Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2012-02-23

Sammanträde 2012-02-23

Datum
Klockan
18.30
Plats
Sammanträdesrummet Bollmora, Marknadsgränd 2, 1 tr

17 Byggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2011

18 Näsby 84:31, Thulevägen 22 - Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad

19 X - Yttrande till länsstyrelsen

20 Näsby 4:1469 - Nybyggnad av mast (monopole) och teknikbod

21 Kumla 3:1668, Poppelvägen 26B - Ändring av beviljat lov den 6 november 2009 § B337

22 X - Utvändig ändring av komplementbyggnad

24 Kumla 69:26, Vendelsövägen 49 - Nybyggnad av mast (flagpole) och teknikskåp

§16 Information

Statistik – januari

- 34 ärenden inkom till bygglovenheten.

- 96 beslut fattades per delegation.

____

§17 Verksamhetsberättelse för byggnadsnämnden 2011

Dnr: 2012BNS0054

Byggnadsnämndens beslut

1. Byggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2011 godkänns.

Beskrivning av ärendet

Tf bygglovschef Sara Kopparberg redovisar byggnadsnämndens verksamhetsberättelse för 2011 (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås godkänna byggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2011.

____

§18 Näsby 84:31, Thulevägen 22

Dnr: 2011BNS0366

Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av industri- och lagerbyggnad med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen, PBL.

2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;

Namn: XX

Adress: XX

Kontrollansvarig är certifierad kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 14 § i den upphäv-

da plan- och bygglagen.

3. Avgift: Bygglov: 9 614 kronor

Tekniskt samråd: 11 217 kronor

Grannhörande: 1 712 kronor

Detaljplanavgift: 244 816 kronor

Marklov: 1070 kronor

Kungörelse: 264 kronor

Summa avgifter: 268693 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom den 23 december 2011. Ansökan avser nybyggnation av industribyggnad/lagerlokal om 897 m2 byggnadsarea (BYA). Av dessa ligger 6,5 % (58 m2) på mark som inte får bebyggas, prickmark. I övrigt strider inte förslaget mot gällande detaljplan. En i genomsnitt cirka 1,3 meter hög stödmur anläggs längs med hela fastighetens gräns mot nordost. En stödmur anläggs mot delar av gränsen mot nordväst, i dess högsta del är den cirka 1,1 meter hög.

Upplysning

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10kap 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov för nybyggnad av industri- och lagerbyggnad med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen, PBL samt att godkänna byggherrens förslag till kontrollansvarig.

_____

§19 Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål nr: P 5117-11

Dnr: 2003MB0842

Byggnadsnämndens beslut

1. Byggnadsnämnden vidhåller tidigare ställningstagande enligt byggnadsnämndens beslut den 17 juni 2009 § 101.

Justering

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet

Mark- och miljödomstolen har i underrättelse berett byggnadsnämnden möjlighet att yttra sig över fastighetsägarnas överklagande av länsstyrelsens beslut den 11 augusti 2011, beteckning 4032-2009-57776.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta vidhålla tidigare ställningstagande enligt byggnadsnämndens beslut den 17 juni 2009 § 101.

_____

§20 Näsby 4:1469

Dnr: 2011BNS0365

Nybyggnad av mast (monopole) och teknikbod

Byggnadsnämndens beslut

1. Rätten att fatta beslut om bygglov för nybyggnad av mast (monopole) och teknikbod vidaredelegeras till ordförande Matilda Lundh i förening med 2:e vice ordförande Lennart Jönsson.

Beskrivning av ärendet

Ansökan om nybyggnad av en 25 meter hög mast (monopole) och tillhörande teknikbod med en byggnadsarea om 6,6 m² inkom till bygglovenheten den 22 december 2011.

Föreslagen placering är på Tyresö kommuns mark i naturområde, cirka 60 meter nordöst om Thulevägen och cirka 140 meter söder om Skogsängsvägen. Siteområdet för mast och skåp är cirka 30 m². Avståndet till närmaste bostad är cirka 35 meter.

Ansökan har redovisats med kungörelse i Dagens Nyheter den 7 februari 2012 med möjlighet att inkomma med yttrande senast den 6 mars 2012.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta vidaredelegera rätten att fatta beslut om nybyggnad av mast och teknikbod till ordförande Matilda Lundh i förening med 2:e vice ordförande Lennart Jönsson.

