastighetsägaren till X, XX, att vid ett vite om 100000 kronor återställa byggnaden i enlighet med beviljat bygglov senast 8 månader, på grund av mängden arbete relaterat till vintersäsongen, efter mottagandet av beslutet.

2. Med stöd av äldre plan- och bygglagen 10 kap 22 § överlämnas beslutet till Lantmäteriets inskrivningsmyndighet för anteckning i fastighetsregistret.

Jäv

XX deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage beviljades den 19 september 2002 § B242.

Bygglov för ändring av beviljat bygglov beviljades den 11 juni 2004 § B155. Ändringen avsåg ombyggnad av garage till carport/förråd, tillbyggnad av enbostadshuset med en inbyggd veranda med en byggnadsarea om 20 m2 samt pooldäck om 120 m2, anläggande av pool och nybyggnad av plank med höjd av

1,4 meter.

Bygglovenheten har i samband med utfärdande av slutbevis uppmärksammats på att en carport med förråd på fastigheten X inte överensstämmer med beviljat bygglov den 11 juni 2004 § B155.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta att förelägga fastighetsägaren att vid ett vite återställa byggnaden i enlighet med beviljat bygglov.

_____

§127 Olovligt uppförd carport med förråd – särskild avgift

Dnr: 2004MB0532

Byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av äldre plan- och bygglagen 10 kap 6 § debiteras XX och XX, föregående ägare till fastigheten X, en särskild avgift om ett halvt prisbasbelopp (42800 kronor) = 21 400 kronor för en carport med förråd om 65 m2 byggnadsarea som uppförts utan bygganmälan.

Jäv

XX deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage beviljades den 19 september 2002 § B242.

Bygglov för ändring av beviljat bygglov beviljades den 11 juni 2004 § B155. Ändringen avsåg ombyggnad av garage till carport/förråd, tillbyggnad av enbostadshuset med en inbyggd veranda med en byggnadsarea om 20 m2 samt pooldäck om 120 m2, anläggande av pool och nybyggnad av plank med höjd av

1,4 meter.

Bygglovenheten har i samband med utfärdande av slutbevis uppmärksammats på att en carport med förråd på fastigheten X inte överensstämmer med beviljat bygglov den 11 juni 2004 § B155.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta debitera föregående ägare till fastigheten

X en särskild avgift för uppförande av carport med förråd utan bygganmälan.

____

§128 Kumla 144:3, Vendelsövägen 35

Dnr: 2011BN0137

Tillfällig lov för virkesstick samt rivningslov

Byggnadsnämndens beslut

1. Tidsbegränsat lov för virkesstick beviljas till den 27 oktober 2016.

2. Rivning av befintligt skärmtak beviljas.

2. Avgift: Bygglov: 2800 kronor

Grannhörande: 1 500 kronor

Summa avgifter: 4300 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

LEBE Byggvaror AB söker tidsbegränsat lov för ett öppet virkesstick samt rivning av ett befintligt skärmtak. Virkessticket placeras på prickad mark mot ett befintligt plank längst med fastighetsgränsen som angränsar mot Gudöbroleden.

Upplysning

Rivningslovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja tidsbegränsat lov för virkesstick samt rivningslov.

____

§129 Kumla 144:2, Vendelsövägen 37

Dnr: 2011BN0136

Tillfällig lov för virkesstick samt rivningslov

Byggnadsnämndens beslut

1. Tidsbegränsat lov för virkesstick beviljas till den 27 oktober 2016.

2. Rivning av befintligt skärmtak beviljas.

3. Avgift: Bygglov: 2800 kronor

Grannhörande: 1 500 kronor

Summa avgifter: 4300 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

LEBE byggvaror AB söker tidsbegränsat lov för ett öppet virkesstick samt rivning av ett befintligt skärmtak. Virkessticket placeras på prickad mark mot ett befintligt plank längst med fastighetsgränsen som angränsar mot Gudöbroleden.

Upplysning

Rivningslovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja tidsbegränsat lov för virkesstick samt rivningslov.

