Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2018-11-21

Sammanträde 2018-11-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

2 X- Slutbevis för nybyggnad av en-, två- och flerbostadshus

3 Gräslöken 1, Basilikagränd - Bygglov för par- rad- och kedjehus

4 Kumla 3:93, Fornuddsvägen 38 - Nybyggnad av äldreboende

5 Tyresö 1:531, Strandvägen 1 - Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnader

6 Hanviken 2:1, Stjärnvägen 29C - Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnader

7 Kumla 3:1264 och Kumla 3:656, Gärdesvägen/Fornuddsvägen - Nybyggnad av skola och idrottshall

§73 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Johan Forsberg informerar om verksamheten och redovisar statistik.

Beslut/Protokollsutdrag
§73_prot_20181121.pdf (152 kb)

§74 Bygglov för par- rad- och kedjehus

Dnr BNS-2018-387.231

Gräslöken 1, Basilikagränd

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges för par- och rad- och kedjehus med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL).

2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: X
Adress: X
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § PBL.

3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 143 503 kronor
Kungörelse: 288 kronor
Detaljplaneavgift: 370 440 kronor
Summa avgifter: 514 231 kronor
(faktureras separat)

Beskrivning av ärendet
Området består idag av naturmark och är utpekat som ett utvecklingsområde i tidigare översiktsplan från 2008. Området, som benämns som Kryddvägen etapp 3, bebyggs med 20 stycken lägenheter fördelade på 5 huskroppar bestående av rad- par och kedjehus. Det byggs en carport med plats för 4 bilar, två miljöhus varav ett av dem är sammanbyggd med en carport för en bil.

§75 Nybyggnad av äldreboende - Ärendet utgår

§76 Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnader

Dnr BNS-2018-416.231

Tyresö 1:531, Strandvägen 1

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900).

2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: X
Adress: X
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).

3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 59 150 kronor
Grannhörande: 6 006 kronor
Kungörelse: 288 kronor
Summa avgifter: 65 444 kronor
(faktureras separat)

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser nybyggnad av flerbostadshus och tillhörande komplementbyggnader. Flerbostadshus kommer att nyttjas som LSS-boende för personer som har stora behov av tillsyn och omvårdnad. Antalet lägenheter uppgår till sex stycken, samtliga lägenheter är om 38,5 kvadratmeter. Totalt kommer det bo sex personer i gruppboendet och antalet anställda kommer uppgå till mellan 7-9 personer. Personalen finns tillgänglig dygnet runt och bemanningen kommer variera under olika tider på dygnet.

Flerbostadshuset har en totala byggnadsarea är om 554 kvadratmeter och en nockhöjd om 8,4 meter. I anslutning till flerbostadshuset uppförs två stycken komplementbyggnader, en förrådsbyggnad och ett sophus. Förrådsbyggnaden har en byggnadsarea om 35 kvadratmeter och en nockhöjd på 3,39 meter och sophuset har en byggnadsarea om 7 kvadratmeter och en nockhöjd på 2,51 meter.

§77 Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnader

Dnr BNS-2018-415.231

Hanviken 2:1, Stjärnvägen 29C

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen 2010:900.

2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: X
Adress: X
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).

3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 52 052 kronor
Detaljplaneavgift: 87 840 kronor
Kungörelse: 288 kronor
Summa avgifter: 140 180 kronor
(faktureras separat)

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser nybyggnad av flerbostadshus, extern lägenhet och tillhörande komplementbyggnader. Flerbostadshuset och den externa lägenheten kommer att nyttjas som LSS-boende för personer som har stora behov av tillsyn och omvårdnad. Antalet lägenheter uppgår till sex stycken och en extern lägenhet, samtliga lägenheter är om 38,5 kvadratmeter och den externa lägenheten om 45. Totalt kommer det bo sju personer i gruppboendet och antalet anställda kommer uppgå till mellan 7-9 personer. Personalen finns tillgänglig dygnet runt och bemanningen kommer variera under olika tider på dygnet.

