Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2017-04-19

Sammanträde 2017-04-19

Datum
Klockan
18:00
Plats

2 X - Sanktionsavgift för att ha påbörjat byggnation utan startbesked

3 Tennet 1 - Tidsbegränsat bygglov för flerbostadshus

4 Järnet 7 - Nybyggnad av flerbostadshus

5 X - Bygglov i efterhand för tillbyggnad av enbostadshus

6 X - Tillbyggnad av fritidshus

7 Uddby 3:1 - Ändrad användning av lokal

8 Trinntorp 1:1 - Nybyggnad av transformatorstation och rivning av befintlig transformatorstation

9 Brevik 1:1 - Nybyggnad av transformatorstation och rivning av befintlig transformatorstation

10 Brevik 1:1 - Nybyggnad av transformatorstation och rivning av befintlig transformatorstation

11 X - Installation av eldstad

12 X - Olovligt byggande av mur, fasadändring, trädfällning på allmänning och höjning av marken.

13 Dyvik 1:205 - Nybyggnad av fritidshus

14 Digitala originalakter och gallring av pappershandlingar för byggnadsnämndens ärenden

§18 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef Martin Fahlman presenterar pågående projekt i kommunen.

§19 Sanktionsavgift för att ha påbörjat byggnation utan startbesked - ärendet utgår

§20 Tidsbegränsat bygglov för flerbostadshus

Dnr 2017BNS0089/231

Tennet 1, Bollmoravägen 84

Byggnadsnämndens beslut
1. Tidsbegränsat bygglov för flerbostadshus ges till och med 2027-02-09 med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen.

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas:
Namn: X
Adress: X
Som är certifierad kontrollansvarig med behörighet K enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).

3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 32 614 kronor
            Kungörelse                                               274 kronor
            Summa avgifter:                                   32 888 kronor (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Den sökande ansvarar för att tillstånd finns.

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas.

Innan byggnaderna får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.

Lovet gäller i 10 år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av stadsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser nybyggnad flerbostadshus i form av anläggningsbostäder med en total bruttoarea om 419 kvm. Bostäderna uppförs i två enplanslängor med 10 lägenheter med tvättrum i byggnad ett och tjugotvå lägenheter med kök och samlingsrum i byggnad 2. Byggnad ett består av modulcontainrar i ljusgrå galvaniserad stålplåt. Byggnad två har sadeltak och liggande träpanel på fasaderna, som färgas mörkröd.

Anläggningsbostäderna är av tillfällig karaktär och ska vara i bruk i max 10 år.
Ansökan innebär avvikelse från gällande detaljplan. Avvikelsen innebär att tillfälliga anläggningsbostäder byggs på fastigheten som är avsedd för industri i gällande detaljplan.

§21 Nybyggnad av flerbostadshus

Dnr 2017BNS0027/231

Järnet 7, Axel Wennergrens Väg 1

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.

2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig.
Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: X
Adress: X
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).

3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 396 032 kronor
            Kungörelse:                                                273 kronor
            Summa avgifter:                                   396 305 kronor (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas. Utredning av skjuvhållfasthet ska redovisas till det tekniska samrådet.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Riksdagen beslutade den 17 maj 2006 om en ny lag om lägenhetsregister. Ajourhållning av lägenhetsregistret sköts sedan den 1 januari 2010 av kommunen. Enligt lagen ska fastighetsägaren lämna uppgifter senast en månad efter färdigställandet av byggnaden eller den förändring som har skett som föranleder ändring av lägenhetsregistret. Information om uppgiftsplikten samt ajourföringsblanketten finns att ladda ner på Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se under rubriken Boende_miljo/Bostader-och- tomter/ Lagenhetsregister

Protokollsanteckning
Barbro Nordlöf (S) framför att hon tycker att det är för få parkeringsplatser i förhållande till antalet nya bostäder.

Beskrivning av ärendet
Ansökan om nybyggnad av flerbostadshus inkom den 13 januari 2017. Ärendet avser nybyggnad av ett flerbostadshus i form av ett höghus i 11 våningar och ett källarplan. Ärendet avser även nybyggnad av 4 stycken flerbostadshus i form av lamellhus i 6 våningar och nybyggnad av 2 stycken flerbostadshus i form av punkthus i 5 våningar. Lamellhusen och punkthusen är sammanbyggda med inglasade trapphus. Förslaget ger 275 stycken lägenheter.

Under flerbostadshusen byggs ett parkeringsgarage för 116 stycken parkeringsplatser inklusive 4 parkeringar för personer med nedsatt funktionsförmåga. Tre komplementbyggnader om 33, 33 och 18 kvadratmeter byggnadsarea byggs på tre platser på fastigheten.
7 stycken byggbodar placeras på fastigheten under byggtiden.
650 stycken parkeringsplatser för cykel anläggs.

