Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2014-05-15

Sammanträde 2014-05-15

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

42 Byggnadsnämndens delårsbokslut 1

43 Bollmora 2:1, Banstigen/Wättinge gårdsväg - Anordnande av bågskyttebana och uppställning av container

45 Meddelanden

2 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 (1) Byggnadsnämnden 2014-05-15

§41 Information

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen och informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för april.

Stadsbyggnadschef Sara Kopparberg informerar om pågående och genomförda detaljplaner inom Tyresö kommun.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

§42 Byggnadsnämndens delårsbokslut 1

Dnr: 2014BNS0249/042
 
Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämndens delårsbokslut 1 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Martin Fahlman redovisar delårsbokslut 1 (aktbilaga) för byggnadsnämnden avseende perioden januari till och med april 2014.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås godkänna delårsbokslut 1.

§43 Anordnande av bågskyttebana och uppställning av container

Dnr: 2014BNS0099/231
 
Banstigen/Wättinge gårdsväg

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns, med stöd av 10 kap 23 §, plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

3. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
      Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att
      Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, som underlag för   
      slutbesked:
- Intyg från byggherren att placering av bågskyttebana samt 2 st containrar överensstämmer med beviljat bygglov. (Lägeskontroll)
- Signerad kontrollplan.
      Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av  
      startbeskedet förrän byggnadsnämnden har utfärdat slutbesked.

5. Avgift: Bygglov inklusive startbesked:   5 400 kronor
               Kungörelse  12 414 kronor
               Summa avgifter:                        17 834 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 5 mars 2014 och avser anordnande av bågskyttebana och uppställning av två containrar. Den del av fastigheten som berörs ligger vid Banstigen/Wättinge gårdsväg och omfattar 5 400 m2 och är inte detaljplanelagd.

Anläggningen behövs för att utvidga verksamheten.
Tyresö kommun har tecknat arrendeavtal med föreningen som börjar gälla om bygglov beviljas.

Upplysningar
Innan anläggningen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900) samt att lämna startbesked med stöd av 10 kap 23 §, plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

§44 Delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Delegationsbesluten framgår av bilaga till protokollet.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

Bilaga
Delegationsbeslut.

§45 Meddelanden

Fastigheten X
Byggnadsnämndens överklagande av länsstyrelsens beslut den 28 mars 2014 har inkommit i rätt tid.

Fastigheten X
Överklagande av mark- och miljödomstelns dom den 7 mars 2014 i mål nr P 5503-13 - fråga om prövningstillstånd.
Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.

Fastigheten X
Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 17 juni 2013 § 44 avseende bygglov i efterhand för ombyggnad av tak och ytterväggar på enbostadshus. Mark- och miljööverdomstolen ändrar mark- och miljödomstolens dom i den del den avser bygglov i efterhand och återvisar denna del till nämnden för förnyad prövning.

Fastigheten X
Överklagande av länsstyrelsens beslut den 15 november 2013 i ärende nr 40322-18941-2013. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.