Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2013-02-21

Sammanträde 2013-02-21

Datum
Klockan
18.30
Plats
Sammanträdesrummet Bollmora, Marknadsgränd 2

18 Namnsättning av vägar och kvarter inom detaljplanområdet längs Njupkärrsvägen

19 Kumla 69:26, Vendelsövägen 49 - Uppförande av telemast och teknikskåp

20 X - Ändrad placering av befintliga byggnader

21 Bollmora 2:1, Fårdala skola - Tidsbegränsat bygglov för matsal

22 X - Bygglov i efterhand och avslag

§16 Information

Plan- och bygglovchef Sara Kopparberg informerar om verksamheten och redovisar statistik.

§17 Verksamhetsberättelse 2012

Dnr: 2013BNS0047

Byggnadsnämndens beslut

1. Byggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2012 godkänns.

Beskrivning av ärendet

Plan- och bygglovchef Sara Kopparberg redovisar byggnadsnämndens verksamhetsberättelse för 2012 (aktbilaga).

Ordförandeförslag

Byggnadsnämnden föreslås besluta godkänna byggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2013.

____

§18 Namnsättning av vägar och kvarter inom detaljplanområdet längs Njupkärrsvägen (Näsby 4:1472)

Dnr: 2013BNS0048

Byggnadsnämndens beslut

1. Den väg som har sin början vid Studiovägens slut och sedan sträcker sig genom hela området och har sitt slut sydost om detaljplanområdet får namnet Lövskogsvägen.

2. Den väg som ligger närmast och parallellt med Njupkärrsvägen får namnet Barrskogsvägen.

3. Kvarteret A får namnet Skogsgläntan.

4. Kvarteret B får namnet Skogslunden.

5. Kvarteret C får namnet Skogshöjden.

6. Namnen ska tillämpas från det att området är utbyggt.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att föreslå namnsättning av vägar och kvarter inom detaljplan för fastigheten Näsby 4:1472.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta enligt förslaget.

_____

§19 Kumla 69:26, Vendelsövägen 49

Dnr: 2013BNS0010

Uppförande av telemast och teknikskåp

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglagen, PBL (2010:900) för nybyggnad av en 25 meter hög mast (flagpole) med tillhörande teknikskåp.

2. Startbesked och fastställande av kontrollplanen i beslut från den 15 april 2012 § K132 gäller i detta ärende.

3. Kontrollansvarig xx godkänns för detta ärende.

4. Avgift: Bygglov: 7 788 kronor

Kungörelse: 18 087 kronor

Summa avgifter: 25 875 kronor (fakturan skickas separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan om nybyggnad av en 25 meter hög mast (flagpole) och tillhörande teknikskåp med en byggnadsarea om 1,9 m² inkom till bygglovenheten den 4 januari 2012 och beviljades den 8 mars 2012 § B172.

Vid utstakning framkom att placeringen som beviljats inte stämde överens med tänkt plats, därmed inkom en ny ansökan till bygglovenheten den 10 januari 2013 med önskemål om annan placering. Den nya placeringen är cirka 10 meter sydväst om ursprunglig placering.

Ansökan har redovisats med kungörelse i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 23 januari 2013.

Upplysningar

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 b § PBL (2010:900) för nybyggnad av en 25 meter hög mast (flagpole) med tillhörande teknikskåp samt att godkänna byggherrens förslag till kontrollansvarig.

_____

§20 Tyresö 1:836, Brakmarsvägen 47

Dnr: 2012BNS0538

Ändrad placering av befintliga byggnader

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. § 31 plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap § 23PBL (2010:900).

3. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

4. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:

- kontrollplanen, datumstämplad den 18 december 2012 fastställs

- intyg från byggherren att kontrollplanen följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov ska lämnas in till bygglovenheten som underlag för slutbesked

5. Byggnaden får tas i bruk innan slutbesked utfärdas.

6. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 4 400 kronor

Grannyttrande: 5 280 kronor

Kungörelse: 270 kronor

Summa avgifter: 9 950 kronor

(fakturan skickas separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom till bygglovenheten den 7 december 2012. Ansökan gäller ny placering av två befintliga enklare byggnader inom fastigheten. Byggnaderna har en area om 26,4 respektive 14,6 m2 byggnadsarea. Då fastigheten ligger utom plan har ett grannyttrande genomförts. Byggnaderna ska användas för Tyresö Båtklubbs juniorverksamhet/jolleklubb. I samband med grannyttrandet har det framkommit att en av byggnaderna olovligt byggts till. Detta behandlas i ett annat ärende med diarienummer 2013BNS0041.

Upplysning

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov med stöd av 9 kap. § 31 plan- och bygglagen, PBL (2010:900) samt meddela startbesked med stöd av 10 kap § 23 PBL (2010:900).