§22 Bygglov i efterhand för tillbyggnad av enbostadshus

Dnr 2016BNS0294/231

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges i efterhand med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen. Åtgärden avviker från gällande detaljplan. Största tillåtna byggnadsarea på fastigheten överskrids med 6 kvadratmeter (2,5 %).

2. Startbesked för att påbörja åtgärden ges, med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen.

3. Slutbesked ges med stöd av 10 kap. 34 § plan- och bygglagen.

4. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs tidigare ägare till fastigheten X, solidariskt en byggsanktionsavgift om totalt 29 568 kronor för att bygglov inte har sökts för tillbyggnad av enbostadshus, för att byggnation har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked och för att tillbyggnaden tagits i bruk innan slutbesked har getts. Byggsanktionsavgifterna ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.

5. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

6. Avgift: Bygglov för tillbyggnad inklusive startbesked: 8 506 kronor
            Prövning av liten avvikelse samt grannehörande          3 473 kronor
            Byggsanktionsavgift:                                                  29 568 kronor
            Kungörelse:                                                                    273 kronor
            Summa avgifter:                                                         41 820 kronor (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Enligt 11 kap. 61 § plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 59 §.

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser tillbyggnad av huvudbyggnad om 25 kvadratmeter byggnadsarea i form av ett inglasat uterum. Fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus om 183 kvadratmeter byggnadsarea och en komplementbyggnad om 40 kvadratmeter byggnadsarea. Med tillbyggnaden är fastigheten då bebyggd med 248 kvadratmeter byggnadsarea.

§23 Tillbyggnad av fritidshus

Dnr 2016BNS0247/202

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen. Gäller lovbefriad åtgärd enligt 9 kap 4b § plan- och bygglagen.

2. Slutbesked ges med stöd av 10 kap. 34 § plan- och bygglagen.

3. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

4. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägarna till fastigheten X, solidariskt en byggsanktionsavgift om totalt 26 880 kronor för att bygglov inte har sökts för tillbyggnad av enbostadshus, för att byggnation har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked och för att tillbyggnaden tagits i bruk innan slutbesked har getts.

5. Med stöd av 1 kap. §§ 40 plan- och bygglagen (2010:900) skickas beslutet till inskrivnings-myndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

6. Avgift: Startbesked:    4 000 kronor
            Byggsanktionsavgift: 26 880 kronor
            Summa avgifter:        30 880 kronor (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Beskrivning av ärendet
Anmälan avser en befintlig tillbyggnad av enbostadshus om 15 m2 bruttoarea. Färg- och materialval likt huvudbyggnad i bygglov 2016-04-11§ B093 i ärende med dnr 2015BNS0738.

Yrkande
Johan Rydén (MP) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Johan Rydéns (MP) yrkande om avslag.
Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget.
Ordförande finner att byggnadsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

§24 Ändrad användning av lokal

Dnr 2016BNS0071/231

Uddby 3:1, Uddby Gård Mangårdsbyggnaden

Byggnadsnämndens beslut
1. Tidsbegränsat bygglov för förskoleverksamhet till den 13 mars 2021 ges med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen.

2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig.            Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: X
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).

3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 19 005 kronor
            Kungörelse:                                             273 kronor
            Summa avgifter:                                  19 278 kronor (faktureras separat)

 
Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan om tidsbegränsad ändrad användning av lokal inkom den 8 februari 2016.

Lokalen om ca 130 kvadratmeter ska användas för förskoleverksamhet i form av en småskalig djur- och naturförskola. Ca 24 barn kommer att tillbringa en stor del av tiden utomhus på förskolans två olika inhägnade områden och i närliggande naturområden. Maten kommer att köras till förskolan från lämpligt tillagningskök. Lokalen kommer också att användas för caféverksamhet över helgerna.

Uddby gård arrenderas av X från Tyresö kommun, fram till den 13 mars 2021.

Fastigheten ligger i ett område som inte omfattas av detaljplan.

§25 Nybyggnad av transformatorstation och rivning av befintlig transformatorstation

Dnr 2016BNS0802/231

Trinntorp 1:1, Breviksvägen (Trinntorp)

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen. Åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser då transformatorstationen placeras på allmänplats parkmark samt placeras 5 meter från vägen.

2. Rivningslov ges enligt 9 kap. 34 § plan- och bygglagen.
 
3. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

4. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 §, plan- och bygglagen (2010:900).Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
- Kontrollplan med handlingsnummer 7 fastställs.

5. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, inför beslut om slutbesked.
- Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.
- Lägeskontroll (inmätning av fasad), utförd av mät- och kartenheten (eller annan behörig, godkänd av kommunen).
 
6. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 5 741 kronor
            Grannehörande                                   2 658 kronor
            Kungörelse:                                            273 kronor
            Summa avgifter:                                  8 672 kronor (faktureras separat)
Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Innan transformatorstationen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för lägeskontroll debiteras separat om de utförs av mät- och kartenheten i Tyresö kommun.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser rivning av befintlig transformatorstation och nybyggnad av transformatorstation för eldistribution. Transformatorstationen placeras längs med Breviksvägen i höjd med fastigheten Trinntorp 1:112 och har en byggnadsarea om 4,5 m2. Nätstationen krävs för att kunna försörja området med el.

Föreslagen byggnation avviker från gällande detaljplan genom att:
-          Nätstationen placeras på allmän plats parkmark.
-          Nätstationen placeras 5 meter från vägen.

§26 Nybyggnad av transformatorstation och rivning av befintlig transformatorstation

Dnr 2016BNS0803/231

Brevik 1:1, Breviksvägen (175)

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen. Åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser då transformatorstationen placeras på allmänplats vägmark samt placeras 4 meter från vägen.

2. Rivningslov ges enligt 9 kap. 34 § plan- och bygglagen.

3. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

4. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 §, plan- och bygglagen (2010:900). Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
- Kontrollplan med handlingsnummer 7 fastställs.

5. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, inför beslut om slutbesked.
- Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.
- Lägeskontroll (inmätning av fasad), utförd av mät- och kartenheten (eller annan behörig, godkänd av kommunen).
 
6. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 5 741 kronor
            Grannehörande                                   2 658 kronor
            Kungörelse:                                            273 kronor
            Summa avgifter:                                   8 672 kronor (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Innan transformatorstationen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för lägeskontroll debiteras separat om de utförs av mät- och kartenheten i Tyresö kommun.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser rivning av befintlig transformatorstation och nybyggnad av transformatorstation för eldistribution. Transformatorstationen placeras längs med Breviksvägen nära fastigheten Brevik 1:366 och har en byggnadsarea om 4,5 m2. Nätstationen krävs för att kunna försörja området med el.

Föreslagen byggnation avviker från gällande detaljplan genom att:
-          Nätstationen placeras på allmän plats vägmark
-          Nätstationen placeras 4 meter från vägen.

§27 Nybyggnad av transformatorstation och rivning av befintlig transformatorstation

Dnr 2016BNS0804/231

Brevik 1:1, Mossvägen

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen. Åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser då transformatorstationen placeras på allmänplats parkmark samt placeras 4,5 meter från vägen.

2. Rivningslov ges enligt 9 kap. 34 § plan- och bygglagen.

3. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

4. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 §, plan- och bygglagen (2010:900). Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
-  Kontrollplan med handlingsnummer 7 fastställs.

5. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, inför beslut om slutbesked.
- Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.
- Lägeskontroll (inmätning av fasad), utförd av mät- och kartenheten (eller annan behörig, godkänd av kommunen).

6. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 5 741 kronor
            Grannehörande                                   2 658 kronor
            Kungörelse:                                            273 kronor
            Summa avgifter:                                  8 672 kronor (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Innan transformatorstationen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för lägeskontroll debiteras separat om de utförs av mät- och kartenheten i Tyresö kommun.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser rivning av befintlig transformatorstation och nybyggnad av transformatorstation för eldistribution. Transformatorstationen placeras längs med Ällmoravägen nära Mossvägen och har en byggnadsarea om 4,5 m2. Nätstationen krävs för att kunna försörja området med el.

Föreslagen byggnation avviker från gällande detaljplan genom att:
-          Nätstationen placeras på allmän plats parkmark
-          Nätstationen placeras 4,5 meter från vägen.

§28 Installation av eldstad

Dnr 2016BNS0847

Byggnadsnämndens beslut
1. Startbesked ges med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900)

2. Kontrollplanen daterad 2016-12-20 med handlingsnummer 2 fastställs.

3. Slutbesked ges med stöd av 10 kap. 34 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900)

4. Med stöd av 11 kap. 20 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägarna till fastigheten X solidariskt en byggsanktionsavgift om 4 430 kronor. Anledningen till byggsanktionsavgiften är att installation av eldstad har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.

5. Avgift: Startbesked i efterhand: 1 108 kronor
            Byggsanktionsavgift:                  4 430 kronor
            Summa avgifter:                        5 538 kronor (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Beskrivning av ärendet
Besiktningsprotokoll om genomförd och godkänd installation av eldstad inkom till bygglovenheten den 1 november 2016. Anmälan i efterhand inkom till bygglovenheten den 20 december 2016. Begäran om komplettering skickades ut den 24 januari 2017. Ärendet var komplett den 16 februari 2017.