____

§21 Nybyggnad av garage

Dnr: 2009BN0366

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas för ändring av beviljat lov den 6 november § B337 för nybyggnad av garage med stöd av 8 kap 11 §, sista stycket äldre plan- och bygglagen, (ÄPBL). Ändringen avser placering samt tillkommande byggnadsarea om 1,6 m² byggnadsarea.

2. Avgift: Bygglov: 2000 kronor

Grannhörande: 1 500 kronor

Summa avgifter: 3 500 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Den 6 november 2009 § B337 beviljas lov med avvikelse mot detaljplan för ett garage om 32 m² byggnadsarea (BYA). Avvikelsen mot detaljplanen bestod i att garaget placerades 1,5 meter från fastighetsgräns, mot tillåtna 4,5 meter samt att högsta tillåtna BYA för komplementbyggnad (30 m²) överstegs med 2 m².

Bygglovenheten uppmärksammas i skrivelse från en granne daterad den 5 augusti 2011 att snö vintertid faller ned från taket på garaget på grannfastighetens skaftväg. I samband med klagomålet konstateras att garaget, vid lägeskontroll utförd den 5 juli 2011, är förskjutet mot fastighetsgräns mot givet lov. Tidigare 1,5 meter till tomtgräns konstateras vara 1,15 meter vid det södra hörnet samt 1,55 meter vid det sydöstra hörnet samt att högsta tillåtna BYA överstigs med 3,6 m² (12 %) mot tidigare 2 m².

Fastighetsägaren uppmanas i skrivelse daterad den 16 september 2011 att komma in med en ansökan om ändring av beviljat lov. Ansökan om ändring av beviljat lov inkommer den 28 september 2011.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet

Fastighetsägaren bör förse taket med godkänt snörasskydd mot fastigheten X.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov för ändring av beviljat lov den 6 november § B337 för nybyggnad av garage med stöd av 8 kap 11 §, sista stycket äldre plan- och bygglagen.

____

§22 Ändrad utformning av komplementbyggnad

Dnr: 2007MB0859

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov i efterhand beviljas med stöd av 8 kap 11 § äldre plan- och bygglagen (ÄPBL) för ändrad utformning av komplementbyggnad till en byggnadsarea om 43 m2

2. Avgift: Bygglov i efterhand: 2 000 kronor

Avdrag för avslag - 2000 kronor

Summa avgifter: 0 kronor

Beskrivning av ärendet

Den aktuella ansökan inkom den 16 juni 2007 och avser bygglov i efterhand för utvändig ändring av garagebyggnad.

Byggnadsnämnden avslog den 17 juni 2009 § 112 ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av en komplementbyggnad med en byggnadsarea om 13 m2 till en total byggnadsarea om 43 m2. Byggnadsnämnden beslutade även att förelägga fastighetsägarna, vid vite om 25000 kronor vardera, att ta bort det olovligt utförda samt debitera en byggnadsavgift om 6624 för det som uppförts utan bygglov.

Byggnadsnämndens beslut överklagades till länsstyrelsen som den 10 oktober 2011 beslutade att upphäva byggnadsnämndens beslut i sin helhet och återförvisa ärendet till nämnden för fortsatt handläggning.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Byggsamråd erfordras inte i detta ärende.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov i efterhand för ändrad utformning av komplementbyggnad med stöd av 8 kap 11 § äldre plan- och bygglagen. ____

§23 Ovårdad tomt

Dnr: 2008MB0311

Byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 14, 15 och 18 §§ vid vite av 50 000 kronor föreläggs XX, ägaren till fastigheten X, att ta bort två skrotbilar vid infarten, ta bort lösöre (diverse möbler och kartonger), anordna staket vid förlängningen av byggnadens norra fasad mot väst, samt iordningsställa byggnadens yttre senast 3 månader efter mottagandet av beslutet.

Beskrivning av ärendet

Bygglovenheten har uppmärksammats på att fastigheten X inte hålls i vårdat skick. Vid tillsyn på fastigheten den 27 april 2011 konstaterades att tre skrotbilar stod uppställda, samt ett stort antal möbler, kartonger och diverse lösöre som låg utspritt över tomten. Det konstaterades även att huvudbyggnaden var förfallen och hade flera trasiga och öppna fönster.