_____

§21 Bollmora 2:1, Fårdala skola

Dnr: 2013BNS0002

Tidsbegränsat bygglov för matsal

Byggnadsnämndens beslut

1. Tidsbegränsat bygglov till och med den 30 augusti 2014 beviljas med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

2. Startbesked och fastställande av kontrollplan meddelas med stöd av 10 kap 23, 24 §§ PBL (2010:900).

3. I detta ärende krävs inget tekniskt samråd eller kontrollansvarig

4. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 16661 kronor

Kungörelse: 273 kronor

Summa avgifter: 16 934 kronor (fakturan skickas separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan om uppförande av en tillfällig matsal om 186 m2 byggnadsarea, inkom till bygglovenheten den 7 januari 2013. Den tillfälliga matsalen behöver uppföras på grund av en ombyggnation av befintligt skolkök och matsal på Fårdala skola. Förslaget avviker från detaljplanbestämmelserna då den placeras på mark avsedd för allmän plats/park.

Upplysning

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja tidsbegränsat bygglov till och med den 30 augusti 2014 med stöd av 9 kap. 33 § PBL (2010:900) samt att meddela startbesked och fastställa kontrollplanen med stöd av 10 kap 23, 24 §§ PBL (2010:900).

_____

§22 Bygglov i efterhand och avslag

Dnr: 2012BNS0136/2013BNS0049

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad, altan/carport beviljas med stöd av 8 kap 11 § äldre plan- och bygglagen, ÄPBL (1987:10).

2. Bygglov i efterhand för murarna beviljas med stöd av 8 kap 11 § äldre plan- och bygglagen, ÄPBL (1987:10).

3. Bygglov i efterhand beviljas för fasadändring på huvudbyggnad och komplementbyggnad med stöd av 8 kap 11 § ÄPBL (1987:10).

4. Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av huvudbyggnad gällande förrådet på ca 14 kvm bruttoarea avslås med stöd av 8 kap. 11 § ÄPBL (1987:10).

5. Med stöd av 10 kap. 4 § ÄPBL (1987:10) debiteras ägarna till fastigheten X, XX och XX att solidariskt svara för en byggnadsavgift om 13 536 kronor.

6. Med stöd av 10 kap 14 och 18 §§ ÄPBL (1987:10), föreläggs XX och XX, ägarna till fastigheten X, att vid ett vite om 25000 kronor vardera riva tillbyggnaden (förrådet) på huvudbyggnadens nordöstra hörn, cirka 14 m2 bruttoarea senast 6 månader efter byggnadsnämndens beslut vinner laga kraft. Följs inte föreläggandet kan nämnden begära handräckning hos kronofogdemyndigheten.

7. Med stöd av 10 kap 22 § ÄPBL (1987:10), överlämnas beslutet till Lantmäteriets inskrivningsmyndighet för anteckning i fastighetsregistret.

8. I fråga om olovligt uppförd komplementbyggnad (inglasat uterum) mellan huvudbyggnaden och carporten samt olovligt uppfört växthus på tomtens västra del, har fastighetsägaren vidtagit rättelse. Anmälan i denna del föranleder därför ingen ytterligare åtgärd och kan därför ses som avslutat.

9. Avgift: Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad: 1 224 kronor

Bygglov för fasadändring: 720 kronor

Bygglov för mur: 1 440 kronor

Avslag för tillbyggnad: 360 kronor

Kungörelse: 270 kronor

Summa avgifter: 4 014 kronor

(fakturan skickas separat)

Beskrivning av ärendet

Anmälan om olovligt byggande på fastigheten inkom till bygglovenheten den 11 april 2012.

Därefter har, efter kommunicering med fastighetsägarna, ansökan om bygglov i efterhand inkommit till bygglovenheten den 20 november 2012. Ansökan avser tillbyggnad av komplementbyggnad, altan/carport om 28 kvm, uppförande av murar vid infarten samt utvändig ändring av huvudbyggnad och komplementbyggnad.

Upplysning

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Byggnadsavgiften ska betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, bankgiro: 5052-4644, inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Ange att betalningen avser byggnadsavgift samt fastighetsbeteckningen.

Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. Slutbevis utfärdas inte.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad, altan/carport samt murar och utvändig ändring med stöd av 8 kap 11 § ÄPBL (1987:10). Vidare föreslås byggnadsnämnden att avslå ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av huvudbyggnad gällande förrådet med stöd av 8 kap. 11 § ÄPBL (1987:10) samt att med stöd av 10 kap. 4 § ÄPBL (1987:10) debiteras fastighetsägarna byggnadsavgift och med stöd av 10 kap 14 och 18 §§ ÄPBL (1987:10), förelägga fastighetsägarna att vid ett vite riva tillbyggnaden (förrådet).

_____

§24 Delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Delegationsbesluten framgår av bilaga till protokollet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

____

§25 Meddelanden

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 24 januari 2011 § 14.

Länsstyrelsen upphäver de punkter som rör byggnadsavgift och föreläggande i beslutet. Ärendet i dessa delar överlämnas till byggnadsnämnden för fortsatt prövning. Yrkande om att justera tilläggsavgiften avvisas.

Fastigheten X

Fråga om prövningstillstånd; Förvaltningsrättens dom om avslag av överklagande den 21 juni 2012 i mål nr 8098-11. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut om avskrivning den 31 augusti 2011 § B314. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

____