Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2012-06-13

Sammanträde 2012-06-13

Datum
Klockan
18.30
Plats
Sammanträdesrummet Myggdalen, Marknadsgränd 2

64 X - Bygglov i efterhand för mur

65 Brevik 1:462, Breviksvägen 157 - Tillbyggnad av brygga och strandskyddsdispens

66 X - Olovlig tillbyggnad av fritidshus

67 Bollmora 2:1, Dalgränd - Nybyggnad av tankstation för laddplats för elbilar

68 Namnsättning av kvarter, vägar, torg & platser inom föreslagen detaljplan för Trädgårdsstaden etapp III

§63 Information

Statistik

Tf bygglovchef Sara Kopparberg redovisar statistik och aktuella stadsbyggnadsprojekt.

Tidplan för detaljplaneläggning samt planändringar över Östra Tyresö (bilaga) redovisas också.

§64 Bygglov i efterhand för mur

Dnr: 2011BNS0197

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov i efterhand beviljas med stöd av 8 kap 11 §, sista stycket plan- och bygglagen (1987:10) för stödmur med avvikelse från gällande detaljplan.

2. Med stöd av 10 kap 4 § plan- och bygglagen (1987:10) debiteras XX, ägaren till fastigheten X, en byggsanktionsavgift (byggnadsavgift) om 4 x bygglovsavgiften (2 500 kronor) = 10 000 kronor för stödmur som uppförts utan bygglov.

3. Del av ärende gällande olovligt byggande avskrivs.

4. Avgift: Bygglov: 2 500 kronor

Grannhörande: 1 500 kronor

Kungörelse: 270 kronor

Summa avgifter: 4 270 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Bygglovenheten har i skrivelse daterad den 1 september 2011 uppmärksammats på att olovligt byggande av stödmur samt trappa uppförts upp till cirka 2 meter på kommunens mark i anslutning till rubricerad fastighet.

Den 22 september 2011 inkom ansökan om lov i efterhand för stödmur till en total längd av 14,5 meter. Till ansökan bifogades bilder på byggnationen samt förklaring till varför den uppförts. Enligt ansökan om lov i efterhand och enligt ortofoto över fastigheten har muren och trappan uppförts under 2006.

Upplysning

Byggnadsavgiften ska betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, postgiro: 35172-6, inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Ange att betalningen avser byggnadsavgift.

Åtgärden är redan utförd och bygganmälan skall ej inlämnas till byggnadsnämnden.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov i efterhand med stöd av 8 kap 11 §, sista stycket plan- och bygglagen (1987:10) för stödmur med avvikelse från gällande detaljplan samt att med stöd av 10 kap 4 § plan- och bygglagen (1987:10) debitera XX, ägaren till fastigheten X, en byggsanktionsavgift (byggnadsavgift) om 4 x bygglovsavgiften (2 500 kronor) = 10 000 kronor för stödmur som uppförts utan bygglov.

§65 Brevik 1:462, Breviksvägen 157 Strandskyddsdispens för brygga

Dnr: 2012BNS0113

Byggnadsnämndens beslut

1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken medges med stöd av 7 kap. 18b § miljöbalken

2. Avgift: Strandskyddsdispens: 8 800 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan avser tillbyggnad av befintlig brygga med cirka 5 kvm. Ansökan inkom till bygglovenheten den 22 mars 2012.

Strandskyddet är upphävt på land men gäller fortfarande i vattnet. Åtgärden är bygglovbefriad

Då tillbyggnaden endast utgör cirka 5 kvm bedöms inte konsekvenserna leda till att förutsättningarna för djur- och växtlivet påverkas på ett negativt sätt. Åtgärden bedöms inte motverka syftet med strandskyddet och särskilda skäl föreligger.

Upplysning

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. Miljöbalken fordras.

En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18h § Miljöbalken).

Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tid för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta medge dispens från strandskydds-bestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken (1998:808) medges med stöd av 7 kap. 18b § miljöbalken (1998:808).

____

§67 Bollmora 2:1, Dalgränd Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skärmtak över laddplats för elbilar

Dnr: 2012BNS0050

Byggnadsnämndens beslut

1. Rätten att fatta beslut om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skärmtak över laddplats för elbilar vidaredelegeras till ledamot Johan Rydén.

Beskrivning av ärendet

Ansökan för nybyggnation av skärmtak på pelare för laddplats för elbilar inkom till bygglovenheten den 1 juni 2012. Skärmtaket har måtten 5 x 5 meter och höjden 3 meter.

Åtgärden avviker från gällande detaljplan då den placeras på parkmark. Eftersom åtgärden avviker från detaljplanen har berörda sakägare fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Sista dag att inkomma med yttrande är den 21 juni 2012.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta vidarebefordra rätten att fatta beslut om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skärmtak över laddplats för elbilar till ledamot Johan Rydén.

