Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2012-12-06

Sammanträde 2012-12-06

Datum
Klockan
17.30
Plats
Konferenslokal Kumla Herrgård

111 Bollmora 2:1, Kolardammen - Strandskyddsdispens för två bryggor

112 X - Olovlig tillbyggnad av fritidshus

113 Strand 1:390, 1:394, 1:395, 1:396 samt del av 1:2, 1:109, 1:110, 1:111 samt 1:389, Del av Brädgårdsområdet - Tidsbegränsat lov för upplag av massor, anordnande av bullervall samt arbetsbod och skylt

§110 Information

Plan- och bygglovchef Sara Kopparberg informerade om verksamheten.

____

§111 Bollmora 2:1, Kolardammaen

Dnr: 2012BNS0429

Strandskyddsdispens för två bryggor

Byggnadsnämndens beslut

1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. § 15 miljöbalken (2009:532) medges med stöd av 7 kap. § 18b miljöbalken (2009:532) för anläggandet av två bryggor i Kolardammarna. Arbetet ska utföras i ett sammanhang och får inte utföras under tiden 1 maj till 31 augusti.

2. Avgift: Strandskyddsdispens: 8800 kronor (fakturan skickas separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för två stycken bryggor om vardera cirka 10 m2 inkom till bygglovenheten den 19 oktober 2012. Bryggorna ska placeras i Kolardammarna i Alby naturreservat. Kolardammarna som anlades 1998 är konstgjorda tekniska dammar för dagvattenhantering. Syftet med ansökan är bland annat att ge Naturskolan goda möjligheter att genomföra vattenprovtagningar i den fria vattenmassan i dammen vilket har ett högt pedagogiskt värde. Dessutom ger bryggorna allmänheten, speciellt för personer med olika former av rörelsebegräsningar, ökad tillgång till vattenkontakt.

Bygglovenheten bedömer att bryggorna inte är bygglovspliktiga på grund av deras storlek. Däremot krävs dispens från strandskyddet.

Kommunstyrelsen har den 23 oktober 2012 § 158, med stöd av föreskrift A10 för Alby naturreservat, beslutat bevilja tillstånd att etablera två mindre bryggor i Kolardammarna.

Länsstyrelsen har den 2 oktober 2012 godkänt ansökan om vattenverksamhet..

Upplysning

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18h § miljöbalken).

Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tid för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. § 15 miljöbalken (2009:532) med stöd av 7 kap. § 18b miljöbalken (2009:532) för anläggandet av två bryggor i Kolardammarna. Arbetet ska utföras i ett sammanhang och får inte utföras under tiden 1 maj till 31 augusti.

____

§112 Olovligt byggande av fritidshus

Dnr: 2011BNS0221

Byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av 11 kap. 20 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900) föreläggs ägaren till fastigheten X, XX, att vid vite om 300 000 kronor, senast inom 6 månader från det att beslutet eller domen vunnit laga kraft, vidta rättelse genom att ta bort olovligt utförd del på bottenvåning om 47,8 m² bruttoarea (BTA) och olovligt utförd del på övervåningen, inklusive takkupor om 49,8 m² BTA.

2. Om föreläggandet att vidta rättelse inte följs, får byggnadsnämnden med stöd av 11 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900) besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.

3. Med stöd av plan- och bygglagen 11 kap. §§ 40 och 41 (2010:900) första stycket

överlämnas beslutet till Lantmäteriets Inskrivningsmyndighet för anteckning i

fastighetsregistret

Beskrivning av ärendet

Bygglovenheten har uppmärksammats på att tillbyggnad utförts på fastigheten Brevik 1:682 utan bygglov. Enligt bygglovenhetens arkiv finns bygglov för en gårdskarlsbostad från den 6 juli 1946.

Vid besiktning på fastigheten den 23 januari 2012 konstaterades att tillbyggnad skett och att byggnaden inte stämmer överens med givet bygglov från 1946.

