Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2015-03-26

Sammanträde 2015-03-26

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

2 Remiss om förslag till omvärldsanalys och förutsättningar inför kommunplan 2016-2018 *

3 Revidering av bygglovtaxan *

4 Brevik 1:673, Öringhamnsvägen 22A - Nybyggnad av fritidshus, komplementbyggnad, stödmurar och markförändringar

§21 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Översiktsplanerare Carolina Fintling Rue informerar om förslaget till ny översiktsplan och bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för februari.

§22 Remiss om förslag till omvärldsanalys och förutsättningar inför kommunplan 2016-2018

Dnr 2015BNS0115/200

Byggnadsnämndens beslut
1. Svar på remiss avseende planeringsförutsättningar inför kommunplan 2016-2018 godkänns.

Protokollsanteckning
Lennart Jönsson (S) meddelar att tjänstgörande socialdemokratiska ledamöter inte deltar i beslutet med avsikt att inte nu låsa sin respektive kommande kommunplan.

Johan Rydén (MP) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Omvärldsanalysen syftar till att belysa externa faktorer som påverkar kommunens planeringsförutsättningar på kort och medellång sikt. Analysen ligger till grund för Kommunplan 2016-2018. Av remissvaren ska framgå vilken påverkan redovisade faktorer väntas få för nämndens/utskottets verksamhet. Behov av förändringar av taxor och avgifter ska redovisas. Avgifterna utgör en del av finansieringen av de kommunala tjänsterna och bör då det är möjligt följa den allmänna pris-/kostnadsutvecklingen. För att avgiftsförändringar ska kunna behandlas av kommunfullmäktige i juni 2015 behöver nämnderna behandla förslag i sådan tid så att detta möjliggörs. Investeringar som inte tagits upp i investeringsprogrammet samt förändringar i tidplan för redan upptagna investeringar ska redovisas.

§23 Revidering av bygglovtaxan

Dnr 2015BNS0157/051

Byggnadsnämndens förslag till nästa instans
1. Revideringarna och justeringarna av plan- och bygglovtaxan godkänns.

Särskilt yttrande
Lennart Jönsson (S) och Johan Rydén (MP) lämnar särskilt yttrande för den socialdemokratiska gruppen och miljöpartigruppen.

Protokollsanteckning
Lennart Jönsson (S) meddelar att tjänstgörande socialdemokratiska ledamöter inte deltar i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kommunens gällande plan- och bygglovstaxa är i behov att revideras och justeras. Den nuvarande taxan har inte reviderats sen den togs fram av Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2011. Förvaltningen har avvaktat en justering då SKL har informerat om att arbete med en rekommenderad taxa pågår. Förvaltningen gör nu bedömningen att revidering av taxan inte längre bör avvaktas utan föreslår en justering.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att byggnadsnämnden beslutar godkänna revidering av plan- och bygglovtaxan samt att utöka den med ett fält för Avvisning och handläggningsfaktor 35 i tabellen Tillägg till taxan.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

§24 Nybyggnad av fritidshus, komplementbyggnad, stödmurar och markförändringar X

Dnr 2014BNS0736/231

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygg- och marklov ges med stöd av 9 kap. 31 b och 35 §§ plan- och bygglagen (2010:900). Åtgärden avviker från detaljplanen. Huvudbyggnaden placeras 1,5 meter närmare tomtgräns än tillåtna 6 meter och fyra stödmurar placeras på mark som endast får bebyggas med komplementbyggnader (kors- och punktprickad mark).

2. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) debiteras ägarna till fastigheten X, XX en byggsanktionsavgift om totalt 23 310 kronor för att stödmurarna har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig X som är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).

4. Avgift: Bygglov (inkl. startbesked): 21 818 kronor
            Kungörelse:                             272 kronor
            Byggsanktionsavgift:           23 310 kronor
            Summa avgifter:                  45 400 kronor (faktureras)

Upplysning
Byggsanktionsavgifterna ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen).

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 24 november 2014 och avser nybyggnad av fritidshus, komplementbyggnad, stödmurar och markförändringar. Huvudbyggnaden omfattar 50 m2 bruttoarea och 57 m2 och placeras 4,5 meter från närmaste tomtgräns mot granne. Byggnadshöjden blir 4 meter. Komplementbyggnaden omfattar 30 m2 bruttoarea och placeras 9 meter från närmste tomtgräns mot granne. Delar av tomten fylls ut och ett antal stödmurar byggs för att ta upp höjdskillnaderna på tomten och möjliggöra angöring, parkering, enskilt avlopp och placering av byggnaderna. Vid syn på platsen tillsammans med fastighetsägaren den 21 januari kunde bygglovenheten konstatera att tre av stödmurana (total 50 meter) hade påbörjats bygga.

§25 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämndens delegationsordning.

Delegationsbeslut för februari redovisas i bifogad bilaga.

§26 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämndens meddelanden redovisas i bifogad bilaga.

Beslut/Protokollsutdrag
§26_prot_20150326.pdf (133 kb)