Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2016-08-25

Sammanträde 2016-08-25

Datum
Klockan
18:00
Plats

2 Tyresö 1:819, Sisshammarvägen 5 - Tillbyggnad och utvändig ändring av fritidshus (ändring av beviljat lov 2015-02-26 § 18)

3 X - Yttrande till mark- och miljödomstolen

4 X - Tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av carport

6 Forellen 4, Vårflodsgatan/Regnbågsgatan - Nybyggnad av flerbostadshus

7 Forellen 4, Vårflodsgatan, Rimfrostgatan, Simgatan & Regnbågsgatan - Nybyggnad av flerbostadshus

§49 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Informationen och redovisningen om verksamheten samt uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Sara Kopparberg informerar om verksamheten och redovisar statistik.

En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag ska redovisas för byggnadsnämnden årligen i januari och augusti. Byggnadsnämnden har inte några uppdrag från kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige och har inte heller lämnat uppdrag till förvaltningen och har därmed inga uppdrag att redovisa.

§50 Tillbyggnad och utvändig ändring av fritidshus (ändring av beviljat lov 2015-02-26 § 18) Tyresö 1:819, Sisshammarvägen 5

Dnr 2014BNS0549 231

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900).
 
2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: XX
Adress: X
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).
 
3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 9 569 kronor
            Kungörelse:                               272 kronor
            Summa avgifter:                      9 841 kronor (faktureras)

Upplysning
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § PBL.
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.
 
Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus beviljades den 26 februari 2015. En ny ansökan med ett reviderat förslag inkom till bygglovenheten den 25 maj 2016. Enligt ansökan byggs befintlig byggnad om och en tillbyggnad sker på fasad mot öst. Tillbyggnaden utförs i två våningar med en byggnadsarea om cirka 42 m2 och en bruttoarea om 80 m2. Befintlig byggnad ändrar utseende och får ett pulpettak.
Fastigheten är belägen inom Hammarbergets naturreservat utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse.

Länsstyrelsen har i beslut den 17 december 2014 medgivit dispens från reservatföreskrifterna med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) för tillbyggnad om 40 kvadratmeter av befintligt fritidshus. Länsstyrelsen medgav i samma beslut med stöd av 7 kap. 18 § a miljöbalken dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § för samma åtgärd.
 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har i den 21 november 2014 beviljat tillstånd för anläggande av avloppsanordning för WC-vatten och bad, disk- och tvättvatten för ett hushåll.

§51 Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål nr P2494-16 X

Dnr 2015BNS0453 232

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden godkänner yttrandet.

Jäv
Christina Melsén (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Ansökan om förhandsbesked för stall med 2 alternativa placeringar inkom till bygglovenheten den 29 juni 2015. Alternativ 1 avsåg placering i anslutning till X och alternativ 2 placering i anslutning till X. Byggnadsnämnden gav positivt förhandsbesked för alternativ 2 i beslut den 3 december 2015 § 82.  Beslutet överklagades den 4 januari 2016. Länsstyrelsen avslog överklagandet i beslut den 15 mars 2016. Länsstyrelsens beslut överklagades och den 13 juli inkom en begäran om yttrande till byggnadsnämnden från mark- och miljödomstolen.

§52 Tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av carport X

Dnr 2008BN0070 231

Byggnadsnämndens beslut
1. Ansökan om bygglov avslås med stöd av 8 kap. 11 § äldre plan- och bygglagen (1987:10).

Beskrivning av ärendet
Bygglov med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av ett fritidhus beviljades den 21 augusti 2008 § 80. Beslutet stred mot gällande detaljplan genom att sammanlagd bebyggelse överskred största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 53,2 m2. Största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskreds med 45,2 m2 och största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskreds med 8 m2. Högsta tillåtna antal komplementbyggnader överskreds med en byggnad. Byggnaderna placerades cirka 8,8 meter från varandra mot tillåtna 9 meter.

Till ansökan var godkännande av grannar på ritningar och nybyggnadskarta bifogade. Sökanden valde att ändra placering på komplementbyggnad till 4,5 meter ifrån tomtgräns istället för cirka 11 meter som var angivet på den grannegodkända nybyggnadskartan. Bygglov gavs på denna nya placering och byggnationen utfördes.
 
Fastighetsägaren till intilliggande fastighet överklagade beslutet den 5 februari 2013. Mark- och miljödomstolen ansåg att avvikelserna inte blivit beskrivna för sakägarna på ett riktigt sätt och återförvisade ärendet till bygglovenheten för ny handläggning. Mark- och miljööverdomstolen meddelade inget prövningstillstånd.

§53 Nybyggnad av plank X

Dnr 2016BNS0456 231

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen (2010:900).
 
2. Startbesked för att påbörja åtgärden ges, med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900).
 
3. Slutbesked ges, med stöd av 10 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900).
 
4. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
 
5. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
- Byggherrens kontrollplan datumstämplad 2016-07-12 fastställs.
 