_____


§68 Förslag till namnsättning av kvarter, vägar, torg och platser inom Trädgårdsstaden etapp III

Dnr: 2012BNS0211

Byggnadsnämndens beslut

1. Den del av Slumnäsvägen (1) som övergår i en cykelväg och ingår i den föreslagna detaljplanen får namnet Strands gårdsväg. Strands gårdsväg sträcker sig fram till den möter Tyresö gårdsväg vid dammen Droppen.

2. Tyresö gårdsväg (2) förlängs från Målarprinsens väg till Ivar Holmers väg.

3. Jessie Navins väg (3) förlängs från Strandallén till Ivar Holmers väg.

4. Maria Sofias väg (4) förlängs från Målarprinsens väg till Strandallén.

5. Vägen (5) som sträcker sig mellan förlängningen av Maria Sofias väg och Jessie Navins väg får namnet Maria Sofias gränd.

6. Väg (6) får namnet Holger Bloms väg.

7. Väg (7) får namnet Stig Milles väg.

8. Väg (8) får namnet Ivar Holmers väg.

9. Väg (9) får namnet Jan Wahlmans väg.

10. Platsen (10) vid infarten från Strandallén får namnet Trädgårdstorget.

11. Platsen (11) vid Maria Sofias gränd får namnet Maria Sofias plats.

12. Platsen (12) vid Jessie Navins väg får namnet Jessies plats.

13. Platsen (13) vid korsningen Holger Bloms väg och Jessie Navins väg får namnet Holgers plats.

14. Platsen (14) vid korsningen Ivar Holmers väg och Jessie Navins väg får namnet Ivars plats.

15. Kvarteret A får namnet Lusthuset.

16. Kvarteret B får namnet Friluftsstugan.

17. Kvarteret C får namnet Weekendstugan.

18. Kvarteret D får namnet Söndagsstugan.

19. Kvarteret E får namnet Fritidsstugan.

20. Kvarteret F får namnet Kolonistugan.

21. Kvarteret G1 får namnet Friggeboden.

22. Kvarteret G2 får namnet Sommarhuset.

23. Kvarteret G3 får namnet Sommarnöjet.

24. Kvarteret G4 får namnet Fritidshuset.

25. Kvarteret G5 får namnet Sommarstugan.

26. Kvarteret H får namnet Sportstugan.

27. Kvarteret J får namnet Sporthemmet.

28. Kvarteret K får namnet Friluftshuset.

29. Namnen ska tillämpas från det att området är utbyggt.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att föreslå namnsättning av kvarter, vägar, torg och platser inom föreslagen detaljplan för Trädgårdsstaden etapp III.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta enligt förslaget.

Yrkande

Gunnar Frisell (S) yrkar att den nya cykelvägen som delvis kommer att sträcka sig enligt nuvarande Pilvägen ska bibehålla sitt namn och att även förlängningen i bägge riktningarna ska få namnet Pilvägen.

Efter ställd proposition finner ordföranden att byggnadsnämnden beslutar avslå yrkandet om namnet Pilvägen på cykelvägen.

Ordförandeförslag

Byggnadsnämnden föreslås besluta enligt förslaget.

____

§69 Delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Delegationsbesluten framgår av bilaga till protokollet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

____

§70 Meddelanden

Fastigheten X

Fråga om prövningstillstånd av Mark- och miljööverdomstolen avseende mark- och miljödomstolens dom den 1 mars 2012 i mål nr P 146-12. Ärendet gäller byggnadsnämndens avslag av ansökan om nybyggnad av fritidshus den 31 mars 2011 § 26.

Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.

Fastigheten X

Grannes överklagande med inhibitionsyrkande av byggnadsnämndens beslut den 27 januari 2011 § 8. Länsstyrelsen upphäver den del av det tidigare meddelade inhibitionsbeslutet från den 7 maj 2012 som avser hus markerade som nr 2-9 i situationsplanen.

Fastigheten X

Grannes överklagande av byggnadsnämndens beslut den 10 april 2012 § B292 för nybyggnad av enbostadshus samt yrkande om inhibition. Länsstyrelsen avslår yrkandet om inhibition.

____

§71 Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål P 5117-11

Dnr: 2003MB0842

Byggnadsnämndens beslut

1. Yttrandet antas i sin helhet.

Beskrivning av ärendet

Mark- och miljödomstolen har förelagt byggnadsnämnden att yttra sig i ärendet samt slutföra talan i mål P 5117-11.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta anta yttrandet i sin helhet.

_____

§72 Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål P 2681-12

Dnr: 2001MB1033

Byggnadsnämndens beslut

1. Byggnadsnämnden vidhåller sitt beslut från den 27 augusti 2009 § 132.

2. Yttrandet antas i sin helhet.

Beskrivning av ärendet

Mark- och miljödomstolen har förelagt byggnadsnämnden att yttra sig över klagandes överklagan gällande byggnadsavgiften samt hur byggnadsavgiften har beräknats.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås vidhålla sitt beslut från den 27 augusti 2009 § 132 samt att besluta anta yttrandet i sin helhet.

_____