Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2018-05-16

Sammanträde 2018-05-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

2 Delårsrapport 1 2018 för Byggnadsnämnden

3 X - Ingripande enligt PBL; sprickor i badrum på Målarprinsens väg 14, 16, 20, 63, 81 och 111.

4 Fotografen 5 - Bygglov för lagerbyggnad och mur

5 Trinntorp 1:1 - Tidsbegränsat bygglov för skylt

§32 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Johan Forsberg informerar om verksamheten och redovisar statistik.

§33 Delårsrapport 1 2018 för Byggnadsnämnden

Dnr BNS-2018-279
 
Byggnadsnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 1 2018 för Byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2018 för Byggnadsnämnden och omfattar verksamhetsområde 15. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.
 
Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Delår 1 vo 15.pdf

§34 Ingripande enligt PBL; sprickor i badrum på Målarprinsens väg 14, 16, 20, 63, 81 och 111. - Ärendet utgår

§35 Bygglov för lagerbyggnad och mur

Dnr BNS-2017-544/231
 
Fotografen 5, Mediavägen 7
 
Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov för lagerbyggnad och mur ges med stöd av 9 kap. 30 och 31b punkt 1 §§ plan- och bygglagen (PBL).
 
2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig.
      Namn: X
      Adress: X
      Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § PBL.
 
3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 100 639 kronor
             Kommunicering:                        2 688 kronor
           Kungörelse:                                  274 kronor
             Summa avgifter:                    103 601 kronor (faktureras separat)
 
Upplysning
Den sökande ansvarar för att tillstånd finns.
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § PBL. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.
 
Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av stadsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.
 
Beskrivning av ärendet
Ansökan gäller nybyggnad av lagerbyggnad och murar. Lagerbyggnaden byggs i tre plan och inrymmer mindre förråd som hyrs ut till privatpersoner och småföretag. Byggnaden får en byggnadsarea om 1 670 kvm och en bruttoarea om 5 010 kvm. Fasaden utförs i plåt, taket beläggs med svart papp.
 
Murar byggs i fastighetens gräns med en varierande höjd mellan ca 1 m och ca 2,7 m och uppförs i grå betong. Muren sträcker sig från det nordvästra hörnet på fastigheten, löper längs med fastighetsgränsen, och avslutas i det sydöstra hörnet av fastigheten.

§36 Tidsbegränsat bygglov för skylt

Dnr BNS-2017-682/231
 
Trinntorp 1:1, Korsningen Breviksvägen/Bofinksvägen
 
Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov beviljas för skylt med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (PBL). Lovet gäller i fem år från det att beslutet vinner laga kraft. Startbeskedet gäller så länge lovet gäller.
2. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap 23 §, PBL. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
- Kontrollplanen fastställs
3. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, inför beslut om slutbesked.
- Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.
- Verifierad kontrollplan.
 
4. Eftersom åtgärden redan har utförts utan startbesked påförs Mark- och exploateringsenheten en byggsanktionsavgift om 14 560 kronor med stöd av 11 kap. 20 § PBL. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.
 
5. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 2 016 kronor
             Kommunicering:                     5 376 kronor    
              Byggsanktionsavgift:              14 560 kronor
             Kungörelse:                                274 kronor
           Summa avgifter:                      22 226 kronor (faktureras separat)
 
Upplysning
Den sökande ansvarar för att tillståndet finns.
 
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.
 
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Startbeskedet gäller så länge lovet gäller.
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.
 
Beskrivning av ärendet
Ansökan gäller tidbegränsat bygglov för skylt med en yta om 9 kvm. Skylten är en informationskylt gällande utbyggnaden av stadsbyggnadsprojektet Brobänken.
 
Bygglovenheten har i samband med handläggningen av ärendet konstaterat att skylten satts på platsen utan bygglov, utan startbesked och utan slutbesked. Stadsbyggnadskontoret har i meddelande den 2018-04-27 lämnat information om att byggsanktionsavgifter kommer tas ut och möjlighet finns att återställa det som är olovligt utfört för att byggsanktionsavgifter inte ska tas ut. Vid beräkningen av byggsanktionsavgifternas storlek används prisbasbeloppet för år 2017 som är 44 800 kronor.

§37 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92
 
Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under april redovisas i bifogad bilaga.

§38 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.