§29 Olovligt byggande av mur och plank, och höjning av marken.

Dnr 2013BNS0344/228

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 20 och 37 §§ plan- och bygglagen (2010:900) föreläggs ägaren till fastigheten X, att vid ett vite av 50 000 kronor, senast inom sex månader från det att beslutet vunnit laga kraft, vidta rättelse genom att riva mur och plank och ta bort markuppfyllnaderna på prickad mark längs X och mot X på tomtens norra sida.

2. Om rättelseföreläggandet att riva mur och plank och ta bort markuppfyllnaderna på prickad mark längs X och mot X på tomtens norra sida inte följs, får byggnadsnämnden med stöd av 11 kap. 27 § plan- och bygglagen besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.

3. Med stöd av 11 kap. § 40 plan- och bygglagen skickas beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Beskrivning av ärendet
En anonym anmälan inkom till bygglovenheten den 1 augusti 2013. Anmälan gällde att olovligt byggande av mur, fasadändring, trädfällning på allmänning och höjning av marken utförts utan lov.

Bilder från Google streetview daterade 2010 visar att åtgärderna inte är äldre än tio år.

Vid tillsynsbesök på platsen den 12 november 2015 konstateras att en mur byggts på mark som inte får bebyggas i tomtgräns längs med X och mot X på tomtens norra sida, en mur har byggts längs tomtens östra sida samt att yttre ändring av bostadshus har utförts.

§30 Nybyggnad av fritidshus och rivning av del av uthus

Dnr 2016BNS0447/231

Dyvik 1:205, Dyviksvägen 47

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900). Åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser då byggnaden placeras på punkt- och korsprickad betecknad mark med en bruttoarea om 5 m2 och att byggnaden överskrider största tillåtna bruttoarea med 2 m2. Som villkor för beslutet gäller:
- Uthuset om 40,8 m2 måste minskas ner till 30 m2 bruttoarea för att fritidshuset ska kunna få slutbesked och därmed tas i bruk.

2. Rivningslov ges med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900).

3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: X
Adress: X
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).

4. Avgift: Bygglov: 27 643 kronor
Grannehörande:   2 658 kronor
            Kungörelse:             273 kronor
            Summa avgifter: 30 574 kronor (faktureras separat)
Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av stadsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan om nybyggnad av fritidshus inkom den 23 juni 2016. Fritidshuset har en bruttoarea om 52 m2 och en byggnadsarea om 113 m2. Fritidshusets sydöstra hörn placeras på punkt- och korsprickad betecknad mark med en bruttoarea om 5 m2. Fritidshuset överskrider största tillåtna bruttoarea med 2 m2. Byggnaden placeras mer än 4,54 meter från närmaste tomtgräns. Befintligt uthus om 40,8 m2 minskas ner till 30 m2 bruttoarea.

§31 Digitala originalakter och gallring av pappershandlingar för byggnadsnämndens ärenden

Dnr 2017BNS0232/200

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden beslutar att alla inkomna pappershandlingar som scannats och kontrollerats så att de stämmer överens med de ursprungliga handlingarna kan gallras 1 månad efter ankomstdatum, med undantag av egenhändigt undertecknade dokument.

2. Byggnadsnämnden beslutar att anse digitala akter för verksamhetens ärenden som originalakter. Vid arkivering överförs de digitala handlingarna till förvaltningens e-arkiv och konverteras till arkivbeständigt filformat enligt Riksarkivets föreskrifter.

Beskrivning av ärendet
Vid årsskiftet 2016/2017 slutfördes installationen av det nya e-arkivet på stadsbyggnadsförvaltningen. E-arkivet; Comprima archive är ett av Riksarkivet och SKL godkänt digitalt arkivsystem, vilket innebär att fastställda funktioner i programvaran även i framtiden kan konvertera till de av Riksarkivets godkända format. Systemet säkerställer även exportmöjligheter till andra system.

I och med att e-arkivet är installerat och rutiner framtagna för hur vi hanterar både inkomna- och upprättade handlingar kan vi nu börja tillämpa digitala originalakter med undantag av egenhändigt signerade dokument som tills vidare arkiveras i pappersform, men även i arkivbeständigt filformat för helhetens skull.

Sammanfattningsvis så inkommer handlingar till byggnadsnämnden både i digital form och i pappersform. När handlingarna inkommer digitalt betraktas dem som original. Tar vi emot pappershandlingar scannas dessa in och den scannade bilden betraktas, efter kontroll att den överensstämmer med ursprungshandlingen, som original och pappershandlingen gallras 1 månad efter ankomstdatum med undantag av egenhändigt undertecknade dokument.

§32 Delegationsbeslut - ärendet utgår

§33 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.