Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2012-05-22

Sammanträde 2012-05-22

Datum
Klockan
18.30
Plats
Sammanträdesrummet Bollmora, Marknadsgränd 2

53 Brevik 1:1, Breviksvägen 183 - Tillbyggnad av brygga samt strandskyddsdispens

54 X - Förlängning av tidsbegränsat bygglov för bostadspaviljong

55 Kumla 3:1620, Höjdvägen 16 - Tillbyggnad av terrass samt uppförande av plank

56 Tyresö 1:544, Strandvägen 30-35 - Etablering av byggbodar

57 Tyresö 1:828, Fiskarrovägen 5 - Etablering av byggbodar

58 X - Nybyggnad av enbostadshus

60 Järnet 6, Bollmora Gårdsväg 10 - Nybyggnad av parkeringshus samt rivning av mast, vaktbyggnad och sophus

§52 Information

Förslag till ny delegationsordning

Tf bygglovchef Sara Kopparberg redovisar ett förslag till ny delegationsordning.

Syftet med att revidera delegationsordningen är bland annat att förkorta tiden för handläggning av bygglovsärenden och därmed öka kundnöjdheten. Det är också ett led i förbättrad service.


Avsikten är att byggnadsnämnden på kommande sammanträde ska få ta ställning till ett förslag till ny delegationsordning.

____

§53 Brevik 1:1, Öringhamnsvägen

Dnr: 2012BNS0099

Tillbyggnad av brygga och strandskyddsdispens

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov för tillbyggnad av brygga beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, (PBL).

2. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken medges med stöd av 7 kap. 18b § miljöbalken.

3. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns, med stöd av 10 kap. 23 § PBL.

4. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

5. Kontrollplanen utgör följande punkter:

- Kontroll av bojstenarnas position och vikt (eller beräknade vikt) innan de läggs ner på botten.

- Kontroll av bryggkättingens dimension och kvalitet innan förankring.

- Kontroll av materialtillverkarnas specifikationer uppfyller gällande krav.

- Kontroll av bryggans position vid avslutat arbete.

6. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:

- Kontrollplanen fastställs.

- Sökande ska till länsstyrelsen anmäla vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken.

Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.

7. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 11 440 kronor

Strandskyddsdispens: 8 800 kronor

Kungörelse: 270 kronor

Summa avgifter: 20 510 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens samt tillbyggnad av befintlig flytbrygga inkom till bygglovenheten den 19 mars 2012. Förslaget avser tillbyggnad med en längd om 5 meter. Befintlig brygga är 30 meter lång och dess bredd är 2,40 meter. Bryggans nuvarande area är 72 m2, med förslaget ökas den 12 m2 till 84 m2.

Lillängens brygglag har enligt arrendeavtal med kommunen rätt till 42 båtplatser, vilket de inte får plats med på nuvarande bryggor. Lillängens brygglag har ytterligare en 30 meter lång brygga i området.

Den sökta tillbyggnaden av brygga är placerad inom ett område som omfattas av strandskydd. Eftersom tillbyggnaden av befintlig brygga endast utgör en liten del av brygganläggningen som helhet, bedöms inte konsekvenserna leda till att förutsättningarna för djur- och växtlivet påverkas på ett oacceptabelt sätt.

Upplysning

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked
.

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Beslutet kan komma att överklagas till länsstyrelsen och länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överklagande och överprövning innan åtgärder påbörjas. Tiden för beslut om en eventuell överprövning – tre veckor - räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen.

Åtgärden kräver anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov för tillbyggnad av brygga med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen samt att meddela dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken. Startbesked för att påbörja åtgärden föreslås även godkännas, med stöd av 10 kap. 23 § PBL.

____

§55 Kumla 3:1620, Höjdvägen 16

Dnr: 2012BNS0039

Tillbyggnad av terass samt uppförande av plank

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, (PBL).

2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns, med stöd av 10 kap. 23 § PBL.

3. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

4. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:

a) Kontrollplanen fastställs.

b) Utstakning och/eller lägeskontroll krävs i detta ärende. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, som underlag för slutbesked:

- intyg från byggherren att kontrollplanen följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.

- lägeskontroll

Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.

5. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 6 705 kronor

Kungörelse: 270 kronor

Sakägare: 2 640 kronor

Summa avgifter: 9 615 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom till bygglovenheten den 30 januari 2012. Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av terrass samt uppförande av plank. Förslaget avviker från gällande detaljplan då plank placeras på prickmark med en längd av 2,5 meter och åtgärden överskrider totala byggnadsarean med 12,8 m2 (10 %).

Upplysning

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 b § PBL samt att godkänna startbesked för att påbörja åtgärden med stöd av 10 kap. 23 § PBL.