____

§130 Forellen 18, Simhallen

Dnr: 2010BN0490

Ändring av beviljat lov för nybyggnad av simhall

Byggnadsnämndens beslut

1. Ändring av bygglov beviljat den 26 augusti 2010 § 129, beviljas med avvikelse från gällande detaljplan. Ändringen avser:

- Minskad byggnadsarea av entrédel med trapphus, från ca 65 m2 till ca 48 m2

- Utvändig ändring i form av:

- ändrad entrédel med trapphus som i tidigare bygglov är uppdelat i två enheter med två olika höjder blir nu till en enhet med en höjd (+37,05)

- glaspartierna i fasaden på entrédel med trapphus förändras

- trappan som leder upp till entrén justeras bland annat i form av ändrad riktning

- övriga fasadändringar på fasad mot syd-ost är upptagande av soprumsdörr, flytt av utrymningsdörr, minskat glasparti i fasad och uppförande av en skylt

- syd-väst påverkas av förändringarna av entrédelen på så vis att hela fasaden blir ca 0,5 meter kortare samt att entrédelens höjd är ca 1 meter lägre än tidigare (+37,05)

- sopdörr i syd-väst tas bort (flyttas till syd-ost)

- nord-ostfasaden påverkas av förändringarna av entrédelen på så vis att entrén från sidan inte längre har två olika höjder utan en jämnhög del (+37,5)

- trappan går upp från nord-ostfasaden istället för från syd-ostfasaden

- nord-ostfasaden får ett något utökat glasparti

- på nord-västfasaden uppförs en skylt

2. Avgift: Bygglov: 21 200 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Den 26 augusti 2010 beviljade byggnadsnämnden bygglov för nybyggnad av simhall. Den 25 mars 2011 ansökte Tyresö Nya Badanläggning AB om ändring av beviljat bygglov. Ändringarna berör huvudsakligen entrédelens utformning som minskas storleksmässigt och ändras höjdmässigt. Övriga fasader påverkas delvis utformningsmässigt i form av minskade eller utökade glaspartier, uppförande av skyltar eller flytt av dörrar samt av entrédelens nya utformning.

Förslaget innebär att trappa och skärmtak placeras på prickmark som är mark som inte får bebyggas. Bygglovenheten bedömer det som en mindre avvikelse som går att bevilja enligt 8 kap 11 § plan- och bygglagen. Bygglovenheten bedömer således att ansökan kan beviljas.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om inte åtgärden har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Krav på bygganmälan och byggsamråd kommer att ställas om det bedöms som nödvändigt från byggnadsnämndens sida, med tanke på tillgänglighet och tekniska förändringar i ändringslovet. Om så är fallet kommer bygglovenheten att kalla er.

I övrigt gäller alla villkor som ställts i samband med bygglov och byggsamråd samt beslut om kontrollplan för det tidigare bygglovet från den 26 augusti 2010 § 129.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja ändring av beviljat lov för nybyggnad av simhall.

____

§131 Nybyggnad av enbostadshus

Dnr: 2011BNS0005

Byggnadsnämndens beslut

1. Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus om 345 m2 (BYA) i två våningar avslås med stöd av 9 kap 30 § i plan- och bygglagen.

2. Avgift: 4000 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus i två plan med en byggnadsarea (BYA) på 345 m2 . Enligt gällande detaljplan får fastigheten bebyggas med 160 m2 (BYA) eller en 1/10 av fastighetens area då huset byggs i två våningar. Fastigheten får bebyggas med 200 m2 (BYA) eller en 1/7 av fastighetens area om huset byggs i en våning. Fastighetens area är 2710 m2 Det innebär att ett envåningshus får som mest vara 387 m2 (BYA) och ett tvåvåningshus får som mest vara 271 m2 (BYA).

Byggnadsförslaget innefattar avvikelse från gällande planbestämmelser. BYA överskrids med 74 m2 (21,5 %).

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

_____

§132 Delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Delegationsbesluten framgår av bilaga till protokollet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

_____

§133 Meddelanden

Fastigheten X

Prövning av byggnadsnämndens beslut att medge strandskyddsdispens för glasskiosk. Länsstyrelsen vidtar ingen ytterligare åtgärd.

Fastigheten X

Förvaltningsrätten förpliktar fastighetsägaren att betala vite om 100000 kronor till staten.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 13 april 2011§ B310 samt yrkande om inhibition. Länsstyrelsen bifaller yrkandet om inhibition och bestämmer att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla.

Fastigheten X

Överklagande av Mark- och miljödomstolens dom den 9 juni 2011 i mål nr P 2501-11. Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 17 juni 2009 § 112.

Länsstyrelsen upphäver byggnadsnämndens beslut och återförvisar ärendet till byggnadsnämnden för fortsatt handläggning.

Fastigheten X

Överklagande av länsstyrelsens beslut den 24 mars 2011. Förvaltningsrätten avslår yrkandet om syn på platsen från fastighetsägarna som överklagat beslutet samt ger dem tillfälle att skriftligen slutföra talan i målet senast den 31 oktober 2011.