Flerbostadshuset har en total byggnadsarea om 523 kvadratmeter och en nockhöjd om 8,4 meter. I anslutning till huvudbyggnaden placeras en komplementbyggnad som nyttjas som extern lägenhet med en total byggnadsarea om 49 kvadratmeter och en nockhöjd på 3.6 meter. Förrådsbyggnaden har en byggnadsarea om 30 kvadratmeter och en nockhöjd på 2,59 meter och sophuset har en byggnadsarea om 7 kvadratmeter och en nockhöjd på 2,51 meter. I anslutning till flerbostadshuset anläggs fem stycken parkeringsplatser, en handikapparkering och 15 stycken cykelparkeringar.

 

§78 Nybyggnad av skola och idrottshall

Dnr BNS-2018-398.231

Kumla 3:1264 och Kumla 3:656, Gärdesvägen/Fornuddsvägen

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen 2010:900.

2. Rivningslov ges för befintliga byggnader med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen 2010:900

3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: X
Adress: X
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).

4. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 325 325 kronor
Kungörelse: 288 kronor
Summa avgifter: 325 613 kronor
(faktureras separat)

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser nybyggnad av skola och idrottshall inom fastigheten Kumla 3:1264 och Kumla 3:656 samt rivning av befintliga byggnader på fastigheten Kumla 3:656. I samband med uppförandet av skolan och idrottshallen kommer utemiljön i anslutning till skolbyggnaderna att iordningsställas. I skolan kommer grundskoleverksamhet att bedrivas från förskoleklass upp till årskurs 9 och fritidsverksamhet för de lägre åldrarna.

Skolan har en total byggnadsarea om 3098 kvadratmeter och idrottshallen har en total byggnadsarea om 1654 kvadratmeter. Skolbyggnaden är uppförd i tre våningar samt ventilations/teknikutrymmen som är placerade på taket och är indragna från fasadliv. Idrottshallen är uppförd i två våningar samt ventilation/teknikutrymmen som är placerade på taket och är indragna från fasadliv.

I anslutning till idrottshallen anläggs parkeringar, mopedparkeringar och cykelparkeringar. Totalt anläggs 30 parkeringar samt två handikapparkeringar inom den egna fastigheten i nära anslutning till idrottshallen i väster. Längs med Gärdesvägen kommer även en drop-zon, handikapparkering, angöringsplats och avlastning att anläggas.

§79 Slutbevis för nybyggnad av en-, två- och flerbostadshus

Dnr MBN-2003-0665.231

X

Byggnadsnämndens beslut
- Slutbevis utfärdas.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden i Tyresö kommun beviljade den 30 oktober 2003, § 170, bygglov för 28 enbostadshus varav 16 stycken fristående och 12 stycken sammanbyggda, fem stycken flerbostadshus, två stycken förrådsbyggnader och 20 stycken parkeringsplatser på fastigheterna X med flera i kvarteret X i Tyresö kommun. Byggsamråd hölls den 26 november 2003 varvid kontrollplan beslutades, delegationsbeslut § K375, enligt bestämmelserna i 9 kap. plan- och bygglagen (1987:10), "ÄPBL". Delslutbevis utfärdades den 30 mars 2005, delegationsbeslut § K095, för fem flerbostadshus och två förråd.

Efter att de 28 en- och tvåbostadshusen färdigställts och tagits i bruk uppmärksammades ett antal fel och brister främst fukt- och statikrelaterade. Ett flertal konsulter anlitades av byggherren.

Byggnadsnämnden har i september 2015 med stöd av 9 kap. 1 § och 10 kap. 14 och 15 §§ ÄPBL förelagt byggherren X att vidta vissa åtgärder på byggnationerna. Nämnden har 24 januari 2018, § 2, bedömt att X har uppfyllt föreläggandet. Ärendet har därför avskrivits. Byggnadsnämndens beslut har överklagats. Överklagandet avvisades av Länsstyrelsen i Stockholms län. Detta beslut överklagades och ärendet handläggs för närvarande av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Under ärendets gång och inför byggnadsnämndens beslut anmälde fastighetsägare att det uppkommit sprickor i wc/dusch på nedre plan i byggnaderna på X. Vidare har sprickor i övre badrum på X anmälts till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden har 2018-09-19 avskrivit detta ärende. Byggnadsnämndens beslut har överklagats och handläggs av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Detta ärende handlar om slutligt slutbevis ska utfärdas för det bygglov som beviljades den 30 oktober 2003, § 170.

§80 Delegationsbeslut - Ärendet utgår

§81 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.