____

§56 Tyresö 1:544, Strandvägen 33-35

Dnr: 2012BNS0092

Tidsbegränsat bygglov för etablering av byggbodar

Byggnadsnämndens beslut

1. Tidsbegränsat bygglov beviljas, med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (PBL), för uppställning av bodar för byggetablering. Lovet gäller till och med den 1 augusti 2014. Åtgärderna ska då vara avlägsnade.

2. Startbesked och fastställande av kontrollplan meddelas med stöd av 10 kap 23-25§§, plan- och bygglagen, PBL.

3. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns, med stöd av 10 kap 23 § PBL.

4. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

5. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att

c) Kontrollplanen fastställs.

d) Följande handling ska lämnas in till bygglovenheten, som underlag för slutbesked.

- intyg från att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.

7. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 2 640 kronor

Sakägare: 1 760 kronor

Kungörelse: 270 kronor

Summa avgifter: 4 670 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun har sökt tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar till och med den 1augusti 2014. Förslaget avser en bodetablering i två våningar med en byggnadsarea om 24 m2 inom ett etableringsområde om 72 m2. Förslaget avviker från gällande detaljplan genom att bodarna placeras med en byggnadsarea om 4 m2 på naturmark, 0,5 m2 på E1 område samt på lokalgata.

Upplysning

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja tidsbegränsat bygglov för uppställning av bodar med stöd av 9 kap. 33 § PBL samt att meddela startbesked och fastställande av kontrollplan med stöd av 10 kap 23-25 §§ PBL.

_____

§57 Tyresö 1:828, Fiskarrovägen 5

Dnr: 2011BNS0253

Tidsbegränsat bygglov för etablering av byggbodar

Byggnadsnämndens beslut

1. Tidsbegränsat bygglov beviljas, med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (PBL), för uppställning av tre byggbodar samt byggmaterial, arbetsfordon och maskiner som används vid arbete med utbyggnad av vägar och VA. Lovet gäller till och med den 1 december 2016. Åtgärderna ska då vara avlägsnade.

2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns, med stöd av 10 kap 23 § PBL.

3. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

4. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:

- kontrollplanen fastställs.

Följande handling ska lämnas in till bygglovenheten, som underlag för

slutbesked:

- intyg från att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov

5. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 3 200 kronor

Grannhörande 5 136 kronor

Kungörelse 264 kronor

Summa avgifter: 8 600 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för uppställning av tre byggbodar samt byggmaterial, arbetsfordon och maskiner som används vid arbete med utbyggnad av vägar och VA inom bland annat detaljplanen för Orrnäset/Breviksvägen. Inga schaktmassor kommer att placeras på området.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja tidsbegränsat bygglov för uppställning av bodar med stöd av 9 kap. 33 § PBL samt att meddela startbesked och fastställande av kontrollplan med stöd av 10 kap 23-25 §§ PBL.

____

§58 Nybyggnad av enbostadshus och garage samt rivning

Dnr: 2012BNS0107

Byggnadsnämndens beslut

1. Rivningslov beviljas för rivning av enbostadshus med stöd av 9 kap 34 § plan- och bygglagen (PBL).

2. Ansökan avslås gällande nybyggnad av enbostadshus med stöd av 9 kap. 31 b § PBL. Förslaget strider mot syftet med detaljplanen gällande antal våningar och bygglov kan inte meddelas.

3. Kontrollansvarig och tekniskt samråd är obehövligt gällande åtgärden/rivning av enbostadshus.

4. Avgift: Rivningslov inkl. startbesked 4 400 kronor

Avslag/Bygglov: 8 448 kronor

Kungörelse: 270 kronor

Summa avgifter: 13 118 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom till bygglovenheten den 22 mars 2012. Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 118 m² samt rivning av befintligt enbostadhus från år 1920 om cirka 56 m².

Den sökta åtgärden avviker från gällande planbestämmelser avseende antalet våningar i den del som omfattas av takkupor.

Sökanden har den 4 april 2012 skriftligt meddelat att han vill ha ärendet prövat i byggnadsnämnden.

Upplysning

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10kap 3 § PBL).

Sökanden måste sända in förslag till kontrollplan/rivning som måste fastställas för att startbesked skall kunna meddelas.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja rivningslov för rivning av enbostadshus med stöd av 9 kap 34 § PBL samt att avslå ansökan om nybyggnad av enbostadhus med stöd av 9 kap. 31 b § PBL.

____

§59 Utdömande av vite

Dnr: 2008BN0183

Byggnadsnämndens beslut

1. Byggnadsnämnden överlämnar miljö- och byggnadsnämndens beslut från den 26mars 2009, § 51, till Mark- och miljödomstolen för ansökan om utdömande av vite om 75000 kronor vardera för XX och XX fastighetsägarna till X.