6. Avgift: Bygglov:             4 891 kronor
            Grannehörande: 2 658 kronor
            Kungörelse:          272 kronor
            Summa avgifter: 7 821 kronor (faktureras)

Upplysning
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
En anmälan om att en friggebod byggts för nära tomtgräns utan godkännande samt att ett plank uppförts olovligt inkom till bygglovenheten i februari 2016. Då flygfoton visar att friggeboden funnits på platsen i över 10 år och att planket är byggt mellan 8-10 år sedan, har fastighetsägaren ansökt om bygglov för plank i efterhand.

§54 Nybyggnad av flerbostadshus. Forellen 4, Vårflodsgatan/Regnbågsgatan

Dnr 2016BNS0479

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
 
2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: XX
Adress: X
Kontrollansvarig är certifierad med behörighet K enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).
 
3. Avgift: Bygglov:                230 360 kronor
            Kungörelse:                 272 kronor
            Summa avgifter:   230 632 kronor (faktureras)

Upplysning
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen.
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.
 
Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.
 
Riksdagen beslutade den 17 maj 2006 om en ny lag om lägenhetsregister. Ajourhållning av lägenhetsregistret sköts sedan den 1 januari 2010 av kommunen. Enligt lagen ska fastighetsägaren lämna uppgifter senast en månad efter färdigställandet av byggnaden eller den förändring som har skett som föranleder ändring av lägenhetsregistret. Information om uppgiftsplikten samt ajourföringsblanketten finns att ladda ner på Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se under rubriken Boende_miljo/Bostader-och- tomter/ Lagenhetsregister

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser nybyggnad av flerbostadshus uppdelat i flera delar med 2, 5 respektive 16 våningar. Totalt blir det 105 lägenheter från 1 rum och kök till 4 rum och kök. På tvåvåningsdelen anläggs en gård för de boende. Sockelvåningen rymmer bland annat utrymningsgång från Bollmorahallen, lokaler för centrumändamål, miljörum, entréer och cykelrum med tillhörande mekarhörna och möjlighet att förvara cyklar i ett tvåvåningsställ. Våning 2 rymmer lägenheter och förråd. På våning 3 finns ytterligare lägenheter och gården. Våning 4 till 16 rymmer lägenheter. Parkeringsplatser finns lokaliserade i kvarteret som ska byggas tvärs över gatan (Regnbågsgatan). Förslaget är planenligt.

§55 Nybyggnad av flerbostadshus. Forellen 4, Vårflodsgatan, Rimfrostgatan, Simgatan & Regnbågsgatan

Dnr 2016BNS0383 231

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
 
2. Som villkor för beslutet gäller att p-normen uppfylls alternativt att ett bilpoolavtal tecknas, avtalet ska redovisas senast i samband med slutsamråd. Utan tecknat avtal eller uppfylld p-norm utfärdas inte slutbesked.
 
3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: XX
Adress: X
Kontrollansvarig är certifierad med behörighet K enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).
 
4. Avgift: Bygglov:             202 717 kronor
            Kungörelse:              272 kronor
            Summa avgifter: 202 989 kronor (faktureras)

Upplysning
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen.
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.
 
Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.
 
Riksdagen beslutade den 17 maj 2006 om en ny lag om lägenhetsregister. Ajourhållning av lägenhetsregistret sköts sedan den 1 januari 2010 av kommunen. Enligt lagen ska fastighetsägaren lämna uppgifter senast en månad efter färdigställandet av byggnaden eller den förändring som har skett som föranleder ändring av lägenhetsregistret. Information om uppgiftsplikten samt ajourföringsblanketten finns att ladda ner på Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se under rubriken Boende_miljo/Bostader-och- tomter/ Lagenhetsregister

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser nybyggnad av ett L format flerbostadshus. Det ska anslutas till ett annat L format flerbostadshus som kommer att byggas av Riksbyggen. Under husen byggs ett gemensamt garage i 2 våningar, ovanpå garaget anläggs en gemensam innergård. Aktuellt hus har 7 plan varav det nedersta (plan 1) är delvis under mark sett utifrån gatan mot öster, mot gatan i norr är planet över mark. Plan 1 rymmer bland annat garage, förråd, teknikutrymmen, cykelrum med tillhörande mekarhörna och två entréer. På plan 2 ryms bland annat garage, lägenheter, entréer och butikslokaler. På plan 3 finns den gemensamma innergården samt lägenheter. På plan 4 till 7 finns lägenheter varav de översta 2 planen är radhus med tillhörande terrasser. Det blir totalt 47 lägenheter i storlekar från 1 till 5 rum och kök. Förslaget är planenligt.
 
I det gemensamma garaget ska 46 platser upplåtas till flerbostadshuset som byggs av Botrygg i kvarteret bredvid. Enligt det tillhörande kvalitetsprogrammet ska det finnas 7 parkeringsplatser per 1 000 m2 bruttoarea plus de 46 platserna. Lyckas inte p-normen uppfyllas i finprojekteringen är det avtalat att byggherrarna ska teckna ett bilpoolavtal och upplåta platser i garaget till bilpoolen för att kompensera de saknade platserna. Detta ska redovisas i samband med slutsamråd.

§56 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under juni och juli redovisas i bifogad bilaga.

§57 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.