Enligt flygbilder tagna över fastigheten har byggnadens volym utökats genom tillbyggnader som utförts olovligt under perioden 1946-2010.

Fastighetsägaren har i skrivelse den 9 februari 2012 getts möjlighet att ansöka om bygglov för den utförda åtgärden.

Under sommaren 2012 inkom fastighetsägaren med lägeskontroll och relationsritningar.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta förelägga fastighetsägaren med stöd av 11 kap. 20 § PBL (2010:900) att vid vite om 300 000 kronor, senast inom 6 månader från det att beslutet eller domen vunnit laga kraft, vidta rättelse genom att ta bort olovligt utförd del på bottenvåning om 47,8 m² BTA och olovligt utförd del på övervåningen, inklusive takkupor om 49,8 m² BTA.

_____

§113 Strand 1:390, 1:394, 1:395, 1:396 samt del av 1:2, 1:109, 1:110, 1:111 samt 1:389, del av Brädgårdsområdet

Dnr: 2012BNS0125

Tidsbegränsat lov för upplag av massor, anordnande av bullervall samt arbetsbod och skylt

Byggnadsnämndens beslut

1. Tidsbegränsat bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900) till och med den 6 december 2017.

2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig.

3. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10kap 3 § PBL (2010:900).

4. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 8 000 kronor

Grannhörande: 10 560 kronor

Kungörelse: 270 kronor

Summa avgifter: 18 830 kronor (fakturan skickas separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom den 3 april 2012 och avser upplag och hantering av massor, anordnande av bullervall, arbetsbod och skylt.

Stora delar av östra Tyresö och Strand omvandlas från fritidsområde till permanenta bebyggelse. Anläggningsarbetena kräver mycket transporter vilket leder till stora störningar på vägarna. För att i möjligaste mån minska transportbehovet krävs tillgång till områden för etablering- upplag och masshantering så nära utbyggnadsetapperna som möjligt. En masshantering på plats skapar dessutom bättre förutsättningar för att kunna återvinna delar av de massor som hanteras. Detta leder till att återanvändningen minskar behovet av naturgrus, vilket är ett regionalt miljömål. Tyresö kommun har stor brist på mark då det mesta är planlagt för andra ändamål eller skyddat exempelvis som naturreservat eller nationalpark. Återvinning av massorna på den aktuella platsen bedöms minska transporter och koldioxidutsläpp med cirka 365 ton per år. Massorna kommer att behöva krossas max 15 dagar per år.

Verksamheten är delvis pågående och har tidigare anmälts till Södertörns- miljö och hälsoskyddsförbund, SMOHF. Vid bullermätning på plats har konstaterats att bullernivåerna håller sig inom riktlinjerna.

Upplysning

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund samt i tillämplig del av annan myndighet.

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Åtgärden omfattas inte av slutbesked enligt 10 kap 4 § PBL. Byggherren meddelar byggnadsnämnden att åtgärden är avslutad.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs utstakning för inhägnad.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja tidsbegränsat bygglov med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900) till och med den 6 december 2017.

_____

§114 Delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Delegationsbesluten framgår av bilaga till protokollet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

____

§115 Meddelanden

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 31 mars 2011 § 30 om vitesföreläggande. Länstyrelsen ändrar beslutet till att förelagd åtgärd ska vara utförd senast ett år efter det att föreläggandet vunnit laga kraft. I övrigt avslår länsstyrelsen överklagandet.

Fastigheten X

Överklagande av länsstyrelsens beslut den 17 mars 2011 i ärende 4032-09-70775 avseende byggnadsavgift. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Fastigheten X

Överklagande av länsstyrelsen beslut den 8 juni 2012 i ärende 4032-2146-2012 avseende cykelparkering och skärmtak. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Fastigheten X

Länsstyrelsen beslutade den 13 november 2012 att byggnadsnämndens beslut den 25 november 2010 § 179 ska stå fast, men med tillägg. Beslutet avsåg strandskyddsdispens för pir och brygga.

____