Beskrivning av ärendet

Byggnadsnämnden beslutade den 26 mars 2009, § 51, förelägga fastighetsägarna till X att vid vite på 75000 kronor vardera ta bort olovligt utfört garage om 63 m² bruttoarea beläget under altanen. Beslutet överklagades av fastighetsägarna den 22 april 2009.

Länsstyrelsen beslutade den 28 februari 2011 avslå överklagandet och ändrade nämndens beslut på så sätt att det ska efterkommas senast 3 månader efter att det har vunnit laga kraft. Länsstyrelsens beslut överklagades av fastighetsägarna.

Mark- och miljödomstolen avslog i dom den 9 juni 2011 överklagandet vilket överklagades av fastighetsägarna till mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 6 oktober 2011 att inte meddela prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens dom står därför fast. Domslutet vann laga kraft den 17 november 2011.

Vid tillsyn på fastigheten den 25 april 2012 konstaterades att rättelse inte har skett och att det olovligt utförda inte är borttaget.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta ansöka om utdömande av vite enligt byggnadsnämndens beslut från den 26 mars 2009, § 51.

____

§60 Järnet 6, Bollmora Gårdsväg 10

Dnr: 2012BNS0127

Nybyggnad av parkeringshus och rivning av vaktbyggnad, mast, cykelställ och sophus

Byggnadsnämndens beslut

1. Rätten att fatta beslut om bygglov för nybyggnad av parkeringshus och rivning av vaktbyggnad, mast, cykelställ och sophus vidaredelegeras till ordförande Matilda Lundh i förening med 2:e vice ordförande Lennart Jönsson.

Reservation

Johan Rydén för Miljöpartiet de Gröna i Tyresö reserverar sig skriftligen mot beslutet (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom till bygglovenheten den 5 april 2012. Ansökan avser nybyggnad av ett parkeringshus i fem plan med en byggnadsarea om 1 259 m2 och en bruttoarea om 5548 m2.

Ansökan avser även rivning av en vaktkur, ett sophus, ett cykelställ under tak samt en mast.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta vidarebefordra rätten att fatta beslut för nybyggnad av parkeringshus och rivning av vaktbyggnad, mast, cykelställ och sophus till ordförande Matilda Lundh i förening med 2:e vice ordförande Lennart Jönsson.

Yrkande

Johan Rydén (MP) yrkar avslag på ansökan.

Proposition

Efter ställda propositioner finner ordföranden att byggnadsnämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

_____

§61 Delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Delegationsbesluten framgår av bilaga till protokollet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

____

§62 Meddelanden

Fastigheten X

Sökandens överklagande av länsstyrelsens beslut den 17 mars 2011 (ärende nr 4032-09-70775). Förvaltningsrätten prövar inte överklagandet utan överlämnar handlingarna till mark- och miljödomstolen.

Sökandens överklagande av förvaltningsrättens dom den 31 maj 2011 (mål nr 14229-10). Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står fast (tilläggsavgift).

Fastigheten X

Sökandens överklagande av länsstyrelsens beslut den 17 januari 2011 (ärende nr 4032-09-59533). Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Fastigheten X

Ansökan om tilläggsavgift. Förvaltningsrätten bifaller byggnadsnämndens ansökan om tilläggsavgift men sänker den från 7000 kronor till 3000 kronor då rättelse har utförts.

Fastigheten X

Ansökan om tilläggsavgift. Förvaltningsrätten efterger tilläggsavgiften då byggnadsnämnden beslutat förelägga fastighetsägaren att vid vite återställa fritidshuset.

Fastigheten X

Ansökan om tillstånd enligt reservatsföreskrifterna och dispens för strandskyddsbestämmelserna för utbyggnad av brygga inom Tyresta naturreservat.

Länsstyrelsen medger dispens från strandskyddsbestämmelserna samt beviljar tillstånd enligt reservatsföreskrifterna för ombyggnad av brygga. Länsstyrelsen avslår ansökan om tillbyggnad av pirarm/betongflytbrygga.

Fastigheten X

Prövning av byggnadsnämndens beslut den 19 maj 2010 § 93 att medge strandskyddsdispens. Länsstyrelsen beslutar att byggnadsnämndens beslut står fast men, med tillägg av villkor.

Fastigheten X

Grannes överklagande med inhibitionsyrkande av byggnadsnämndens beslut den 27 januari 2011 § 8. Länsstyrelsen bifaller yrkandet om inhibition i den del av beslutet som gäller enbostadshusen men avslår yrkandet i den del av beslutet som gäller flerbostadshuset.

____