Skrivelse skickades den 9 maj 2011 där fastighetsägaren uppmanades att ta bort skrotbilarna från tomten samt iordningställa tomten och byggnadens yttre i vårdat skick senast den 10 augusti 2011.

Svar på skrivelsen inkom från fastighetsägaren den 1 juni 2011 där fastighetsägaren bland annat skriver att tillhörigheterna lagts ut på gården eftersom taket på byggnaden var fuktskadat, men att byggnaden kommer att renoveras och de två bilarna vid infarten kommer att tas bort och den tredje kommer att säljas. Fastighetsägaren skriver också att denne önskar preciserad information om vad det är som behöver åtgärdas.

I skrivelse, daterad den 4 juli informeras fastighetsägaren om vad som ska åtgärdas. Fastighetsägaren informerades även om att ärendet kommer att överlämnas till byggnadsnämnden för vitesföreläggande om uppmaningen inte följs samt att om tomten iordningställs i vårdat skick innan ärendet tas upp för prövning tas ingen avgift ut och ärendet kan avskrivas.

Vid ny tillsyn på fastigheten den 16 januari 2012 konstaterades att rättelse ej var utförd.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta att vid vite om 50000 kronor förelägga XX, fastighetsägare till X att ta bort två skrotbilar vid infarten, ta bort lösöre, anordna staket vid förlängningen av byggnadens norra fasad mot väst, samt iordningsställa byggnadens yttre senast 3 månader efter mottagandet av beslutet.

____

§24 Kumla 69:26, Vendelsövägen 49

Dnr: 2012BNS0004

Nybyggnad av mast (flagpole) och teknikskåp

Byggnadsnämndens beslut

1. Rätten att fatta beslut om bygglov för nybyggnad av mast (flagpole) och teknikbod vidaredelegeras till ordförande Matilda Lundh i förening med 2:e vice ordförande Lennart Jönsson.

Beskrivning av ärendet

Ansökan om nybyggnad av en 25 meter hög mast (flagpole) och tillhörande teknikskåp med en byggnadsarea om 1,9 m² inkom till bygglovenheten den 4 januari 2012. Siteområdet för mast och teknikskåp är cirka 6 m2.

Masten och teknikskåpet föreslås placeras på Tyresö kommuns mark, vid parkeringen på Vendelsövägen 49, väster om Gudöbroleden.

Ansökan är en av flera ansökningar som redovisats med kungörelse i Dagens Nyheter den 7 februari 2012 med möjlighet att inkomma med yttrande senast den 6 mars 2012.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta vidaredelegera rätten att fatta beslut om nybyggnad av mast och teknikbod till ordförande Matilda Lundh i förening med 2:e vice ordförande Lennart Jönsson.

____

§25 Delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Delegationsbesluten framgår av bilaga till protokollet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

____

§26 Meddelanden

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 25 februari 2010 § 26.

Länsstyrelsen upphäver byggnadsnämndens beslut om byggnadsavgift. Vidare upphäver länsstyrelsen beslutet att avslå ansökan om bygglov för uterum, plank och altantak och återförvisar ärendet till nämnden för ny handläggning. Föreläggandet att vid vite rätta det olovligt utförda undanröjs.

Fastigheten X

Överklagande av länsstyrelsens beslut den 21 september 2010 avseende byggnadsavgiften. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 16 juni 2010 § 111. Länsstyrelsen ändrar beslutet och bestämmer byggnadsavgiften till 6048 kronor och avslår överklagandet i övrigt.

Fastigheten X

Mark- och miljödomstolen ålägger fastighetsägaren att betala tilläggsavgift enligt byggnadsnämndens ansökan i beslut från den 15 juni 2011 § 84.

Fastigheten X

Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens dom står fast.

Fastigheten X

Begäran om tillsyn över byggnadsnämndens rutiner vid bland annat grannhörande i samband med beslut beviljat den 25 februari 2008 § B034 föranleder ingen åtgärd från länsstyrelsen.

Fastigheten X

Överklagande av länsstyrelsens beslut den 22 december 2011.

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 27 oktober 2011 § 131.

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 25 november 2010 § 176.

Länsstyrelsen avslår överklagandet av byggnadsavgiften. Vidare upphäver länsstyrelsen rivningsföreläggandet vid vite och återförvisar ärendet i denna del till nämnden för fortsatt prövning.

____